Bicalutanorm Interakce


Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že R-enantiomer bikalutamidu působí jako inhibitor CYP
3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.
Ačkoliv klinické studie užívající antipyrin jako marker aktivity cytochromu P450 (CYP)
neprokázaly lékovou interakci s bikalutamidem, průměrná expozice midazolamu (AUC) byla
po společném podávání s bikalutamidem po dobu 28 dní zvýšená o 80 %. U léků s úzkým
terapeutickým rozmezím může být takové zvýšení významné. Proto je kontraindikováno
současné podání terfenadinu, astemizolu a cisapridu (viz bod 4.3) a je třeba podávat
bikalutamid opatrně v kombinaci s látkami jako je např. cyklosporin nebo blokátory
kalciového kanálu. Může být nezbytné snížit dávky těchto látek, zejména jsou-li přítomny
známky zvýšeného účinku nebo nežádoucích účinků. V případě cyklosporinu se doporučuje
sledovat plazmatické koncentrace a klinický stav při zahájení nebo ukončení léčby
bikalutamidem.

Opatrnosti je třeba při podávání bikalutamidu pacientům, kteří užívají léčivé přípravky
inhibující oxidační pochody v játrech, např. cimetidin a ketokonazol. To teoreticky může vést
ke zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a teoreticky k nárůstu nežádoucích
účinků.

Studie in vitro ukazují, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z
jeho vazby na bílkovinu. Byl hlášen zvýšený účinek warfarinu a dalších kumarinových
antikoagulancií při současném podávání s bikalutamidem. Po nasazení bikalutamidu
pacientům, kteří současně užívají kumarinová antikoagulancia, se proto doporučuje pečlivé
sledování hodnot PT/INR a zvážení úpravy dávky antikoagulancií (viz body 4.4 a 4.8).

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu by měla být pečlivě
zvážena souběžná léčba bikalutamidem s léčivými přípravky, o kterých je známo, že


4/11
prodlužují QT interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat Torsade de pointes, jako
antiarytmika třídy I A (např. chinidin, disopyramid), třídy III (např. amiodaron, sotalol,
dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsychotika a další (viz bod 4.4.).

Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop