CISORDINOL (25MG Potahovaná tableta) - Informace o předepisování


 

Cisordinol - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: zuclopenthixol
Účinná látka: ZUKLOPENTHIXOL-DIHYDROCHLORID
Alternativy: Cisordinol depot, Cisordinol-acutard
ATC skupina: N05AF05 - zuclopenthixol
Obsah účinných látek: 10MG, 25MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 100 II
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cisordinol složení

Cisordinol 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 11,82 mg, což odpovídá zuclopenthixolum 10 mg. Cisordinol 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 29,55 mg, což odpovídá zuclopenthixolum 25 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Potahovaná tableta. 10 mg: kulaté, bikonvexní, světle červenohnědé potahované tablety. 25 mg: kulaté, bikonvexní, červenohnědé potahované tablety....více

Cisordinol Dávkování a způsob podání

Dávkování DospělíDávkování má být individuálně upraveno dle stavu pacienta. Zpravidla se zpočátku užívají nízké dávky, které se podle terapeutické odpovědi co nejrychleji zvyšují, dokud není dosaženo optimální účinné dávky. Udržovací dávka se obvykle užívá jedenkrát denně před spaním. Akutní schizofrenie a jiné akutní psychózy, závažné stavy akutní agitovanosti, mánie...více

Cisordinol Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v době 6.1. Oběhový kolaps, útlum vědomí jakéhokoli původu (např. intoxikace alkoholem, barbituráty nebo opioidy),...více

Cisordinol Indikace, na co je lék

Akutní a chronická schizofrenie a jiné psychózy, zejména s těmito příznaky: halucinace, bludy, poruchy myšlení doprovázené agitovaností, neklidem, hostilitou a agresivitou. Manická fáze bipolární afektivní poruchy. Agitovanost a jiné poruchy chování u mentálně retardovaných pacientů....více

Cisordinol Interakce

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostZuklopenthixol může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících tlumivě na CNS. Zuklopenthixol může potencovat účinek antikoagulancií. Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení guanethidinu a podobně působících látek je sníženo. Současné užití neuroleptik...více

Cisordinol Pro děti, pediatrická populace

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostZuklopenthixol může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících tlumivě na CNS. Zuklopenthixol může potencovat účinek antikoagulancií. Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení guanethidinu a podobně působících látek je sníženo. Současné užití neuroleptik...více

Cisordinol Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíZuklopenthixol nemá být podáván během těhotenství, pokud očekávaný přínos nepřeváží možné riziko vzhledem k plodu. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně zuklopethixolu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce...více

Cisordinol Užívání po expiraci, upozornění a varování

Při podávání neuroleptik existuje riziko vzniku neuroleptického maligního syndromu (hypertermie, svalová ztuhlost, výpadky vědomí, nestabilita vegetativního nervového systému). Riziko je pravděpodobně vyšší při podávání účinnějších neuroleptik. U pacientů s již existujícím onemocněním nebo poškozením mozku, mentální retardací, nadměrným užíváním opioidů nebo alkoholu je vyšší...více

Cisordinol Schopnost řízení vozidel

Cisordinol působí sedativně. Pacienti, kteří užívají psychotropní látky, mohou mít do určité míry zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost a mají být upozorněni na možné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat...více

Cisordinol Vedlejší a nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků většinou závisí na podané dávce. Frekvence výskytu a závažnost jsou nejvýraznější na počátku léčby a v jejím dalším průběhu ustupují. - 5 - Obzvláště v počátečních stadiích léčby se mohou vyskytnout extrapyramidové poruchy. Ve většině případů mohou být tyto nežádoucí účinky zvládnuty snížením dávky a/nebo použitím antiparkinsonik. Rutinní...více

Cisordinol Předávkování

PříznakySomnolence, kóma, poruchy hybnosti, křeče, šok, hypertermie/hypotermie. Byly zaznamenány změny EKG, prodloužení QT intervalu, torsade de pointes, zástava srdce a komorové arytmie v případě současného užití nadměrné dávky zuklopenthixolu a léků ovlivňujících činnost srdce. Nejvyšší perorálně užitá dávka zuklopenthixolu během klinického hodnocení byla 450 mg denně. Léčba...více

Cisordinol Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Antipsychotika (neuroleptika), deriváty thioxanthenůATC kód: N05 AF Mechanismus účinkuZuklopenthixol je neuroleptikum ze skupiny thioxantenů. Antipsychotické působení neuroleptik souvisí s jejich schopností blokovat dopaminové receptory, k celkovému účinku patrně též přispívá blokáda serotoninových receptorů (5-HT). Zuklopenthixol za podmínek in vitro má vysokou afinitu...více

Cisordinol Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceMaximální koncentrace v séru po perorálním podání je dosaženo během 4 hodin. Zuklopenthixol se užívá nezávisle na příjmu potravy. Biologická dostupnost po perorálním podání je 44%. DistribuceZdánlivý distribuční objem zuklopenthixolu (Vd) je přibližně 20 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je 98-99 %. BiotransformaceZuklopenthixol se metabolizuje třemi hlavními způsoby: sulfoxidací,...více

Cisordinol Bezpečnost (v těhotenství)

Akutní toxicitaZuklopenthixol má nízkou akutní toxicitu. Chronická toxicitaVe studiích chronické toxicity se nevyskytly žádné nálezy, které by měly vliv na terapeutické užití zuklopenthixolu. Reprodukční toxicitaV třígenerační studii u potkanů bylo pozorováno zpoždění v páření. Jakmile ke spáření došlo, vliv na fertilitu nebyl zjištěn. Při pokusu, při němž byl zuklopethixol podáván...více

Cisordinol Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam všech pomocných látek Jádro tablet: bramborový škrob monohydrát laktosy mikrokrystalická celulosa - 10 - kopovidon glycerol 85% mastek hydrogenovaný ricinový olej magnesium-stearát Obal: Hypromelosa makrogol 6000 Barviva: oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání...více

Cisordinol Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cisordinol 25 mg potahované tabletyzuclopenthixoli dihydrochloridum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixolum 25 mg ve formě zuclopenthixoli dihydrochloridum. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy a hydrogenovaný ricinový olej. 4. LÉKOVÁ...více

Cisordinol Balení a cena

...více

Cisordinol Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop