VALSACOR (40MG Potahovaná tableta) - Informace o předepisování


 

Valsacor - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: valsartan
Účinná látka: VALSARTAN
Alternativy: Blessin, Diovan, Kylotan neo, Valsartan aurovitas, Valsartan krka, Valsartan reddy, Valzap, Vamadrid, Vanatex, Vapress
ATC skupina: C09CA03 - valsartan
Obsah účinných látek: 160MG, 320MG, 40MG, 80MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 30
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Valsacor složení

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 40 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg. Pomocná látka se známým účinkem: 40 mg potahovaná tableta 80 mg potahovaná tableta 160 mg potahovaná tableta Laktosa 14,25 mg/tableta 28,5 mg/tableta 57 mg/tableta Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Potahovaná tableta Vzhled potahovaných tablet 40 mg: žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. Vzhled potahovaných tablet 80 mg: růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. Vzhled potahovaných tablet 160 mg: žlutohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety všech tří sil lze rozdělit na stejné dávky....více

Valsacor Dávkování a způsob podání

Dávkování Recentní infarkt myokarduU klinicky stabilních pacientů může být léčba zahájena již 12 hodin po infarktu myokardu. Po počáteční dávce dvakrát denně 20 mg má být valsartan titrován na 40 mg, 80 mg a 160 mg dvakrát denně v průběhu několika následujících týdnů. Počáteční dávka je poskytována pomocí 40 mg dělitelné tablety. Cílová maximální dávka...více

Valsacor Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. - Těžká porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza. - Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz...více

Valsacor Indikace, na co je lék

HypertenzeLéčba esenciální hypertenze u dětí a dospívajících ve věku od 6 let do méně než 18 let. Recentní infarkt myokarduLéčba klinicky stabilních dospělých pacientů se symptomatickým srdečním selháním nebo asymptomatickou systolickou dysfunkcí levé komory po recentním (12 hodin-10 dní) infarktu myokardu (viz body 4.4 a 5.1). Srdeční selháníLéčba dospělých pacientů...více

Valsacor Interakce

Duální blokáda renin-angiotensinového systému (RAS) ARB, inhibitory ACE nebo aliskirenem Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotensin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená...více

Valsacor Pro děti, pediatrická populace

Hypertenze u dětíDěti a dospívající ve věku od 6 let do méně než 18 letÚvodní dávka je 40 mg jednou denně u dětí vážících méně než 35 kg a 80 mg jednou denně u dětí vážících 35 kg a více. Dávka má být upravována na základě odpovědi krevního tlaku a snášenlivosti. Maximální dávku studovanou v klinických hodnoceních naleznete v tabulce níže. Vyšší dávky nebyly studovány,...více

Valsacor Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Podávání antagonistů receptoru angiotensinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotensinu II během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity při podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nebyly nezvratné;...více

Valsacor Užívání po expiraci, upozornění a varování

HyperkalemieSouběžné použití se suplementy obsahujícími draslík, diuretiky šetřícími draslík, náhradami soli obsahujícími draslík nebo jinými látkami, které mohou zvýšit hladiny draslíku (heparin, atd.) není doporučeno. Monitorování hladin draslíku má být prováděno podle potřeby. Porucha funkce ledvinV současnosti neexistuje zkušenost s bezpečným použitím u pacientů...více

Valsacor Schopnost řízení vozidel

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebyly provedeny. Při řízení nebo obsluze strojů má být vzato v úvahu, že může dojít k závrati nebo malátnosti....více

Valsacor Vedlejší a nežádoucí účinky

V kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů s hypertenzí byla celková incidence nežádoucích účinků srovnatelná s placebem a je konzistentní s farmakologií valsartanu. Incidence nežádoucích účinků se nejevila být vázána na dávku nebo délku léčby a nebyl prokázán také žádný vztah k pohlaví, věku nebo rase. Nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích,...více

Valsacor Předávkování

SymptomyPředávkování valsartanem může vyústit ve výraznou hypotenzi, která může vést ke sníženému stavu vědomí, kolapsu krevního oběhu a/nebo šoku. LéčbaTerapeutická opatření závisí na době požití a typu a závažnosti symptomů; stabilizace krevního oběhu je prioritou. Pokud dojde k hypotenzi, má pacient být uložen do pozice lehu na zádech a má být provedena korekce krevního objemu....více

Valsacor Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu II, samotní, ATC kód: C09CA03. Valsartan je perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II (Ang II). Působí selektivně na poddruh receptoru AT1, který je zodpovědný za známé účinky angiotensinu II. Zvýšené hladiny Ang II v plazmě po blokádě receptoru AT1 valsartanem může stimulovat nezablokovaný...více

Valsacor Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Po perorálním podání samotného valsartanu v tabletové formě je dosažena vrcholová koncentrace valsartanu v plazmě za 2–4 hodiny, u roztoku je jí dosaženo za 1-2 hodiny. Průměrná absolutní biologická dostupnost při užívání tablet je 23 %, u roztoku 39 %. Systémová expozice a vrcholová plazmatická koncentrace valsartanu jsou při podání roztoku přibližně 1,7krát...více

Valsacor Bezpečnost (v těhotenství)

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Mateřské toxické dávky u potkanů (600 mg/kg/den) během posledních dní březosti a během kojení vedly ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému...více

Valsacor Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety Monohydrát laktosyMikrokrystalická celulosa Povidon Sodná sůl kroskarmelosyKoloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát Potahová vrstva Hypromelosa Oxid titaničitý (E 171)Makrogol Žlutý oxid železitý (E 172)*Červený oxid železitý (E 172)** * přítomen v potahovaných tabletách přípravku Valsacor 40 mg a 160 mg ** přítomen v potahovaných tabletách...více

Valsacor Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Valsacor 40 mg potahované tabletyValsacor 80 mg potahované tabletyValsacor 160 mg potahované tablety valsartanum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 40 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg. 3. SEZNAM...více

Valsacor Balení a cena

...více

Valsacor Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop