- 1 -
sp.zn. sukls
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cisordinol 10 mg potahované tablety
Cisordinol 25 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cisordinol 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 11,82 mg,
což odpovídá zuclopenthixolum 10 mg.
Cisordinol 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 29,55 mg,
což odpovídá zuclopenthixolum 25 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

10 mg: kulaté, bikonvexní, světle červenohnědé potahované tablety.
25 mg: kulaté, bikonvexní, červenohnědé potahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Akutní a chronická schizofrenie a jiné psychózy, zejména s těmito příznaky: halucinace, bludy,
poruchy myšlení doprovázené agitovaností, neklidem, hostilitou a agresivitou.

Manická fáze bipolární afektivní poruchy.

Agitovanost a jiné poruchy chování u mentálně retardovaných pacientů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí

Dávkování má být individuálně upraveno dle stavu pacienta. Zpravidla se zpočátku užívají nízké
dávky, které se podle terapeutické odpovědi co nejrychleji zvyšují, dokud není dosaženo optimální
účinné dávky. Udržovací dávka se obvykle užívá jedenkrát denně před spaním.

Akutní schizofrenie a jiné akutní psychózy, závažné stavy akutní agitovanosti, mánie
Obvyklá dávka je 10-50 mg denně. Při léčbě středně těžkého až těžkého onemocnění je úvodní dávka
20 mg denně, podle potřeby se zvyšuje po 10-20 mg denně každé 2-3 dny až do dosažení 75 mg denně
či více. Nejvyšší jednotlivá dávka je 40 mg, nejvyšší úhrnná denní dávka je 150 mg.

Chronická schizofrenie a jiné chronické psychózy
Obvyklá udržovací dávka je 20-40 mg denně.

Agitovanost u mentálně retardovaných pacientů
- 2 -

Obvyklá dávka je do 20 mg denně. V případě potřeby je možno dávku zvýšit na 25-40 mg denně.

Starší pacienti
Starší pacienti mají užívat dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

Děti a dospívající
Cisordinol se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím vzhledem k nedostatku klinických
zkušeností.

Porucha funkce ledvin
Cisordinol je možno podávat pacientům s poruchou funkce ledvin v obvyklých dávkách.

Porucha funkce jater
Doporučuje se pečlivé dávkování a pokud je to možné, sledování hladiny v séru.

Způsob podání
Tablety se polykají a zapíjejí dostatečným množstvím vody.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v době 6.1.

Oběhový kolaps, útlum vědomí jakéhokoli původu (např. intoxikace alkoholem, barbituráty nebo
opioidy), kóma.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při podávání neuroleptik existuje riziko vzniku neuroleptického maligního syndromu (hypertermie,
svalová ztuhlost, výpadky vědomí, nestabilita vegetativního nervového systému). Riziko je
pravděpodobně vyšší při podávání účinnějších neuroleptik. U pacientů s již existujícím onemocněním
nebo poškozením mozku, mentální retardací, nadměrným užíváním opioidů nebo alkoholu je vyšší
výskyt fatálního zakončení.

Opatření: ukončit podávání neuroleptika. Symptomatická léčba a zavedení obecných podpůrných
opatření. Může být výhodné podat dantrolen a bromokriptin.

Symptomy mohou někdy přetrvávat déle než týden po přerušení perorální neuroleptické léčby, v
případě depotní léčby i delší dobu.

Podobně jako jiná neuroleptika je třeba zuklopenthixol podávat s opatrností u pacientů s onemocněním
nebo poškozením mozku, křečemi a při pokročilém stupni onemocnění jater.

Podobně jako jiné psychotropní látky může též zuklopenthixol ovlivnit vztah glukosy a inzulinu
natolik, že je zapotřebí upravit dávkování antidiabetik u diabetiků.

Pacienti dlouhodobě léčení zejména vyššími dávkami mají být pečlivě sledováni a pravidelně má být
vyhodnocováno, zda je možno snížit udržovací dávku.

Zuklopenthixol stejně jako jiné léčivé látky patřící do skupiny antipsychotik může vyvolat prodloužení
QT intervalu. Přetrvávající prodloužení QT intervalu může zvýšit riziko výskytu maligních arytmií.
Zuklopenthixol tedy má být užíván s opatrností u rizikových pacientů (s hypokalemií,
hypomagnesemií či genetickou predispozicí) a u pacientů s výskytem kardiovaskulárních chorob
v anamnéze (např. prodloužení QT intervalu, výrazná bradykardie (<50 tepů za minutu), nedávno
prodělaný akutní infarkt myokardu, nekompenzované srdeční selhání nebo srdeční arytmie). Je
zapotřebí vyhnout se současnému podávání s ostatními antipsychotiky (viz bod 4.5).
- 3 -

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE).
Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory
pro VTE, měly by být před i během léčby zuclopenthixolem tyto rizikové faktory rozpoznány a
následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Starší pacienti
Cerebrovaskulární účinky

V randomizovaných studiích kontrolovaných placebem se u dementních pacientů léčených některými
atypickými antipsychotiky vyskytl přibližně 3násobný nárůst rizika výskytu cerebrovaskulárních
nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto nárůstu rizika není znám. Navýšení rizika není vyloučeno
při užívání jiných antipsychotik nebo u jiných populací pacientů. Zuklopenthixol se má používat
s opatrností u pacientů s rizikem výskytu cévní mozkové příhody.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí
Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky
mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat
však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika, a i jeho příčina zůstává neznámá.

Zuklopenthixol není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

Pomocné látky
Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí
galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento
přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může způsobit podráždění žaludku a
průjem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost
Zuklopenthixol může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících
tlumivě na CNS.

Zuklopenthixol může potencovat účinek antikoagulancií.

Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení
guanethidinu a podobně působících látek je sníženo.

Současné užití neuroleptik a lithia zvyšuje riziko neurotoxicity.

Tricyklická antidepresiva a neuroleptika si vzájemně inhibují metabolismus.

Zuklopenthixol může snížit účinek levodopy a adrenergně působících léčivých látek.

Současné užití s metoklopramidem a piperazinem zvyšuje riziko výskytu extrapyramidových
symptomů.

Zuklopenthixol je částečně metabolizován systémem CYP2D6. Současné užití s látkami, které inhibují
tento enzymatický systém, může vést k poklesu clearance zuklopenthixolu.

Riziko prodloužení QT intervalu během podávání antipsychotik může být zvýšeno současným užitím
s léčivými přípravky, které též prodlužují QT interval. Současné užití s takovými přípravky se
nedoporučuje. Jedná se o tyto skupiny léčivých přípravků:
• antiarytmika třídy Ia a III (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)
- 4 -
• některá antipsychotika (např. thioridazin)
• některá makrolidová antibiotika (např. erythromycin)
• některá antihistaminika (např. terfenadin, astemizol)
• některá chinolonová chemoterapeutika (např. gatifloxacin, moxifloxacin)

Tento výčet není úplný. Je třeba se vyhnout současnému užívání s jinými přípravky významně
prodlužujícími QT interval (např. cisaprid, lithium).

Přípravky způsobující elektrolytovou nerovnováhu jako thiazidová diuretika (hypokalemie) a
přípravky zvyšující koncentraci zuklopenthixolu v plazmě mají být užívány pouze s opatrností,
protože mohou zvýšit riziko prodloužení QT intervalu a vznik maligních arytmií (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Zuklopenthixol nemá být podáván během těhotenství, pokud očekávaný přínos nepřeváží možné riziko
vzhledem k plodu.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně
zuklopethixolu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo
příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy
agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu
potravy. Proto mají být novorozenci pečlivě monitorováni.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz. bod 5.3)

Kojení
Zuklopenthixol se vylučuje do mateřského mléka v nízkých koncentracích. Při užití terapeutických
dávek je ovlivnění kojence nepravděpodobné. Dávka požitá kojencem je nižší než 1 % dávky podané
matce, vztaženo k její hmotnosti (mg/kg). Matka může během kojení pokračovat v léčbě
zuklopenthixolem, pokud je to z klinického hlediska nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat
kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

Fertilita
U člověka byly hlášeny nežádoucí účinky jako hyperprolaktinemie, galaktorea, amenorea, erektilní
dysfunkce a selhání ejakulace (viz bod 4.8). Tyto účinky mohou mít negativní vliv na ženskou a/nebo
mužskou sexuální funkci a fertilitu.
Pokud se vyskytne klinicky signifikantní hyperprolaktinemie, galaktorea, amenorea nebo sexuální
dysfunkce, mělo by být zváženo snížení dávky (pokud je to možné) nebo ukončení terapie. Účinky
jsou po ukončení reverzibilní.


4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cisordinol působí sedativně. Pacienti, kteří užívají psychotropní látky, mohou mít do určité míry
zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost a mají být upozorněni na možné ovlivnění
schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků většinou závisí na podané dávce. Frekvence výskytu a závažnost jsou
nejvýraznější na počátku léčby a v jejím dalším průběhu ustupují.

- 5 -
Obzvláště v počátečních stadiích léčby se mohou vyskytnout extrapyramidové poruchy. Ve většině
případů mohou být tyto nežádoucí účinky zvládnuty snížením dávky a/nebo použitím antiparkinsonik.
Rutinní profylaktické užití antiparkinsonik se nedoporučuje. Antiparkinsonika nemírní příznaky
tardivní dyskineze, naopak je mohou zhoršit. Doporučuje se snížení dávky, případně, pokud je to
možné, ukončení léčby zuklopethixolem. Při perzistující akatizii může být vhodné podání
benzodiazepinu či propranololu.

Frekvence výskytu pocházejí z literatury a spontánních hlášení.
Frekvence jsou definovány takto:
velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1 000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné Thrombocytopenie,
neutropenie, leukopenie,
agranulocytóza

Poruchy imunitního systému Vzácné Hypersenzitivita, anafylaktická
reakce
Endokrinní poruchy Vzácné Hyperprolaktinemie
Poruchy metabolismu a výživy

Časté Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení
tělesné hmotnosti

Méně časté Snížená chuť k jídlu, snížení
tělesné hmotnosti

Vzácné Hyperglykemie, porucha
glukosové tolerance,
hyperlipidemie

Psychiatrické poruchy Časté Insomnie, deprese, anxieta,
nervozita, abnormální sny,
agitovanost, pokles libida

Méně časté Apatie, noční můry, zvýšení
libida, stavy zmatenosti
Poruchy nervového systému Velmi
časté

Somnolence, akatizie,
hyperkineze, hypokineze

Časté Tremor, dystonie, hypertonie,
závratě, bolest hlavy,
parestezie, poruchy pozornosti,
amnézie, poruchy chůze
Méně časté Tardivní dyskineze,
hyperreflexie, dyskineze,
parkinsonismus, synkopa,
ataxie, porucha řeči,
hypotonie, křeče, migréna
Velmi
vzácné
Neuroleptický maligní
syndrom

Poruchy oka Časté Poruchy akomodace, zrakové
poruchy

Méně časté Okulogyrická krize, mydriáza

- 6 -
Poruchy ucha a labyrintu Časté Vertigo

Méně časté Hyperakuze, tinitus

Srdeční poruchy Časté Tachykardie, palpitace
Vzácné Prodloužení QT intervalu
Cévní poruchy Méně časté Hypotenze, návaly horka

Velmi

vzácné
Žilní tromboembolismus
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté Kongesce nosní sliznice,
dyspnoe

Gastrointestinální poruchy Velmi
časté
Sucho v ústech

Časté Hypersekrece slin, obstipace,
zvracení, dyspepsie, diarea

Méně časté Bolest břicha, nauzea,
flatulence

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté Abnormální funkční jaterní
testy

Velmi
vzácné
Cholestatická hepatitis,
žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté Hyperhidróza, pruritus
Méně časté Vyrážka, fotosenzitivní reakce,
poruchy pigmentace, seborea,
dermatitis, purpura

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté Myalgie

Méně časté Svalová rigidita, trismus,
torticolis

Poruchy ledvin a močových cest Časté Poruchy močení, retence moči,
polyurie
Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a
perinatálním období
Není
známo
Syndrom z vysazení léku u

novorozenců (viz bod 4.6)
Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté Selhání ejakulace, erektilní
dysfunkce, poruchy orgasmu u
žen, suchost vulvovaginální
sliznice

Vzácné Gynekomastie, galaktorea,
amenorea, priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté Astenie, únava, malátnost,
bolest

Méně časté Žízeň, hypotermie, horečka

- 7 -
Při podávání zuklopenthixolu se stejně jako při užití jiných přípravků ze skupiny antipsychotik
vyskytly sporadické případy prodloužení QT intervalu, komorových arytmií - fibrilace komor,
komorové tachykardie, torsade de pointes a případy náhlého neobjasněného úmrtí (viz bod 4.4).

Náhlé přerušení podávání zuklopethixolu může být spojeno s výskytem příznaků z vysazení.
Nejčastější příznaky jsou: nauzea, zvracení, anorexie, diarea, rinorea, pocení, myalgie, parestezie,
insomnie, neklid, anxieta a agitovanost. U pacientů se může vyskytnout též vertigo, porucha vnímání
tepla a chladu a třes. Příznaky se obvykle objeví 1 až 4 dny po vysazení a ustupují během 7 až 14 dní.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


4.9 Předávkování

Příznaky
Somnolence, kóma, poruchy hybnosti, křeče, šok, hypertermie/hypotermie.

Byly zaznamenány změny EKG, prodloužení QT intervalu, torsade de pointes, zástava srdce a
komorové arytmie v případě současného užití nadměrné dávky zuklopenthixolu a léků ovlivňujících
činnost srdce.

Nejvyšší perorálně užitá dávka zuklopenthixolu během klinického hodnocení byla 450 mg denně.

Léčba
Léčba je symptomatická a podpůrná. Je nutno zajistit podporu dýchání a kardiovaskulárního systému.
Nedoporučuje se podání epinefrinu (adrenalin), protože může způsobit další snížení krevního tlaku.
Křeče je možno zvládnout diazepamem a poruchy hybnosti biperidenem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina
Antipsychotika (neuroleptika), deriváty thioxanthenů
ATC kód: N05 AF
Mechanismus účinku
Zuklopenthixol je neuroleptikum ze skupiny thioxantenů.
Antipsychotické působení neuroleptik souvisí s jejich schopností blokovat dopaminové receptory, k
celkovému účinku patrně též přispívá blokáda serotoninových receptorů (5-HT). Zuklopenthixol za
podmínek in vitro má vysokou afinitu k dopaminovým receptorům D1 a D2, k adrenergním receptorům
1, k serotoninovým 5-HT2, ale žádnou afinitu k cholinergním muskarinovým receptorům. Slabou
afinitu projevuje k histaminovým receptorům H1, žádnou k adrenergním receptorům 2.
In vivo převažuje afinita k dopaminovým receptorům D2 nad D1. Zuklopenthixol se projevil jako
účinné neuroleptikum ve všech behaviorálních studiích neuroleptické aktivity (schopnosti blokovat
dopaminové receptory). Byla nalezena korelace mezi modely in vivo, afinitou k dopaminovým
receptorům D2 in vitro a průměrnou denní perorální antipsychoticky působící dávkou.

- 8 -
Inhibice motoriky a prodloužení spánku vyvolaného alkoholem nebo barbituráty naznačuje sedativní
působení zuklopenthixolu.

Podobně jako řada dalších neuroleptik zuklopenthixol zvyšuje hladiny prolaktinu v séru.

Klinická účinnost a bezpečnost
V klinické praxi je zuklopenthixol určen k léčbě akutní a chronické psychózy, pro zvládnutí
hyperaktivních a rozrušených mentálně postižených pacientů.

Kromě významného či úplného potlačení základních příznaků schizofrenie (halucinace, bludy,
poruchy myšlení) zuklopenthixol také významně ovlivňuje doprovodné příznaky schizofrenie
(hostilita, podezíravost, agitovanost a agresivita).

Zuklopenthixol způsobuje přechodnou sedaci závislou na podané dávce. Takové zklidnění na počátku
léčby je výhodné v akutní fázi onemocnění. Tolerance na nespecifický sedativní účinek se vyvíjí
rychle.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Maximální koncentrace v séru po perorálním podání je dosaženo během 4 hodin. Zuklopenthixol se
užívá nezávisle na příjmu potravy. Biologická dostupnost po perorálním podání je 44%.

Distribuce
Zdánlivý distribuční objem zuklopenthixolu (Vd) je přibližně 20 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny
je 98-99 %.

Biotransformace
Zuklopenthixol se metabolizuje třemi hlavními způsoby: sulfoxidací, N-dealkylací postranního řetězce
a konjugací s kyselinou glukuronovou. Metabolity nejsou psychofarmakologicky aktivní.
Zuklopenthixol převažuje nad metabolity v mozku i v ostatních tkáních.

Eliminace
Eliminační poločas zuklopenthixolu (T1/2) je přibližně 20 hodin, střední systémová clearance Cls =
0,86 l/min.
Zuklopenthixol se vylučuje z větší části stolicí, ale do určité míry též močí (asi 10 %). Pouze přibližně
0,1 % dávky se vyloučí močí v nezměněné formě, tzn. že léčivo zatěžuje ledviny jen zanedbatelným
způsobem.

U kojících matek se zuklopenthixol vylučuje v malém množství mateřským mlékem. V ustáleném
stavu před podáním další perorální nebo depotní dávky dosahuje poměr koncentrace v mateřském
mléku a koncentrace v séru střední hodnoty přibližně 0,29.

Linearita
Farmakokinetika je lineární. Ustáleného stavu plazmatické hladiny je dosaženo za 3 až 5 dnů. Střední
minimální hodnota ustáleného stavu plazmatické hladiny zuklopenthixolu, která odpovídá užití
jednotlivé denní perorální dávky 20 mg, je přibližně 25 nmol/l.

Starší pacienti
Farmakokinetické vlastnosti zuklopenthixolu nejsou závislé na věku pacientů.

Snížená funkce ledvin
Na základě farmakokinetických vlastností léčiva je možno se domnívat, že snížená funkce ledvin
nemá vliv na hladiny mateřské látky v séru.

- 9 -
Snížená funkce jater
Údaje nejsou k dispozici.

Polymorfismus
Studie in vivo ukázaly, že část metabolických pochodů podléhá genetickému polymorfismu, který se
projeví oxidací sparteinu/debrisochinu (CYP2D6).

Vztah farmakokinetiky/farmakodynamiky
Hodnota minimální sérové koncentrace (t.j. sérová koncentrace měřená těsně před podáním další
dávky) 2,8-12 ng/ml (7-30 nmol/l) je doporučená pro udržovací léčbu pacientů se schizofrenií mírné
až střední závažnosti.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita
Zuklopenthixol má nízkou akutní toxicitu.

Chronická toxicita
Ve studiích chronické toxicity se nevyskytly žádné nálezy, které by měly vliv na terapeutické užití
zuklopenthixolu.

Reprodukční toxicita
V třígenerační studii u potkanů bylo pozorováno zpoždění v páření. Jakmile ke spáření došlo, vliv na
fertilitu nebyl zjištěn. Při pokusu, při němž byl zuklopethixol podáván v potravě, byla pozorována
zhoršená výkonnost při páření a snížená březost potkanů.

Reprodukční studie na zvířatech neprokázaly embryotoxické nebo teratogenní účinky. V
peri/postnatálních studiích u potkanů vedly dávky 5 a 15 mg/kg/den ke zvýšení počtu mrtvě
narozených mláďat, zkrácenému přežití mláďat a opožděnému vývoji mláďat.
Klinický význam těchto poznatků je nejasný. Je však možné, že takové ovlivnění novorozených
mláďat je způsobeno nevšímavostí samic vyvolanou podáním toxických dávek zuklopenthixolu
samici.

Podávání zuklopethixolu samicím nebo samcům potkanů bylo spojováno s mírným zpožděním páření.
Při pokusu, při němž byl zuklopethixol podáván v potravě, byla pozorována zhoršená výkonnost při
páření a snížená březost potkanů.

Mutagenita a kanceroenita
Zuklopenthixol nepůsobí mutagenně ani karcinogenně. Ve studiích onkogenity u laboratorních
potkanů způsobilo 2leté podávání dávky 30 mg/kg/den (nejvyšší dávkování) mírné statisticky
nevýznamné zvýšení výskytu adenokarcinomu mléčné žlázy, adenomu a karcinomu buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu u samic a parafolikulárního karcinomu štítné žlázy. Mírné
zvýšení výskytu uvedených tumorů je nálezem typickým pro D2 antagonisty, kteří zvyšují sekreci
prolaktinu u laboratorních potkanů. S ohledem na fyziologické rozdíly mezi potkany a člověkem je
význam nálezů spojených se zvýšenou hladinou prolaktinu nejasný, přesto se nepředpokládá
onkogenní riziko pro pacienty.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam všech pomocných látek

Jádro tablet:
bramborový škrob
monohydrát laktosy
mikrokrystalická celulosa
- 10 -
kopovidon
glycerol 85%
mastek
hydrogenovaný ricinový olej
magnesium-stearát

Obal:
Hypromelosa makrogol 6000

Barviva:
oxid titaničitý (E 171),
červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Cisordinol 10 mg: bílá HDPE lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a
vysoušedlem. HDPE lahvička je vložena do papírové krabičky spolu s příbalovou informací.
Velikost balení: 50x10 mg, 100x10 mg

Cisordinol 25 mg: bílá HDPE lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a
vysoušedlem. HDPE lahvička je vložena do papírové krabičky spolu s příbalovou informací.
Velikost balení: 50x25 mg, 100x25 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 2500 Valby
Dánsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Cisordinol 10 mg: 68/167/85-B/C
Cisordinol 25 mg: 68/167/85-C/C
- 11 -

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Cisordinol 10 mg:
Datum první registrace: 10.7.Datum posledního prodloužení registrace:

Cisordinol 25 mg:
Datum první registrace:10.7.Datum posledního prodloužení registrace: 16.9.2015.

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

4. 2.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop