ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH - Příbalový leták


 
Generikum: atorvastatin
Účinná látka: vÁpenatÁ sŮl atovarstatinu
ATC skupina: C10AA05 - atorvastatin
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 40MG
Balení: Blistr


Příbalová informace: informace pro uživatele
Atorvastatin ratiopharm GmbH 10 mg potahované tablety
Atorvastatin ratiopharm GmbH 20 mg potahované tablety
Atorvastatin ratiopharm GmbH 40 mg potahované tablety

atorvastatinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
• Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH užívat
3. Jak se přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH a k čemu se používá

Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky,
které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a
triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení,
snížení tělesné hmotnosti) nebyla dostatečně účinná. Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH se
může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na
normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě se má pokračovat i během léčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
užívat
Neužívejte přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
• jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na jakýkoli podobný léčivý přípravek používaný
ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě
6);
• jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra;
• jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;
Stránka 2 z
• jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;
• jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;
• jestliže kojíte;
• jestliže používáte k léčbě hepatitidy C kombinaci glekaprevir/pibrentasvir.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
• jestliže máte závažné respirační selhání
• jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu
fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace
kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH může vést k závažným
svalovým obtížím (rabdomyolýza).
• jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek
prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
• jestliže máte problémy s ledvinami;
• jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus);
• jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve
Vaší rodině dědičné svalové onemocnění;
• jestliže jste prodělal(a) toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi
(např. jinými statiny nebo fibráty);
• jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) myastenii (onemocnění doprovázené celkovou
slabostí svalů, v některých případech včetně svalů používaných při dýchání) nebo oční formu
myastenie (onemocnění způsobující slabost svalů oka), neboť statiny mohou někdy
onemocnění zhoršit nebo vést k výskytu myastenie (viz bod 4).
• jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu;
• jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění;
• jste-li starší 70 let.
Jestliže se Vás některý z uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH, aby předpověděl
možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např.
rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 "Další léčivé
přípravky a přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH").

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.
Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH nebo
může být jejich účinek přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH ovlivněn. Tento typ vzájemného
ovlivňování může způsobit, že se jeden nebo oba léky stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit
riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako
rabdomyolýza (popsaná v bodě 4):
• Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce,
budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí,
kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH znovu
Stránka 3 z
pokračovat. Užívání přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH s kyselinou fusidovou
může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv.
rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4.
• Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.
• Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin,
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin.
• Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol.
• Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním
tlaku, např. amlodipin, diltiazem, přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin,
verapamil a amiodaron.
• Letermovir, léčivý přípravek, který pomáhá zabránit onemocnění způsobenému
cytomegalovirem.
• Přípravky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,
kombinace tipranaviru/ritonaviru a další.
• Některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir, boceprevir a kombinace
elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir.
• Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek atorvastatinu jako je ezetimib
(snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (užívaný proti pálení žáhy a peptických vředů),
fenazon (lék proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny) a antacida (užívané při potížích se
zažíváním obsahující hořčík a hliník).
• Přípravky dostupné bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH s jídlem, pitím a alkoholem
Viz bod 3 Jak se přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH užívá. Prosím, vezměte v úvahu
následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství
mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH.
Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další
podrobnosti viz bod 2 "Upozornění a opatření".
Těhotenství a kojení
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, pokud jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte
spolehlivé antikoncepční prostředky.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH během těhotenství a kojení nebyla zatím
prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek,
jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je
Vaše schopnost používat je přípravkem ovlivněna.
Tento léčivý přípravek obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to
znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Stránka 4 z
3. Jak se přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou máte dodržovat i během
léčby přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH.

Doporučená počáteční dávka přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH je 10 mg 1x denně u
dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste
užíval(a) dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle.
Maximální dávka přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH je 80 mg 1x denně.

Tablety přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být
užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve
stejnou dobu.

Délku trvání léčby přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH je příliš silný nebo slabý,
poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH, než jste měl(a)
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH najednou
(více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s
pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, nebo pokud chcete ukončit léčbu,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků nebo
příznaků, ukončete užívání tablet a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší
nemocnici s pohotovostní službou.
Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 Stránka 5 z
• Závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, jazyka a hrdla, což může způsobit velké
obtíže při dýchání
• Závažné onemocnění s olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích,
genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo
chodidlech, s možným vznikem puchýřů
• Svalová slabost, citlivost, bolest, přetržení svalů nebo červenohnědé zbarvení moči, obzvláště
pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno
neobvyklým rozpadem svalových buněk (rabdomyolýzou). Neobvyklý rozpad svalových
buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat, může jít o život ohrožující
stav a může vést k poškození ledvin.
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10
• Onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a poruchy krevních
buněk)
• jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co
nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH
Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z • Zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu
• Alergické reakce
• Zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém monitorování
hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi
• Bolest hlavy
• Nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem
• Bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad
• Výsledky krevních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze • Anorexie (ztráta chuti k jídlu), přírůstek tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi
(pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém monitorování hladin cukru v krvi)
• Noční můry, nespavost
• Závratě, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na nohou a rukou, snížená citlivost na
bolest a dotek, poruchy chuti, ztráta paměti
• Rozmazané vidění
• Zvonění v uších a/nebo v hlavě
• Zvracení, říhání, bolest v horní i spodní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky břišní
vyvolávající bolest žaludku)
• Hepatitida (zánět jater)
• Vyrážka, kožní vyrážka se svěděním, kopřivka, ztráta vlasů
• Bolest krku, svalová únava
• Únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky především kotníků, zvýšená teplota
Stránka 6 z
• Přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 • Poruchy zraku
• Neočekávané krvácení a tvorba modřin
• Cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)
• Poranění šlach

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 • Alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo svírání na hrudi,
otoky očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání a kolaps
• Ztráta sluchu
• Gynekomastie – zvětšení prsou u mužů

Není známo: z dostupných údajů nelze určit
• Svalová slabost, která přetrvává
• Myasthenia gravis (onemocnění způsobující celkovou slabost svalů, v některých případech
včetně svalů používaných při dýchání)
• Oční forma myastenie (onemocnění způsobující slabost svalů oka).
Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás objeví slabost horních či dolních končetin, která se
zhoršuje po obdobích aktivity, dvojité vidění nebo pokles očních víček, potíže s polykáním nebo
dušnost.

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny přípravků (statinů)
• Sexuální potíže
• Deprese
• Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
• Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Stránka 7 z
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatinum.
• Jedna 10 mg tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg ve formě atorvastatinum calcicum.
• Jedna 20 mg tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg ve formě atorvastatinum calcicum.
• Jedna 40 mg tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.
• Pomocnými látkami jádra tablety jsou: mikrokrystalická celulosa, uhličitan sodný, maltosa,
sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.
• Pomocnými látkami potahové vrstvy tablety jsou: hypromelosa (E464), hyprolosa, triethyl-
citrát (E1505), polysorbát 80 a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH vypadá a co obsahuje toto balení
Atorvastatin ratiopharm GmbH 10 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, oválné bikonvexní
hladké potahované tablety. Rozměry každé tablety jsou přibližně 9,7 mm x 5,2 mm.
Atorvastatin ratiopharm GmbH 20 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní
hladké potahované tablety Rozměry každé tablety jsou přibližně 12,5 mm x 6,6 mm.
Atorvastatin ratiopharm GmbH 40 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní
hladké potahované tablety Rozměry každé tablety jsou přibližně 15,6 mm x 8,3 mm.

Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH je dostupný v Al/Al blistrech obsahujících 7, 10, 14, 15, 20,
28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 nebo 200 potahovaných tablet a v HDPE lahvičce obsahující
50 nebo 100 potahovaných tablet a ve vícečetném balení obsahujícím 100 potahovaných tablet
(2 lahvičky po 50 potahovaných tabletách).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Stránka 8 z
Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf Arco Str. 3, 89079 Ulm, Německo
Výrobci
Teva Pharma, S.L.U., C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo
Teva Operations Poland Sp. Z.o.o, ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve
Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Belgie Atorvastatine Teva 10/20/40 mg filmomhulde tabletten
Bulharsko Avanor 10/20 mg Film-coated tablets
Dánsko Atorvastatin Teva
Estonsko Atorvastatin Teva

Finsko Atorvastatin ratiopharm 10/20/40 mg kalvopäällysteiset tabletit
Francie ATORVASTATINE TEVA Santé 10/20/40 mg, comprimé pelliculé
Itálie Atorvastatina Teva Italia 10/20/40 mg compresse rivestite con film
Irsko Atorvastatin Teva 10/20/40 mg film-coated tablets
Litva Atorvastatin Teva 10/20/40 mg plėvele dengtos tabletės
Nizozemsko Atorvastatine 10/20/40 mg Teva, filmomhulde tabletten
Norsko Atorvastatin Teva 10/20/40 mg filmdrasjerte tablette
Portugalsko Atorvastatina Teva
Rakousko Atorvastatin ratiopharm 10/20/40 mg Filmtabletten
Slovenská republika Atorvastatin Teva Pharma 10/20/40 mg
Švédsko Atorvastatin Teva 10/20/40 mg filmdragerade tablette
Velká Británie (Severní Irsko) Atorvastatin 10/20/40 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 5.Atorvastatin ratiopharm gmbh Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (BLISTR A LAHVIČKA) A ŠTÍTEK NA LAHVIČCE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Atorvastatin ratiopharm GmbH 10 mg potahované tablety
Atorvastatin ratiopharm GmbH 20 mg potahované tablety
Atorvastatin ratiopharm GmbH 40 mg potahované tablety
atorvastatinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop