VISIPAQUE 320 MG I/ML - Příbalový leták


 
Generikum: iodixanol
Účinná látka: jodixanol
ATC skupina: V08AB09 - iodixanol
Obsah účinných látek: 320MG I/ML, 320MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)


sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Visipaque 270 mg I/ml injekční roztok
Visipaque 320 mg I/ml injekční roztok

Iodixanolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Visipaque a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Visipaque podán
3. Jak se Visipaque používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Visipaque uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Visipaque a k čemu se používá

Visipaque je „kontrastní látka“, která se u dospělých a dětí používá pouze k diagnostickým účelům
(proto, aby pomohl určit onemocnění, ne v souvislosti s léčbou).

• Po podání injekce může přípravek Vašemu lékaři pomoci lépe rozlišit normální nebo
abnormální vzhled a tvar některých orgánů Vašeho těla.
• Přípravek Vám může být podán pro vyšetření Vašeho močového ústrojí, kloubů, dělohy,
vejcovodů, míchy, krevních cév, včetně krevních cév Vašeho srdce a jícnu, žaludku a střeva.
• Tento přípravek Vám může být také podán před nebo v průběhu vyšetření Vaší hlavy nebo
těla pomocí tzv. „počítačové tomografie“ (CT zobrazení).

Váš lékař Vám může podat přípravek Visipaque i z jiného důvodu. Zeptejte se svého lékaře.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Visipaque podán

Přípravek Visipaque Vám nesmí být podán:
• pokud trpíte závažnými problémy se štítnou žlázou,
• pokud jste alergický(á) na jodixanol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod
6).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, sdělte to před podáním přípravku
Visipaque Vašemu lékaři.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Visipaque se poraďte se svým lékařem v případě, že:
• jste někdy měl(a) alergickou reakci po přípravku podobném přípravku Visipaque, nazývaném
„kontrastní látka“,
• máte jakékoli problémy se štítnou žlázou,
• jste někdy měl(a) nějaké alergie nebo astma, protože podání přípravku může vyvolat záchvat,
• máte cukrovku,
• máte problémy s ledvinami, nebo problémy současně s ledvinami i játry,
• máte epilepsii, krevní sraženinu v mozku, pokud jste prodělal(a) mrtvici nebo máte nádor na
mozku, máte onemocnění srdce nebo plic,
• trpíte onemocněním nazývaným “myasthenia gravis“ (stav způsobující závažnou svalovou
slabost),
• máte „feochromocytom“ (vysoký krevní tlak způsobený nádorem v blízkosti ledviny),
• máte „homocystinurii” (stav se zvýšeným vylučováním aminokyseliny cystein v moči),
• máte nějaké problémy s krví nebo s kostní dření,
• jste někdy byl(a) závislý(á) na alkoholu nebo drogách,
• máte akutní zánětlivé onemocnění pánve – pak byste neměla podstoupit rentgenové vyšetření
Vaší dělohy a vejcovodů.

V průběhu vyšetření nebo krátce po něm se u Vás může projevit krátkodobá porucha funkce mozku
zvaná encefalopatie. Ihned informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli příznaky související
s touto poruchou, které jsou popsány v bodě 4.

Po podání přípravku Visipaque mohou být u dětí i dospělých pozorovány poruchy štítné žlázy.
Novorozenci mohou být také vystaveni kontrastním látkám prostřednictvím matky během
těhotenství. Váš lékař možná bude muset provést testy funkce štítné žlázy před a/nebo po podání
přípravku Visipaque.

Další léčivé přípravky a přípravek Visipaque
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat. To zahrnuje i léky získané bez lékařského předpisu nebo léky zakoupené
v zahraničí.

Informujte svého lékaře v případě, že:
• jste diabetik a užíváte metformin,
• užíváte, nebo jste nedávno (v průběhu 2 týdnů před Vaším vyšetřením) užíval(a), léky na
snížení obrany imunitního systému, např. v souvislosti s transplantací (interleukin-2),
• užíváte léky na snížení krevního tlaku (beta-blokátory),
• máte se v několika následujících týdnech podrobit testu funkce štítné žlázy,
• máte ve stejný den odběry vzorků krve nebo moči.

Jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Visipaque, stejně jako přípravek Visipaque může ovlivnit
účinky jiných léků. Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se o tom
se svým lékařem před tím, než Vám bude tento přípravek podán.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Pokud jste těhotná
Pokud jste těhotná, neměla byste nikdy podstoupit rentgenové vyšetření Vaší dělohy a vejcovodů.
Pokud jste těhotná, obvykle nepodstoupíte rentgenové vyšetření a nebude Vám podán přípravek
Visipaque. Váš lékař Vám tento přípravek podá během těhotenství pouze v případě, že očekávaný
prospěch převáží rizika.

Po podání přípravku Visipaque matce v průběhu těhotenství je třeba u novorozence monitorovat
funkci štítné žlázy.

Pokud kojíte
Množství přípravku Visipaque v mateřském mléce je pravděpodobně malé a nepředpokládá se, že by
mělo jakýkoli škodlivý účinek na Vaše dítě. Po podání přípravku Visipaque můžete v kojení normálně
pokračovat.

Plodnost
Vliv přípravku Visipaque na lidskou reprodukci nebyl stanoven. Studie na zvířatech nenaznačují
přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky, nepoužívejte nástroje, ani neobsluhujte stroje po dobu 24 hodin
následujících po injekci přípravku Visipaque do Vaší lebky nebo míchy (intratekální podání).
Přípravek Visipaque může způsobit nežádoucí účinky, jako závrať, která může více či méně ovlivnit
bezpečnost práce se stroji a schopnost bezpečně se pohybovat v silničním provozu.

V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

Přípravek Visipaque obsahuje sodík
Visipaque 270 mg I/ml obsahuje 0,76 mg (0,03 mmol) sodíku na ml. Visipaque 320 mg I/ml obsahuje
0,45 mg (0,02 mmol) sodíku na ml. Podané množství bude záviset na druhu vyšetření. To je třeba
vzít v úvahu u pacientů s dietou bez obsahu sodíku nebo s nízkým (omezeným) obsahem sodíku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


3. Jak se Visipaque používá

Přípravek Visipaque Vám bude vždy podán zvlášť vyškolenou a kvalifikovanou osobou.
• Visipaque bude vždy použit v nemocnici nebo na klinice.
• Vše, co potřebujete znát pro bezpečné použití přípravku, Vám sdělí Váš lékař.

Dávka
Přípravek Visipaque je obvykle podáván injekcí do krevní cévy před nebo v průběhu rentgenového
vyšetření, můžete být požádán(a), abyste přípravek vypil(a). Dítěti může být přípravek podán
konečníkem. Množství podaná injekčně se mohou lišit v závislosti na typu vyšetření, použité
technice, Vašem věku a hmotnosti. Ujistěte se, že před vyšetřením vypijete hodně tekutin.

Po podání přípravku Visipaque:
• se ujistěte, že po vyšetření vypijete hodně tekutin (umožní to vyloučit přípravek z Vašeho
těla),
• budete požádán(a), abyste zůstal(a) v místě, kde jste byl(a) vyšetřován(a) nebo podstoupil(a)
rentgenové vyšetření, nebo v jeho okolí po dobu přibližně 30 minut.

Pokud se u Vás během této doby projeví jakékoli nežádoucí účinky (viz „Možné nežádoucí účinky“),
ihned informujte svého lékaře. Doporučení výše platí pro všechny pacienty, kterým byl podán
přípravek Visipaque. Pokud si něčím z výše uvedeného nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Visipaque Vám může být podán mnoha různými způsoby, popis způsobů, kterými je
přípravek obvykle podán, lze nalézt níže:

Urografie (vyšetření močového měchýře a močových cest)
Přípravek Visipaque bude nejčastěji podán injekčně do krevní cévy na ruce (žíla na ruce). Injekčně
podané množství je obvykle 40–80 ml. Pro děti je objem přípravku přizpůsoben.

Počítačová tomografie (CT vyšetření, počítačové rentgenové vyšetření)
Přípravek Visipaque bude nejčastěji podán injekčně do žíly na ruce. Injekčně podané množství je
obvykle 50–150 ml.

Venografie (vyšetření žil)
Přípravek Visipaque bude nejčastěji podán injekčně do žíly na končetině po zavedení tenké plastové
trubičky. Injekčně podané množství je obvykle 50–150 ml na končetinu.

Arteriografie (vyšetření tepen)
Přípravek Visipaque bude podán injekčně po zavedení tenké plastové trubičky do větve tepny podle
vyšetřované oblasti. Injekčně podané množství se bude lišit podle druhu vyšetření, obvykle 5–60 ml
na injekci.

Angiokardiografie (vyšetření srdce a jeho cév)
Přípravek Visipaque bude nejčastěji podán injekčně do tepny v třísle nebo v podpaží po zavedení
tenké plastové trubičky. Podané množství je obvykle 4–60 ml. Pro děti je objem přípravku
přizpůsoben.

Myelografie (vyšetření páteřního kanálu)
Přípravek Visipaque bude podán injekčně do prostoru okolo míchy nebo mozku. Injekčně podané
množství bude obvykle nižší než 12 ml. Pokud Vám byl přípravek Visipaque podán do prostoru okolo
míchy nebo mozku, budete požádán(a):
• odpočívat po dobu 1 hodiny se zvednutou hlavou a hrudí, nebo 6 hodin v případě, že zůstanete
na lůžku,
• chodit opatrně a po dobu 6 hodin se snažit neshýbat,
• nezůstávat o samotě v průběhu prvních 24 hodin po podání přípravku Visipaque v případě, že
jste ambulantní pacient a dříve jste prodělal(a) záchvaty.

Ostatní druhy vyšetření
Pro vyšetření jícnu, žaludku nebo tenkého střeva je obvyklé množství 10–200 ml přípravku Visipaque
podáváno ústy. Přípravek Visipaque může být pro tato vyšetření smíchán s vodou. Pro vyšetření
tělesných dutin (např. kloubů, dělohy a vejcovodů) bude podané množství obvykle 5–20 ml.

Pokud si nejste čímkoli z výše uvedeného jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Visipaque, než mělo být
Vzhledem k tomu, že Vám přípravek Visipaque bude podán zvlášť vyškolenou osobou, je
předávkování nepravděpodobné. Pokud jsou pacientům s poškozenými ledvinami podávány velmi
velké dávky, může být u těchto pacientů vyžadováno podstoupení dialýzy (čištění krve), aby byl
odstraněn přebytek jodixanolu. Těmto pacientům bude podána také infuze vody a minerálů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce
Pokud máte během hospitalizace nebo na klinice, kde je Vám přípravek Visipaque podán, alergickou
reakci, ihned to ohlaste lékaři. Příznaky mohou zahrnovat:
• dýchavičnost, potíže s dýcháním, napětí nebo bolest na hrudi,
• kožní vyrážku, bulky na kůži, svědící skvrny, puchýře na kůži a v ústech, nebo jiné alergické
příznaky,
• otok obličeje,
• závrať nebo mdlobu (způsobené nízkým krevním tlakem).

Výše uvedené nežádoucí účinky mohou nastat několik hodin nebo dní po podání přípravku Visipaque.
Pokud se některý z uvedených nežádoucích účinků vyskytne po Vašem odchodu z nemocnice nebo
kliniky, jděte přímo na pohotovostní oddělení Vaší nejbližší nemocnice.

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou uvedeny níže a závisí na tom, jak nebo proč Vám
byl přípravek Visipaque podán. Pokud si nejste jistý(á), jak Vám byl přípravek Visipaque podán,
zeptejte se svého lékaře.

Po injekci do tepny nebo žíly

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
- alergická reakce známá také jako reakce z přecitlivělosti (pro příznaky, viz
„Alergické reakce" výše)
- bolest hlavy
- zčervenání
- nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
- akutní poškození ledvin
- pocit horka
- bolest na hrudi

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů)
- závrať

- odlišné smyslové vnímání (včetně odlišné chuti nebo odlišného čichu, brnění nebo
znecitlivění nebo pocit pálení)
- nepravidelný srdeční tep
- infarkt myokardu (srdeční mrtvice)
- nízký krevní tlak
- kašel
- kýchání
- třesavka, horečka
- pocit chladu, zčervenání kůže nebo sliznic (v místě podání injekce)
- bolest a místní reakce (v místě podání injekce)
- nepříjemný pocit (v místě podání injekce)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
- pocit neklidu
- úzkost
- mozková mrtvice
- ztráta paměti (obvykle dočasná)
- mdloba
- třes
- zhoršení hmatu
- kortikální slepota (přechodné problémy se zpracováním zrakových podnětů)
- přechodné zhoršení zraku (včetně dvojitého nebo rozmazaného vidění)
- otok víček
- zástava srdce
- bušení srdce
- vysoký krevní tlak
- potíže s dýcháním
- podráždění hrdla
- otok hrdla
- bolest nebo nepříjemný pocit v oblasti žaludku (bolest břicha)
- průjem
- otok podkožní tkáně nebo sliznice (angioedém), vyrážka (pro příznaky, viz
„Alergické reakce" výše)
- nadměrné pocení
- bolest zad
- svalová křeč
- únava nebo malátnost
- otok obličeje nebo jiný lokalizovaný otok

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
- snížené množství krevních destiček v krvi
- alergická reakce, alergický šok vedoucí k šoku a kolapsu, také kožní vyrážka, bulky
na kůži, svědící skvrny, puchýře na kůži (pro příznaky, viz „Alergické reakce"
výše)
- zvýšená aktivita štítné žlázy, přechodná snížená aktivita štítné žlázy
- pocit zmatenosti
- porucha vědomí
- kóma (bezvědomí)
- záchvaty (křeče)
- krátkodobá porucha funkce mozku (encefalopatie), která může způsobit zmatenost,
ztrátu paměti, halucinace, potíže se zrakem, ztrátu zraku, záchvaty, ztrátu
koordinace, ztrátu pohyblivosti na jedné straně těla, poruchy řeči a ztrátu vědomí
- srdeční a plicní zástava
- snížení čerpací aktivity srdce
- krevní sraženiny (trombóza) srdečních tepen
- bolest na hrudi, zvláště při námaze (angina pectoris)
- křeč srdečních tepen
- šok
- bolest a otok Vaší žíly
- závažné dýchací obtíže (z důvodu přítomnosti tekutiny ve Vašich plicích), které
mohou vést i k zástavě dýchání
- křeč průdušek (potíže s dýcháním)
- stažení hrdla (pocit přiškrcení v hrdle)
- problémy slinivky břišní (akutní nebo zhoršující se zánět slinivky břišní)
- zvětšená slinná žláza
- kožní reakce různého druhu a rozsahu, včetně závažných a život ohrožujících
(Stevensův-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, toxická epidurální nekrolýza,
poléková vyrážka, různé druhy dermatitidy (zánětlivé onemocnění kůže) nebo
olupování kůže)
- bolest ve Vašich kloubech
- zvýšená hladina kreatininu (známka, že Vaše ledviny nepracují správně)
- otok
- otrava jodem (jodismus)

Po injekci do prostoru okolo Vaší míchy

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
- bolest hlavy (může být závažná a dlouhotrvající)
- zvracení

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
- alergická reakce (pro příznaky, viz „Alergické reakce" výše)
- závrať
- krátkodobá porucha funkce mozku (encefalopatie), která může způsobit zmatenost,
ztrátu paměti, halucinace, potíže se zrakem, ztrátu zraku, záchvaty, ztrátu
koordinace, ztrátu pohyblivosti na jedné straně těla, poruchy řeči a ztrátu vědomí
- nevolnost (pocit na zvracení)
- svalová křeč
- třes svalů
- bolest v místě podání injekce

Po podání do tělních dutin (např. dělohy nebo vejcovodů)

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
- bolest v oblasti Vašeho žaludku (bolest břicha)
- krvácení z Vaší pochvy

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
- bolest hlavy

- pocit na zvracení (nevolnost)
- vysoká teplota

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
- zvracení

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
- alergická reakce (pro příznaky, viz „Alergické reakce" výše)
- třes
- místní reakce (v místě podání injekce)

Po injekci do Vašich kloubů

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
- bolest v místě podání injekce

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
- alergická reakce (pro příznaky, viz „Alergické reakce" výše)
- třes

Po podání ústy (pro vyšetření trávicího traktu)

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
- průjem

- pocit na zvracení (nevolnost)
- bolest v oblasti Vašeho žaludku (bolest břicha)

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
- zvracení

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)
- alergická reakce (pro příznaky, viz „Alergické reakce" výše)
- třes

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v
případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Visipaque uchovávat

Tento lék nebudete muset uchovávat. Je uchováván pod dohledem odborného pracovníka na vhodném
místě.

Následující informace je určena pouze pro odborníky.

• Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
• Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku vnějšího obalu
a na lahvičce/lahvi za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
• Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Visipaque obsahuje
• Léčivou látkou je iodixanolum (jodixanol).
• Jeden mililitr přípravku Visipaque 270 mg I/ml obsahuje iodixanolum 550 mg (odpovídá mg jodu na ml).
• Jeden mililitr přípravku Visipaque 320 mg I/ml obsahuje iodixanolum 652 mg (odpovídá mg jodu na ml).
• Pomocnými látkami jsou trometamol, chlorid sodný, chlorid vápenatý, natrium-kalcium-
edetát, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak Visipaque vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Visipaque je injekční roztok a je dodáván připraven k použití jako čirý, bezbarvý až slabě
nažloutlý vodný roztok.

Tento přípravek je plněn do:
1) bezbarvých lahviček z borosilikátového skla o objemu 20, 50, 100 a 200 ml, které jsou uzavřeny
halo-butylovou zátkou zajištěnou odlamovacím barevným krytem. Lahvičky jsou baleny po 6 a do papírové tvarované fólie a krabičky.
2) polypropylenových lahviček o objemu 50, 100, 150, 200 a 500 ml, které jsou uzavřeny halo-
butylovou zátkou a dodávány s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem se zataveným krytem
s bezpečnostním kroužkem. Lahvičky jsou baleny po 6 a 10 do papírové tvarované fólie a krabičky.

Přípravek je dodáván v následujících velikostech balení:

Visipaque 270 mg I/ml: 10 skleněných lahviček s obsahem 20 ml
10 skleněných lahviček s obsahem 50 ml
10 skleněných lahviček s obsahem 100 ml
6 skleněných lahviček s obsahem 200 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 50 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 100 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 150 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 200 ml
6 polypropylenových lahví s obsahem 500 ml

Visipaque 320 mg I/ml: 10 skleněných lahviček s obsahem 20 ml
10 skleněných lahviček s obsahem 50 ml
10 skleněných lahviček s obsahem 100 ml
6 skleněných lahviček s obsahem 200 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 50 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 100 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 150 ml
10 polypropylenových lahviček s obsahem 200 ml
6 polypropylenových lahví s obsahem 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GE Healthcare AS

Nycoveien P.O. Box 4220 Nydalen
NO-0401 Oslo
Norsko

Výrobce
GE Healthcare AS

Nycoveien NO-0485 Oslo
Norsko

nebo

GE Healthcare Ireland Limited
IDA Business Park

Carrigtohill
Co. Cork
Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 760 01 Zlín
Česká republika

e-mail: mgp@mgp.cz
tel.: +420 577 212
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 4. 2022.


Visipaque 320 mg i/ml Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Skleněná lahvička – vnitřní obal 20 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Visipaque 320 mg I/ml injekční roztok
Iodixanolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

20 ml = 6,4 g I

ml injekčního roztoku obsahuje: Iodixanolum 652 mg (odp. 320 mg I/ml)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trom

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop