ACCUZIDE 10 - Příbalový leták


 
Generikum: quinapril and diuretics
Účinná látka: chinapril-hydrochlorid, hydrochlorothiazid
ATC skupina: C09BA06 - quinapril and diuretics
Obsah účinných látek: 10MG/12,5MG
Balení: Blistrsp.zn.sukls

Příbalová informace: informace pro pacienta

Accuzide 10
potahované tablety

quinaprilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat
3. Jak se přípravek Accuzide 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá

Přípravek Accuzide 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých
látek, chinaprilu a hydrochlorothiazidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících
se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat

Neužívejte přípravek Accuzide 10:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při přecitlivělosti na jiné léky odvozené od sulfonamidů
- jestliže jste prodělal(a) angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních
tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)
- Jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání

- jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem
- jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku
- jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce
- pokud máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení
krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Accuzide 10 se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:
 s bronchiálním astmatem
 léčených současně i jinými antihypertenzivy
 s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin
 s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči
 s poruchou obranyschopnosti organismu
 se dnou
 se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen
 s cukrovkou
 s mírnou poruchou jaterních funkcí
 s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)
 v průběhu kojení
 pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci
odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), neboléky nasrdeční nedostatečnost
nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat
riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s
obtížným polykáním nebo dušností)
 kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu
 pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
 blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – např.valsartan,
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související
s diabetem;
 aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů
(např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide 10).

V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře

 Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k
závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li
se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.
 Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou.
K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si
na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.
 Zvýšené a častější močení.
 Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.
 Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař Vám proto může doporučit, abyste jedl(a) a pil(a)
potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.

 Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se
zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 10, poraďte se se svým lékařem předtím, než
si vezmete další dávku přípravku Accuzide 10. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin
z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.
 Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).
 Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 10
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

- Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 10 snižuje vstřebávání tetracyklinu.
- Současné užívání některých léků proti horečce a bolesti (např. kyselina acetylsalicylová,
indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 10 a ke zvýšení hladiny draslíku v
krvi.
- Současné užívání přípravku Accuzide 10 a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních
onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.
- Při současném užívání přípravku Accuzide 10 a léků potlačujících obranyschopnost organismu
(např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu
bílých krvinek.
- Užívání přípravku Accuzide 10 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.
- Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton,
amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Přípravky s obsahem
trimethoprimu, které u starších pacientů nebo pacientů s porušenou funkcí ledvin mohou způsobit
závažné zvýšení hladin draslíku.
- Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.
- Pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci
odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost
nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat
riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s
obtížným polykáním nebo dušností). Je třeba zvláštní opatrnosti pokud již používáte přípravek
ACCUZIDE 10 a je zahájena terapie inhibitory mTOR, inhibitory DPP-4, nebo inhibitory neutrální
endopeptidázy.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte blokátor
receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek
Accuzide 10 a Upozornění a opatření).

Přípravek Accuzide 10 s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Accuzide 10 lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide 10, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte
životosprávu doporučenou lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide 10 není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se
přípravek Accuzide 10 nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit
závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště
nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 10 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží
přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě ovlivnit činnost
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Accuzide 10 obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Accuzide 10 používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.
Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky až na 2 tablety denně.

Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.

Použití u starších pacientů
Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena
dávka přípravku Accuzide 10.

Použití u dětí a dospívajících
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Accuzide 10, než jste měl(a)
V případě předávkování vyhledejte lékaře. V závislosti na rozsahu předávkování se mohou objevit
následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha
vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Accuzide 10
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku
Accuzide 10 podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Accuzide 10

Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení
léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další nežádoucí účinky:
 závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku.
 pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové
bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)
 suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost
nebo rýma
 nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství
 kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky
 bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy
 angina pectoris, bušení srdce
 bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání
 dna, porušená tolerance glukózy

V případě náhlého snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Neléčený stav by
mohl způsobit ztrátu zraku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


5. Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accuzide 10 obsahuje
- Léčivými látkami jsou quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: kandelilový vosk, kopovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol
400, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, povidon 25, oxid titaničitý,
žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.

Jak přípravek Accuzide 10 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou růžové, eliptické, bikonvexní filmem potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách.
Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 10, 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 7. 2017Accuzide 10 Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop