ELMEX GELEE - Příbalový leták


 
Generikum: sodium fluoride, combinations
Účinná látka: smĚs aminofluoridŮ, fluorid sodnÝ
ATC skupina: A01AA51 - sodium fluoride, combinations
Obsah účinných látek: 33,19MG/G+22,1MG/G
Balení: Tuba


Příbalová informace: informace pro uživatele

elmex gelée dentální gel

aminofluorida mixta, natrii fluoridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka, nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je elmex gelée a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete elmex gelée používat
3. Jak se elmex gelée používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak elmex gelée uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je elmex gelée a k čemu se používá

Přípravek elmex gelée se používá
- k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny
- k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace)
- k ochraně a ošetření citlivých zubů

Přípravek elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny. Fluoridy
se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak
rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou
výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj
zpomalují.

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let, dospívající a dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete elmex gelée používat

Nepoužívejte elmex gelée
- jestliže jste alergický(á) na aminofluoridy, fluorid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při narušení povrchu sliznice dutiny ústní
- při fluoróze kostí nebo zubní skloviny (křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně
rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném přívodu
fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se vyvíjel
v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).
- stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem ve
věku do 8 let
- přípravek elmex gelée se nesmí používat u dětí ve věku do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný
polykací reflex. Přípravek nesmí rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím
reflexem.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Vzhledem k obsahu silic máty peprné a máty kadeřavé v gelu se mají pacienti s průduškovým
astmatem nebo jinými poruchami dýchacích cest o použití přípravku elmex gelée poradit se svým
lékařem/stomatologem.

Děti
Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let.
Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí plastového nosiče dětem ve
věku do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a elmex gelée
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Celkové podávání fluoridu (např. fluoridové tablety) se má po aplikaci přípravku Elmex gelée na
několik dní přerušit.

Elmex gelée s jídlem a pitím
Vápník, hořčík (přítomné např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných
proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku elmex gelée snížit.
Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla
nepříznivě ovlivněna.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení je možno elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Tento léčivý přípravek obsahuje aromata s alergenními vonnými látkami benzylalkoholem,
limonenem, linalolem, eugenolem, benzyl-benzoátem, citronellolem a geraniolem.

Benzylalkohol, limonen, linalol, eugenol, benzyl-benzoát, citronellol a geraniol mohou vyvolat
alergickou reakci.


3. Jak se elmex gelée používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu u dospělých a dětí ve věku od 6 let:
Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese
přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat
a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Po použití přípravku
si vypláchněte ústa.
Děti ve věku 6–8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů:
Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku elmex gelée až 2–3x
týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem
a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci:
Dospělí a děti ve věku od 8 let
Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí tupé jehly
jednorázové injekční stříkačky nebo plastového nosiče. Doporučené množství gelu je přibližně 0,5–1 g
pomocí injekční stříkačky, aplikovaného přímo na kousací plošky zubů a do mezizubních prostorů,
nebo přibližně 3 g v plastovém nosiči; doba působení má být omezena nejvýše na 5 minut, ale ne méně
než 2 minuty. Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu
je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se
v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Použití u dětí
Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly
a byla dodržena doba působení.
Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 8 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg,
mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza
skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky
nežádoucí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku elmex gelée, než jste měl(a)
Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu
a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při
předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (může postihnout až 1 z 10 000 lidí) může vzniknout ohraničené podráždění sliznice
dutiny ústní, její odlupování nebo poškození (vředy, afty, puchýře), ale také pocit na zvracení nebo
zvracení. Po uvedení přípravku na trh byly zanamenány také hypersenzitivní reakce (reakce
z přecitlivělosti). Četnost jejich výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).
V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak elmex gelée uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co elmex gelée obsahuje
Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum.
Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma (jablečné aroma, menthon,
silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.
Aromata obsahují následující alergeny: benzylalkohol, limonen, linalol, eugenol, benzyl-benzoát,
citronellol a geraniol.


Jak elmex gelée vypadá a co obsahuje toto balení
Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 215 g (na 340 aplikací)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
CP GABA GmbH
Beim Strohhause 20097 Hamburg
Německo

Výrobce:
Thépenier Pharma & Cosmetics
Route Départementale 912, Saint-Langis-Les-Mortagne
61400 Mortagne
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 2.Elmex gelee Obalová informace

Rp
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička 215 g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

elmex gelée dentální gel
aminofluorida mixta, natrii fluoridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g gelu obsahuje:
Léčivé látky: aminofluorida mixta 33,190 mg (odpovídá olaflurum 30,32 mg, dectaflurum 2,87 mg),
natrii fluoridum 22,10 mg (odpovídá f

Obalová informace - více

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
86 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
102 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací