ACCOFIL - Příbalový leták


 
Generikum: filgrastim
Účinná látka: filgrastim
ATC skupina: L03AA02 - filgrastim
Obsah účinných látek: 12MU/0,2ML, 30MU/0,5ML, 48MU/0,5ML, 70MU/0,73ML
Balení: Předplněná injekční stříkačka


PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 milionů jednotek
Filgrastim je rekombinantní methionyl faktoru stimulujícího kolonie lidských granulocytů
produkovaný v Escherichia coli
Pomocná látka se známým účinkem
Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce

Čirý bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Accofil je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní
neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové
onemocnění zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou
transplantací kostní dřeně, u kterých je zvažováno zvýšeně riziko těžké prolongované neutropenie.
Bezpečnost a účinnost přípravku Accofil jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou
chemoterapií.

Přípravek Accofil je indikován k mobilizaci progenitorových buněk z periferní krve
Dlouhodobé podávání přípravku Accofil je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti
výskytu a doby trvání infekčních komplikací u dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou
nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají absolutní počet neutrofilů nebo recidivující infekce v anamnéze.

Přípravek Accofil je určen k léčbě perzistentní neutropenie pokročilou formou HIV infekce ke snížení rizika bakteriálních infekcí v případě, kdy nejsou vhodné
jiné možnosti léčby neutropenie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Accofil smí být prováděna pouze ve spolupráci s onkologickým centrem, které má
zkušenosti s léčbou faktorem stimulujícím kolonie granulocytů potřebné diagnostické vybavení. Procedury mobilizace a aferézy je třeba provádět ve spolupráci s
onkologicko-hematologickým centrem, které má v tomto oboru přijatelné zkušenosti a které umí
správně provádět monitorování hemopoetických progenitorových buněk.

Dávkování

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Doporučená dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/den Accofil má být podávána nejdříve za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných
klinických hodnoceních byla použita subkutánní dávka 230 mikrogramů/m2/den
Každodenní podávání filgrastimu má pokračovat, dokud není překročena doba očekávaného
nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů rozmezí. Po obvykle používané chemoterapii solidních tumorů, lymfomů a lymfoidních leukémií je
očekávaná doba trvání léčby, potřebná pro splnění těchto kritérií, až 14 dní. Po indukční a konsolidační
léčbě akutní myeloidní leukémie může být trvání léčby podstatně delší dávce a schématu podávání použité cytotoxické chemoterapie.

U pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií lze v typickém případě pozorovat přechodný vzestup
počtu neutrofilů za 1–2 dny po zahájení terapie filgrastimem. Pro setrvalou terapeutickou odpověď se
však podávání filgrastimu nemá ukončit dříve, než je překonán očekávaný nadir neutrofilů a než se
počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné přerušení terapie filgrastimem před dobou
očekávaného nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/den filgrastimu má být podávána nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a alespoň 24 hodin po
infuzi kostní dřeně.

Po překonání nadiru neutrofilů je třeba vytitrovat denní dávku filgrastimu v závislosti na odpovědi
neutrofilů takto:

Počet neutrofilů Úprava dávky filgrastimu
> 1,0 x 109/l po dobu 3 po sobě následujících
dní
Snížit na 0,5 MU Poté, jestliže ANC zůstává > 1 x 109/l po
další 3 po sobě následující dni
Ukončit podávání filgrastimu
Jestliže ANC v průběhu léčby poklesne na < 1,0 x 109/l, znovu zvyšte dávku filgrastimu podle
výše uvedeného postupu.
ANC = absolutní počet neutrofilů

K mobilizaci PBPC u pacientů, kteří podstupují myelosupresivní nebo myeloablativní léčbu
následovanou autologní transplantací PBPC
Doporučená dávka samostatně podávaného filgrastimu k mobilizaci PBPC je 1,0 MU po 5–7 po sobě následujících dní. Načasování leukaferézy: často postačují 1 nebo 2 leukaferézy 5. a
6. den. Někdy mohou být nutné další leukaferézy. Filgrastim má být podáván až do poslední
leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MU očekávaný nadir neutrofilů a kdy se počet neutrofilů navrátil do normálního rozmezí. Leukaferézu je
třeba provádět v období, kdy se ANC zvyšuje z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientů, kteří
nepodstoupili extenzivní chemoterapii, často dostačuje jediná leukaferéza. Někdy se doporučují další
leukaferézy.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
K mobilizaci PBPC u normálních dárců se filgrastim podává v dávce 1,0 MU 4–5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být zahájena 5. den a má pokračovat do 6. dne,
pokud je to nutné k odběru 4 x 106 buněk CD34+/kg tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Kongenitální neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 1,2 MU
Idiopatická nebo cyklická neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 0,5 MU
Úprava dávkování

Filgrastim by měl být podáván denně ve formě subkutánní injekce, dokud počet neutrofilů nedosáhne
hodnoty více než 1,5 x 109/l a dokud na těchto hodnotách nemůže být udržen. Po dosažení odpovědi
je třeba stanovit nejnižší účinnou dávku k udržení tohoto počtu neutrofilů. Pro udržení přiměřeného
počtu neutrofilů je nutné dlouhodobé každodenní podávání. Po jednom až dvou týdnech léčby se
počáteční dávka může zdvojnásobit nebo snížit na polovinu v závislosti na pacientově odpovědi. Pak
lze dávku individuálně upravovat každé 1–2 týdny tak, aby se udržel průměrný počet neutrofilů mezi
1,5 x 109/l a 10 x 109/l. Rychlejší zvyšování dávky lze zvážit u pacientů s těžkými infekcemi. V
klinických studiích 97 % pacientů, kteří na léčbu reagovali, dosáhlo kompletní odpovědi při dávkách
≤ 24 μg/kg/den. Dlouhodobá bezpečnost podávání filgrastimu v dávkách vyšších než 24 μg/kg/den u
pacientů se závažnou chronickou neutropenií nebyla stanovena.

Pacienti s infekcí HIV

Pro dosažení zvratu neutropenie

Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 0,1 MU reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů
Pro udržení normálních počtů neutrofilů
Po dosažení zvratu neutropenie je třeba stanovit minimální účinnou dávku pro udržení normálního
počtu neutrofilů. Doporučuje se úprava počáteční dávky na podávání dávky 30 MU obden. V závislosti na pacientově ANC může být nutná další úprava dávky k udržení počtu neutrofilů
na úrovni > 2,0 x 109/l. V klinických studiích byla nutná dávka 30 MU aby se ANC udržel na > 2,0 x 109/l, s mediánem frekvence dávkování 3 dny v týdnu. Pro udržení ANC
> 2,0 x 109/l může být potřebné dlouhodobé podávání.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s filgrastimem se sice zúčastnil menší počet starších pacientů, ale zvláštní studie nebyly
v této skupině provedeny, a proto nemohou být stanovena žádná specifická doporučení pro dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Studie filgrastimu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater ukazují, že filgrastim
vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil jako u normálních jedinců. Za těchto
okolností není nutná úprava dávek.

Použití u pediatrických pacientů se závažnou chronickou neutropenií a nádorovým onemocněním
Šedesát pět procent pacientů léčených v programu klinického hodnocení při závažné chronické
neutropenii bylo mladších než 18 let. Účinnost léčby pro tuto skupinu, která zahrnovala většinu
pacientů s kongenitální neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v bezpečnostních
profilech pediatrických pacientů léčených pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických studií u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost
filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u pediatrických pacientů je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní
cytotoxickou chemoterapií.

Způsob podání

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Filgrastim lze podávat denně jako subkutánní injekci nebo denně jako 30minutovou intravenózní
infuzi ředěnou roztokem glukózy o koncentraci 5% subkutánnímu podání. Studie s podáním jedné dávky naznačuje, že při intravenózním podání se může
zkrátit trvání účinku. Klinický význam tohoto nálezu pro podávání více dávek není jasný. Volba
způsobu podání má záležet na individuálních klinických okolnostech.

U pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Filgrastim lze podávat ve formě 30minutové nebo 24hodinové intravenózní infuze nebo jako
24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi.
Filgrastim je nutné naředit ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Pro mobilizaci PBPC u pacientů podstupujících myelosupresivní nebo myeloablativní terapii s
následnou autologní transplantací PBPC
Samostatně podávaný filgrastim k mobilizaci PBPC:
Filgrastim lze podat jako 24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi nebo subkutánní injekci.
V případě infuzí má být filgrastim naředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Filgrastim podávaný k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii:
Filgrastim se podává ve formě subkutánní injekce.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
Filgrastim se podává ve formě subkutánní injekce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální, idiopatická nebo cyklická neutropenie: filgrastim se podává ve formě subkutánní
injekce.

Pacienti s infekcí HIV
Reverze neutropenie a udržování normálního počtu neutrofilů: filgrastim má být podáván subkutánní
injekcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, je nutno přehledně zaznamenat název
a číslo šarže podávaného přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření napříč indikacemi

Hypersenzitivita
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byla v úvodní fázi léčby nebo v jejím průběhu hlášena
hypersenzitivita, včetně anafylaktických reakcí. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou,
je nutné podávání filgrastimu trvale ukončit. Nepodávejte filgrastim pacientům, kteří mají v anamnéze
hypersenzitivitu na filgrastim nebo pegfilgrastim.

Plicní nežádoucí účinky
Po podání G CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, zejména intersticiální plicní onemocnění. U
pacientů s nedávným výskytem plicních infiltrátů nebo pneumonie v anamnéze může být riziko vyšší.
Vznik známek plicního onemocnění, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, spolu s rentgenologickým
nálezem plicních infiltrátů a zhoršením plicních funkcí mohou být prvními známkami syndromu
dechové tísně dospělých přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Glomerulonefritida
U pacientů léčených filgrastimem nebo pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Případy
glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo vysazení filgrastimu nebo pegfilgrastimu.
Doporučuje se sledovat rozbor moči.

Syndrom kapilárního úniku
Syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné léčby život ohrožující, byl pozorován
po podání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů, a je charakterizován hypotenzí, hypalbuminémií,
otokem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se objeví příznaky syndromu kapilárního úniku, musí
být pečlivě sledováni a musí dostat standardní symptomatickou léčbu, která může zahrnovat potřebu
intenzivní péče
Splenomegalie a ruptura sleziny
U pacientů a zdravých dárců byly po podání filgrastimu hlášeny zpravidla asymptomaticképřípady
splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly fatální. Proto je nutné velikost
sleziny důkladně sledovat třeba brát v úvahu u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na bolest v levém nadbřišku nebo v horní
části ramene. Snížení dávky filgrastimu vedlo ke zpomalení nebo zastavení progrese zvětšování
sleziny u pacientů se závažnou chronickou neutropenií. U 3 % pacientů bylo nutné provést
splenektomii.

Růst maligních buněk
Faktor stimulující kolonie granulocytů může podporovat růst myeloidních buněk in vitro a podobné
účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie
Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s
chronickou myeloidní leukémií nebyly stanoveny. Použití filgrastimu v těchto případech není
indikováno. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické
myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie
Protože údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií jsou
omezené, je třeba filgrastim těmto pacientům podávat opatrně. Bezpečnost a účinnost podávání
filgrastimu u pacientů s de novo akutní myeloidní leukemií ve věku < 55 let s příznivými
cytogenetickými parametry [t
Trombocytopenie
U pacientů dostávajících filgrastim byla hlášena trombocytopenie. Je nutné důkladně sledovat počty
trombocytů, především během prvních několika týdnů léčby filgrastimem. V úvahu je třeba brát
možnost dočasného přerušení podávání filgrastimu nebo snížení jeho dávky u pacientů s těžkou
chronickou neutropenií, u nichž dojde k rozvoji trombocytopenie
Leukocytóza
Počty leukocytů 100 x 109/l nebo vyšší byly pozorovány u méně než 5 % pacientů s nádorovým
onemocněním léčených filgrastimem v dávkách vyšších než 0,3 MU/kg/den Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné přímo přičíst tomuto stupni leukocytózy.
Se zřetelem k možným rizikům spojeným se závažnou leukocytózou je však třeba v průběhu terapie
filgrastimem počet leukocytů v pravidelných intervalech sledovat. Jestliže počty leukocytů převýší
hodnotu 50 x 109/l po očekávaném nadiru, je nutno léčbu filgrastimem okamžitě přerušit. V období
podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je však třeba podávání filgrastimu přerušit nebo snížit
dávkování, jestliže počty leukocytů vystoupí nad > 70 x 109/l.

Imunogenita
Podobně jako u jiných terapeutických bílkovin může dojít ke vzniku imunogenicity. Rychlost tvorby
protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Jako u všech biologických léčivých látek dochází
k očekávanému výskytu vázaných protilátek; doposud však jejich výskyt nebyl spojen s neutralizující
aktivitou.

Aortitida
Aortitida byla hlášena po podání G-CSF zdravým osobám i pacientům s maligním nádorovým
onemocněním. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad a
zvýšené zánětlivé markery aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení G-CSF obvykle odezněla. Viz také
bod 4.8.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Zvláštní opatření u přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií
U přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií byly hlášeny při užívání filgrastimu
krize srpkovité anémie, v některých případech fatální. Při zvažování použití předepsání filgrastimu u
přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií mají lékaři postupovat opatrně a až po
pečlivém zhodnocení možných rizik a přínosů.

Osteoporóza
Monitorování kostní denzity může být indikováno u pacientů s osteoporotickými chorobami kostí,
kteří jsou kontinuálně léčeni filgrastimem déle než 6 měsíců.

Zvláštní opatření u pacientů s nádorovým onemocněním

Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec zavedených
režimů dávkování.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami chemoterapie
Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, protože zlepšení
výsledků léčby nádorů nebylo prokázáno a zvýšené dávky chemoterapeutik mohou vést ke zvýšeným
projevům toxicity, včetně účinků kardiálních, pulmonárních a účinků neurologických a
dermatologických
Vliv chemoterapie na erytrocyty a trombocyty
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané myelosupresivní
chemoterapií. V případě možné léčby vyššími dávkami chemoterapeutik předepsaném léčebném schématuDoporučuje se pravidelně kontrolovat počet trombocytů a hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik, o nichž je známo, že
způsobují těžkou trombocytopenii.

Bylo prokázáno, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje stupeň a dobu trvání
trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie u pacientů s rakovinou prsu a plic

V rámci postmarketingové observační studie byl pegfilgrastim, alternativního léku G-CSF, ve spojení s
chemoterapií a/nebo radioterapií spojen s rozvojem myelodysplastického syndromu myeloidní leukémie MDS/AML nebyla pozorována. Nicméně pacientky s rakovinou prsu a plic mají být sledovány z hlediska
známek a příznaků MDS/AML.

Jiná zvláštní opatření
Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženými počty myeloidních progenitorových buněk
nebyly studovány. Filgrastim primárně působí na prekurzory neutrofilů, takže se jeho účinek projeví
zvýšením počtu neutrofilů. Proto u pacientů se sníženým počtem prekurzorů může být odpověď
neutrofilů slabší s kostní dření infiltrovanou tumoremObčas byly u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik následovanými transplantací
hlášeny cévní poruchy včetně venookluzivního onemocnění a poruchy objemu tekutin.

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně v odpovědi na léčbu růstovým faktorem bylo spojeno s
přechodnými abnormálními nálezy při kostních skenech. To je třeba zvážit při interpretaci výsledků
zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace
Nejsou k dispozici žádná prospektivně randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace
pacientů. Vzhledem ke stupni proměnlivosti mezi jednotlivými pacienty a laboratorními vyšetřeními
buněk CD34+ je přímé srovnání mezi různými studiemi obtížné. Proto je obtížné doporučit optimální
metodu. O výběru metody mobilizace je nutno uvažovat v souvislosti s celkovými cíli léčby u
jednotlivých pacientů.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám
U pacientů, kteří podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace PBPC
dostatečná k dosažení doporučovaného minimálního výtěžku zrychlení obnovy trombocytů na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují obzvláštní toxicitu vůči hemopoetickým progenitorovým buňkám
a mohou nepříznivě ovlivnit mobilizaci progenitorových buněk. Pokud jsou látky, jako např. melfalan,
karmustin buněk, mohou výtěžek progenitorových buněk snížit. Ukázalo se však, že podávání melfalanu,
karboplatiny nebo karmustinu progenitorových buněk. Jestliže se předpokládá, že bude provedena transplantace PBPC, doporučuje
se naplánovat mobilizaci kmenových buněk v časné fázi léčebného schématu pacienta. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat počtu progenitorových buněk mobilizovaných u těchto pacientů před
nasazením vysokých dávek chemoterapeutik. Jestliže výtěžky nejsou přiměřené podle kritérií
uvedených výše, je třeba uvažovat o alternativních způsobech léčby nevyžadujících podporu
progenitorových buněk.

Hodnocení výtěžků progenitorových buněk
Při hodnocení počtu progenitorových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je třeba
věnovat zvláštní pozornost metodě kvantifikace. Výsledky stanovení počtu buněk CD34+ pomocí
průtokové cytometrie jsou rozdílné v závislosti na přesnosti použité metodologie, a je třeba
interpretovat opatrně doporučení ohledně jejich počtů vycházejících ze studií provedených jinými
laboratořemi.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných buněk CD34+ a rychlostí obnovy krevních
destiček po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje složitý, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 106 CD34+ buněk/kg vychází z publikovaných zkušeností o
případech, kdy bylo dosaženo přiměřené hematologické úpravy. Zdá se, že výtěžky vyšší než tento,
korelují s rychlejší obnovou, nižší výtěžky korelují s pomalejší obnovou.

Zvláštní opatření u normálních dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC nepřináší normálním dárcům přímý klinický prospěch a má se o ní uvažovat pouze
pro potřebu alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců s normálními klinickými a laboratorními kritérii
vhodnosti pro dárcovství kmenových buněk, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat
hematologickým hodnotám a infekčním nemocem.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla stanovena u normálních dárců ve věku do 16 let nebo nad
60 let.

Trombocytopenie
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byly hlášeny velmi časté případy trombocytopenie. Z
tohoto důvodu je nutné pečlivě sledovat počet trombocytů.

Po podávání filgrastimu a po leukaferéze byla u 35 % studovaných osob pozorována přechodná
trombocytopenie trombocytů < 50 x 109/l, který byl přičítán leukaferéze. Jestliže je zapotřebí více než jedna leukaferéza,
je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům s počtem trombocytů před leukaferézou < 100 x 109/l.
Obecně se aferéza nesmí provádět při počtu trombocytů < 75 x 109/l.

Leukaferéza se nesmí provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia, nebo kteří mají poruchy
hemostázy. Dárce, kteří dostávají G-CSF k mobilizaci PBPC, je třeba pravidelně sledovat, dokud se
hematologické ukazatele nevrátí k normě.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Aktuální údaje naznačují, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC a příjemcem
mohou být ve srovnání s transplantací kostní dřeně spojeny se zvýšeným rizikem akutní a chronické
reakce štěpu proti hostiteli
Zvláštní opatření u pacientů se závažnou chronickou neutropenií

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine leukémie
nebo u kterých je vývoj leukémie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu
Mohou se vyskytovat i jiné změny krevního obrazu, včetně anémie a přechodného zvýšení progenitorů
myeloidních buněk, což vyžaduje pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace na leukémii nebo myelodysplastický syndrom
Je třeba věnovat zvláštní pozornost rozlišení diagnózy závažné chronické neutropenie od ostatních
poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplazie a myeloidní leukémie. Před zahájením
léčby je nutno vyšetřit kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a stanovením počtu
trombocytů, vyhodnotit morfologii kostní dřeně a karyotyp.

V klinickém hodnocení pacientů se závažnou chronickou neutropenií léčených filgrastimem s nízkou
četností pozorován pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. MDS a leukémie jsou přirozené komplikace
tohoto onemocnění a jejich souvislost s terapií filgrastimem je nejistá. U podskupiny přibližně 12 %
pacientů, jejichž cytogenetické vyšetření bylo za výchozího stavu normální, byly později při rutinním
opakovaném vyšetření nalezeny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu. V současné době
není jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů se závažnou chronickou neutropenií predisponuje pacienty
k cytogenetickým abnormalitám, k transformaci v MDS nebo leukémii. Doporučuje se provádět
morfologická a cytogenetická vyšetření kostní dřeně u pacientů v pravidelných intervalech každých 12 měsíců
Jiná zvláštní opatření
Je třeba vyloučit příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Objevily se časté případy hematurie a u malého počtu pacientů se objevila proteinurie. Je třeba sledovat
výskyt těchto příhod pomocí pravidelného vyšetření moči.

Bezpečnost a účinnost přípravku u novorozenců a pacientů s autoimunitní neutropenií nebyly
stanoveny.

Zvláštní opatření u pacientů s infekcí HIV

Hodnoty krevního obrazu
Absolutní počet neutrofilů léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na úvodní dávku filgrastimu reagovat velmi rychle a
značným zvýšením počtu neutrofilů. Doporučuje se během prvních 2 až 3 dnů podávání filgrastimu
měřit ANC denně. Potom se doporučuje měřit ANC minimálně dvakrát týdně po dobu prvních dvou
týdnů a poté v průběhu udržovací léčby jednou týdně nebo jednou za dva týdny. V průběhu
intermitentního dávkování 30 MU/den značné výkyvy v hodnotách ANC. Aby se zjistila minimální hodnota ANC neboli nadir u pacienta,
doporučuje se odebírat vzorky krve pro určení ANC bezprostředně před plánovanou dávkou filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčivých přípravků
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané
myelosupresivními léčivými přípravky. V případě možné léčby vyššími dávkami nebo větším počtem
těchto léčivých přípravků spolu s léčbou filgrastimem může být u pacienta zvýšeno riziko vývoje
trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelné sledování krevního obrazu
Infekce a maligní onemocnění způsobující myelosupresi
Neutropenie může být vyvolána oportunními infekcemi infiltrujícími kostní dřeň, jako je například
komplex Mycobacterium avium, nebo malignitami infiltrujícími kostní dřeň, například lymfomem. U
pacientů se známou infiltrací kostní dřeně infekcemi nebo malignitou je potřeba kromě podávání
filgrastimu k léčbě neutropenie zvážit vhodnou léčbu základního onemocnění. Účinky filgrastimu na
neutropenii vyvolanou infekcí nebo malignitou infiltrující kostní dřeň nebyly dostatečně stanoveny.

Všichni pacienti

Accofil obsahuje jako pomocnou látku sorbitol nesmí být tento přípravek podán, pokud to není nezbytně nutné.

U malých dětí Léčivé přípravky a musí být u této populace kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska
naprosto nezbytné a nejsou dostupné žádné alternativy léčby.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se
zaměřením na symptomy HIF.

Accofil obsahuje méně než 1 mmol sodíku".

Chránič jehly nasazený na předplněné injekční stříkačce obsahuje přírodní kaučuk která může způsobovat závažné alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného týž den jako myelosupresivní cytotoxická chemoterapie
nebyly definitivně stanoveny. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních buněk na
myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii se nedoporučuje použití filgrastimu v době 24 hodin před
chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii. Předběžné nálezy u malého počtu pacientů léčených
současně filgrastimem a fluoruracilem naznačují, že závažnost neutropenie může být zvýšena.

Možné interakce s jinými hemopoetickými růstovými faktory a cytokiny dosud nebyly v klinických
hodnoceních studovány.

Protože lithium zvyšuje uvolňování neutrofilů, je pravděpodobné, že lithium zesiluje účinek
filgrastimu. Ačkoli tato interakce nebyla dosud formálně studována, není k dispozici důkaz, že by byla
škodlivá.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.
Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. U králíků byla pozorována zvýšená incidence potratů
při podání několikanásobku terapeutické dávky a při toxicitě pro matku popsány případy prokázaného transplacentárního přenosu filgrastimu u těhotných žen.

Použití filgrastimu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Není známo, zda se filgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro
novorozence/kojence nelze vyloučit. Po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu je
třeba učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/nezahájit léčbu.

Fertilita
Filgrastim neměl žádný vliv na reprodukci či fertilitu u samců a samic potkanů
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Accofil může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Po podání přípravku Accofil se mohou vyskytnout závratě
4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky, které se během léčby filgrastimem mohou vyskytnout, patří:
anafylaktická reakce, závažné plicní nežádoucí účinky syndrom zvýšené permeability kapilár, závažná splenomegalie / ruptura sleziny, transformace na
myeoloidní syndrom nebo leukemii u pacientů s SCN, GvHD u pacientů podstupujících alogenní
transplantaci kostní dřeně nebo transplantaci progenitorových buněk z periferní krve a krize srpkovité
anémie u pacientů se srpkovitou anémií.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou pyrexie, muskuloskeletální bolesti kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolesti, muskuloskeletální
bolesti na hrudi, bolest šíjepacientů byly muskuloskeletální bolesti u 10 % pacientů mírné nebo středně závažné a u 3 % závažné.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Údaje v níže uvedených tabulkách popisují nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a
spontánních hlášení. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající
závažnosti.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté: ≥ Časté: ≥ 1/100 až < Méně časté: ≥ 1/1000 až < Vzácné: ≥ 1/10000 až <
Třída
orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté


Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

infestace
Sepse,
bronchitida,
infekce horních
cest dýchacích,
infekce močových
cest

Poruchy krve a
lymfatického
systému
Trombocytope
nie

Anémiee
Splenomegaliea

Snížená hladina
hemoglobinue

Leukocytózaa

Ruptura slezinya

Srpkovitá

anémie s krizí
Poruchy
imunitního
systému
Reakce štěpu proti

hostitelib

Hypersenzitivitaa

Hypersenzitivita na
léčivou látku

Anafylaktická
reakce
Poruchy
metabolismu a
výživy

Snížená chuť k
jídlua

Zvýšení hladiny
laktátdehydrogená
zy v krvi

Hyperurikemie

Zvýšení hladiny
kyseliny močové v
krvi

Snížená hladina
glukózy v krvi

Pseudodnab

dna,

chondrokalcinóz
a
Poruchy bilance
tekutin

Psychiatrické
poruchy

Insomnie
Poruchy
nervového
systému
Bolest hlavya Závratě

Hypestezie

Parestezie

Cévní poruchy Hypotenze

Hypertenze
Venookluzivní
onemocněnídSyndrom

zvýšené
permeability
kapilára
Aortitida
Třída
orgánových
systémů
Nežádoucí účinky

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné


Respirační,
hrudní a
mediastinální
poruchy
Hemoptýza


Dyspnoe

Kašela

Orofaryngeální
bolesta, e

Epistaxe
Syndrom akutní
respirační tísněa

Respirační selhánía

Plicní edéma

Intersticiální plicní
nemoca

Plicní infiltrátya

Krvácení do plic

Hypoxie

Gastrointestiná
lní poruchy
Průjema, e

Zvracenía, e
Nauzeaa
Zácpae

Orální bolest

Poruchy jater a

žlučových cest
Zvýšení hladiny
alkalické
fosfatázy v krvi

Hepatomegalie
Zvýšení hladiny gama-
glutamyltransferázy v

krvi

Zvýšení hladiny
aspartátaminotransferá
zy v krvi

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Alopeciea

Vyrážkaa


Erytém
Makulopapulární
vyrážka
Sweetův

syndrom febrilní
neutrofilní
dermatóza
Kožní
vaskulitidaa
Poruchy
svalové a
kosterní

soustavy a
pojivové tkáně
Muskuloskelet
ální bolestic

Svalové křeče Osteoporóza Snížená kostní
denzita

Exacerbace
revmatoidní
artritidy
Poruchy ledvin

a močových
cest
Dysurie

Hematurie
Proteinurie Abnormální
nálezy v moči

Glomerulonefrit
ida
Celkové
poruchy a
reakce v místě

aplikace
Únavaa
Mukozitidaa
Pyrexie
Bolesti na hrudia

Asteniea

Bolesta
Reakce v místě vpichu
Třída
orgánových

systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté

Časté

Méně časté


Vzácné


Malátnosta

Periferní edéme

Poranění,
otravy a
procedurální
komplikace

Transfuzní
reakcee

aViz bod 4.8, Popis vybraných nežádoucích účinků
bU pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně byly hlášeny reakce štěpu proti hostiteli versus Host Disease, GvHDcZahrnuje bolest kostí, bolest zad, bolest kloubů, bolest svalů, bolest v končetinách, muskuloskeletální
bolesti, muskuloskeletální bolest hrudníku, bolest šíje
dPo uvedení na trh byly pozorovány případy u pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně
nebo mobilizaci PBPC
eNežádoucí účinky s vyšší incidencí u pacientů léčených filgrastimem v porovnání s placebem a
spojené s následky základní malignity nebo cytotoxické chemoterapie

Popis vybraných nežádoucích účinků

GvHD

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Syndrom zvýšené permeability kapilár
Případy syndromu zvýšené permeability kapilár byly hlášeny s použitím faktoru stimulujícího kolonie
granulocytů. K tomu došlo obecně u pacientů s pokročilým maligním onemocněním a sepsí, kteří
užívali větší množství chemoterapeutických léků nebo prodělávali aferézu
Sweetův syndrom
U pacientů léčených filgrastimem byly hlášeny případy Sweetova syndromu neutrofilní dermatózy
Plicní nežádoucí účinky
V klinických hodnoceních a po uvedení na trh byly v některých případech hlášeny plicní nežádoucí
účinky, jako například intersticiální plicní nemoc, plicní edém a plicní infiltráty, v některých případech
s následným respiračním selháním nebo se syndromem akutní dechové tísně vést k úmrtí
Splenomegalie a ruptura sleziny
Po podání filgrastimu byly zaznamenány případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy
ruptury sleziny byly fatální
Hypersenzitivita
U pacientů byly na začátku léčby filgrastimem nebo v jejím průběhu v klinických hodnoceních a po
uvedení na trh hlášeny hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, vyrážka, kopřivka, angioedém,
dyspnoe a hypotenze. Obecně byly hlášeny častěji po i.v. podání. V některých případech se příznaky
po opětovném podání objevily znovu, což svědčí pro příčinnou souvislost. Filgrastim má být trvale
vysazen u pacientů, u nichž se objevily závažné alergické reakce.

Kožní vaskulitida
U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena kožní vaskulitida. Mechanismus vzniku vaskulitidy u
pacientů užívajících filgrastim není znám. Během dlouhodobého podávání byla kožní vaskulitida
hlášena u 2 % pacientů s SCN.

Pseudodna U pacientů se zhoubnými nádory léčených filgrastimem byla zaznamenána pseudodna

Leukocytóza
Po podání filgrastimu byla u 41 % normálních dárců pozorována leukocytóza 109/l
Pediatrická populace

Údaje získané z klinických studií s filgrastimem u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a
účinnost filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií, což
nenaznačuje žádné rozdíly ve farmakokinetice filgrastimu související s věkem. Jedinou shodně
hlášenou nežádoucí příhodou byla bolest svalů a kostí, která se neliší od zkušenosti u dospělé populace.

K dalšímu hodnocení použití filgrastimu u pediatrických pacientů není k dispozici dostatek údajů.

Jiné zvláštní populace

Použití u starších pacientů

Žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti nebyly pozorovány mezi subjekty nad 65 let ve
srovnání s mladšími dospělými nebyly zjištěny rozdíly v odpovědích mezi staršími a mladšími dospělými pacienty. Nejsou k dispozici
dostatečné údaje pro vyhodnocení použití přípravku Accofil u starších pacientů pro jiné schválené
indikace přípravku Accofil.

Pediatričtí pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Případy snížené denzity kostí a osteoporózy byly hlášeny u pediatrických pacientů se závažnou
chronickou neutropenií, kteří podstupovali chronickou léčbu filgrastimem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem Accofil nebyly stanoveny. Ukončení léčby filgrastimem obvykle
vede k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dní, s návratem k normálním hodnotám
během 1 až 7 dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, faktor stimulující kolonie hematopoetických buněk
k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje produkci a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní
dřeně. Přípravek Accofil, který obsahuje r-metHuG-CSF významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi a mírné zvýšení monocytů. U některých pacientů
se závažnou chronickou neutropenií může filgrastim také vyvolat mírné zvýšení počtu cirkulujících
eosinofilů a bazofilů nad výchozí hodnoty; někteří z těchto pacientů mohou mít eosinofilii nebo bazofilii
již před léčením. Zvýšení počtu neutrofilů je při doporučeném dávkování závislé na dávce. Neutrofily
vytvářené v odpovědi na filgrastim mají normální nebo zvýšenou funkci, jak se ukázalo v testech
chemotaktických a fagocytárních funkcí. Po ukončení léčby filgrastimem dochází během 1 až 2 dní k
poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % s návratem k normálním hodnotám během 1 až 7 dní.

Použití filgrastimu u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií významně snižuje incidenci,
závažnost a trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Terapie filgrastimem významně zkracuje trvání
febrilní neutropenie, podávání antibiotik a hospitalizaci po indukční chemoterapii pro akutní
myeloidní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence
horečky a zdokumentovaných infekcí nebyla snížena v žádné z těchto skupin pacientů. Trvání horečky
u pacientů s myeloablativní terapií s následnou transplantací kostní dřeně nebylo zkráceno.

Použití filgrastimu, buď samotného, anebo po chemoterapii, mobilizuje hemopoetické kmenové buňky
do periferní krve. Tyto autologní PBPC lze odebrat a infundovat zpět po terapii vysokými dávkami
cytotoxických látek, a to buď namísto transplantace kostní dřeně, anebo jako její doplněk. Infúze PBPC
urychluje obnovu krvetvorby snížením trvání rizika krvácivých komplikací a snížením potřeby
transfuzí trombocytů. U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem docházelo k
významně rychlejšímu hematologickému zotavení, což v porovnání s alogenní transplantací kostní
dřeně vedlo k významnému zkrácení doby do obnovy hodnot trombocytů bez podpory.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící používání G-CSF po transplantaci alogenní kostní
dřeně u pacientů s akutní leukémií naznačila při podání G-CSF zvýšené riziko reakce štěpu proti
hostiteli samostatné mezinárodní retrospektivní studii u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukémií
nebyl prokázán žádný vliv na riziko reakce štěpu proti hostiteli, mortalitu související s léčbou ani na
mortalitu. Metaanalýza studií alogenní transplantace, včetně výsledků 9 prospektivních
randomizovaných klinických hodnocení, 8 retrospektivních studií a 1 studie s kontrolovanými případy,
nezjistila žádný vliv na riziko akutní reakce štěpu proti hostiteli, chronické reakce štěpu proti hostiteli
ani na časnou mortalitu související s léčbou.

Relativní riziko mortality související s léčbou po léčbě G-CSF po transplantaci kostní dřeně
Publikace Délka trvání
studie
n Akutní GvHD

II. – IV. stupně
Chronická
GvHD
TRM
Metaanalýza

1986 – 2001a 1198 1,1,0,Evropská
retrospektivní
studie 1992 – 2002b 1789 1, 1,1,Mezinárodní
retrospektivní
studie 1995 – 2000b 2110 1,1,1,aAnalýza obsahuje studie zahrnující transplantaci kostní dřeně během tohoto období; některé studie
použily GM-CSF
bAnalýza zahrnuje pacienty, kteří během tohoto období podstoupili transplantaci kostní dřeně

Použití filgrastimu pro mobilizaci PBPC u normálních dárců před transplantací alogenních PBPC
U normálních dárců dávka 10 mikrogramů/kg/den podávaná subkutánně v průběhu 4–5 po sobě
následujících dnů umožňuje odběr ≥ 4 x 106 CD34+ buněk/kg příjemcovy tělesné hmotnosti od většiny
dárců po dvou leukaferézách.

Použití filgrastimu u pacientů, dětí nebo dospělých se závažnou chronickou neutropenií kongenitální, cyklickou a idiopatickou neutropeniíneutrofilů v periferní krvi a snížení počtu infekcí a souvisejících příhod.

Použití filgrastimu u pacientů s infekcí HIV udržuje normální počty neutrofilů, což umožňuje podávání
antivirových a/nebo jiných myelosupresivních léčivých přípravků podle plánovaného rozpisu. Nejsou
důkazy o tom, že by u pacientů s infekcí HIV léčených filgrastimem byla zvýšena replikace HIV.

Stejně jako u jiných hematopoetických růstových faktorů vykazoval G-CSF in vitro stimulační
vlastnosti na lidské endoteliální buňky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po subkutánním podání doporučených dávek se sérové koncentrace po dobu 8 až 16 hodin udržovaly
nad 10 ng/ml.

Distribuce
Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

Eliminace
Bylo prokázáno, že po intravenózním a subkutánním podání se clearance filgrastimu řídí
farmakokinetikou prvního řádu. Poločas eliminace filgrastimu z krevního séra je přibližně 3,5 hodiny,
přičemž clearance je přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální infuze přípravku Accofil po dobu až 28 dní
u pacientů zotavujících se po autologní transplantaci kostní dřeně nevedla ke známkám akumulace
léku a poločasy eliminace byly srovnatelné.

Linearita
Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace bez ohledu na to,
zda je podán intravenózně nebo subkutánně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl hodnocen ve studiích toxicity s podáváním opakovaných dávek po dobu až 1 roku, které
prokázaly změny v souvislosti s očekávanými farmakologickými účinky, včetně zvýšeného počtu
leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární granulopoézy a zvětšení sleziny.
Všechny tyto změny byly reverzibilní po přerušení léčby.
Účinky filgrastimu na prenatální vývoj byly hodnoceny u potkanů a králíků. Filgrastim podávaný
intravenózně samovolných potratů a postimplantačních ztrát a nižší průměrnou velikost živých mláďat a hmotnost
plodu.
Na základě hlášených údajů o jiném přípravku obsahujícím filgrastim, podobném přípravku Accofil
byly pozorovány srovnatelné poznatky a zvýšený výskyt malformací plodu při dávce 100 μg/kg/den,
tj. dávce toxické pro matku, která odpovídala systémové expozici přibližně 50–90krát vyšší, než je
expozice pozorovaná u pacientů léčených terapeuticku dávkou 5 μg/kg/den. Nejvyšší dávka přípravku,
při které není pozorována žádná statisticky významná nepříznivá odpověď organismu, z hlediska
toxicity embrya/plodu byla v této studii 10 μg/kg/den, což odpovídá systémové expozici přibližně 5krát vyšší než expozice, které byly pozorovány u pacientů léčených terapeutickou dávkou.
U březích potkanů nebyla při dávkách až 575 μg/kg/den pozorována žádná toxicita pro matku nebo
pro plodu. Mláďata potkanů, kterým byl podáván filgrastim během perinatálního období a období
laktace, vykázala opožděnou vnější diferenciaci a opožděný růst míru přežití Filgrastim neměl žádný pozorovaný vliv na fertilitu samců a samic potkana.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

kyselina octová
hydroxid sodný
sorbitol polysorbát voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Accofil nesmí být ředěn roztoky chloridu sodného.

Naředěný filgrastim se může adsorbovat na sklo a plasty.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě
6.6.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce
Pokud omylem dojde k jednorázovému vystavení teplotám pod bodem mrazu, není stabilita přípravku
Accofil nepříznivě ovlivněna. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil
zmrznul více než jednou, NESMÍ se použít.

Během doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití může pacient jednorázově vyndat
přípravek z chladničky a uchovávat ho při pokojové teplotě
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky ze skla třídy I s trvale nasazenou jehlou z nerezové oceli a mají na těle
stříkačky vytištěnou stupnici 1/40 od 0,1 ml až do 1 ml. Chránič jehly nasazený na předplněné injekční
stříkačce obsahuje přírodní kaučuk roztoku.

Balení obsahuje jednu, tři, pět, sedm nebo deset předplněných injekčních stříkaček, s bezpečnostním
krytem jehly nebo bez ní, a alkoholové tampony. Balení bez blistru je určeno pro stříkačky bez
bezpečnostního krytu jehly. Blistrové balení je pro jednotlivé injekční stříkačky s předepnutým
bezpečnostním krytem jehly.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovaz Použít lze pouze čirý roztok bez částic. Netřepte.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml je třeba přidat lidský sérový albumin mg/ml. Příklad: V konečném injekčním objemu 20 mlmají být celkové dávky filgrastimu nižší než
30 MU
Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou Accofilem předplněné injekční stříkačky určeny pouze k jednorázovému použití.

Pokud je Accofil naředěn v 5% roztoku glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena.
Držte injekční stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat
nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Použití předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září Datum prodloužení registrace: 12. června 2019


10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 milionů jednotek
Filgrastim je rekombinantní methionyl faktoru stimulujícího kolonie lidských granulocytů
produkovaný v Escherichia coli
Pomocná látka se známým účinkem
Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce

Čirý bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Accofil je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní
neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové
onemocnění zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou
transplantací kostní dřeně, u kterých je zvažováno zvýšeně riziko těžké prolongované neutropenie.
Bezpečnost a účinnost přípravku Accofil jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou
chemoterapií.

Přípravek Accofil je indikován k mobilizaci progenitorových buněk z periferní krve
Dlouhodobé podávání přípravku Accofil je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti
výskytu a doby trvání infekčních komplikací u dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou
nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají absolutní počet neutrofilů nebo recidivující infekce v anamnéze.

Přípravek Accofil je určen k léčbě perzistentní neutropenie pokročilou formou HIV infekce ke snížení rizika bakteriálních infekcí v případě, kdy nejsou vhodné
jiné možnosti léčby neutropenie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Accofil smí být prováděna pouze ve spolupráci s onkologickým centrem, které má
zkušenosti s léčbou G-CSF, hematologické zkušenosti a potřebné diagnostické vybavení. Procedury
mobilizace a aferézy je třeba provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickým centrem, které
má v tomto oboru přijatelné zkušenosti a které umí správně provádět monitorování hemopoetických
progenitorových buněk.

Dávkování

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Doporučená dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/den Accofil má být podávána nejdříve za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných
klinických hodnoceních byla použita subkutánní dávka 230 mikrogramů/m2/den
Každodenní podávání filgrastimu má pokračovat, dokud není překročena doba očekávaného
nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů rozmezí. Po obvykle používané chemoterapii solidních tumorů, lymfomů a lymfoidních leukémií je
očekávaná doba trvání léčby, potřebná pro splnění těchto kritérií, až 14 dní. Po indukční a konsolidační
léčbě akutní myeloidní leukémie může být trvání léčby podstatně delší dávce a schématu podávání použité cytotoxické chemoterapie.

U pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií lze v typickém případě pozorovat přechodný vzestup
počtu neutrofilů za 1–2 dny po zahájení terapie filgrastimem. Pro setrvalou terapeutickou odpověď se
však podávání filgrastimu nemá ukončit dříve, než je překonán očekávaný nadir neutrofilů a než se
počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné přerušení terapie filgrastimem před dobou
očekávaného nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/den filgrastimu má být podávána nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a alespoň 24 hodin po
infuzi kostní dřeně.

Po překonání nadiru neutrofilů je třeba vytitrovat denní dávku filgrastimu v závislosti na odpovědi
neutrofilů takto:

Počet neutrofilů Úprava dávky filgrastimu
> 1,0 x 109/l po dobu 3 po sobě následujících
dní
Snížit na 0,5 MU Poté, jestliže ANC zůstává > 1 x 109/l po
další 3 po sobě následující dni
Ukončit podávání filgrastimu
Jestliže ANC v průběhu léčby poklesne na < 1,0 x 109/l, znovu zvyšte dávku filgrastimu podle
výše uvedeného postupu.
ANC = absolutní počet neutrofilů

K mobilizaci PBPC u pacientů, kteří podstupují myelosupresivní nebo myeloablativní léčbu,
následovanou autologní transplantací PBPC
Doporučená dávka samostatně podávaného filgrastimu k mobilizaci PBPC je 1,0 MU po 5–7 po sobě následujících dní. Načasování leukaferézy: často postačují 1 nebo 2 leukaferézy 5 a den. Někdy mohou být nutné další leukaferézy. Filgrastim má být podáván až do poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MU očekávaný nadir neutrofilů a kdy se počet neutrofilů navrátil do normálního rozmezí. Leukaferézu je
třeba provádět v období, kdy se ANC zvyšuje z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientů, kteří
nepodstoupili extenzivní chemoterapii, často dostačuje jediná leukaferéza. Někdy se doporučují další
leukaferézy.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
K mobilizaci PBPC u normálních dárců se filgrastim podává v dávce 1,0 MU 4–5 po sobě následujících dní. Leukaferéza má být zahájena 5. den a má pokračovat do 6. dne, pokud
je to nutné k odběru 4 x 106 buněk CD34+/kg tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 1,2 MU
Idiopatická nebo cyklická neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 0,5 MU
Úprava dávkování

Filgrastim má být podáván denně ve formě subkutánní injekce, dokud počet neutrofilů nedosáhne
hodnoty více než 1,5 x 109/l a dokud na těchto hodnotách nemůže být udržen. Po dosažení odpovědi
je třeba stanovit nejnižší účinnou dávku k udržení tohoto počtu neutrofilů. Pro udržení přiměřeného
počtu neutrofilů je nutné dlouhodobé každodenní podávání. Po jednom až dvou týdnech léčby se
počáteční dávka může zdvojnásobit nebo snížit na polovinu v závislosti na pacientově odpovědi. Pak
lze dávku individuálně upravovat každé 1–2 týdny tak, aby se udržel průměrný počet neutrofilů mezi
1,5 x 109/l a 10 x 109/l. Rychlejší zvyšování dávky lze zvážit u pacientů s těžkými infekcemi. V
klinických studiích 97 % pacientů, kteří na léčbu reagovali, dosáhlo kompletní odpovědi při dávkách
≤ 24 μg/kg/den. Dlouhodobá bezpečnost podávání filgrastimu v dávkách vyšších než 24 μg/kg/den u
pacientů se závažnou chronickou neutropenií nebyla stanovena.

Pacienti s infekcí HIV

Pro dosažení zvratu neutropenie

Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 0,1 MU maxima 0,4 MU být tento počet udržen na tyto dávky a dosáhlo reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů
Pro udržení normálních počtů neutrofilů
Po dosažení zvratu neutropenie je třeba stanovit minimální účinnou dávku pro udržení normálního
počtu neutrofilů. Doporučuje se úprava počáteční dávky na podávání dávky 30 MU obden. V závislosti na pacientově ANC může být nutná další úprava dávky k udržení počtu neutrofilů
na úrovni > 2,0 x 109/l. V klinických studiích byla nutná dávka 30 MU aby se ANC udržel na > 2,0 x 109/l, s mediánem frekvence dávkování 3 dny v týdnu. Pro udržení ANC
> 2,0 x 109/l může být potřebné dlouhodobé podávání.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s filgrastimem se sice zúčastnil menší počet starších pacientů, ale zvláštní studie nebyly
v této skupině provedeny, a proto nemohou být stanovena žádná specifická doporučení pro dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Studie filgrastimu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater ukazují, že filgrastim
vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil jako u normálních jedinců. Za těchto
okolností není nutná úprava dávek.

Použití u pediatrických pacientů se závažnou chronickou neutropenií a nádorovým onemocněním
Šedesát pět procent pacientů léčených v programu klinického hodnocení při závažné chronické
neutropenii bylo mladších než 18 let. Účinnost léčby pro tuto skupinu, která zahrnovala většinu
pacientů s vrozenou neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v bezpečnostních
profilech pediatrických pacientů léčených pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických studií u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost
filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u pediatrických pacientů je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní
cytotoxickou chemoterapií.

Způsob podání

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Filgrastim lze podávat denně jako subkutánní injekci nebo denně jako 30minutovou intravenózní
infuzi ředěnou roztokem glukózy o koncentraci 5% subkutánnímu podání. Studie s podáním jedné dávky naznačuje, že při intravenózním podání se může
zkrátit trvání účinku. Klinický význam tohoto nálezu pro podávání více dávek není jasný. Volba
způsobu podání má záležet na individuálních klinických okolnostech.

U pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Filgrastim lze podávat ve formě 30minutové nebo 24hodinové intravenózní infuze nebo jako
24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi.
Filgrastim je nutné naředit ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Pro mobilizaci PBPC u pacientů podstupujících myelosupresivní nebo myeloablativní terapii s
následnou autologní transplantací PBPC

Samostatně podávaný filgrastim k mobilizaci PBPC
Filgrastim lze podat jako 24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi nebo subkutánní injekci.
V případě infuzí má být filgrastim naředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Filgrastim podávaný k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii
Filgrastim by měl být podáván ve formě subkutánní injekce.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
Filgrastim by měl být podáván ve formě subkutánní injekce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální, idiopatická nebo cyklická neutropenie: filgrastim se podává ve formě subkutánní
injekce.

Pacienti s infekcí HIV
Reverze neutropenie a udržování normálního počtu neutrofilů: filgrastim má být podáván subkutánní
injekcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, je nutno přehledně zaznamenat název
a číslo šarže podávaného přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření napříč indikacemi

Hypersenzitivita
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byla v úvodní fázi léčby nebo v jejím průběhu hlášena
hypersenzitivita, včetně anafylaktických reakcí. U pacientů, kteří zaznamenají klinicky významnou
hypersenzitivitu, je nutné podávání filgrastimu trvale ukončit. Nepodávejte filgrastim pacientům, kteří
mají v anamnéze hypersenzitivitu na filgrastim nebo pegfilgrastim.

Plicní nežádoucí účinky
Po podání G CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, zejména intersticiální plicní onemocnění. U
pacientů s nedávným výskytem plicních infiltrátů nebo pneumonie v anamnéze může být riziko vyšší.
Vznik známek plicního onemocnění, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, spolu s rentgenologickým
nálezem plicních infiltrátů a zhoršením plicních funkcí mohou být prvními známkami syndromu
dechové tísně dospělých přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Glomerulonefritida
U pacientů léčených filgrastimem nebo pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Případy
glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo vysazení filgrastimu nebo pegfilgrastimu.
Doporučuje se sledovat rozbor moči.

Syndrom kapilárního úniku
Syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné léčby život ohrožující, byl pozorován
po podání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů, a je charakterizován hypotenzí, hypalbuminémií,
otokem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se objeví příznaky syndromu kapilárního úniku, musí
být pečlivě sledováni a musí dostat standardní symptomatickou léčbu, která může zahrnovat potřebu
intenzivní péče
Splenomegalie a ruptura sleziny
U pacientů a zdravých dárců byly po podání filgrastimu hlášeny zpravidla asymptomaticképřípady
splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly fatální. Proto je nutné velikost
sleziny důkladně sledovat třeba brát v úvahu u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na bolest v levém nadbřišku nebo v horní
části ramene. Snížení dávky filgrastimu vedlo ke zpomalení nebo zastavení progrese zvětšování
sleziny u pacientů se závažnou chronickou neutropenií. U 3 % pacientů bylo nutné provést
splenektomii.

Růst maligních buněk
Faktor stimulující kolonie granulocytů může podporovat růst myeloidních buněk in vitro a podobné
účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie
Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s
chronickou myeloidní leukémií nebyly stanoveny. Použití filgrastimu v těchto případech není
indikováno. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické
myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie
Protože údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií jsou
omezené, je třeba filgrastim těmto pacientům podávat opatrně. Bezpečnost a účinnost podávání
filgrastimu u pacientů s de novo akutní myeloidní leukemií ve věku < 55 let s příznivými
cytogenetickými parametry [t
Trombocytopenie
U pacientů dostávajících filgrastim byla hlášena trombocytopenie. Je nutné důkladně sledovat počty
trombocytů, především během prvních několika týdnů léčby filgrastimem. V úvahu je třeba brát
možnost dočasného přerušení podávání filgrastimu nebo snížení jeho dávky u pacientů s těžkou
chronickou neutropenií, u nichž dojde k rozvoji trombocytopenie
Leukocytóza
Počty leukocytů 100 x 109/l nebo vyšší byly pozorovány u méně než 5 % pacientů s nádorovým
onemocněním léčených filgrastimem v dávkách vyšších než 0,3 MU/kg/den Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné přímo přičíst tomuto stupni leukocytózy.
Se zřetelem k možným rizikům spojeným se závažnou leukocytózou je však třeba v průběhu terapie
filgrastimem počet leukocytů v pravidelných intervalech sledovat. Jestliže počty leukocytů převýší
hodnotu 50 x 109/l po očekávaném nadiru, je nutno léčbu filgrastimem okamžitě přerušit. V období
podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je však třeba podávání filgrastimu přerušit nebo snížit
dávkování, jestliže počty leukocytů vystoupí nad > 70 x 109/l.

Imunogenicita
Podobně jako u jiných terapeutických bílkovin může dojít ke vzniku imunogenicity. Rychlost tvorby
protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Jako u všech biologických léčivých látek dochází
k očekávanému výskytu vázaných protilátek; doposud však jejich výskyt nebyl spojen s neutralizující
aktivitou.

Aortitida
Aortitida byla hlášena po podání G-CSF zdravým osobám i pacientům s maligním nádorovým
onemocněním. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad a
zvýšené zánětlivé markery aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení G-CSF obvykle odezněla. Viz také
bod 4.8.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami
Zvláštní opatření u přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií
U přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií byly hlášeny při užívání filgrastimu
krize srpkovité anémie, v některých případech fatální. Při zvažování použití předepsání filgrastimu u
přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií mají lékaři postupovat opatrně a až po
pečlivém zhodnocení možných rizik a přínosů.

Osteoporóza
Monitorování kostní denzity může být indikováno u pacientů s osteoporotickými chorobami kostí,
kteří jsou kontinuálně léčeni filgrastimem déle než 6 měsíců.

Zvláštní opatření u pacientů s nádorovým onemocněním
Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec zavedených
režimů dávkování.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami chemoterapie
Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, protože zlepšení
výsledků léčby nádorů nebylo prokázáno a zvýšené dávky chemoterapeutik mohou vést ke zvýšeným
projevům toxicity, včetně účinků kardiálních, pulmonárních, neurologických a dermatologických informace o předepisování jednotlivých použitých chemoterapeutik
Vliv chemoterapie na erytrocyty a trombocyty
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané myelosupresivní
chemoterapií. V případě možné léčby vyššími dávkami chemoterapeutik předepsaném léčebném schématuDoporučuje se pravidelně kontrolovat počet krevních destiček a hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik, o nichž je známo, že
způsobují těžkou trombocytopenii.

Bylo prokázáno, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje stupeň a dobu trvání
trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie u pacientů s rakovinou prsu a plic
V rámci postmarketingové observační studie byl pegfilgrastim, alternativního léku G-CSF, ve spojení s
chemoterapií a/nebo radioterapií spojen s rozvojem myelodysplastického syndromu myeloidní leukémie MDS/AML nebyla pozorována. Nicméně pacientky s rakovinou prsu a plic mají být sledovány z hlediska
známek a příznaků MDS/AML.

Jiná zvláštní opatření
Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženými počty myeloidních progenitorových buněk
nebyly studovány. Filgrastim primárně působí na prekurzory neutrofilů, takže se jeho účinek projeví
zvýšením počtu neutrofilů. Proto u pacientů se sníženým počtem prekurzorů může být odpověď
neutrofilů slabší s kostní dření infiltrovanou tumorem
Občas byly u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik následovanými transplantací
hlášeny cévní poruchy včetně venookluzivního onemocnění a poruchy objemu tekutin.
U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně v odpovědi na léčbu růstovým faktorem bylo spojeno s
přechodnými abnormálními nálezy při kostních skenech. To je třeba zvážit při interpretaci výsledků
zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace
Nejsou k dispozici žádná prospektivně randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace
pacientů. Vzhledem ke stupni proměnlivosti mezi jednotlivými pacienty a laboratorními vyšetřeními
buněk CD34+ je přímé srovnání mezi různými studiemi obtížné. Proto je obtížné doporučit optimální
metodu. O výběru metody mobilizace je nutno uvažovat v souvislosti s celkovými cíli léčby u
jednotlivých pacientů.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám
U pacientů, kteří podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace PBPC
dostatečná k dosažení doporučovaného minimálního výtěžku zrychlení obnovy trombocytů na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují obzvláštní toxicitu vůči hemopoetickým progenitorovým buňkám
a mohou nepříznivě ovlivnit mobilizaci progenitorových buněk. Pokud jsou látky, jako např. melfalan,
karmustin buněk, mohou výtěžek progenitorových buněk snížit. Ukázalo se však, že podávání melfalanu,
karboplatiny nebo karmustinu progenitorových buněk. Jestliže se předpokládá, že bude provedena transplantace PBPC, doporučuje
se naplánovat mobilizaci kmenových buněk v časné fázi léčebného schématu pacienta. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat počtu progenitorových buněk mobilizovaných u těchto pacientů před
nasazením vysokých dávek chemoterapeutik. Jestliže výtěžky nejsou přiměřené podle kritérií
uvedených výše, je třeba uvažovat o alternativních způsobech léčby nevyžadujících podporu
progenitorových buněk.

Hodnocení výtěžků progenitorových buněk
Při hodnocení počtu progenitorových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je třeba
věnovat zvláštní pozornost metodě kvantifikace. Výsledky stanovení počtu buněk CD34+ pomocí
průtokové cytometrie jsou rozdílné v závislosti na přesnosti použité metodologie, a je třeba
interpretovat opatrně doporučení ohledně jejich počtů, vycházejících ze studií provedených jinými
laboratořemi.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných buněk CD34+ a rychlostí obnovy krevních
destiček po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje složitý, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 106 CD34+ buněk/kg vychází z publikovaných zkušeností o
případech, kdy bylo dosaženo přiměřené hematologické úpravy. Zdá se, že výtěžky vyšší než tento
korelují s rychlejší obnovou, nižší výtěžky korelují s pomalejší obnovou.

Zvláštní opatření u normálních dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC nepřináší normálním dárcům přímý klinický prospěch a má se o ní uvažovat pouze
pro potřebu alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců s normálními klinickými a laboratorními kritérii
vhodnosti pro dárcovství kmenových buněk, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat
hematologickým hodnotám a infekčním nemocem. Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla
stanovena u normálních dárců ve věku do 16 let nebo nad 60 let.

Trombocytopenie
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byly hlášeny velmi časté případy trombocytopenie.
Z tohoto důvodu je nutné pečlivě sledovat počet trombocytů.

Po podávání filgrastimu a po leukaferéze byla u 35 % studovaných osob pozorována přechodná
trombocytopenie trombocytů < 50 x 109/l, který byl přičítán leukaferéze. Jestliže je zapotřebí více než jedna leukaferéza,
je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům s počtem trombocytů před leukaferézou < 100 x 109/l.
Obecně se aferéza nesmí provádět při počtu trombocytů < 75 x 109/l.

Leukaferéza se nesmí provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia, nebo kteří mají poruchy
hemostázy. Dárce, kteří dostávají G-CSF k mobilizaci PBPC, je třeba pravidelně sledovat, dokud se
hematologické ukazatele nevrátí k normě.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Aktuální údaje naznačují, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC a příjemcem
mohou být ve srovnání s transplantací kostní dřeně spojeny se zvýšeným rizikem akutní a chronické
reakce štěpu proti hostiteli
Zvláštní opatření u pacientů se závažnou chronickou neutropenií

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine leukémie
nebo u kterých je vývoj leukémie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu
Mohou se vyskytovat i jiné změny krevního obrazu, včetně anémie a přechodného zvýšení progenitorů
myeloidních buněk, což vyžaduje pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace na leukémii nebo myelodysplastický syndrom
Je třeba věnovat zvláštní pozornost rozlišení diagnózy závažné chronické neutropenie od ostatních
poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplazie a myeloidní leukémie. Před zahájením
léčby je nutno vyšetřit kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a stanovením počtu
trombocytů, vyhodnotit morfologii kostní dřeně a karyotyp.

V klinickém hodnocení pacientů se závažnou chronickou neutropenií léčených filgrastimem se s
nízkou četností vývoj byl pozorován pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. MDS a leukémie jsou přirozené
komplikace tohoto onemocnění a jejich souvislost s terapií filgrastimem je nejistá. U podskupiny
přibližně 12 % pacientů, jejichž cytogenetické vyšetření bylo za výchozího stavu normální, byly
později při rutinním opakovaném vyšetření nalezeny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu.
Jestliže se u pacientů se závažnou chronickou neutropenií vyvinou cytogenetické abnormality, je třeba
pečlivě zvážit rizika a přínosy dalšího podávání filgrastimu; léčba filgrastimem se musí přerušit,
objeví-li se MDS nebo leukémie. Doporučuje se provádět morfologická a cytogenetická vyšetření
kostní dřeně u pacientů v pravidelných intervalech
Jiná zvláštní opatření
Je třeba vyloučit příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Objevily se časté případy hematurie a u malého počtu pacientů se objevila proteinurie. Je třeba sledovat
výskyt těchto příhod pomocí pravidelného vyšetření moči.

Bezpečnost a účinnost přípravku u novorozenců a pacientů s autoimunitní neutropenií nebyly
stanoveny.

Zvláštní opatření u pacientů s infekcí HIV

Hodnoty krevního obrazu
Absolutní počet neutrofilů léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na úvodní dávku filgrastimu reagovat velmi rychle a
značným zvýšením počtu neutrofilů. Doporučuje se během prvních 2 3 dnů podávání filgrastimu měřit
ANC denně. Potom se doporučuje měřit ANC minimálně dvakrát týdně po dobu prvních dvou týdnů
a poté v průběhu udržovací léčby jednou týdně nebo jednou za dva týdny. V průběhu intermitentního
dávkování 30 MU/den v hodnotách ANC. Aby se zjistila minimální hodnota ANC neboli nadir u pacienta, doporučuje se
odebírat vzorky krve pro určení ANC bezprostředně před plánovanou dávkou filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčivých přípravků
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané
myelosupresivními léčivými přípravky. V případě možné léčby vyššími dávkami nebo větším počtem
těchto léčivých přípravků spolu s léčbou filgrastimem může být u pacienta zvýšeno riziko vývoje
trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelné sledování krevního obrazu
Infekce a maligní onemocnění způsobující myelosupresi
Neutropenie může být vyvolána oportunními infekcemi infiltrujícími kostní dřeň, jako je například
komplex Mycobacterium avium, nebo malignitami infiltrujícími kostní dřeň, například lymfomem. U
pacientů se známou infiltrací kostní dřeně infekcemi nebo malignitou je potřeba kromě podávání
filgrastimu k léčbě neutropenie zvážit vhodnou léčbu základního onemocnění. Účinky filgrastimu na
neutropenii vyvolanou infekcí nebo malignitou infiltrující kostní dřeň nebyly dostatečně stanoveny.

Všichni pacienti

Accofil obsahuje jako pomocnou látku sorbitol nesmí být tento léčivý přípravek podán, pokud to není nezbytně nutné.

U malých dětí Léčivé přípravky a musí být u této populace kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska
naprosto nezbytné a nejsou dostupné žádné alternativy léčby.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se
zaměřením na symptomy HIF.

Accofil obsahuje méně než 1 mmol sodíku“.

Chránič jehly nasazený na předplněné injekční stříkačce obsahuje přírodní kaučuk který může způsobovat závažné alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného týž den jako myelosupresivní cytotoxická chemoterapie
nebyly definitivně stanoveny. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních buněk na
myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii se nedoporučuje použití filgrastimu v době 24 hodin před
chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii. Předběžné nálezy u malého počtu pacientů léčených
současně filgrastimem a fluoruracilem naznačují, že závažnost neutropenie může být zvýšena.

Možné interakce s jinými hemopoetickými růstovými faktory a cytokiny dosud nebyly v klinických
hodnoceních studovány.

Protože lithium zvyšuje uvolňování neutrofilů, je pravděpodobné, že lithium zesiluje účinek
filgrastimu. Ačkoli tato interakce nebyla dosud formálně studována, není k dispozici důkaz, že by byla
škodlivá.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.
Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. U králíků byla pozorována zvýšená incidence ztráty
embryí při podání několikanásobku terapeutické dávky a při mateřské toxicitě jsou popsány případy prokázaného transplacentárního přenosu filgrastimu u těhotných žen.
Použití filgrastimu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Není známo, zda se filgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro
novorozence/kojence nelze vyloučit. Po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu je
třeba učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/nezahájit léčbu.

Fertilita
Filgrastim neměl žádný vliv na reprodukci či fertilitu u samců a samic potkanů
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Accofil může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Po podání přípravku Accofil se mohou vyskytnout závratě
4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti
Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky, které se během léčby filgrastimem mohou vyskytnout, patří:
anafylaktická reakce, závažné plicní nežádoucí účinky syndrom kapilárního úniku, závažná splenomegalie / ruptura sleziny, transformace na myeoloidní
syndrom nebo leukémii u pacientů s SCN, GvHD u pacientů podstupujících alogenní transplantaci
kostní dřeně nebo transplantaci progenitorových buněk z periferní krve a krize srpkovité anémie u
pacientů se srpkovitou anémií.

Nejčastěji hlášené nežádoucí reakce jsou pyrexie, muskuloskeletální bolesti kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolesti, muskuloskeletální
bolesti na hrudi, bolest šíjepacientů byly muskuloskeletální bolesti u 10 % pacientů mírné nebo středně závažné a u 3 % závažné.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Údaje v níže uvedených tabulkách popisují nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a
spontánních hlášení. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající
závažnosti.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté: ≥ Časté: ≥ 1/100 až < Méně časté: ≥ 1/1000 až < Vzácné: ≥ 1/10000 až <
Třída
orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté


Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a

infestace
Sepse

Bronchitida

Infekce horních
cest dýchacích

Infekce
močových cest

Poruchy krve a
lymfatického

systému
Trombocytop
enie

Anémiee
Splenomegaliea

Snížená hladina
hemoglobinue
Leukocytózaa

Ruptura slezinya

Srpkovitá anémie
s krizí
Poruchy

imunitního
systému
Reakce štěpu
proti hostitelib

Hypersensitivita a

Hypersensitivita
na léčivou látku

Anafylaktická reakce
Poruchy
metabolismu a
výživy

Snížená chuť
k jídlua

Zvýšená
laktátdehydroge
náza v krvi

Hyperuricémie

Zvýšená kyselina
močová v krvi
Snížená hladina

glukózy v krvi

Pseudodnab

chondrokalcinóza
Poruchy objemu
tekutin

Psychiatrické
poruchy
Insomnie
Poruchy
nervového

systému
Bolest hlavya Závratě

Hypoestézie

Parestézie

Cévní poruchy Hypotenze

Hypertenze
Venookluzivní

onemocněníd


Syndrom kapilárního
únikua

Aortitida

Respirační,
hrudní a
mediastinální
poruchy

Hemoptýzae

Dušnost

Syndrom akutní
dechové tísněa


Třída

orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté

Časté

Méně časté


Vzácné

Kašela

Orofaryngeální
bolesta, e

Epistaxe
Respirační
selhánía

Plicní edéma

Intersticiální
plicní nemoca

Plicní infiltrátya

Krvácení do plic

Hypoxie
Gastrointestinál
ní poruchy

Průjema,e

Zvracenía,e


Nauzeaa
Zácpae

Bolest v ústech

Poruchy jater a
žlučových cest

Zvýšená
alkalická
fosfatáza v krvi

Hepatomegalie
Zvýšená gama-
glutamyltransferá
za v krvi


Zvýšená
aspartátaminotran
sferáza v krvi

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Alopeciea

Vyrážkaa


Erytém
Makulopapulární
vyrážka
Sweetův syndrom

neutrofilní dermatóza
Kožní vaskulitidaa
Poruchy svalové
a kosterní

soustavy a
pojivové tkáně
Muskuloskel
etální bolestic

Svalové křeče Osteoporóza Snížená kostní denzita

Exacerbace
revmatoidní artritidy
Poruchy ledvin a

močových cest
Dysurie

Hematurie
Proteinurie Močové abnormality

Glomerulonefritida
Celkové poruchy
a Reakce v místě

aplikace

Únavaa

Zánět sliznica

Pyrexie
Bolesti na
hrudníkua

Asteniea

Bolesta

Malátnosta

Periferní edéme

Reakce v místě
vpichu

Poranění, otravy

a procedurální
komplikace

Transfuzní
reakcee

aViz bod 4.8, Popis vybraných nežádoucích účinků
bU pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně byly hlášeny reakce štěpu proti hostiteli versus Host Disease, GvHDcZahrnuje bolest kostí, bolest zad, bolest kloubů, bolest svalů, bolest v končetinách, muskuloskeletální
bolesti, muskuloskeletální bolest hrudníku, bolest šíje
dPo uvedení na trh byly pozorovány případy u pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně
nebo mobilizaci PBPC
eNežádoucí příhody s vyšší incidencí u pacientů léčených filgrastimem v porovnání s placebem a
spojené s následky základní malignity nebo cytotoxické chemoterapie

Popis vybraných nežádoucích účinků

GvHD

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Syndrom kapilárního úniku
Případy syndromu kapilárního úniku byly hlášeny s použitím faktoru stimulujícího kolonie
granulocytů. K tomu došlo obecně u pacientů s pokročilým maligním onemocněním a sepsí, kteří
užívali větší množství chemoterapeutických léků nebo podstupovali aferézu
Sweetův syndrom
U pacientů léčených filgrastimem byly hlášeny případy Sweetova syndromu neutrofilní dermatózy
Plicní nežádoucí účinky
V klinických hodnoceních a po uvedení na trh byly v některých případech hlášeny plicní nežádoucí
účinky, jako například intersticiální plicní nemoc, plicní edém a plicní infiltráty, v některých případech
s následným respiračním selháním nebo se syndromem akutní dechové tísně vést k úmrtí
Splenomegalie a ruptury sleziny
Po podání filgrastimu byly zaznamenány případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy
ruptury sleziny byly fatální
Hypersenzitivita
U pacientů byly na začátku léčby filgrastimem nebo v jejím průběhu v klinických hodnoceních a po
uvedení na trh hlášeny hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, vyrážka, kopřivka, angioedém,
dyspnoe a hypotenze. Obecně byly hlášeny častěji po i.v. podání. V některých případech se příznaky
po opětovném podání objevily znovu, což svědčí pro příčinnou souvislost. Filgrastim má být trvale
vysazen u pacientů, u nichž se objevily závažné alergické reakce.

Kožní vaskulitida
U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena kožní vaskulitida. Mechanismus vzniku vaskulitidy u
pacientů užívajících filgrastim není znám. Během dlouhodobého podávání byla kožní vaskulitida
hlášena u 2 % pacientů s SCN.

Pseudodna U pacientů se zhoubnými nádory léčených filgrastimem byla zaznamenána pseudodna

Leukocytóza
Po podání filgrastimu byla u 41 % normálních dárců pozorována leukocytóza 109/l
Pacienti se závažnou chronickou neutropenií

Pediatrická populace
Údaje získané z klinických studií s filgrastimem u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a
účinnost filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií, což
nenaznačuje žádné rozdíly ve farmakokinetice filgrastimu související s věkem. Jedinou shodně
hlášenou nežádoucí příhodou byla bolest svalů a kostí, která se neliší od zkušenosti u dospělé populace.

K dalšímu hodnocení použití filgrastimu u pediatrických pacientů není k dispozici dostatek údajů.

Jiné zvláštní populace

Použití u geriatrických pacientů

Žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti nebyly pozorovány mezi subjekty nad 65 let ve
srovnání s mladšími dospělými nebyly zjištěny rozdíly v odpovědích mezi staršími a mladšími dospělými pacienty. Nejsou k dispozici
dostatečné údaje pro vyhodnocení použití přípravku Accofil u geriatrických pacientů pro jiné
schválené indikace přípravku Accofil.

Dětští pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Případy snížené denzity kostí a osteoporózy byly hlášeny u pediatrických pacientů se závažnou
chronickou neutropenií, kteří podstupovali chronickou léčbu filgrastimem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem Accofil nebyly stanoveny. Ukončení léčby filgrastimem obvykle
vede k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dní, s návratem k normálním hodnotám
během 1 až 7 dní.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, faktor stimulující kolonie hematopoetických buněk
k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje produkci a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní
dřeně. Přípravek Accofil , který obsahuje r-metHuG-CSF významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi a mírné zvýšení monocytů. U některých pacientů
se závažnou chronickou neutropenií může filgrastim také vyvolat mírné zvýšení počtu cirkulujících
34ozinofilů a bazofilů nad výchozí hodnoty; někteří z těchto pacientů mohou mít eosinofilii nebo
bazofilii již před léčením. Zvýšení počtu neutrofilů je při doporučeném dávkování závislé na dávce.
Neutrofily vytvářené v odpovědi na filgrastim mají normální nebo zvýšenou funkci, jak se ukázalo
v testech chemotaktických a fagocytárních funkcí. Po ukončení léčby filgrastimem dochází během až 2 dní k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % s návratem k normálním hodnotám během 1 až dní.

Použití filgrastimu u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií významně snižuje incidenci,
závažnost a trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Terapie filgrastimem významně zkracuje trvání
febrilní neutropenie, podávání antibiotik a hospitalizaci po indukční chemoterapii pro akutní
myeloidní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence
horečky a zdokumentovaných infekcí nebyla snížena v žádné z těchto skupin pacientů. Trvání horečky
u pacientů s myeloablativní terapií s následnou transplantací kostní dřeně nebylo zkráceno.

Použití filgrastimu, buď samotného, anebo po chemoterapii, mobilizuje hemopoetické kmenové buňky
do periferní krve. Tyto autologní PBPC lze odebrat a infundovat zpět po terapii vysokými dávkami
cytotoxických látek, a to buď namísto transplantace kostní dřeně, anebo jako její doplněk. Infúze PBPC
urychluje obnovu krvetvorby snížením trvání rizika krvácivých komplikací a snížením potřeby
transfuzí trombocytů. U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem docházelo
k významně rychlejšímu hematologickému zotavení, což v porovnání s alogenní transplantací kostní
dřeně vedlo k významnému zkrácení doby do obnovy hodnot trombocytů bez podpory.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící používání G-CSF po transplantaci alogenní kostní
dřeně u pacientů s akutní leukémií naznačila při podání G-CSF zvýšené riziko reakce štěpu proti
hostiteli V samostatné mezinárodní retrospektivní studii u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukémií
nebyl prokázán žádný vliv na riziko reakce štěpu proti hostiteli, mortalitu související s léčbou ani na
mortalitu. Metaanalýza studií alogenní transplantace, včetně výsledků 9 prospektivních
randomizovaných klinických hodnocení, 8 retrospektivních studií a 1 studie s kontrolovanými případy,
nezjistila žádný vliv na riziko akutní reakce štěpu proti hostiteli, chronické reakce štěpu proti hostiteli
ani na časnou mortalitu související s léčbou.

Relativní riziko mortality související s léčbou po léčbě G-CSF po transplantaci kostní dřeně
Publikace Délka trvání
studie
n Akutní GvHD

II. – IV.
Stupně
Chronická
GvHD
TRM
Metaanalýza

1,0,Evropská
retrospektivní
studie 1992 – 2002b 1789 1,1,1,Mezinárodní
retrospektivní
studie 1995 – 2000b 2110 1,11 aAnalýza obsahuje studie zahrnující transplantaci kostní dřeně během tohoto období; některé studie
použily GM-CSF
bAnalýza zahrnuje pacienty, kteří během tohoto období podstoupili transplantaci kostní dřeně

Použití filgrastimu pro mobilizaci PBPC u normálních dárců před transplantací alogenních PBPC

U normálních dárců dávka 10 mikrogramů/kg/den podávaná subkutánně v průběhu 4–5 po sobě
následujících dnů umožňuje odběr ≥ 4 x 106 CD34+ buněk/kg příjemcovy tělesné hmotnosti od většiny
dárců po dvou leukaferézách.

Použití filgrastimu u pacientů, dětí nebo dospělých se závažnou chronickou neutropenií kongenitální, cyklickou a idiopatickou neutropeniíneutrofilů v periferní krvi a snížení počtu infekcí a souvisejících příhod.

Použití filgrastimu u pacientů s infekcí HIV udržuje normální počty neutrofilů, což umožňuje podávání
antivirových a/nebo jiných myelosupresivních léčivých přípravků podle plánovaného rozpisu. Nejsou
důkazy o tom, že by u pacientů s infekcí HIV léčených filgrastimem byla zvýšena replikace HIV.

Stejně jako u jiných hematopoetických růstových faktorů vykazoval G-CSF in vitro stimulační
vlastnosti na lidské endoteliální buňky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po subkutánním podání doporučených dávek se sérové koncentrace po dobu 8 až 16 hodin udržovaly
nad 10 ng/ml.

Distribuce
Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

Eliminace
Bylo prokázáno, že po intravenózním a subkutánním podání se clearance filgrastimu řídí
farmakokinetikou prvního řádu. Poločas eliminace filgrastimu z krevního séra je přibližně 3,5 hodiny,
přičemž clearance je přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální infuze přípravku Accofil po dobu až 28 dní
u pacientů zotavujících se po autologní transplantaci kostní dřeně nevedla ke známkám akumulace
léku a poločasy eliminace byly srovnatelné.

Linearita
Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace, bez ohledu na to,
zda je podán intravenózně nebo subkutánně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl hodnocen ve studiích toxicity s opakovanými dávkami po dobu až 1 roku, které
prokázaly změny v souvislosti s očekávanými farmakologickými účinky, včetně zvýšeného počtu
leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární granulopoézy a zvětšení sleziny.
Všechny tyto změny byly reverzibilní po přerušení léčby.
Účinky filgrastimu na prenatální vývoj byly hodnoceny u potkanů a králíků. Filgrastim podávaný
intravenózně samovolných potratů a postimplantačních ztrát a nižší průměrnou velikost živých mláďat a hmotnost
plodu.
Na základě hlášených údajů o jiném přípravku obsahujícím filgrastim, podobném přípravku Accofil
byly pozorovány srovnatelné poznatky a zvýšený výskyt malformací plodu při dávce 100 μg/kg/den,
tj. dávce vyvolávající mateřskou toxicitu, která odpovídala systémové expozici přibližně 50–90krát
vyšší, než je expozice pozorovaná u pacientů léčených terapeuticku dávkou 5 μg/kg/den. Nejvyšší
dávka přípravku, při které není pozorována žádná statisticky významná nepříznivá odpověď
organismu, z hlediska toxicity embrya/plodu byla v této studii 10 μg/kg/den, což odpovídá systémové
expozici přibližně 3–5krát vyšší než expozice, které byly pozorovány u pacientů léčených
terapeutickou dávkou.
U březích potkanů nebyla při dávkách až 575 μg/kg/den pozorována žádná mateřská toxicita nebo
toxicita plodu. Mláďata potkanů, kterým byl podáván filgrastim během perinatálního období a období
laktace, vykázala opožděnou vnější diferenciaci a opožděný růst míru přežití Filgrastim neměl žádný pozorovaný vliv na fertilitu samců a samic potkana.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

kyselina octová
hydroxid sodný
sorbitol polysorbát voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Accofil nesmí být ředěn roztoky chloridu sodného.

Naředěný filgrastim se může adsorbovat na sklo a plasty.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě
6.6.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce
Pokud omylem dojde k jednorázovému vystavení teplotám pod bodem mrazu, není stabilita přípravku
Accofil nepříznivě ovlivněna. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil
zmrznul více než jednou, NESMÍ se použít.

Během doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití může pacient jednorázově vyndat
přípravek z chladničky a uchovávat ho při pokojové teplotě uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí být zlikvidován.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky ze skla třídy I s trvale nasazenou jehlou z nerezové oceli a mají na těle
stříkačky vytištěnou stupnici 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Chránič jehly nasazený na předplněné injekční
stříkačce obsahuje přírodní kaučuk roztoku.

Balení obsahuje jednu, tři, pět, sedm nebo deset předplněných injekčních stříkaček, s bezpečnostním
krytem jehly nebo bez něj, a alkoholové tampony. Balení bez blistru je určeno pro stříkačky bez
bezpečnostního krytu jehly. Blistrové balení je pro jednotlivé injekční stříkačky s předepnutým
bezpečnostním krytem jehly.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic. Netřepte

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml je třeba přidat lidský sérový albumin mg/ml. Příklad: V konečném objemu 20 ml mají být celkové dávky filgrastimu nižší než 30 MU
Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou Accofilem předplněné injekční stříkačky určeny pouze k jednorázovému použití.

Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Stiskněte píst a na konci stříkačky silně zatlačte, aby bylo
zajištěno dokončení vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena.
Udržujte injekční stříkačku v klidu a pomalu zvedněte palec z hlavy pístu. Píst se posune nahoru a
pružina zatáhne jehlu z místa do ochranného krytu jehly.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Použití předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Likvidace
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září Datum prodloužení registrace: 12. června

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accofil 12 MU/0,2 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 12 milionů jednotek
Filgrastim je rekombinantní methionyl faktoru stimulujícího kolonie lidských granulocytů
produkovaný v Escherichia coli
Pomocná látka se známým účinkem
Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce

Čirý bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Accofil je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní
neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové
onemocnění zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou
transplantací kostní dřeně, u kterých je zvažováno zvýšeně riziko těžké prolongované neutropenie.
Bezpečnost a účinnost přípravku Accofil jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou
chemoterapií.

Přípravek Accofil je indikován k mobilizaci progenitorových buněk z periferní krve
Dlouhodobé podávání přípravku Accofil je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti
výskytu a doby trvání infekčních komplikací u dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou
nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají absolutní počet neutrofilů nebo recidivující infekce v anamnéze.

Přípravek Accofil je určen k léčbě perzistentní neutropenie s pokročilou formou HIV infekce ke snížení rizika bakteriálních infekcí v případě, kdy nejsou vhodné
jiné možnosti léčby neutropenie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Accofil smí být prováděna pouze ve spolupráci s onkologickým centrem, které má
zkušenosti s léčbou G-CSF, hematologické zkušenosti a potřebné diagnostické vybavení. Procedury
mobilizace a aferézy je třeba provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickým centrem, které
má v tomto oboru přijatelné zkušenosti a které umí správně provádět monitorování hemopoetických
progenitorových buněk.

Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Accofil 12 MU/0,2 ml je speciálně navržena tak, aby u
pediatrických pacientů umožňovala podání dávek rovných nebo nižších než 12 MU. Injekční stříkačka
je opatřena objemovou stupnicí přesné odměření dávek přípravku Accofil rovných nebo nižších než 12 MU, aby byly splněny
individuální požadavky na dávkování u pediatrických pacientů.

Dávkování

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Doporučená dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/den Accofil má být podávána nejdříve za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných
klinických hodnoceních byla použita subkutánní dávka 230 mikrogramů/m2/den
Každodenní podávání filgrastimu má pokračovat, dokud není překročena doba očekávaného
nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů rozmezí. Po obvykle používané chemoterapii solidních tumorů, lymfomů a lymfoidních leukémií je
očekávaná doba trvání léčby, potřebná pro splnění těchto kritérií, až 14 dní. Po indukční a konsolidační
léčbě akutní myeloidní leukémie může být trvání léčby podstatně delší dávce a schématu podávání použité cytotoxické chemoterapie.

U pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií lze v typickém případě pozorovat přechodný vzestup
počtu neutrofilů za 1–2 dny po zahájení terapie filgrastimem. Pro setrvalou terapeutickou odpověď se
však podávání filgrastimu nemá ukončit dříve, než je překonán očekávaný nadir neutrofilů a než se
počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné přerušení terapie filgrastimem před dobou
očekávaného nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/den filgrastimu má být podávána nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a alespoň 24 hodin po
infuzi kostní dřeně.

Po překonání nadiru neutrofilů je třeba vytitrovat denní dávku filgrastimu v závislosti na odpovědi
neutrofilů takto:

Počet neutrofilů Úprava dávky filgrastimu
> 1,0 x 109/l po dobu 3 po sobě následujících
dní
Snížit na 0,5 MU Poté, jestliže ANC zůstává > 1 x 109/l po
další 3 po sobě následující dni
Ukončit podávání filgrastimu
Jestliže ANC v průběhu léčby poklesne na < 1,0 x 109/l, znovu zvyšte dávku filgrastimu podle
výše uvedeného postupu.
ANC = absolutní počet neutrofilů

K mobilizaci PBPC u pacientů, kteří podstupují myelosupresivní nebo myeloablativní léčbu
následovanou autologní transplantací PBPC
Doporučená dávka samostatně podávaného filgrastimu k mobilizaci PBPC je 1,0 MU po 5–7 po sobě následujících dní. Načasování leukaferézy: často postačují 1 nebo 2 leukaferézy 5. a
6. den. Někdy mohou být nutné další leukaferézy. Filgrastim má být podáván až do poslední
leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MU očekávaný nadir neutrofilů a kdy se počet neutrofilů navrátil do normálního rozmezí. Leukaferézu je
třeba provádět v období, kdy se ANC zvyšuje z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientů, kteří
nepodstoupili extenzivní chemoterapii, často dostačuje jediná leukaferéza. Někdy se doporučují další
leukaferézy.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
K mobilizaci PBPC u normálních dárců se filgrastim podává v dávce 1,0 MU 4–5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být zahájena 5. den a má pokračovat do 6. dne,
pokud je to nutné k odběru 4 x 106 buněk CD34+/kg tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 1,2 MU
Idiopatická nebo cyklická neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 0,5 MU
Úprava dávkování

Filgrastim má být podáván denně ve formě subkutánní injekce, dokud počet neutrofilů nedosáhne
hodnoty více než 1,5 x 109/l a dokud na těchto hodnotách nemůže být udržen. Po dosažení odpovědi
je třeba stanovit nejnižší účinnou dávku k udržení tohoto počtu neutrofilů. Pro udržení přiměřeného
počtu neutrofilů je nutné dlouhodobé každodenní podávání. Po jednom až dvou týdnech léčby se
počáteční dávka může zdvojnásobit nebo snížit na polovinu v závislosti na pacientově odpovědi. Pak
lze dávku individuálně upravovat každé 1–2 týdny tak, aby se udržel průměrný počet neutrofilů mezi
1,5 x 109/l a 10 x 109/l. Rychlejší zvyšování dávky lze zvážit u pacientů s těžkými infekcemi.
V klinických studiích 97 % pacientů, kteří na léčbu reagovali, dosáhlo kompletní odpovědi při dávkách
≤ 24 μg/kg/den. Dlouhodobá bezpečnost podávání filgrastimu v dávkách vyšších než 24 μg/kg/den u
pacientů se závažnou chronickou neutropenií nebyla stanovena.

Pacienti s infekcí HIV

Pro dosažení zvratu neutropenie

Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 0,1 MU reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů
Pro udržení normálních počtů neutrofilů
Po dosažení zvratu neutropenie je třeba stanovit minimální účinnou dávku pro udržení normálního
počtu neutrofilů. Doporučuje se úprava počáteční dávky na podávání dávky 30 MU obden. V závislosti na pacientově ANC může být nutná další úprava dávky k udržení počtu neutrofilů
na úrovni > 2,0 x 109/l. V klinických studiích byla nutná dávka 30 MU aby se ANC udržel na > 2,0 x 109/l, s mediánem frekvence dávkování 3 dny v týdnu. Pro udržení ANC
> 2,0 x 109/l může být potřebné dlouhodobé podávání.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s filgrastimem se sice zúčastnil menší počet starších pacientů, ale zvláštní studie
nebyly v této skupině provedeny, a proto nemohou být stanovena žádná specifická doporučení pro
dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Studie filgrastimu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater ukazují, že filgrastim
vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil jako u normálních jedinců. Za těchto
okolností není nutná úprava dávek.

Použití u pediatrických pacientů se závažnou chronickou neutropenií a nádorovým onemocněním
Šedesát pět procent pacientů léčených v programu klinického hodnocení při závažné chronické
neutropenii bylo mladších než 18 let. Účinnost léčby pro tuto skupinu, která zahrnovala většinu
pacientů s kongenitální neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v bezpečnostních
profilech pediatrických pacientů léčených pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických studií u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost
filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u pediatrických pacientů je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní
cytotoxickou chemoterapií.

Způsob podání

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Filgrastim lze podávat denně jako subkutánní injekci nebo denně jako 30minutovou intravenózní
infuzi ředěnou roztokem glukózy o koncentraci 5%. Další pokyny k ředění před infuzí viz bod 6.6. Ve
většině případů se dává přednost subkutánnímu podání. Studie s podáním jedné dávky naznačuje, že
při intravenózním podání se může zkrátit trvání účinku. Klinický význam tohoto nálezu pro podávání
více dávek není jasný. Volba způsobu podání má záležet na individuálních klinických okolnostech.

Pacienti léčení myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Filgrastim lze podávat ve formě 30minutové nebo 24hodinové intravenózní infuze nebo jako
24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi.
Filgrastim je nutné naředit ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Pro mobilizaci PBPC u pacientů podstupujících myelosupresivní nebo myeloablativní terapii s
následnou autologní transplantací PBPC

Samostatně podávaný filgrastim k mobilizaci PBPC
Filgrastim lze podat jako 24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi nebo subkutánní injekci.
V případě infuzí má být filgrastim naředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Filgrastim podávaný k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii
Filgrastim se podává ve formě subkutánní injekce.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
Filgrastim se podává ve formě subkutánní injekce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální, idiopatická nebo cyklická neutropenie: filgrastim se podává ve formě subkutánní
injekce.

Pacienti s infekcí HIV
Revezre neutropenie a udržování normálního počtu neutrofilů: filgrastim má být podáván subkutánní
injekcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, je nutno přehledně zaznamenat název
a číslo šarže podávaného přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření napříč indikacemi

Hypersenzitivita
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byla v úvodní fázi léčby nebo v jejím průběhu hlášena
hypersenzitivita, včetně anafylaktických reakcí. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou
je nutné podávání filgrastimu trvale ukončit. Nepodávejte filgrastim pacientům, kteří mají v anamnéze
hypersenzitivitu na filgrastim nebo pegfilgrastim.

Plicní nežádoucí účinky
Po podání G CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, zejména intersticiální plicní onemocnění. U
pacientů s nedávným výskytem plicních infiltrátů nebo pneumonie v anamnéze může být riziko vyšší.
Vznik známek plicního onemocnění, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, spolu s rentgenologickým
nálezem plicních infiltrátů a zhoršením plicních funkcí mohou být prvními známkami syndromu
dechové tísně dospělých přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Glomerulonefritida
U pacientů léčených filgrastimem nebo pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Případy
glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo vysazení filgrastimu nebo pegfilgrastimu.
Doporučuje se sledovat rozbor moči.

Syndrom kapilárního úniku
Syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné léčby život ohrožující, byl pozorován
po podání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů, a je charakterizován hypotenzí, hypalbuminémií,
otokem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se objeví příznaky syndromu kapilárního úniku, musí
být pečlivě sledováni a musí dostat standardní symptomatickou léčbu, která může zahrnovat potřebu
intenzivní péče
Splenomegalie a ruptura sleziny
U pacientů a zdravých dárců byly po podání filgrastimu hlášeny zpravidla asymptomaticképřípady
splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly fatální. Proto je nutné velikost
sleziny důkladně sledovat třeba brát v úvahu u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na bolest v levém nadbřišku nebo v horní
části ramene. Snížení dávky filgrastimu vedlo ke zpomalení nebo zastavení progrese zvětšování
sleziny u pacientů se závažnou chronickou neutropenií. U 3 % pacientů bylo nutné provést
splenektomii.

Růst maligních buněk
Faktor stimulující kolonie granulocytů může podporovat růst myeloidních buněk in vitro a podobné
účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie
Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s
chronickou myeloidní leukémií nebyly stanoveny. Použití filgrastimu v těchto případech není
indikováno. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické
myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie
Protože údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií jsou
omezené, je třeba filgrastim těmto pacientům podávat opatrně. Bezpečnost a účinnost podávání
filgrastimu u pacientů s de novo akutní myeloidní leukemií ve věku < 55 let s příznivými
cytogenetickými parametry [t
Trombocytopenie
U pacientů dostávajících filgrastim byla hlášena trombocytopenie. Je nutné důkladně sledovat počty
trombocytů, především během prvních několika týdnů léčby filgrastimem. V úvahu je třeba brát
možnost dočasného přerušení podávání filgrastimu nebo snížení jeho dávky u pacientů s těžkou
chronickou neutropenií, u nichž dojde k rozvoji trombocytopenie
Leukocytóza
Počty leukocytů 100 x 109/l nebo vyšší byly pozorovány u méně než 5 % pacientů s nádorovým
onemocněním léčených filgrastimem v dávkách vyšších než 0,3 MU/kg/den Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné přímo přičíst tomuto stupni leukocytózy.
Se zřetelem k možným rizikům spojeným se závažnou leukocytózou je však třeba v průběhu terapie
filgrastimem počet leukocytů v pravidelných intervalech sledovat. Jestliže počty leukocytů převýší
hodnotu 50 x 109/l po očekávaném nadiru, je nutno léčbu filgrastimem okamžitě přerušit. V období
podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je však třeba podávání filgrastimu přerušit nebo snížit
dávkování, jestliže počty leukocytů vystoupí nad > 70 x 109/l.

Imunogenicita
Podobně jako u jiných terapeutických bílkovin může dojít ke vzniku imunogenicity. Rychlost tvorby
protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Jako u všech biologických léčivých látek dochází
k očekávanému výskytu vázaných protilátek; doposud však jejich výskyt nebyl spojen s neutralizující
aktivitou.

Aortitida
Aortitida byla hlášena po podání G-CSF zdravým osobám i pacientům s maligním nádorovým
onemocněním. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad a
zvýšené zánětlivé markery aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení G-CSF obvykle odezněla. Viz také
bod 4.8.

Jiná zvláštní opatření

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Zvláštní opatření u přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií
U přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií byly hlášeny při užívání filgrastimu
krize srpkovité anémie, v některých případech fatální. Při zvažování použití předepsání filgrastimu u
přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií mají lékaři postupovat opatrně a až po
pečlivém zhodnocení možných rizik a přínosů.

Osteoporóza
Monitorování kostní denzity může být indikováno u pacientů s osteoporotickými chorobami kostí,
kteří jsou kontinuálně léčeni filgrastimem déle než 6 měsíců.

Zvláštní opatření u pacientů s nádorovým onemocněním

Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec zavedených
režimů dávkování.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami chemoterapie
Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, protože zlepšení
výsledků léčby nádorů nebylo prokázáno a zvýšené dávky chemoterapeutik mohou vést ke zvýšeným
projevům toxicity, včetně účinků kardiálních, pulmonárních, neurologických a dermatologických informace o předepisování jednotlivých použitých chemoterapeutik
Vliv chemoterapie na erytrocyty a trombocyty
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané myelosupresivní
chemoterapií. V případě možné léčby vyššími dávkami chemoterapeutik v předepsaném léčebném schématuDoporučuje se pravidelně kontrolovat počet trombocytů a hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik, o nichž je známo, že
způsobují těžkou trombocytopenii.

Bylo prokázáno, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje stupeň a dobu trvání
trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie u pacientů s rakovinou prsu a plic
V rámci postmarketingové observační studie byl pegfilgrastim, alternativního léku G-CSF, ve spojení
s chemoterapií a/nebo radioterapií spojen s rozvojem myelodysplastického syndromu myeloidní leukémie MDS/AML nebyla pozorována. Nicméně pacientky s rakovinou prsu a plic mají být sledovány
z hlediska známek a příznaků MDS/AML.

Jiná zvláštní opatření

Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženými počty myeloidních progenitorových buněk
nebyly studovány. Filgrastim primárně působí na prekurzory neutrofilů, takže se jeho účinek projeví
zvýšením počtu neutrofilů. Proto u pacientů se sníženým počtem prekurzorů může být odpověď
neutrofilů slabší s kostní dření infiltrovanou tumoremObčas byly u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik následovanými transplantací
hlášeny cévní poruchy včetně venookluzivního onemocnění a poruchy objemu tekutin.

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně v odpovědi na léčbu růstovým faktorem bylo spojeno
s přechodnými abnormálními nálezy při kostních skenech. To je třeba zvážit při interpretaci výsledků
zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace
Nejsou k dispozici žádná prospektivně randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace
pacientů. Vzhledem ke stupni proměnlivosti mezi jednotlivými pacienty a laboratorními vyšetřeními
buněk CD34+ je přímé srovnání mezi různými studiemi obtížné. Proto je obtížné doporučit optimální
metodu. O výběru metody mobilizace je nutno uvažovat v souvislosti s celkovými cíli léčby u
jednotlivých pacientů.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám
U pacientů, kteří podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace PBPC
dostatečná k dosažení doporučovaného minimálního výtěžku zrychlení obnovy trombocytů na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují obzvláštní toxicitu vůči hemopoetickým progenitorovým buňkám
a mohou nepříznivě ovlivnit mobilizaci progenitorových buněk. Pokud jsou látky, jako např. melfalan,
karmustin buněk, mohou výtěžek progenitorových buněk snížit. Ukázalo se však, že podávání melfalanu,
karboplatiny nebo karmustinu progenitorových buněk. Jestliže se předpokládá, že bude provedena transplantace PBPC, doporučuje
se naplánovat mobilizaci kmenových buněk v časné fázi léčebného schématu pacienta. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat počtu progenitorových buněk mobilizovaných u těchto pacientů před
nasazením vysokých dávek chemoterapeutik. Jestliže výtěžky nejsou přiměřené podle kritérií
uvedených výše, je třeba uvažovat o alternativních způsobech léčby nevyžadujících podporu
progenitorových buněk.

Hodnocení výtěžků progenitorových buněk
Při hodnocení počtu progenitorových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je třeba
věnovat zvláštní pozornost metodě kvantifikace. Výsledky stanovení počtu buněk CD34+ pomocí
průtokové cytometrie jsou rozdílné v závislosti na přesnosti použité metodologie, a je třeba
interpretovat opatrně doporučení ohledně jejich počtů vycházejících ze studií provedených jinými
laboratořemi.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných buněk CD34+ a rychlostí obnovy krevních
destiček po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje složitý, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 106 CD34+ buněk/kg vychází z publikovaných zkušeností o
případech, kdy bylo dosaženo přiměřené hematologické úpravy. Zdá se, že výtěžky vyšší než tento
korelují s rychlejší obnovou, nižší výtěžky korelují s pomalejší obnovou.

Zvláštní opatření u normálních dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC nepřináší normálním dárcům přímý klinický prospěch a má se o ní uvažovat pouze
pro potřebu alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců s normálními klinickými a laboratorními kritérii
vhodnosti pro dárcovství kmenových buněk, přičemžzvláštní pozornost je nutno věnovat
hematologickým hodnotám a infekčním nemocem. Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla
stanovena u normálních dárců ve věku do 16 let nebo nad 60 let.

Trombocytopenie
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byly hlášeny velmi časté případy trombocytopenie.
Z tohoto důvodu je nutné pečlivě sledovat počet trombocytů Po podávání filgrastimu a po leukaferéze
byla u 35 % studovaných osob pozorována přechodná trombocytopenie 109/lleukaferéze. Jestliže je zapotřebí více než jedna leukaferéza, je třeba věnovat zvláštní pozornost
dárcům s počtem trombocytů před leukaferézou < 100 x 109/l. Obecně se aferéza nesmí provádět při
počtu trombocytů < 75 x 109/l.

Leukaferéza se nesmí provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia, nebo kteří mají poruchy
hemostázy. Dárce, kteří dostávají G-CSF k mobilizaci PBPC, je třeba pravidelně sledovat, dokud se
hematologické ukazatele nevrátí k normě.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Aktuální údaje naznačují, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC a příjemcem
mohou být ve srovnání s transplantací kostní dřeně spojeny se zvýšeným rizikem akutní a chronické
reakce štěpu proti hostiteli
Zvláštní opatření u pacientů se závažnou chronickou neutropenií

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine leukémie
nebo u kterých je vývoj leukémie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu
Mohou se vyskytovat i jiné změny krevního obrazu, včetně anémie a přechodného zvýšení progenitorů
myeloidních buněk, což vyžaduje pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace na leukémii nebo myelodysplastický syndrom
Je třeba věnovat zvláštní pozornost rozlišení diagnózy závažné chronické neutropenie od ostatních
poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplazie a myeloidní leukémie. Před zahájením
léčby je nutno vyšetřit kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a stanovením počtu
trombocytů, vyhodnotit morfologii kostní dřeně a karyotyp.

V klinickém hodnocení pacientů se závažnou chronickou neutropenií léčených filgrastimem s nízkou
četností pozorován pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. MDS a leukémie jsou přirozené komplikace
tohoto onemocnění a jejich souvislost s terapií filgrastimem je nejistá. U podskupiny přibližně 12 %
pacientů, jejichž cytogenetické vyšetření bylo za výchozího stavu normální, byly později při rutinním
opakovaném vyšetření nalezeny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu. V současné době
není jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů se závažnou chronickou neutropenií predisponuje pacienty
k cytogenetickým abnormalitám, k transformaci v MDS nebo leukémii. Doporučuje se provádět
morfologická a cytogenetická vyšetření kostní dřeně u pacientů v pravidelných intervalech každých 12 měsíců
Jiná zvláštní opatření
Je třeba vyloučit příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Objevily se časté případy hematurie a u malého počtu pacientů se objevila proteinurie. Je třeba sledovat
výskyt těchto příhod pomocí pravidelného vyšetření moči.

Bezpečnost a účinnost přípravku u novorozenců a pacientů s autoimunitní neutropenií nebyly
stanoveny.

Zvláštní opatření u pacientů s infekcí HIV

Hodnoty krevního obrazu
Absolutní počet neutrofilů léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na úvodní dávku filgrastimu reagovat velmi rychle a
značným zvýšením počtu neutrofilů. Doporučuje se během prvních 2 až 3 dnů podávání filgrastimu
měřit ANC denně. Potom se doporučuje měřit ANC minimálně dvakrát týdně po dobu prvních dvou
týdnů a poté v průběhu udržovací léčby jednou týdně nebo jednou za dva týdny. V průběhu
intermitentního dávkování 30 MU/den značné výkyvy v hodnotách ANC. Aby se zjistila minimální hodnota ANC neboli nadir u pacienta,
doporučuje se odebírat vzorky krve pro určení ANC bezprostředně před plánovanou dávkou filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčivých přípravků
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané
myelosupresivními léčivými přípravky. V případě možné léčby vyššími dávkami nebo větším počtem
těchto léčivých přípravků spolu s léčbou filgrastimem může být u pacienta zvýšeno riziko vývoje
trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelné sledování krevního obrazu
Infekce a maligní onemocnění způsobující myelosupresi
Neutropenie může být vyvolána oportunními infekcemi infiltrujícími kostní dřeň, jako je například
komplex Mycobacterium avium, nebo malignitami infiltrujícími kostní dřeň, například lymfomem. U
pacientů se známou infiltrací kostní dřeně infekcemi nebo malignitou je potřeba kromě podávání
filgrastimu k léčbě neutropenie zvážit vhodnou léčbu základního onemocnění. Účinky filgrastimu na
neutropenii vyvolanou infekcí nebo malignitou infiltrující kostní dřeň nebyly dostatečně stanoveny.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Všichni pacienti

Accofil obsahuje jako pomocnou látku sorbitol nesmí být tento přípravek podán, pokud to není nezbytně nutné.

U malých dětí Léčivé přípravky a musí být u této populace kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska
naprosto nezbytné a nejsou dostupné žádné alternativy léčby.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se
zaměřením na symptomy HIF.

Accofil obsahuje méně než 1 mmol sodíku“.

Chránič jehly nasazený na předplněné injekční stříkačce obsahuje přírodní kaučuk který může způsobovat závažné alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného týž den jako myelosupresivní cytotoxická chemoterapie
nebyly definitivně stanoveny. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních buněk na
myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii se nedoporučuje použití filgrastimu v době 24 hodin před
chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii. Předběžné nálezy u malého počtu pacientů léčených
současně filgrastimem a fluoruracilem naznačují, že závažnost neutropenie může být zvýšena.

Možné interakce s jinými hemopoetickými růstovými faktory a cytokiny dosud nebyly v klinických
hodnoceních studovány.

Protože lithium zvyšuje uvolňování neutrofilů, je pravděpodobné, že lithium zesiluje účinek
filgrastimu. Ačkoli tato interakce nebyla dosud formálně studována, není k dispozici důkaz, že by byla
škodlivá.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.
Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. U králíků byla pozorována zvýšená incidence potratů
při podání několikanásobku terapeutické dávky a při toxicitě pro matku popsány případy prokázaného transplacentárního přenosu filgrastimu u těhotných žen.
Použití filgrastimu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Není známo, zda se filgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro
novorozence/kojence nelze vyloučit. Po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu je
třeba učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/nezahájit léčbu.

Fertilita
Filgrastim neměl žádný vliv na reprodukci či fertilitu u samců a samic potkanů
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Accofil může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Po podání přípravku Accofil se mohou vyskytnout závratě
4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti
Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky, které se během léčby filgrastimem mohou vyskytnout, patří:
anafylaktická reakce, závažné plicní nežádoucí účinky syndrom zvýšené permeability kapilár, závažná splenomegalie/ruptura sleziny, transformace na
myeoloidní syndrom nebo leukemii u pacientů s SCN, GvHD u pacientů podstupujících alogenní
transplantaci kostní dřeně nebo transplantaci progenitorových buněk z periferní krve a krize srpkovité
anémie u pacientů se srpkovitou anémií.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou pyrexie, muskuloskeletální bolesti kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolest, muskuloskeletální bolest
na hrudi, bolest šíjebyly muskuloskeletální bolesti u 10 % pacientů mírné nebo středně závažné a u 3 % závažné.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Údaje v níže uvedených tabulkách popisují nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a ze
spontánních hlášení. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající
závažnosti.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté: ≥ Časté: ≥ 1/100 až < Méně časté: ≥ 1/1000 až < Vzácné: ≥ 1/10000 až <
Třída orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace Sepse,
bronchitida,
infekce horních

cest dýchacích,
infekce močových
cest

Poruchy krve a
49ozinofilů49o
systému
Trombocy
topenie


Anémiee
Splenomegaliea

Snížená hladina
hemoglobinue

Leukocytózaa

Ruptura slezinya

Srpkovitá anémie

s krizí
Poruchy
imunitního
systému
Reakce štěpu

proti hostitelib

Hypersenzitivita
a

Hypersenzitivita
na léčivou látku

Anafylaktická reakce
Poruchy
metabolismu a
výživy

Snížená chuť
k jídlua

Zvýšení hladiny
laktátdehydrogená
zy v krvi

Hyperurikemie

Zvýšení hladiny
kyseliny
močové v krvi

Snížená hladina
glukózy v krvi

Pseudodnab

chondrokalcinóza
Poruchy bilance
tekutin

Psychiatrické
poruchy

Insomnie
Poruchy
nervového
systému
Bolest
hlavya
Závratě

Hypestezie

Třída orgánových
systémů

Nežádoucí účinky
Velmi
časté

Časté

Méně časté


Vzácné


Parestezie
Cévní poruchy Hypotenze

Hypertenze
Venookluzivní
onemocněnídSyndrom zvýšené
permeability
kapilára
Aortitida

Respirační,
hrudní a
mediastinální
poruchy
Hemoptýza


Dyspnoe

Kašela

Orofaryngeální
bolesta, e

Epistaxe
Syndrom akutní
respirační tísněa

Respirační
selhánía

Plicní edéma

Intersticiální

plicní nemoca

Plicní infiltrátya

Krvácení do plic

Hypoxie

Gastrointestinální
poruchy
Průjema, e

Zvracenía,

eNauzeaa
Zácpae

Orální bolest

Poruchy jater a

žlučových cest
Zvýšení hladiny
alkalické
fosfatázy v krvi

Hepatomegalie
Zvýšení hladiny
gama-
glutamyltransfe

ázy v krvi

Zvýšení hladiny
aspartátaminotra
nsferázy v krvi

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Alopeciea

Vyrážkaa


Erytém
Makulopapulárn
í vyrážka
Sweetův syndrom

neutrofilní dermatóza
Kožní vaskulitidaa
Poruchy svalové a
kosterní soustavy

a pojivové tkáně
Muskulos
keletální
bolestic

Svalové křeče Osteoporóza Snížená kostní denzita

Exacerbace
revmatoidní artritidy
Poruchy ledvin a

močových cest
Dysurie

Hematurie
Proteinurie Abnormální nálezy
v moči

Glomerulonefritida
Třída orgánových
systémů

Nežádoucí účinky
Velmi
časté

Časté

Méně časté


Vzácné

Celkové poruchy a
reakce v místě
aplikace

Únavaa

Mukozitid
aa

Pyrexie
Bolesti na hrudia

Asteniea


Bolesta

Malátnosta

Periferní edéme

Reakce v místě
vpichu

Poranění, otravy a

procedurální
komplikace

Transfuzní
reakcee

aViz bod 4.8, Popis vybraných nežádoucích účinků
bU pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně byly hlášeny reakce štěpu proti hostiteli versus Host Disease, GvHDcZahrnuje bolest kostí, bolest zad, bolest kloubů, bolest svalů, bolest v končetinách, muskuloskeletální
bolesti, muskuloskeletální bolest hrudníku, bolest šíje
dPo uvedení na trh byly pozorovány případy i pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně
nebo mobilizaci PBPC
eNežádoucí účinky s vyšší incidencí u pacientů léčených filgrastimem v porovnání s placebem a
spojené s následky základní malignity nebo cytotoxické chemoterapie

Popis vybraných nežádoucích účinků

GvHD

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Syndrom zvýšené permeability kapilár
Případy syndromu zvýšené permeability kapilár byly hlášeny s použitím faktoru stimulujícího kolonie
granulocytů. K tomu došlo obecně u pacientů s pokročilým maligním onemocněním a sepsí, kteří
užívali větší množství chemoterapeutických léků nebo podstupovali aferézu
Sweetův syndrom
U pacientů léčených filgrastimem byly hlášeny případy Sweetova syndromu neutrofilní dermatózy
Plicní nežádoucí účinky
V klinických hodnoceních a po uvedení na trh byly v některých případech hlášeny plicní nežádoucí
účinky, jako například intersticiální plicní nemoc, plicní edém a plicní infiltráty, v některých případech
s následným respiračním selháním nebo se syndromem akutní dechové tísně vést k úmrtí
Splenomegalie a ruptura sleziny
Po podání filgrastimu byly zaznamenány případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy
ruptury sleziny byly fatální
Hypersenzitivita
U pacientů byly na začátku léčby filgrastimem nebo v jejím průběhu v klinických hodnoceních a po
uvedení na trh hlášeny hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, vyrážka, kopřivka, angioedém,
dyspnoe a hypotenze. Obecně byly hlášeny častěji po i.v. podání. V některých případech se příznaky
po opětovném podání objevily znovu, což svědčí pro příčinnou souvislost. Filgrastim má být trvale
vysazen u pacientů, u nichž se objevily závažné alergické reakce.

Kožní vaskulitida
U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena kožní vaskulitida. Mechanismus vzniku vaskulitidy u
pacientů užívajících filgrastim není znám. Během dlouhodobého podávání byla kožní vaskulitida
hlášena u 2 % pacientů s SCN.

Pseudodna U pacientů se zhoubnými nádory léčených filgrastimem byla zaznamenána pseudodna

Leukocytóza
Po podání filgrastimu byla u 41 % normálních dárců pozorována leukocytóza 109/l
Pediatrická populace

Údaje získané z klinických studií s filgrastimem u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a
účinnost filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií, což
nenaznačuje žádné rozdíly ve farmakokinetice filgrastimu související s věkem. Jedinou shodně
hlášenou nežádoucí příhodou byla bolest svalů a kostí, která se neliší od zkušenosti u dospělé populace.

K dalšímu hodnocení použití filgrastimu u pediatrických pacientů není k dispozici dostatek údajů.

Jiné zvláštní populace

Použití u starších pacientů

Žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti nebyly pozorovány mezi subjekty nad 65 let ve
srovnání s mladšími dospělými nebyly zjištěny rozdíly v odpovědích mezi staršími a mladšími dospělými pacienty. Nejsou k dispozici
dostatečné údaje pro vyhodnocení použití přípravku Accofil u starších pacientů pro jiné schválené
indikace přípravku Accofil.

Pediatričtí pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Případy snížené denzity kostí a osteoporózy byly hlášeny u pediatrických pacientů se závažnou
chronickou neutropenií, kteří podstupovali chronickou léčbu filgrastimem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem Accofil nebyly stanoveny. Ukončení léčby filgrastimem obvykle
vede k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dní, s návratem k normálním hodnotám
během 1 až 7 dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, faktor stimulující kolonie hematopoetických buněk
Accofil je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje produkci a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní
dřeně. Přípravek Accofil, který obsahuje r-metHuG-CSF významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi a mírné zvýšení monocytů. U některých pacientů
se závažnou chronickou neutropenií může filgrastim také vyvolat mírné zvýšení počtu cirkulujících
53ozinofilů a bazofilů nad výchozí hodnoty; někteří z těchto pacientů mohou mít eosinofilii nebo
bazofilii již před léčením. Zvýšení počtu neutrofilů je při doporučeném dávkování závislé na dávce.
Neutrofily vytvářené v odpovědi na filgrastim mají normální nebo zvýšenou funkci, jak se ukázalo
v testech chemotaktických a fagocytárních funkcí. Po ukončení léčby filgrastimem dochází během až 2 dní k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % s návratem k normálním hodnotám během 1 až dní.

Použití filgrastimu u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií významně snižuje incidenci,
závažnost a trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Terapie filgrastimem významně zkracuje trvání
febrilní neutropenie, podávání antibiotik a hospitalizaci po indukční chemoterapii pro akutní
myeloidní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence
horečky a zdokumentovaných infekcí nebyla snížena v žádné z těchto skupin pacientů. Trvání horečky
u pacientů s myeloablativní terapií s následnou transplantací kostní dřeně nebylo zkráceno.

Použití filgrastimu, buď samotného, anebo po chemoterapii, mobilizuje hemopoetické kmenové buňky
do periferní krve. Tyto autologní PBPC lze odebrat a infundovat zpět po terapii vysokými dávkami
cytotoxických látek, a to buď namísto transplantace kostní dřeně, anebo jako její doplněk. Infúze PBPC
urychluje obnovu krvetvorby snížením trvání rizika krvácivých komplikací a snížením potřeby
transfuzí trombocytů. U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem docházelo
k významně rychlejšímu hematologickému zotavení, což v porovnání s alogenní transplantací kostní
dřeně vedlo k významnému zkrácení doby do obnovy hodnot trombocytů bez podpory.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící používání G-CSF po transplantaci alogenní kostní
dřeně u pacientů s akutní leukémií naznačila při podání G-CSF zvýšené riziko reakce štěpu proti
hostiteli V samostatné mezinárodní retrospektivní studii u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukémií
nebyl prokázán žádný vliv na riziko reakce štěpu proti hostiteli, mortalitu související s léčbou ani na
mortalitu. Metaanalýza studií alogenní transplantace, včetně výsledků 9 prospektivních
randomizovaných klinických hodnocení, 8 retrospektivních studií a 1 studie s kontrolovanými případy,
nezjistila žádný vliv na riziko akutní reakce štěpu proti hostiteli, chronické reakce štěpu proti hostiteli
ani na časnou mortalitu související s léčbou.

Relativní riziko mortality související s léčbou po léčbě G-CSF po transplantaci kostní dřeně
Publikace Délka trvání
studie
n Akutní GvHD

II. – IV.
Stupně
Chronická
GvHD
TRM
Metaanalýza

1986 – 2001a 1198 1,1,0,Evropská
retrospektivní
studie 1992 – 2002b 1789 1,1,1,Mezinárodní
retrospektivní
studie 1995 – 2000b 2110 1,1,1,aAnalýza obsahuje studie zahrnující transplantaci kostní dřeně během tohoto období; některé studie
použily GM-CSF
bAnalýza zahrnuje pacienty, kteří během tohoto období podstoupili transplantaci kostní dřeně

Použití filgrastimu pro mobilizaci PBPC u normálních dárců před transplantací alogenních PBPC
U normálních dárců dávka 10 mikrogramů/kg/den podávaná subkutánně v průběhu 4–5 po sobě
následujících dnů umožňuje odběr ≥ 4 x 106 CD34+ buněk/kg příjemcovy tělesné hmotnosti od většiny
dárců po dvou leukaferézách.

Použití filgrastimu u pacientů, dětí a dospělých se závažnou chronickou neutropenií kongenitální, cyklickou a idiopatickou neutropeniíneutrofilů v periferní krvi a snížení počtu infekcí a souvisejících příhod.

Použití filgrastimu u pacientů s infekcí HIV udržuje normální počty neutrofilů, což umožňuje podávání
antivirových a/nebo jiných myelosupresivních léčivých přípravlků podle plánovaného rozpisu. Nejsou
důkazy o tom, že by u pacientů s infekcí HIV léčených filgrastimem byla zvýšena replikace HIV.

Stejně jako u jiných hematopoetických růstových faktorů vykazoval G-CSF in vitro stimulační
vlastnosti na lidské endoteliální buňky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po subkutánním podání doporučených dávek se sérové koncentrace po dobu 8 až 16 hodin udržovaly
nad 10 ng/ml.

Distribuce
Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

Eliminace
Bylo prokázáno, že po intravenózním a subkutánním podání se clearance filgrastimu řídí
farmakokinetikou prvního řádu. Poločas eliminace filgrastimu z krevního séra je přibližně 3,5 hodiny,
přičemž clearance je přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální infuze přípravku Accofil po dobu až 28 dní
u pacientů zotavujících se po autologní transplantaci kostní dřeně nevedla ke známkám akumulace
léku a poločasy eliminace byly srovnatelné.

Linearita
Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace bez ohledu na to,
zda je podán intravenózně nebo subkutánně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl hodnocen ve studiích toxicity s podáváním opakovaných dávek po dobu až 1 roku, které
prokázaly změny v souvislosti s očekávanými farmakologickými účinky, včetně zvýšeného počtu
leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární granulopoézy a zvětšení sleziny.
Všechny tyto změny byly reverzibilní po přerušení léčby.
Účinky filgrastimu na prenatální vývoj byly hodnoceny u potkanů a králíků. Filgrastim podávaný
intravenózně samovolných potratů a postimplantačních ztrát a nižší průměrnou velikost živých mláďat a hmotnost
plodu.
Na základě hlášených údajů o jiném přípravku obsahujícím filgrastim, podobném přípravku Accofil,
byly pozorovány srovnatelné poznatky a zvýšený výskyt malformací plodu při dávce 100 μg/kg/den,
tj. dávce toxické pro matku, která odpovídala systémové expozici přibližně 50–90krát vyšší, než je
expozice pozorovaná u pacientů léčených terapeuticku dávkou 5 μg/kg/den. Nejvyšší dávka přípravku,
při které není pozorována žádná statisticky významná nepříznivá odpověď organismu z hlediska
toxicity embrya/plodu byla v této studii 10 μg/kg/den, což odpovídá systémové expozici přibližně 5krát vyšší než expozice, které byly pozorovány u pacientů léčených terapeutickou dávkou.
U březích potkanů nebyla při dávkách až 575 μg/kg/den pozorována žádná toxicita pro matku nebo
pro plod. Mláďata potkanů, kterým byl podáván filgrastim během perinatálního období a období
laktace, vykázala opožděnou vnější diferenciaci a opožděný růst míru přežití Filgrastim neměl žádný pozorovaný vliv na fertilitu samců a samic potkana.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

kyselina octová
hydroxid sodný
sorbitol polysorbát voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Accofil nesmí být ředěn roztoky chloridu sodného.

Naředěný filgrastim se může adsorbovat na sklo a plasty.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě
6.6.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce
Pokud omylem dojde k jednorázovému vystavení teplotám pod bodem mrazu, není stabilita přípravku
Accofil nepříznivě ovlivněna. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul
více než jednou, NESMÍ se použít.

Během doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití může pacient jednorázově vyndat
přípravek z chladničky a uchovávat ho při pokojové teplotě
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky ze skla třídy I s trvale nasazenou jehlou z nerezové oceli mají na těle
stříkačky vytištěnou stupnici 1/40 od 0,1 ml až do 1 ml. Chránič jehly nasazený na předplněné injekční
stříkačce obsahuje přírodní kaučuk roztoku.

Balení obsahuje jednu, tři, pět, sedm nebo deset předplněných injekčních stříkaček, s bezpečnostním
krytem jehly nebo bez něj, a alkoholové tampony. Balení bez blistru je určeno pro stříkačky bez
bezpečnostního krytu jehly. Blistrové balení je pro jednotlivé stříkačky s předepnutým bezpečnostním
krytem jehly.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic. Netřepte.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml je třeba přidat lidský sérový albumin mg/ml. Příklad: V konečném injekčním objemu 20 ml mají být celkové dávky filgrastimu nižší než
30 MU
Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou Accofilem předplněné injekční stříkačky určeny pouze k jednorázovému použití.

Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena.
Držte injekční stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat
nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Použití předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září Datum prodloužení registrace: 12. června 201910. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Accofil 70 MU/0,73 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 70 milionů jednotek
Filgrastim je rekombinantní methionyl faktoru stimulujícího kolonie lidských granulocytů
produkovaný v Escherichia coli
Pomocná látka se známým účinkem
Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce

Čirý bezbarvý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Accofil je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní
neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové
onemocnění zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou
transplantací kostní dřeně, u kterých je zvažováno zvýšeně riziko těžké prolongované neutropenie.
Bezpečnost a účinnost přípravku Accofil jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou
chemoterapií.

Přípravek Accofil je indikován k mobilizaci progenitorových buněk z periferní krve
Dlouhodobé podávání přípravku Accofil je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti
výskytu a doby trvání infekčních komplikací u dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou
nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají absolutní počet neutrofilů nebo recidivující infekce v anamnéze.

Přípravek Accofil je určen k léčbě perzistentní neutropenie s pokročilou formou HIV infekce ke snížení rizika bakteriálních infekcí v případě, kdy nejsou vhodné
jiné možnosti léčby neutropenie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Accofil smí být prováděna pouze ve spolupráci s onkologickým centrem, které má
zkušenosti s léčbou G-CSF, hematologické zkušenosti a potřebné diagnostické vybavení. Procedury
mobilizace a aferézy je třeba provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickým centrem, které
má v tomto oboru přijatelné zkušenosti a které umí správně provádět monitorování hemopoetických
progenitorových buněk.

Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Accofil 70 MU/0,73 ml je speciálně navržena tak, aby u
dospělých pacientů umožňovala podání filgrastimu v dávce 10 μg/kg/den, čímž se minimalizuje počet
podání potřebných při použití více předplněných injekčních stříkaček o síle 30 MU/0,5 ml a 48 MU/0,ml pro níže uvedené účely:

 mobilizace progenitorových buněk v periferní krvi k použití při autologní transplantaci PBPC,
 k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii,
 k mobilizaci PBPC u zdravých dobrovolníků pro použití při alogenní transplantaci PBPC
 ke snížení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní terapii po
transplantaci kostní dřeně.

Dávkování

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Doporučená dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/den Accofil má být podávána nejdříve za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných
klinických hodnoceních byla použita subkutánní dávka 230 mikrogramů/m2/den
Každodenní podávání filgrastimu má pokračovat, dokud není překročena doba očekávaného
nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů rozmezí. Po obvykle používané chemoterapii solidních tumorů, lymfomů a lymfoidních leukémií je
očekávaná doba trvání léčby, potřebná pro splnění těchto kritérií, až 14 dní. Po indukční a konsolidační
léčbě akutní myeloidní leukémie může být trvání léčby podstatně delší dávce a schématu podávání použité cytotoxické chemoterapie.

U pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií lze v typickém případě pozorovat přechodný vzestup
počtu neutrofilů za 1–2 dny po zahájení terapie filgrastimem. Pro setrvalou terapeutickou odpověď se
však podávání filgrastimu nemá ukončit dříve, než je překonán očekávaný nadir neutrofilů a než se
počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné přerušení terapie filgrastimem před dobou
očekávaného nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/den filgrastimu má být podávána nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a alespoň 24 hodin po
infuzi kostní dřeně.

Po překonání nadiru neutrofilů je třeba vytitrovat denní dávku filgrastimu v závislosti na odpovědi
neutrofilů takto:

Počet neutrofilů Úprava dávky filgrastimu
> 1,0 x 109/l po dobu 3 po sobě následujících
dní
Snížit na 0,5 MU Poté, jestliže ANC zůstává > 1 x 109/l po
další 3 po sobě následující dni
Ukončit podávání filgrastimu
Jestliže ANC v průběhu léčby poklesne na < 1,0 x 109/l, znovu zvyšte dávku filgrastimu podle
výše uvedeného postupu.
ANC = absolutní počet neutrofilů

K mobilizaci PBPC u pacientů, kteří podstupují myelosupresivní nebo myeloablativní léčbu,
následovanou autologní transplantací PBPC
Doporučená dávka samostatně podávaného filgrastimu k mobilizaci PBPC je 1,0 MU po 5–7 po sobě následujících dní. Načasování leukaferézy: často postačují 1 nebo 2 leukaferézy 5 a den. Někdy mohou být nutné další leukaferézy. Filgrastim má být podáván až do poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MU očekávaný nadir neutrofilů a kdy se počet neutrofilů navrátil do normálního rozmezí. Leukaferézu je
třeba provádět v období, kdy se ANC zvyšuje z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientů, kteří
nepodstoupili extenzivní chemoterapii, často dostačuje jediná leukaferéza. Někdy se doporučují další
leukaferézy.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
K mobilizaci PBPC u normálních dárců se filgrastim podává v dávce 1,0 MU 4–5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být zahájena5 den a má pokračovat do 6 dne,
pokud je to nutné k odběru 4 x 106 buněk CD34+/kg tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Kongenitální neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 1,2 MU
Idiopatická nebo cyklická neutropenie
Doporučená počáteční dávka je 0,5 MU
Úprava dávkování

Filgrastim má být podáván denně ve formě subkutánní injekce, dokud počet neutrofilů nedosáhne
hodnoty více než 1,5 x 109/l a dokud na těchto hodnotách nemůže být udržen. Po dosažení odpovědi
je třeba stanovit nejnižší účinnou dávku k udržení tohoto počtu neutrofilů. Pro udržení přiměřeného
počtu neutrofilů je nutné dlouhodobé každodenní podávání. Po jednom až dvou týdnech léčby se
počáteční dávka může zdvojnásobit nebo snížit na polovinu v závislosti na pacientově odpovědi. Pak
lze dávku individuálně upravovat každé 1–2 týdny tak, aby se udržel průměrný počet neutrofilů mezi
1,5 x 109/l a 10 x 109/l. Rychlejší zvyšování dávky lze zvážit u pacientů s těžkými infekcemi.
V klinických studiích 97 % pacientů, kteří na léčbu reagovali, dosáhlo kompletní odpovědi při dávkách
≤ 24 μg/kg/den. Dlouhodobá bezpečnost podávání filgrastimu v dávkách vyšších než 24 μg/kg/den u
pacientů se závažnou chronickou neutropenií nebyla stanovena.

Pacienti s infekcí HIV

Pro dosažení zvratu neutropenie

Doporučená počáteční dávka filgrastimu je 0,1 MU maxima 0,4 MU být tento počet udržen na tyto dávky a dosáhlo reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů
Pro udržení normálních počtů neutrofilů
Po dosažení zvratu neutropenie je třeba stanovit minimální účinnou dávku pro udržení normálního
počtu neutrofilů. Doporučuje se úprava počáteční dávky na podávání dávky 30 MU obden. V závislosti na pacientově ANC může být nutná další úprava dávky k udržení počtu neutrofilů
na úrovni > 2,0 x 109/l. V klinických studiích byla nutná dávka 30 MU aby se ANC udržel na > 2,0 x 109/l, s mediánem frekvence dávkování 3 dny v týdnu. Pro udržení ANC
> 2,0 x 109/l může být potřebné dlouhodobé podávání.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Klinické studie s filgrastimem se sice zúčastnil menší počet starších pacientů, ale zvláštní studie
nebyly v této skupině provedeny, a proto nemohou být stanovena žádná specifická doporučení pro
dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Studie filgrastimu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater ukazují, že filgrastim
vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil jako u normálních jedinců. Za těchto
okolností není nutná úprava dávek.

Použití u pediatrických pacientů se závažnou chronickou neutropenií a nádorovým onemocněním
Šedesát pět procent pacientů léčených v programu klinického hodnocení při závažné chronické
neutropenii bylo mladších než 18 let. Účinnost léčby pro tuto skupinu, která zahrnovala většinu
pacientů s vrozenou neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v bezpečnostních
profilech pediatrických pacientů léčených pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických studií u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost
filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u pediatrických pacientů je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní
cytotoxickou chemoterapií.

Způsob podání

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Filgrastim lze podávat denně jako subkutánní injekci nebo denně jako 30minutovou intravenózní
infuzi ředěnou roztokem glukózy o koncentraci 5% viz bod 6.6. Ve většině případů se dává přednost subkutánnímu podání. Studie s podáním jedné dávky
naznačuje, že při intravenózním podání se může zkrátit trvání účinku. Klinický význam tohoto nálezu
pro podávání více dávek není jasný. Volba způsobu podání má záležet na individuálních klinických
okolnostech.

U pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně
Filgrastim lze podávat ve formě 30minutové nebo 24hodinové intravenózní infuze nebo jako
24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi.Filgrastim je nutné naředit ve 20 ml 5% roztoku glukózy

Pro mobilizaci PBPC u pacientů podstupujících myelosupresivní nebo myeloablativní terapii s
následnou autologní transplantací PBPC
Samostatně podávaný filgrastim k mobilizaci PBPC:
Filgrastim lze podat jako 24hodinovou kontinuální subkutánní infuzi nebo subkutánní injekci.
V případě infuzí má být filgrastim naředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy
Filgrastim podávaný k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii:
Filgrastim by měl být podáván ve formě subkutánní injekce.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC
Filgrastim by měl být podáván ve formě subkutánní injekce.

Pacienti se závažnou chronickou neutropenií Kongenitální, idiopatická nebo cyklická neutropenie: filgrastim se podává ve formě subkutánní
injekce.

Pacienti s infekcí HIV
Reverze neutropenie a udržování normálního počtu neutrofilů: filgrastim má být podáván subkutánní
injekcí.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých, je nutno přehledně zaznamenat obchodní název
a číslo šarže podávaného přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření napříč indikacemi

Hypersenzitivita
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byla v úvodní fázi léčby nebo v jejím průběhu hlášena
hypersenzitivita, včetně anafylaktických reakcí. U pacientů, kteří zaznamenají klinicky významnou
hypersenzitivitu, je nutné podávání filgrastimu trvale ukončit. Nepodávejte filgrastim pacientům, kteří
mají v anamnéze hypersenzitivitu na filgrastim nebo pegfilgrastim.

Plicní nežádoucí účinky
Po podání G CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, zejména intersticiální plicní onemocnění. U
pacientů s nedávným výskytem plicních infiltrátů nebo pneumonie v anamnéze může být riziko vyšší.
Vznik známek plicního onemocnění, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, spolu s rentgenologickým
nálezem plicních infiltrátů a zhoršením plicních funkcí mohou být prvními známkami syndromu
dechové tísně dospělých přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Glomerulonefritida
U pacientů léčených filgrastimem nebo pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Případy
glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo vysazení filgrastimu nebo pegfilgrastimu.
Doporučuje se sledovat rozbor moči.

Syndrom kapilárního úniku
Syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné léčby život ohrožující, byl pozorován
po podání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů, a je charakterizován hypotenzí, hypalbuminémií,
otokem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se objeví příznaky syndromu kapilárního úniku, musí
být pečlivě sledováni a musí dostat standardní symptomatickou léčbu, která může zahrnovat potřebu
intenzivní péče
Splenomegalie a ruptura sleziny
U pacientů a zdravých dárců byly po podání filgrastimu hlášeny zpravidla asymptomaticképřípady
splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly fatální. Proto je nutné velikost
sleziny důkladně sledovat třeba brát v úvahu u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na bolest v levém nadbřišku nebo v horní
části ramene. Snížení dávky filgrastimu vedlo ke zpomalení nebo zastavení progrese zvětšování
sleziny u pacientů se závažnou chronickou neutropenií. U 3 % pacientů bylo nutné provést
splenektomii.

Růst maligních buněk
Faktor stimulující kolonie granulocytů může podporovat růst myeloidních buněk in vitro a podobné
účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie
Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s
chronickou myeloidní leukémií nebyly stanoveny. Použití filgrastimu v těchto případech není
indikováno. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické
myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie
Protože údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií jsou
omezené, je třeba filgrastim těmto pacientům podávat opatrně. Bezpečnost a účinnost podávání
filgrastimu u pacientů s de novo akutní myeloidní leukemií ve věku < 55 let s příznivými
cytogenetickými parametry [t
Trombocytopenie
U pacientů dostávajících filgrastim byla hlášena trombocytopenie. Je nutné důkladně sledovat počty
trombocytů, především během prvních několika týdnů léčby filgrastimem. V úvahu je třeba brát
možnost dočasného přerušení podávání filgrastimu nebo snížení jeho dávky u pacientů s těžkou
chronickou neutropenií, u nichž dojde k rozvoji trombocytopenie
Leukocytóza
Počty leukocytů 100 x 109/l nebo vyšší byly pozorovány u méně než 5 % pacientů s nádorovým
onemocněním léčených filgrastimem v dávkách vyšších než 0,3 MU/kg/den Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné přímo přičíst tomuto stupni leukocytózy.
Se zřetelem k možným rizikům spojeným se závažnou leukocytózou je však třeba v průběhu terapie
filgrastimem počet leukocytů v pravidelných intervalech sledovat. Jestliže počty leukocytů převýší
hodnotu 50 x 109/l po očekávaném nadiru, je nutno léčbu filgrastimem okamžitě přerušit. V období
podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je však třeba podávání filgrastimu přerušit nebo snížit
dávkování, jestliže počty leukocytů vystoupí nad > 70 x 109/l.

Imunogenicita
Podobně jako u jiných terapeutických bílkovin může dojít ke vzniku imunogenicity. Rychlost tvorby
protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Jako u všech biologických léčivých látek dochází
k očekávanému výskytu vázaných protilátek; doposud však jejich výskyt nebyl spojen s neutralizující
aktivitou.

Aortitida
Aortitida byla hlášena po podání G-CSF zdravým osobám i pacientům s maligním nádorovým
onemocněním. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad a
zvýšené zánětlivé markery aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení G-CSF obvykle odezněla. Viz také
bod 4.8.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Zvláštní opatření u přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií
U přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií byly hlášeny při užívání filgrastimu
krize srpkovité anémie, v některých případech fatální. Při zvažování použití předepsání filgrastimu u
přenašečů srpkovité anémie a u pacientů se srpkovitou anémií mají lékaři postupovat opatrně a až po
pečlivém zhodnocení možných rizik a přínosů.

Osteoporóza
Monitorování kostní denzity může být indikováno u pacientů s osteoporotickými chorobami kostí,
kteří jsou kontinuálně léčeni filgrastimem déle než 6 měsíců.

Zvláštní opatření u pacientů s nádorovým onemocněním

Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec zavedených
režimů dávkování.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami chemoterapie
Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, protože zlepšení
výsledků léčby nádorů nebylo prokázáno a zvýšené dávky chemoterapeutik mohou vést ke zvýšeným
projevům toxicity, včetně účinků kardiálních a pulmonárních, neurologických a dermatologických informace o předepisování jednotlivých použitých chemoterapeutik
Vliv chemoterapie na erytrocyty a trombocyty
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané myelosupresivní
chemoterapií. V případě možné léčby vyššími dávkami chemoterapeutik v předepsaném léčebném schématuDoporučuje se pravidelně kontrolovat počet krevních destiček a hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik, o nichž je známo, že
způsobují těžkou trombocytopenii.

Bylo prokázáno, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje stupeň a dobu trvání
trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie u pacientů s rakovinou prsu a plic
V rámci postmarketingové observační studie byl pegfilgrastim, alternativního léku G-CSF, ve spojení
s chemoterapií a/nebo radioterapií spojen s rozvojem myelodysplastického syndromu myeloidní leukémie MDS/AML nebyla pozorována. Nicméně pacientky s rakovinou prsu a plic mají být sledovány
z hlediska známek a příznaků MDS/AML.

Jiná zvláštní opatření
Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženými počty myeloidních progenitorových buněk
nebyly studovány. Filgrastim primárně působí na prekurzory neutrofilů, takže se jeho účinek projeví
zvýšením počtu neutrofilů. Proto u pacientů se sníženým počtem prekurzorů může být odpověď
neutrofilů slabší s kostní dření infiltrovanou tumorem
Občas byly u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik následovanými transplantací
hlášeny cévní poruchy včetně venookluzivního onemocnění a poruchy objemu tekutin.
U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně v odpovědi na léčbu růstovým faktorem bylo spojeno
s přechodnými abnormálními nálezy při kostních skenech. To je třeba zvážit při interpretaci výsledků
zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace
Nejsou k dispozici žádná prospektivně randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace
pacientů. Vzhledem ke stupni proměnlivosti mezi jednotlivými pacienty a laboratorními vyšetřeními
buněk CD34+ je přímé srovnání mezi různými studiemi obtížné. Proto je obtížné doporučit optimální
metodu. O výběru metody mobilizace je nutno uvažovat v souvislosti s celkovými cíli léčby u
jednotlivých pacientů.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám
U pacientů, kteří podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace PBPC
dostatečná k dosažení doporučovaného minimálního výtěžku zrychlení obnovy trombocytů na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují obzvláštní toxicitu vůči hemopoetickým progenitorovým buňkám
a mohou nepříznivě ovlivnit mobilizaci progenitorových buněk. Pokud jsou látky, jako např. melfalan,
karmustin buněk, mohou výtěžek progenitorových buněk snížit. Ukázalo se však, že podávání melfalanu,
karboplatiny nebo karmustinu progenitorových buněk. Jestliže se předpokládá, že bude provedena transplantace PBPC, doporučuje
se naplánovat mobilizaci kmenových buněk v časné fázi léčebného schématu pacienta. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat počtu progenitorových buněk mobilizovaných u těchto pacientů před
nasazením vysokých dávek chemoterapeutik. Jestliže výtěžky nejsou přiměřené podle kritérií
uvedených výše, je třeba uvažovat o alternativních způsobech léčby nevyžadujících podporu
progenitorových buněk.

Hodnocení výtěžků progenitorových buněk
Při hodnocení počtu progenitorových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je třeba
věnovat zvláštní pozornost metodě kvantifikace. Výsledky stanovení počtu buněk CD34+ pomocí
průtokové cytometrie jsou rozdílné v závislosti na přesnosti použité metodologie, a je třeba
interpretovat opatrně doporučení ohledně jejich počtů, vycházejících ze studií provedených jinými
laboratořemi.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných buněk CD34+ a rychlostí obnovy krevních
destiček po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje složitý, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 106 CD34+ buněk/kg vychází z publikovaných zkušeností o
případech, kdy bylo dosaženo přiměřené hematologické úpravy. Zdá se, že výtěžky vyšší než tento
korelují s rychlejší obnovou, nižší výtěžky korelují s pomalejší obnovou.

Zvláštní opatření u normálních dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC nepřináší normálním dárcům přímý klinický prospěch a má se o ní uvažovat pouze
pro potřebu alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců s normálními klinickými a laboratorními kritérii
vhodnosti pro dárcovství kmenových buněk, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat
hematologickým hodnotám a infekčním nemocem. Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla
stanovena u normálních dárců ve věku do 16 let nebo nad 60 let.

Trombocytopenie
U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byly hlášeny velmi časté případy trombocytopenie.
Z tohoto důvodu je nutné pečlivě sledovat počet trombocytů.

Po podávání filgrastimu a po leukaferéze byla u 35 % studovaných osob pozorována přechodná
trombocytopenie trombocytů < 50 x 109/l, který byl přičítán leukaferéze. Jestliže je zapotřebí více než jedna leukaferéza,
je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům s počtem trombocytů před leukaferézou < 100 x 109/l.
Obecně se aferéza nesmí provádět při počtu trombocytů < 75 x 109/l.

Leukaferéza se nesmí provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia, nebo kteří mají poruchy
hemostázy. Dárce, kteří dostávají G-CSF k mobilizaci PBPC, je třeba pravidelně sledovat, dokud se
hematologické ukazatele nevrátí k normě.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Aktuální údaje naznačují, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC a příjemcem
mohou být ve srovnání s transplantací kostní dřeně spojeny se zvýšeným rizikem akutní a chronické
reakce štěpu proti hostiteli
Zvláštní opatření u pacientů se závažnou chronickou neutropenií

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine leukémie
nebo u kterých je vývoj leukémie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu
Mohou se vyskytovat i jiné změny krevního obrazu, včetně anémie a přechodného zvýšení progenitorů
myeloidních buněk, což vyžaduje pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace na leukémii nebo myelodysplastický syndrom
Je třeba věnovat zvláštní pozornost rozlišení diagnózy závažné chronické neutropenie od ostatních
poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplazie a myeloidní leukémie. Před zahájením
léčby je nutno vyšetřit kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a stanovením počtu
trombocytů, vyhodnotit morfologii kostní dřeně a karyotyp.

V klinickém hodnocení pacientů se závažnou chronickou neutropenií léčených filgrastimem se
s nízkou četností vývoj byl pozorován pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. MDS a leukémie jsou přirozené
komplikace tohoto onemocnění a jejich souvislost s terapií filgrastimem je nejistá. U podskupiny
přibližně 12 % pacientů, jejichž cytogenetické vyšetření bylo za výchozího stavu normální, byly
později při rutinním opakovaném vyšetření nalezeny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu.
V současné době není jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů se závažnou chronickou neutropenií
predisponuje pacienty k cytogenetickým abnormalitám, k transformaci v MDS nebo leukémii.
Doporučuje se provádět morfologická a cytogenetická vyšetření kostní dřeně u pacientů
v pravidelných intervalech
Jiná zvláštní opatření
Objevily se časté případy hematurie a u malého počtu pacientů se objevila proteinurie. Je třeba sledovat
výskyt těchto příhod pomocí pravidelného vyšetření moči.

Bezpečnost a účinnost přípravku u novorozenců a pacientů s autoimunitní neutropenií nebyly
stanoveny.

Zvláštní opatření u pacientů s infekcí HIV

Hodnoty krevního obrazu
Absolutní počet neutrofilů léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na úvodní dávku filgrastimu reagovat velmi rychle a
značným zvýšením počtu neutrofilů. Doporučuje se během prvních 2 3 dnů podávání filgrastimu měřit
ANC denně. Potom se doporučuje měřit ANC minimálně dvakrát týdně po dobu prvních dvou týdnů
a poté v průběhu udržovací léčby jednou týdně nebo jednou za dva týdny. V průběhu intermitentního
dávkování 30 MU/den v hodnotách ANC. Aby se zjistila minimální hodnota ANC neboli nadir u pacienta, doporučuje se
odebírat vzorky krve pro určení ANC bezprostředně před plánovanou dávkou filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčivých přípravků
Léčba samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané
myelosupresivními léčivými přípravky. V případě možné léčby vyššími dávkami nebo větším počtem
těchto léčivých přípravků spolu s léčbou filgrastimem může být u pacienta zvýšeno riziko vývoje
trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelné sledování krevního obrazu
Infekce a maligní onemocnění způsobující myelosupresi
Neutropenie může být vyvolána oportunními infekcemi infiltrujícími kostní dřeň, jako je například
komplex Mycobacterium avium, nebo malignitami infiltrujícími kostní dřeň, například lymfomem. U
pacientů se známou infiltrací kostní dřeně infekcemi nebo malignitou je potřeba kromě podávání
filgrastimu k léčbě neutropenie zvážit vhodnou léčbu základního onemocnění. Účinky filgrastimu na
neutropenii vyvolanou infekcí nebo malignitou infiltrující kostní dřeň nebyly dostatečně stanoveny.

Všichni pacienti

Accofil obsahuje jako pomocnou látku sorbitol nesmí být tento léčivý přípravek podán, pokud to není nezbytně nutné.

U malých dětí Léčivé přípravky a musí být u této populace kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska
naprosto nezbytné a nejsou dostupné žádné alternativy léčby.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se
zaměřením na symptomy HIF.

Accofil obsahuje méně než 1 mmol
Chránič jehly nasazený na předplněné injekční stříkačce obsahuje přírodní kaučuk který může způsobovat závažné alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného týž den jako myelosupresivní cytotoxická chemoterapie
nebyly definitivně stanoveny. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních buněk na
myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii se nedoporučuje použití filgrastimu v době 24 hodin před
chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii. Předběžné nálezy u malého počtu pacientů léčených
současně filgrastimem a fluoruracilem naznačují, že závažnost neutropenie může být zvýšena.

Možné interakce s jinými hemopoetickými růstovými faktory a cytokiny dosud nebyly v klinických
hodnoceních studovány.

Protože lithium zvyšuje uvolňování neutrofilů, je pravděpodobné, že lithium zesiluje účinek
filgrastimu. Ačkoli tato interakce nebyla dosud formálně studována, není k dispozici důkaz, že by byla
škodlivá.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.
Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. U králíků byla pozorována zvýšená incidence ztráty
embryí při podání nekolikanásobku terapeutické dávky a při mateřské toxicitě jsou popsány případy prokázaného transplacentárního přenosu filgrastimu u těhotných žen.
Použití filgrastimu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Není známo, zda se filgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro
novorozence/kojence nelze vyloučit. Po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu je
třeba učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/nezahájit léčbu.

Fertilita
Filgrastim neměl žádný vliv na reprodukci či fertilitu u samců a samic potkanů
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Accofil může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Po podání přípravku Accofil se mohou vyskytnout závratě
4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti
Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky, které se během léčby filgrastimem mohou vyskytnout, patří:
anafylaktická reakce, závažné plicní nežádoucí účinky syndrom kapilárního úniku, závažná splenomegalie / ruptura sleziny, transformace na myeoloidní
syndrom nebo leukémii u pacientů s SCN, GvHD u pacientů podstupujících alogenní transplantaci
kostní dřeně nebo transplantaci progenitorových buněk z periferní krve a krize srpkovité anémie u
pacientů se srpkovitou anémií.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou pyrexie, muskuloskeletální bolesti kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolesti, muskuloskeletální
bolesti na hrudi, bolest šíjepacientů byly muskuloskeletální bolesti u 10 % pacientů mírné nebo středně závažné a u 3 % závažné.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Údaje v níže uvedených tabulkách popisují nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a
spontánních hlášení. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající
závažnosti.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté: ≥ Časté: ≥ 1/100 až < Méně časté: ≥ 1/1000 až < Vzácné: ≥ 1/10000 až <
Třída orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté


Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace Sepse

Bronchitida

Infekce horních
cest dýchacích

Infekce
močových cest


Poruchy krve a
lymfatického
systému
Trombocytop
enie

Anémiee
Splenomegaliea

Snížená hladina
hemoglobinue

Leukocytózaa

Ruptura slezinya

Krize srpkovité

anémie s krizí
Poruchy
imunitního
systému
Reakce štěpu proti

hostitelib

Hypersensitivitaa

Hypersensitivita na
léčivou látku

Anafylaktická
reakce
Poruchy
metabolismu a
výživy

Snížená chuť
k jídlua

Zvýšená
laktátdehydroge
náza v krvi

Hyperuricémie

Zvýšená kyselina
močová v krvi
Snížená hladina

glukózy v krvi

Pseudodnab

dna,
chondrokalcinóza

Třída orgánových

systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté

Časté

Méně časté


Vzácné

Poruchy objemu
tekutin

Psychiatrické

poruchy
Insomnie
Poruchy
nervového
systému
Bolest hlavya Závratě

Hypoestézie

Parestézie

Cévní poruchy Hypotenze

Hypertenze
Venookluzivní
onemocněníd


Syndrom

kapilárního únikua

Aortitida

Respirační,
hrudní a
mediastinální

poruchy
Hemoptýzae

Dušnost

Kašela

Orofaryngeální
bolesta, e

Epistaxe
Syndrom akutní
dechové tísněa

Respirační selhánía

Plicní edéma

Intersticiální plicní
nemoca

Plicní infiltrátya

Krvácení do plic

Hypoxie

Gastrointestinální

poruchy
Průjema,e

Zvracenía,e


Nauzeaa
Zácpae

Bolest v ústech

Poruchy jater a
žlučových cest

Zvýšená
alkalická
fosfatáza v krvi

Hepatomegalie
Zvýšená gama-
glutamyltransferáza
v krvi


Zvýšená
aspartátaminotransfer
áza v krvi

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Alopeciea

Vyrážkaa


Erytém
Makulopapulární
vyrážka
Sweetův syndrom

neutrofilní
dermatóza
Kožní vaskulitidaa
Poruchy svalové a
kosterní soustavy

a pojivové tkáně
Muskuloskel
etální bolestic

Svalové křeče Osteoporóza Snížená kostní
denzita

Třída orgánových
systémů
Nežádoucí účinky
Velmi časté


Časté

Méně časté

Vzácné

Exacerbace

revmatoidní
artritidy
Poruchy ledvin a
močových cest
Dysurie

Hematurie

Proteinurie Močové
abnormality

Glomerulonefritid
a

Celkové poruchy a
Reakce v místě
aplikace

Únavaa

Zánět sliznica

Pyrexie
Bolesti na
hrudníkua

Asteniea

Bolesta

Malátnosta

Periferní edéme

Reakce v místě
vpichu

Poranění, otravy a

procedurální
komplikace

Transfuzní
reakcee

aViz bod 4.8, Popis vybraných nežádoucích účinků
bU pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně byly hlášeny reakce štěpu proti hostiteli versus Host Disease, GvHDcZahrnuje bolest kostí, bolest zad, bolest kloubů, bolest svalů, bolest v končetinách, muskuloskeletální
bolesti, muskuloskeletální bolest hrudníku, bolest šíje
dPo uvedení na trh byly pozorovány případy u pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně
nebo mobilizaci PBPC
eNežádoucí příhody s vyšší incidencí u pacientů léčených filgrastimem v porovnání s placebem a
spojené s následky základní malignity nebo cytotoxické chemoterapie

Popis vybraných nežádoucích účinků

GvHD

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce
štěpu proti hostiteli
Syndrom kapilárního úniku
Případy syndromu kapilárního úniku byly hlášeny s použitím faktoru stimulujícího kolonie
granulocytů. K tomu došlo obecně u pacientů s pokročilým maligním onemocněním a sepsí, kteří
užívali větší množství chemoterapeutických léků nebo podstupovali aferézu
Sweetův syndrom
U pacientů léčených filgrastimem byly hlášeny případy Sweetova syndromu neutrofilní dermatózy
Plicní nežádoucí účinky
V klinických hodnoceních a po uvedení na trh byly v některých případech hlášeny plicní nežádoucí
účinky, jako například intersticiální plicní nemoc, plicní edém a plicní infiltráty, v některých případech
s následným respiračním selháním nebo se syndromem akutní dechové tísně vést k úmrtí
Splenomegalie a ruptury sleziny
Po podání filgrastimu byly zaznamenány případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy
ruptury sleziny byly fatální
Hypersenzitivita
U pacientů byly na začátku léčby filgrastimem nebo v jejím průběhu v klinických hodnoceních a po
uvedení na trh hlášeny hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, vyrážka, kopřivka, angioedém,
dyspnoe a hypotenze. Obecně byly hlášeny častěji po i.v. podání. V některých případech se příznaky
po opětovném podání objevily znovu, což svědčí pro příčinnou souvislost. Filgrastim by má být trvale
vysazen u pacientů, u nichž se objevily závažné alergické reakce.

Kožní vaskulitida
U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena kožní vaskulitida. Mechanismus vzniku vaskulitidy u
pacientů užívajících filgrastim není znám. Během dlouhodobého podávání byla kožní vaskulitida
hlášena u 2 % pacientů s SCN.

Pseudodna U pacientů se zhoubnými nádory léčených filgrastimem byla zaznamenána pseudodna

Leukocytóza
Po podání filgrastimu byla u 41 % normálních dárců pozorována leukocytóza 109/l
Pacienti se závažnou chronickou neutropenií

Pediatrická populace

Údaje získané z klinických studií s filgrastimem u pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a
účinnost filgrastimu jsou podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickou chemoterapií, což
nenaznačuje žádné rozdíly ve farmakokinetice filgrastimu související s věkem. Jedinou shodně
hlášenou nežádoucí příhodou byla bolest svalů a kostí, která se neliší od zkušenosti u dospělé populace.

K dalšímu hodnocení použití filgrastimu u pediatrických pacientů není k dispozici dostatek údajů.

Jiné zvláštní populace

Použití u geriatrických pacientů

Žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti nebyly pozorovány mezi subjekty nad 65 let ve
srovnání s mladšími dospělými nebyly zjištěny rozdíly v odpovědích mezi staršími a mladšími dospělými pacienty. Nejsou k dispozici
dostatečné údaje pro vyhodnocení použití přípravku Accofil u geriatrických pacientů pro jiné
schválené indikace přípravku Accofil.

Dětští pacienti se závažnou chronickou neutropenií
Případy snížené denzity kostí a osteoporózy byly hlášeny u pediatrických pacientů se závažnou
chronickou neutropenií, kteří podstupovali chronickou léčbu filgrastimem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Účinky předávkování přípravkem Accofil nebyly stanoveny. Ukončení léčby filgrastimem obvykle
vede k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dní, s návratem k normálním hodnotám
během 1 až 7 dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, faktor stimulující kolonie hematopoetických buněk
Accofil je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje produkci a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní
dřeně. Přípravek Accofil , který obsahuje r-metHuG-CSF významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi a mírné zvýšení monocytů. U některých pacientů
se závažnou chronickou neutropenií může filgrastim také vyvolat mírné zvýšení počtu cirkulujících
72ozinofilů a bazofilů nad výchozí hodnoty; někteří z těchto pacientů mohou mít eosinofilii nebo
bazofilii již před léčením. Zvýšení počtu neutrofilů je při doporučeném dávkování závislé na dávce.
Neutrofily vytvářené v odpovědi na filgrastim mají normální nebo zvýšenou funkci, jak se ukázalo
v testech chemotaktických a fagocytárních funkcí. Po ukončení léčby filgrastimem dochází během až 2 dní k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % s návratem k normálním hodnotám během 1 až dní.

Použití filgrastimu u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií významně snižuje incidenci,
závažnost a trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Terapie filgrastimem významně zkracuje trvání
febrilní neutropenie, podávání antibiotik a hospitalizaci po indukční chemoterapii pro akutní
myeloidní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence
horečky a zdokumentovaných infekcí nebyla snížena v žádné z těchto skupin pacientů. Trvání horečky
u pacientů s myeloablativní terapií s následnou transplantací kostní dřeně nebylo zkráceno.

Použití filgrastimu, buď samotného, anebo po chemoterapii, mobilizuje hemopoetické kmenové buňky
do periferní krve. Tyto autologní PBPC lze odebrat a infundovat zpět po terapii vysokými dávkami
cytotoxických látek, a to buď namísto transplantace kostní dřeně, anebo jako její doplněk. Infúze PBPC
urychluje obnovu krvetvorby snížením trvání rizika krvácivých komplikací a snížením potřeby
transfuzí trombocytů. U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem docházelo
k významně rychlejšímu hematologickému zotavení, což v porovnání s alogenní transplantací kostní
dřeně vedlo k významnému zkrácení doby do obnovy hodnot trombocytů bez podpory.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící používání G-CSF po transplantaci alogenní kostní
dřeně u pacientů s akutní leukémií naznačila při podání G-CSF zvýšené riziko reakce štěpu proti
hostiteli V samostatné mezinárodní retrospektivní studii u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukémií
nebyl prokázán žádný vliv na riziko reakce štěpu proti hostiteli, mortalitu související s léčbou ani na
mortalitu. Metaanalýza studií alogenní transplantace, včetně výsledků 9 prospektivních
randomizovaných klinických hodnocení, 8 retrospektivních studií a 1 studie s kontrolovanými případy,
nezjistila žádný vliv na riziko akutní reakce štěpu proti hostiteli, chronické reakce štěpu proti hostiteli
ani na časnou mortalitu související s léčbou.

Relativní riziko mortality související s léčbou po léčbě G-CSF po transplantaci kostní dřeně
Publikace Délka trvání
studie
n Akutní GvHD

II. – IV.
Stupně
Chronická
GvHD
TRM
Metaanalýza

1,0,Evropská
retrospektivní
studie 1992 – 2002b 1789 1,33 Mezinárodní
retrospektivní
studie 1995 – 2000b 2110 1,11 aAnalýza obsahuje studie zahrnující transplantaci kostní dřeně během tohoto období; některé studie
použily GM-CSF
bAnalýza zahrnuje pacienty, kteří během tohoto období podstoupili transplantaci kostní dřeně

Použití filgrastimu pro mobilizaci PBPC u normálních dárců před transplantací alogenních PBPC

U normálních dárců dávka 10 mikrogramů/kg/den podávaná subkutánně v průběhu 4–5 po sobě
následujících dnů umožňuje odběr ≥ 4 x 106 CD34+ buněk/kg příjemcovy tělesné hmotnosti od většiny
dárců po dvou leukaferézách.

Použití filgrastimu u pacientů, dětí nebo dospělých se závažnou chronickou neutropenií kongenitální, cyklickou a idiopatickou neutropeniíneutrofilů v periferní krvi a snížení počtu infekcí a souvisejících příhod.

Použití filgrastimu u pacientů s infekcí HIV udržuje normální počty neutrofilů, což umožňuje podávání
antivirových a/nebo jiných myelosupresivních léčivých přípravků podle plánovaného rozpisu. Nejsou
důkazy o tom, že by u pacientů s infekcí HIV léčených filgrastimem byla zvýšena replikace HIV.

Stejně jako u jiných hematopoetických růstových faktorů vykazoval G-CSF in vitro stimulační
vlastnosti na lidské endoteliální buňky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po subkutánním podání doporučených dávek se sérové koncentrace po dobu 8 až 16 hodin udržovaly
nad 10 ng/ml.

Distribuce
Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

Eliminace
Bylo prokázáno, že po intravenózním a subkutánním podání se clearance filgrastimu řídí
farmakokinetikou prvního řádu. Poločas eliminace filgrastimu z krevního séra je přibližně 3,5 hodiny,
přičemž clearance je přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální infuze přípravku Accofil po dobu až 28 dní
u pacientů zotavujících se po autologní transplantaci kostní dřeně nevedla ke známkám akumulace
léku a poločasy eliminace byly srovnatelné.

Linearita
Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace, bez ohledu na to,
zda je podán intravenózně nebo subkutánně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl hodnocen ve studiích toxicity s opakovanými dávkami po dobu až 1 roku, které
prokázaly změny v souvislosti s očekávanými farmakologickými účinky, včetně zvýšeného počtu
leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární granulopoézy a zvětšení sleziny.
Všechny tyto změny byly reverzibilní po přerušení léčby.
Účinky filgrastimu na prenatální vývoj byly hodnoceny u potkanů a králíků. Filgrastim podávaný
intravenózně samovolných potratů a postimplantačních ztrát a nižší průměrnou velikost živých mláďat a hmotnost
plodu.
Na základě hlášených údajů o jiném přípravku obsahujícím filgrastim, podobném přípravku Accofil
byly pozorovány srovnatelné poznatky a zvýšený výskyt malformací plodu při dávce 100 μg/kg/den,
tj. dávce vyvolávající mateřskou toxicitu, která odpovídala systémové expozici přibližně 50–90krát
vyšší, než je expozice pozorovaná u pacientů léčených terapeuticku dávkou 5 μg/kg/den. Nejvyšší
dávka přípravku, při které není pozorována žádná statisticky významná nepříznivá odpověď
organismu, z hlediska toxicity embrya/plodu byla v této studii 10 μg/kg/den, což odpovídá systémové
expozici přibližně 3–5krát vyšší než expozice, které byly pozorovány u pacientů léčených
terapeutickou dávkou.
U březích potkanů nebyla při dávkách až 575 μg/kg/den pozorována žádná mateřská toxicita nebo
toxicita plodu. Mláďata potkanů, kterým byl podáván filgrastim během perinatálního období a období
laktace, vykázala opožděnou vnější diferenciaci a opožděný růst míru přežití Filgrastim neměl žádný pozorovaný vliv na fertilitu samců a samic potkana.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

kyselina octová
hydroxid sodný
sorbitol polysorbát voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Accofil nesmí být ředěn roztoky chloridu sodného.

Naředěný filgrastim se může adsorbovat na sklo a plasty.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě
6.6.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce
Pokud omylem dojde k jednorázovému vystavení teplotám pod bodem mrazu, není stabilita přípravku
Accofil nepříznivě ovlivněna. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul
více než jednou, NESMÍ se používat.

Během doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití může pacient jednorázově vyndat
přípravek z chladničky a uchovávat ho při pokojové teplotě uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí být zlikvidován.

Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky ze skla třídy I s trvale nasazenou jehlou z nerezové oceli mají na těle
stříkačky vytištěnou stupnici 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Chránič jehly nasazený na předplněné injekční
stříkačce obsahuje přírodní kaučuk roztoku.

Balení obsahuje jednu, tři, pět, sedm nebo deset předplněných injekčních stříkaček, s bezpečnostním
krytem jehly nebo bez něj, a alkoholové tampony. Balení bez blistru je určeno pro stříkačky bez
bezpečnostního krytu jehly. Blistrové balení je pro jednotlivé stříkačky s předepnutým bezpečnostním
krytem jehly.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic. Netřepte

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml je třeba přidat lidský sérový albumin mg/ml. Příklad: V konečném injekčním objemu 20 ml, mají být celkové dávky filgrastimu nižší než
30 MU
Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou Accofilem předplněné injekční stříkačky určeny pouze k jednorázovému použití.

Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou.
Tím nijak neruší normální zacházení se stříkačkou. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby
bylo zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena.
Držte injekční stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat
nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Použití předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA
EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/EU/1/14/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září Datum prodloužení registrace: 12. června 2019


10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu
PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY
/BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE
ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ
ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO
PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY/BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH
LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ
ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce/výrobců biologické léčivé látky/biologických léčivých látek

Intas Pharmaceuticals Ltd.
Plot no: 423/P/A
Sarkhej Bavla Highway
Village Moraiya; Taluka Sanand,

Ahmedabad – 382213 Gujarat
Indie

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nizozemsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za
propouštění dané šarže.


B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením přípravku, bod 4.2

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu
pro léčivé přípravky.


D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 Plán řízení rizik

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

 na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

 při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného
milníku
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti je možné je předložit současně.
PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE
A. OZNAČENÍ NA OBALU
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka “5 předplněných injekčních stříkaček “3 předplněné injekční stříkačky “10 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/001 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/002 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/006 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/009 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 30 MU/0,5 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka o obsahu 0,5 ml obsahuje filgrastimum 30 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka “3 předplněné injekční stříkačky “5 předplněných injekčních stříkaček “10 předplněných injekčních stříkaček “7 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/005 – 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/008 – 5 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/007 – 3 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/010 – 10 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/017 – 7 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 30 MU/0,5 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum

s.c./i.v.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml


6. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka “5 předplněných injekčních stříkaček “3 předplněné injekční stříkačky “10 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/003 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/004 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/012 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/015 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 48 MU/0,5 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka o obsahu 0,5 ml obsahuje filgrastimum 48 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka “3 předplněné injekční stříkačky “5 předplněných injekčních stříkaček “10 předplněných injekčních stříkaček “7 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/011 – 1 předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/014 – 5 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/013 – 3 předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/016 – 10 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly
EU/1/14/946/018 – 7 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 48 MU/0,5 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum

s.c./i.v.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml


6. JINÉÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 12 MU/0,2 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 12 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka „5 předplněných injekčních stříkaček „3 předplněné injekční stříkačky „10 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/019 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/020 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/021 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/022 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 12 MU/0,2 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 12 MU/0,2 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 12 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka „3 předplněné injekční stříkačky „5 předplněných injekčních stříkaček „10 předplněných injekčních stříkaček „7 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/023 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/024 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/025 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/026 – 7 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/027 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 12 MU/0,2 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 12 MU/0,2 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum

s.c./i.v.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,2 ml


6. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 70 MU/0,73 ml, injekční/infuzní roztok
filgrastimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 70 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka „5 předplněných injekčních stříkaček „3 předplněné injekční stříkačky „10 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/028 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/029 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/030 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/031 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 70 MU/0,73 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička – předplněná stříkačka s bezpečnostním krytem jehly v blistru

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Accofil 70 MU/0,73 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 70 MU

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

předplněná injekční stříkačka „3 předplněné injekční stříkačky „5 předplněných injekčních stříkaček „10 předplněných injekčních stříkaček „7 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Pouze k jednorázovému použití.
Subkutánní nebo intravenózní podání.
Netřepte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.
Injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/946/032 – 1 předplněná injekční stříkačka
EU/1/14/946/033 – 3 předplněné injekční stříkačky
EU/1/14/946/034 – 5 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/035 – 7 předplněných injekčních stříkaček
EU/1/14/946/036 – 10 předplněných injekčních stříkaček


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Accofil 70 MU/0,73 ml


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Accofil 70 MU/0,73 ml injekční/infuzní roztok
filgrastimum

s.c./i.v.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,73 ml


6. JINÉB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro uživatele

Accofil 30 MU/0,5 ml filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat
3. Jak se přípravek Accofil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Accofil uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá

Co je přípravek Accofil

Přípravek Accofil je růstový faktor bílých krvinek skupiny léčiv zvaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které přirozeně produkuje lidské tělo,
ale mohou být také vyrobeny pomocí biotechnologie pro použití jako léčivo. Přípravek Accofil funguje
tak, že podporuje kostní dřeň k tvorbě většího množství bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek nižší schopnost boje s infekcí. Accofil stimuluje kostní dřeň produkci bílých krvinek, které pomáhají bojovat s infekcí.

Přípravek Accofil lze používat k následujícím účelům:
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii, čímž pomáhá v obraně před infekcemi;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně, čímž pomáhá v obraně před
infekcemi;
- před chemoterapií ve vysokých dávkách, čímž podporuje kostní dřeň k větší produkci
kmenových buněk, které Vám mohou být odebrány a vráceny po léčbě zpět. Tyto buňky mohou
být odebrány buď od Vás, nebo od dárce. Kmenové buňky se poté vrátí zpět do kostní dřeně a
vytváří krvinky;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, čímž pomáhá v
obraně před infekcemi;
- u pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomáhá snížit riziko infekcí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat

Nepoužívejte Accofil,

- jestliže jste alergickýv bodě 6

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Accofil se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud máte:

- srpkovitou anémii, neboť přípravek Accofil může způsobit krizi srpkovitých buněk
- osteoporózu
Během léčby přípravkem Accofil okamžitě informujte svého lékaře, pokud:
- budete mít bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní části levého
ramena sleziny.
- zaznamenáte neobvyklé krvácení nebo tvorbu modřin krevních destiček /trombocytopenie/- se u Vás projeví náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů,
jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípot nebo potíže s dýcháním, neboť to mohou být známky
závažné alergické reakce - budete mít otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete,
že močíte méně než obvykle - máte příznaky zánětu aorty nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest
břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené zánětlivé ukazatele. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
upozorněte na to svého lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim
Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem,
Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu, včetně toho, zda u Vás nedošlo k tvorbě protilátek, které
neutralizují působení filgrastimu.
Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4.4 příbalové informace.
Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, může u Vás hrozit riziko vzniku nádorového
onemocnění krve lékařem ohledně rizik vzniku nádorového onemocnění krve a toho, jaká vyšetření mají být provedena.
Pokud u Vás dojde k rozvoji nádorového onemocnění krve, nebo je pravděpodobné, že může dojít k
jeho rozvoji, nemáte přípravek Accofil používat, pokud od svého lékaře neobdržíte jiné pokyny.
Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Buďte zvlášť opatrní ohledně dalších přípravků stimulujících bílé krvinky.
Přípravek Accofil patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický
personál, který Vám poskytuje péči, má vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám
podáván.

Další léčivé přípravky a Accofil

Přípravek Accofil nemáte dostávat v průběhu 24 hodin před chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Accofil nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.

Přípravek Accofil se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:
- jste těhotná nebo kojíte,
- domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
- plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Accofil otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Accofil přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Accofil může mít mírný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento přípravek
může způsobit závratě. Doporučuje se počkat a zjistit, jak se budete cítit po podání přípravku Accofil
dříve, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Accofil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek také obsahuje méně než 1 mmol je v podstatě "bez sodíku".

Accofil obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg sorbitolu v jednom ml.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni rozložit fruktózu, což může způsobit
závažné nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,
protože mu to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání, žaludeční
křeče nebo průjem.

Alergie na přírodní kaučuk pryž
3. Jak se přípravek Accofil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistýse svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Accofil podává a kolik bych ho mělPřípravek Accofil se obvykle podává každý den injekčně do podkožní tkáně Lze jej rovněž podávat každý den pomalou injekcí do žíly liší podle Vašeho onemocnění a hmotnosti. Lékař Vám sdělí, kolik přípravku Accofil máte užívat.

Pacienti po transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:
Dostanete normálně svou první dávku přípravku Accofil alespoň 24 hodin po chemoterapii a alespoň hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo Vaši pečovatelé se můžete naučit podávat podkožní injekce, abyste si mohli léčbu podávat
doma sami. Neprovádějte to však, dokud Vás v tom nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Accofil používat?

Bude nutné, abyste používalBudou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle. Váš lékař
Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Accofil.

Použití u dětí

Přípravek Accofil se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný nízký
počet bílých krvinek dospělé.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sámAccofil. Je důležité, abyste se nesnažilnepředvedl
Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistýmáte jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jakým způsobem si mohu přípravek Accofil sám
Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:
- předplněnou injekční stříkačku přípravku Accofil
- alkoholový tampon nebo jiný podobný desinfekční prostředek

Co si mám přichystat, abych si mohlChránič jehly musí zůstat nasazený na stříkačce až do doby těsně před tím, než budete připraveninjekci podat.
a. Předplněnou injekční stříkačku s přípravkem Accofil vyjměte z chladničky.
b. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na štítku injekční stříkačky nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce nebo pokud byl uchováván mimo
chladničku déle než 15 dní či byla jinak překročena doba použitelnosti.
c. Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné
částečky, nesmíte ho použít.
d. Pro pohodlnější aplikaci, ponechte předplněnou injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě,
aby se ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem přípravek Accofil
neohřívejte e. Důkladně si umyjte ruce.
f. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak, abyste
na ně dosáhl
Jak si připravit injekci přípravku Accofil

Před aplikací injekce Accofilu učiňte následující kroky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Krok 1: Zkontrolujte celistvost systému

Ověřte, zda je systém neporušený/nepoškozený. Nepoužívejte přípravek, pokud zjistíte jakékoli
poškození je ochranný kryt jehly před použitím v bezpečnostní poloze, jak je znázorněno na obrázku 9, protože to
znamená, že systém byl již použit. Obecně se přípravek nemá používat, pokud neodpovídá obrázku 1.
Pokud k tomu dojde, zlikvidujte přípravek v nádobě na biologický odpad
Obrázek


Krok 2: Odstraňte krytku jehly

1. Odstraňte ochrannou krytku, jak je znázorněno na obrázku 2. Držte tělo ochranného krytu jehly v
jedné ruce tak, aby hrot jehly směřoval od vás a nedotýkejte se pístu stříkačky. Druhou rukou rovně
stáhněte krytku jehly. Po odstranění krytku jehly vyhoďte do nádoby na biologický odpad předměty1. Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné injekční stříkačce. Nemusíte odstranit
vzduchovou bublinu před aplikací. Injikování roztoku se vzduchovou bublinou je neškodné.
2. Stříkačka může obsahovat více tekutiny, než potřebujete. Pomocí objemové stupnice na stříkačce
odměřte správnou dávku přípravku Accofil, kterou Vám předepsal Váš lékař. Vystříkněte zbylé
množství tekutiny stlačením pístu k číslu 3. Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Accofil.
4. Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Obrázek


Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:
- horní plocha stehen
- břicho, vyjma oblasti kolem pupku
Obrázek
Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může využít také zadní plochu paží
ObrázekMísta aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Krok 3: Vpíchněte jehlu

- Jednou rukou lehce sevřete kůži v místě vpichu;
- Druhou rukou vpíchněte jehlu do místa vpichu, aniž byste se dotkl
Jak si mám injekci aplikovat?
Místo aplikace injekce dezinfikujte pomocí alkoholového vatového tamponu a volně, bez mačkání,
uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu
Obrázek


Předplněná injekční stříkačka bez bezpečnostního krytu

a. Zaveďte jehlu plně do kůže, jak Vám to ukáže zdravotní sestra nebo lékař b. Mírně zatáhněte za píst. Zkontrolujete tak, zda nedošlo k napíchnutí cévy. Pokud uvidíte ve stříkačce
krev, vyjměte jehlu a vpíchněte ji znovu do jiného místa.
c. Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně za stálého držení kožní řasy, dokud není aplikována celá dávka
a píst již více nejde stlačit. Píst držte stále palcem!
d. Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.
e. Po aplikaci tekutiny vyjměte injekční stříkačku z místa vpichu za stálého držení pístu palcem a pak
kožní řasu uvolněte.
f. Vložte použitou injekční stříkačku do odpadní nádoby. Používejte každou injekční stříkačku pouze
pro jednu injekci.

Obrázek
Obrázek


Předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly

- Jehlu vpíchněte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař.
- Zlehka zatáhněte za píst, abyste se přesvědčilPokud vidíte ve stříkačce krev, vytáhněte jehlu a znovu ji vpíchněte na jiném místě.
- Podejte pouze dávku stanovenou lékařem podle níže uvedených pokynů.

Krok 4: Injekce

Položte palec na píst. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby bylo zajištěno úplné vyprázdnění
injekční stříkačky
Obrázek

.

Krok 5: Ochrana jehly

Bezpečnostní systém se aktivuje, jakmile je píst zcela stlačen:
- Držte stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu;
- Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do
ochranného krytu jehly
Obrázek


Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní
sestru.

Likvidace použitých stříkaček
Bezpečnostní kryt jehly brání vzniku poranění píchnutím o jehlu po použití, a proto nejsou při likvidaci
třeba žádná zvláštní opatření. Stříkačku likvidujte výhradně v souladu s pokyny vašeho lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

Jestliže jste použil
Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže jste použilměl
Jestliže jste zapomněl
Jestliže jste vynechalsvého lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Prosím, sdělte svému lékaři ihned během léčby:
 jestliže se u Vás objeví alergická reakce zahrnující slabost, pokles krevního tlaku, potíže s
dýcháním, otok obličeje úst, jazyka nebo hrdla  jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a potíže s dýcháním známkami syndromu dechové tísně dospělých  jestliže u Vás dojde k poškození ledvin bylo pozorováno poškození ledvin. Pokud se u Vás objeví otok obličeje nebo kotníků, krev v moči
nebo hnědě zbarvená moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle, kontaktujte neprodleně
svého lékaře.
 jestliže se u Vás objeví bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní
části ramene, protože to může souviset s problémy se slezinou nebo možné ruptury  jestliže jste léčenVám může pravidelně vyšetřovat moč, jestliže se u Vás objeví tento nežádoucí účinek nebo
jestliže je ve Vaší moči nalezena bílkovina  jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinací: otok nebo otoky,
které mohou být spojeny s méně častým močením, potíže s dýcháním, otok břicha a pocit plnosti,
a celkový pocit únavy. Tyto příznaky se obvykle rozvíjejí velmi rychle.

Může se jednat o příznaky onemocnění s názvem syndrom kapilárního úniku, který způsobuje průnik
krve z drobných vlásečnic do těla, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 jestliže se u Vás vyskytne kombinace kterýchkoli z následujících příznaků:
- horečka nebo třes nebo pocit silného chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo
dezorientace, dušnost, velmi silná bolest nebo nepříjemné pocity a vlhké nebo zpocené dlaně.

Mohou to být příznaky stavu zvaného „sepse“ doprovázené zánětlivou odpovědí celého organismu, která může být život ohrožující a která vyžaduje
neodkladnou lékařskou pomoc.

Častým nežádoucím účinkem při použití přípravku Accofil jsou bolesti ve svalech nebo kostech
objevit reakce štěpu proti hostiteli pacientovi, který dostal transplantát; známky a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních nebo chodidlech a
vředy a defekty v ústech, střevě, játrech, kůži, nebo očích, plicích, pochvě a kloubech.

U zdravých dárců kmenových buněk je pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky  zvracení
 pocit na zvracení

 neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů  únava
 bolestivost a otok výstelky trávicího ústrojí v rozsahu od dutiny ústní ke konečníku  snížení počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve  nízký počet červených krvinek  horečka
 bolest hlavy
 průjem

Časté nežádoucí účinky  zánět průdušek  infekce horních cest dýchacích
 infekce močových cest
 snížená chuť k jídlu
 potíže se spánkem  závratě
 snížená citlivost
 brnění nebo necitlivost, zejména kůže
 nízký krevní tlak  vysoký krevní tlak  kašel
 vykašlávání krve  bolest v ústech a hrdle
 krvácení z nosu  zácpa
 bolest v ústech
 zvětšení jater  vyrážka
 zarudnutí kůže  svalové křeče
 bolest při močení  bolest na hrudi
 bolest
 celková slabost  malátnost
 otok rukou a chodidel  zvýšená hladina některých enzymů v krvi
 změny chemického složení krve
 transfuzní reakce

Méně časté nežádoucí účinky  zvýšená hladina bílých krvinek  alergická reakce  odmítnutí transplantované kostní dřeně  vysoká hladina kyseliny močové v krvi, která může způsobit dnu hladinu kyseliny močové v krvi poškození jater způsobené blokádou malých žil v játrech
 selhávání funkce plic
 otok a/nebo tekutina na plicích  zánět plic  abnormální rentgen plic  krvácení z plic
 nedostatečná absorpce kyslíku v plicích  vyrážka s tvorbou pupínků na kůži  onemocnění, které způsobuje, že se snižuje hustota kostní tkáně, kosti jsou slabší, křehčí a zvyšuje
se pravděpodobnost vzniku zlomenin  reakce v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky  zánět aorty  silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů  náhlá život ohrožující alergická reakce  bolesti a otoky kloubů podobné dně  změna hospodaření těla s tekutinami, která může mít za následek otoky
 zánět krevních cév v kůži  švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé vředy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou
 zhoršení revmatoidní artritidy
 neobvyklý nález v moči
 snížená hustota kostí

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání
více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Accofil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a předplněné injekční
stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce
Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě
uplynutí použitelnosti. Po uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí
být zlikvidován.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Accofil, pokud si všimnete, že je zakalený, je zbarven nebo v něm jsou přítomny
částice.

Nenasazujte kryt zpět na použité jehly, neboť se můžete náhodně píchnout. Léčivé přípravky se nesmí
vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accofil obsahuje

- Léčivou látkou je filgrastimum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 MU
- Dalšími složkami jsou kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol injekci.

Jak přípravek Accofil vypadá a co obsahuje toto balení

Accofil je čirý bezbarvý injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce s jehlou na těle
stříkačky s vytištěnou stupnicí 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml
roztoku.

Accofil je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5, 7 a 10 předplněných injekčních stříkaček s nebo
bez předepnutého bezpečnostního krytu jehly alkoholové tampony.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko

Výrobce
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou injekce přípravku Accofil určeny pouze k jednomu použití.

Náhodná expozice teplotám pod bodem mrazu na dobu až 48 hodin nemá nepříznivý účinek na stabilitu
přípravku Accofil. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul více než
jednou, NESMÍ se použít.

Aby se zlepšila sledovatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů má se v dokumentaci pacienta
zřetelně zaznamenat název podaného přípravku
Accofil se nesmí ředit roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými
léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou uvedeny dále. Naředěný filgrastim se může adsorbovat
na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je to třeba, může se Accofil ředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje ředit
na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml třeba přidat lidský sérový albumin
Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Po naředění:
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Používání předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po aplikaci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst a na konci injekce pevně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena. Držte
stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina
zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Používání předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.


Příbalová informace: informace pro uživatele

Accofil 48 MU/0,5 ml filgrastimum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat
3. Jak se přípravek Accofil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Accofil uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá

Co je přípravek Accofil

Přípravek Accofil je růstový faktor bílých krvinek skupiny léčiv zvaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které přirozeně produkuje lidské tělo,
ale mohou být také vyrobeny pomocí biotechnologie pro použití jako léčivo. Přípravek Accofil funguje
tak, že podporuje kostní dřeň k tvorbě většího množství bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek nižší schopnost boje s infekcí. Accofil stimuluje kostní dřeň produkci bílých krvinek, které pomáhají bojovat s infekcí.

Přípravek Accofil lze používat k následujícím účelům:
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii, čímž pomáhá v obraně před infekcemi;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně, čímž pomáhá v obraně před
infekcemi;
- před chemoterapií ve vysokých dávkách, čímž podporuje kostní dřeň k větší produkci
kmenových buněk, které Vám mohou být odebrány a vráceny po léčbě zpět. Tyto buňky mohou
být odebrány buď od Vás, nebo od dárce. Kmenové buňky se poté vrátí zpět do kostní dřeně a
vytváří krvinky;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, čímž pomáhá v
obraně před infekcemi;
- u pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomáhá snížit riziko infekcí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat

Nepoužívejte Accofil,

- jestliže jste alergickýv bodě 6

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Accofil se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud máte:

 srpkovitou anémii, neboť přípravek Accofil může způsobit krizi srpkovité anémie.
 osteoporózu
Během léčby přípravkem Accofil okamžitě informujte svého lékaře, pokud:

 budete mít bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní části levého
ramena  zaznamenáte neobvyklé krvácení nebo tvorbu modřin krevních destiček neboli trombocytopenie se u Vás projeví náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje,
rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípot nebo potíže s dýcháním, neboť to mohou být
známky závažné alergické reakce  budete mít otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si
povšimnete, že močíte méně než obvykle  máte příznaky zánětu aorty s nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest
břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené zánětlivé ukazatele. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
upozorněte na to svého lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim
Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem,
Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu, včetně toho, zda u Vás nedošlo k tvorbě protilátek, které
neutralizují působení filgrastimu.
Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4.4 příbalové informace.
Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, může u Vás hrozit riziko vzniku nádorového
onemocnění krve lékařem ohledně rizik vzniku nádorového onemocnění krve a toho, jaká vyšetření mají být provedena.
Pokud u Vás dojde k rozvoji nádorového onemocnění krve, nebo je pravděpodobné, že může dojít k
jeho rozvoji, nemělpokyny.
Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Buďte zvlášť opatrní ohledně dalších přípravků stimulujících bílé krvinky.
Přípravek Accofil patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický
personál, který Vám poskytuje péči, má vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám
podáván.

Další léčivé přípravky a Accofil

Přípravek Accofil nemáte dostávat v průběhu 24 hodin před chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Accofil nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.

Přípravek Accofil se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:
- jste těhotná nebo kojíte,
- domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
- plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Accofil otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Accofil přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Accofil může mít mírný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento přípravek
může způsobit závratě. Doporučuje se však počkat a zjistit, jak se budete cítit po podání přípravku
Accofil dříve, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Accofil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek také obsahuje méně než 1 mmol je v podstatě "bez sodíku".

Accofil obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg sorbitolu v jednom ml.
Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni rozložit fruktózu, což může způsobit
závažné nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,
protože mu to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání, žaludeční
křeče nebo průjem.

Alergie na přírodní kaučuk pryž
3. Jak se přípravek Accofil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistýse svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Accofil podává a kolik bych ho mělPřípravek Accofil se obvykle podává každý den injekčně do podkožní tkáně Lze jej rovněž podávat každý den pomalou injekcí do žíly liší podle Vašeho onemocnění a hmotnosti. Lékař Vám sdělí, kolik přípravku Accofil máte užívat.

Pacienti po transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:
Dostanete normálně svou první dávku přípravku Accofil alespoň 24 hodin po chemoterapii a alespoň hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo Vaši pečovatelé se můžete naučit podávat podkožní injekce, abyste si mohli léčbu podávat
doma sami. Neprovádějte to však, dokud Vás v tom nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.
Jak dlouho budu muset přípravek Accofil používat?

Bude nutné, abyste používalBudou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle. Váš lékař
Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Accofil.

Použití u dětí

Přípravek Accofil se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný nízký
počet bílých krvinek dospělé.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sámAccofil. Je důležité, abyste se nesnažilnepředvedl Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistýaplikovat, nebo máte jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jakým způsobem si mohu přípravek Accofil sám
Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:
- předplněnou injekční stříkačku přípravku Accofil
- alkoholový vatový tampon nebo jiný podobný desinfekční prostředek

Co si mám přichystat, abych si mohlChránič jehly musí zůstat nasazený na stříkačce až do doby těsně před tím, než budete připraveninjekci podat.
a. Předplněnou injekční stříkačku s přípravkem Accofil vyjměte z chladničky.
b. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na štítku předplněné injekční stříkačky Přípravek nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce nebo pokud byl uchováván
mimo chladničku déle než 15 dní či byla jinak překročena doba použitelnosti.
c. Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné
částečky, nesmíte ho použít.
d. Pro pohodlnější aplikaci, ponechte předplněnou injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě,
aby se ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem přípravek Accofil
neohřívejte e. Důkladně si umyjte ruce.
f. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak, abyste
na ně dosáhl
Jak si připravit injekci přípravku Accofil

Před aplikací injekce Accofilu učiňte následující kroky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Krok 1: Zkontrolujte integritu systému

1. Ověřte, zda je systém neporušený/nepoškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud zjistíte jakékoli
poškození nebo pokud je ochranný kryt jehly před použitím v bezpečné poloze, jak je znázorněno na
obrázku 9, protože to znamená, že systém již fungoval. Obecně by se produkt neměl používat,
pokud neodpovídá obrázku 1. Pokud ano, zlikvidujte produkt v nádobě pro biologický odpad

Obrázek

Krok 2: Odstraňte kryt jehly

1. Odstraňte ochranný kryt, jak je znázorněno na obrázku 2. Držte tělo ochranného krytu jehly v jedné
ruce tak, aby konec jehly směřoval od vás a nedotýkal se vodícího drátu. Druhou rukou rovně
stáhněte kryt jehly. Po odstranění kryt jehly vyhoďte do nádoby na biohazard 2. Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné injekční stříkačce. Nemusíte odstranit
vzduchovou bublinu před aplikací. Injikování roztoku se vzduchovou bublinou je neškodné.
3. Stříkačka může obsahovat více tekutiny, než potřebujete. Pomocí objemové stupnice na
stříkačce odměřte správnou dávku přípravku Accofil, kterou Vám předepsal Váš lékař.
Vystříkněte zbylé množství tekutiny stlačením pístu k číslu které odpovídá předepsané dávce.
4. Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Accofil.
5. Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Obrázek


Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:
- horní plocha stehen
- břicho, vyjma oblasti kolem pupku
ObrázekPokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může využít také zadní plochu paží
ObrázekMísta aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Krok 3: Vpíchněte jehlu

- Jednou rukou lehce sevřete kůži v místě vpichu;
- Druhou rukou zasuňte jehlu do místa vpichu, aniž byste se dotkli hlavy pístu
Jak si mám injekci aplikovat?
Místo aplikace injekce dezinfikujte pomocí alkoholového vatového tamponu a volně, bez mačkání,
uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu
ObrázekPředplněná injekční stříkačka bez bezpečnostního krytu

a. Zaveďte jehlu plně do kůže, jak Vám to ukáže zdravotní sestra nebo lékař b. Mírně zatáhněte za píst. Zkontrolujete tak, zda nedošlo k napíchnutí cévy. Pokud uvidíte ve stříkačce
krev, vyjměte jehlu a vpíchněte ji znovu do jiného místa.
c. Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně za stálého držení kožní řasy, dokud není aplikována celá dávka
a píst již více nejde stlačit. Píst držte stále palcem!
d. Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.
e. Po aplikaci tekutiny vyjměte injekční stříkačku z místa vpichu za stálého držení pístu palcem a pak
kožní řasu uvolněte.
f. Vložte použitou injekční stříkačku do odpadní nádoby. Používejte každou injekční stříkačku pouze
pro jednu injekci.

ObrázekObrázekPředplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly

- Jehlu vpíchněte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař.
- Zlehka zatáhněte za píst, abyste se přesvědčilPokud vidíte ve stříkačce krev, vytáhněte jehlu a znovu ji vpíchněte na jiném místě.
- Podejte pouze dávku stanovenou lékařem podle níže uvedených pokynů.

Krok 4: Injekce

Položte palec na hlavu pístu. Stiskněte píst a na konci stříkačky silně zatlačte, aby bylo zajištěno
dokončení vyprázdnění injekční stříkačky dokončena.

ObrázekKrok 5: Ochrana jehly

Bezpečnostní systém se aktivuje, jakmile je píst zcela stlačen:
- Udržujte stříkačku v klidu a pomalu zvedněte palec z hlavy pístu;
- Píst se palcem posune nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa do ochranného krytu jehly obrázek 9
Obrázek

Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní
sestru.

Likvidace použitých stříkaček

Bezpečnostní kryt jehly brání vzniku poranění píchnutím o jehlu po použití, a proto nejsou při likvidaci
třeba žádná zvláštní opatření. Stříkačku likvidujte výhradně v souladu s pokyny vašeho lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

Jestliže jste použil
Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže jste použilměl
Jestliže jste zapomněl
Jestliže jste vynechalsvého lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Prosím, sdělte svému lékaři ihned během léčby:

 jestliže se u Vás objeví alergická reakce zahrnující slabost, pokles krevního tlaku, potíže s
dýcháním, otok obličeje úst, jazyka nebo hrdla  jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a potíže s dýcháním známkami syndromu dechové tísně dospělých  jestliže u Vás dojde k poškození ledvin Accofil bylo pozorováno poškození ledvin. Pokud se u Vás objeví otok obličeje nebo kotníků,
krev v moči nebo hnědě zbarvená moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle, kontaktujte
neprodleně svého lékaře.
 jestliže se u Vás objeví bolesti v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní
části ramene, protože to může souviset s problémy se slezinou nebo možné ruptury  jestliže jste léčenVám může pravidelně vyšetřovat moč, jestliže se u Vás objeví tento nežádoucí účinek nebo
jestliže je ve Vaší moči nalezena bílkovina  jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinací: otok nebo otoky,
které mohou být spojeny s méně častým močením, potíže s dýcháním, otok břicha a pocit plnosti,
a celkový pocit únavy. Tyto příznaky se obvykle rozvíjejí velmi rychle.

Může se jednat o příznaky onemocnění s názvem syndrom kapilárního úniku, který způsobuje průnik
krve z drobných vlásečnic do těla, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 jestliže se u Vás vyskytne kombinace kterýchkoli z následujících příznaků:
- horečka nebo třes nebo pocit silného chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo ztráta
orientace, dušnost, velmi silná bolest nebo nepříjemné pocity a vlhké nebo zpocené dlaně.

Mohou to být příznaky stavu zvaného „sepse“ se celkovou tělesnou zánětlivou odpovědí, která může být život ohrožující a která vyžaduje
neodkladnou lékařskou pomoc.

Častým nežádoucím účinkem při použití přípravku Accofil jsou bolesti ve svalech nebo kostech
objevit reakce štěpu proti hostiteli pacientovi, který dostal transplantát; známky a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních nebo chodidlech a
vředy a defekty v ústech, střevě, játrech, kůži, nebo očích, plicích, pochvě a kloubech.

U zdravých dárců kmenových buněk je pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky  zvracení
 pocit na zvracení

 neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů  únava
 bolestivost a otok výstelky trávicího ústrojí v rozsahu od dutiny ústní ke konečníku  snížení počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve  nízký počet červených krvinek  horečka  bolest hlavy
 průjem

Časté nežádoucí účinky  zánět průdušek  infekce horních cest dýchacích
 infekce močových cest
 snížená chuť k jídlu
 potíže se spaním  závratě
 snížená citlivost  brnění nebo necitlivost, zejména kůže  nízký krevní tlak  vysoký krevní tlak  kašel
 vykašlávání krve  bolest v ústech a hrdle  krvácení z nosu  zácpa
 bolest v ústech
 zvětšení jater  vyrážka
 zarudnutí kůže  svalové křeče
 bolest při močení  bolest na hrudi
 bolest
 celková slabost  celkový pocit nemoci  otok rukou a chodidel  zvýšená hladina některých enzymů v krvi
 změny chemického složení krve
 transfuzní reakce

Méně časté nežádoucí účinky  zvýšená hladina bílých krvinek  alergická reakce  odmítnutí transplantované kostní dřeně  vysoká hladina kyseliny močové v krvi, která může způsobit dnu kyseliny močové v krvi poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech  plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost  otok plic a/nebo tekutina na plicích  zánět plic  abnormální rentgen plic  krvácení z plic  nedostatečná absorpce kyslíku v plicích  pupínky na kůži  onemocnění, které způsobuje, že kosti jsou méně husté, a způsobuje jejich slabost, křehkost a
pravděpodobnost vzniku zlomenin  reakce v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky  zánět aorty  silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů  náhlá život ohrožující alergická reakce  bolesti a otoky kloubů podobné dně  změna způsobu, jakým Vaše tělo hospodaří s tekutinami, která může mít za následek opuchlost
 zánět krevních cév v kůži  švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé vředy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou
 zhoršení revmatoidní artritidy
 neobvyklá změna moči
 snížená hustota kostí

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání
více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Accofil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a předplněné injekční
stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce
Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě
uplynutí použitelnosti. Po uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí
být zlikvidován.

Nepoužívejte přípravek Accofil, pokud si všimnete, že je zakalený, je zbarven nebo v něm jsou přítomny
částice.

Nenasazujte kryt zpět na použité jehly, neboť se můžete náhodně píchnout. Léčivé přípravky se nesmí
vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit přípravky,
které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accofil obsahuje

- Léčivou látkou je filgrastimum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 MU
- Dalšími složkami jsou kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol injekci.

Jak přípravek Accofil vypadá a co obsahuje toto balení

Accofil je čirý bezbarvý injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce s jehlou na těle
stříkačky s vytištěnou stupnicí 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml
roztoku.

Accofil je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5, 7 a 10 předplněných injekčních stříkaček s nebo
bez předepnutého bezpečnostního krytu jehly a alkoholové tampony.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko

Výrobce
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiologické
kontaminace jsou stříkačky Accofil určeny jen k jednorázovému použití.

Náhodná expozice teplotám pod bodem mrazu na dobu až 48 hodin nemá nepříznivý účinek na stabilitu
přípravku Accofil. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul více než
jednou, NESMÍ se použít.

Aby se zlepšila sledovatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů mají být v dokumentaci
pacienta přehledně zaznamenány název podaného přípravku
Accofil se nesmí ředit roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými
léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou uvedeny dále. Naředěný filgrastim se může adsorbovat
na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je to třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml třeba přidat lidský sérový albumin
Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Používání předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly zakrývá jehlu po aplikaci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst a na konci injekce pevně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena. Držte
stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina
zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Používání předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.
Příbalová informace: informace pro uživatele

Accofil 12 MU/0,2 ml filgrastimum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat
3. Jak se přípravek Accofil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Accofil uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá

Co je přípravek Accofil

Přípravek Accofil je růstový faktor bílých krvinek skupiny léčiv zvaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které přirozeně produkuje lidské tělo,
ale mohou být také vyrobeny pomocí biotechnologie pro použití jako léčivo. Přípravek Accofil funguje
tak, že podporuje kostní dřeň k tvorbě většího množství bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek nižší schopnost boje s infekcí. Accofil stimuluje kostní dřeň produkci bílých krvinek, které pomáhají bojovat s infekcí.

Přípravek Accofil lze používat k následujícím účelům:
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii, čímž pomáhá v obraně před infekcemi;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně, čímž pomáhá v obraně před
infekcemi;
- před chemoterapií ve vysokých dávkách, čímž podporuje kostní dřeň k větší produkci
kmenových buněk, které Vám mohou být odebrány a vráceny po léčbě zpět. Tyto buňky mohou
být odebrány buď od Vás, nebo od dárce. Kmenové buňky se poté vrátí zpět do kostní dřeně a
vytváří krvinky;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, čímž pomáhá v
obraně před infekcemi;
- u pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomáhá snížit riziko infekcí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat

Nepoužívejte Accofil,

- jestliže jste alergickýv bodě 6

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Accofil se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud máte:
 srpkovitou anémii, neboť přípravek Accofil může způsobit krizi srpkovitých buněk
 osteoporózu
Během léčby přípravkem Accofil okamžitě informujte svého lékaře, pokud:
 budete mít bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní části levého
ramena  zaznamenáte neobvyklé krvácení nebo tvorbu modřin krevních destiček [trombocytopenie] se u Vás projeví náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje,
rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípot nebo potíže s dýcháním, neboť to mohou být
známky závažné alergické reakce  budete mít otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si
všimnete, že močíte méně než obvykle  máte příznaky zánětu aorty s nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest
břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené zánětlivé ukazatele. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
upozorněte na to svého lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim
Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem,
Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu, včetně toho, zda u Vás nedošlo k tvorbě protilátek, které
neutralizují působení filgrastimu.
Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4.4 příbalové informace.
Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, může u Vás hrozit riziko vzniku nádorového
onemocnění krve lékařem ohledně rizik vzniku nádorového onemocnění krve a toho, jaká vyšetření mají být provedena.
Pokud u Vás dojde k rozvoji nádorového onemocnění krve, nebo je pravděpodobné, že může dojít k
jeho rozvoji, nemáte byste přípravek Accofil používat, pokud od svého lékaře neobdržíte jiné pokyny.
Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Buďte zvlášť opatrní ohledně dalších přípravků stimulujících bílé krvinky
Přípravek Accofil patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický
personál, který Vám poskytuje péči, má vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám
podáván.

Další léčivé přípravky a Accofil

Přípravek Accofil nemáte dostávat v průběhu 24 hodin před chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Accofil nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.
Přípravek Accofil se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:
- jste těhotná nebo kojíte,
- domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
- plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Accofil otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Accofil přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Accofil může mít mírný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento přípravek
může způsobit závratě. Doporučuje se počkat a zjistit, jak se budete cítit po podání přípravku Accofil
dříve, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Accofil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek také obsahuje méně než 1 mmol je v podstatě "bez sodíku".

Accofil obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 5 mg sorbitolu v jednom ml.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni rozložit fruktózu, což
může způsobit závažné nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,
protože mu to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání, žaludeční
křeče nebo průjem.

Alergie na přírodní kaučuk pryž
3. Jak se přípravek Accofil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistýse svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Accofil podává a kolik bych ho mělPřípravek Accofil se obvykle podává každý den injekčně do podkožní tkáně Lze jej rovněž podávat každý den pomalou injekcí do žíly liší podle Vašeho onemocnění a hmotnosti. Lékař Vám sdělí, kolik přípravku Accofil máte užívat.

Pacienti po transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:
Dostanete normálně svou první dávku přípravku Accofil alespoň 24 hodin po chemoterapii a alespoň hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo Vaši pečovatelé se můžete naučit podávat podkožní injekce, abyste si mohli léčbu podávat
doma sami. Neprovádějte to však, dokud Vás v tom nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Accofil používat?

Bude nutné, abyste používalBudou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle. Váš lékař
Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Accofil.

Použití u dětí

Přípravek Accofil se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný nízký
počet bílých krvinek dospělé.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sámAccofil. Je důležité, abyste se nesnažilnepředvedl Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistýaplikovat, nebo máte jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jakým způsobem si mohu přípravek Accofil sám
Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:
- předplněnou injekční stříkačku přípravku Accofil
- alkoholový tampon nebo jiný podobný desinfekční prostředek

Co si mám přichystat, abych si mohlChránič jehly musí zůstat nasazený na stříkačce až do doby těsně před tím, než budete připraveninjekci podat.
a. Předplněnou injekční stříkačku s přípravkem Accofil vyjměte z chladničky.
b. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na štítku předplněné injekční stříkačky Přípravek nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce nebo pokud byl uchováván
mimo chladničku déle než 15 dní či byla jinak překročena doba použitelnosti.
c. Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné
částečky, nesmíte ho použít.
d. Pro pohodlnější aplikaci ponechte předplněnou injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě,
aby se ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem přípravek Accofil
neohřívejte e. Důkladně si umyjte ruce.
f. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak, abyste
na ně dosáhl
Jak si připravit injekci přípravku Accofil
Před aplikací injekce Accofilu učiňte následující kroky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Krok 1: Zkontrolujte celistvost systému

Ověřte, zda je systém neporušený/nepoškozený. Nepoužívejte přípravek, pokud zjistíte jakékoli
poškození je ochranný kryt jehly před použitím v bezpečnostní poloze, jak je znázorněno na obrázku 9, protože to
znamená, že systém byl již použit. Obecně se přípravek nemá používat, pokud neodpovídá obrázku 1.
Pokud k tomu dojde, zlikvidujte přípravek v nádobě na biologický odpad
Obrázek


Krok 2: Odstraňte krytku jehly

1. Odstraňte ochrannou krytku, jak je znázorněno na obrázku 2. Držte tělo ochranného krytu jehly v
jedné ruce tak, aby hrot jehly směřoval od vás a nedotýkejte se pístu stříkačky. Druhou rukou rovně
stáhněte krytku jehly. Po odstranění krytku jehly vyhoďte do nádoby na biologický odpad předměty2. Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné injekční stříkačce. Nemusíte odstranit
vzduchovou bublinu před aplikací. Injikování roztoku se vzduchovou bublinou je neškodné.
3. Stříkačka může obsahovat více tekutiny, než potřebujete. Pomocí objemové stupnice na stříkačce
odměřte správnou dávku přípravku Accofil, kterou Vám předepsal Váš lékař. Vystříkněte zbylé
množství tekutiny stlačením pístu k číslu 4. Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Accofil.
5. Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Obrázek


Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:
2. horní plocha stehen
3. břicho, vyjma oblasti kolem pupku
Obrázek
Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může využít také zadní plochu paží
Obrázek
Místa aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Krok 3: Vpíchněte jehlu

- Jednou rukou lehce sevřete kůži v místě vpichu;
- Druhou rukou vpíchněte jehlu do místa vpichu, aniž byste se dotkl
Jak si mám injekci aplikovat?

Místo aplikace injekce dezinfikujte pomocí alkoholového vatového tamponu a volně, bez mačkání,
uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu
Obrázek
Předplněná injekční stříkačka bez bezpečnostního krytu

a. Zaveďte jehlu plně do kůže, jak Vám to ukáže zdravotní sestra nebo lékař b. Mírně zatáhněte za píst. Zkontrolujete tak, zda nedošlo k napíchnutí cévy. Pokud uvidíte ve stříkačce
krev, vyjměte jehlu a vpíchněte ji znovu do jiného místa.
c. Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně za stálého držení kožní řasy, dokud není aplikována celá dávka
a píst již více nejde stlačit. Píst držte stále palcem!
d. Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.
e. Po aplikaci tekutiny vyjměte injekční stříkačku z místa vpichu za stálého držení pístu palcem a pak
kožní řasu uvolněte.
f. Vložte použitou injekční stříkačku do odpadní nádoby. Používejte každou injekční stříkačku pouze
pro jednu injekci.

Obrázek
Obrázek


Předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly

- Jehlu vpíchněte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař.
- Zlehka zatáhněte za píst, abyste se přesvědčilPokud vidíte ve stříkačce krev, vytáhněte jehlu a znovu ji vpíchněte na jiném místě.
- Podejte pouze dávku stanovenou lékařem podle níže uvedených pokynů.

Krok 4: Injekce

Položte palec na píst. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby bylo zajištěno úplné vyprázdnění
injekční stříkačky
Obrázek

Krok 5: Ochrana jehly

Bezpečnostní systém se aktivuje, jakmile je píst zcela stlačen:
4. Držte stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu;
5. Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do
ochranného krytu jehly
Obrázek


Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní
sestru.

Likvidace použitých stříkaček

Bezpečnostní kryt jehly brání vzniku poranění píchnutím o jehlu po použití, a proto nejsou při likvidaci
třeba žádná zvláštní opatření. Stříkačku likvidujte výhradně v souladu s pokyny vašeho lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

Jestliže jste použil
Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže jste použilměl
Jestliže jste zapomněl
Jestliže jste vynechalsvého lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Svému lékaři během léčby ihned sdělte:
 jestliže se u Vás objeví alergická reakce zahrnující slabost, pokles krevního tlaku, potíže s
dýcháním, otok obličeje úst, jazyka nebo hrdla  jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a potíže s dýcháním známkami syndromu dechové tísně dospělých  jestliže u Vás dojde k poškození ledvin bylo pozorováno poškození ledvin. Pokud se u Vás objeví otok obličeje nebo kotníků, krev v moči
nebo hnědě zbarvená moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle, kontaktujte neprodleně
svého lékaře.
 jestliže se u Vás objeví bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní
části ramene, protože to může souviset s problémy se slezinou nebo možné ruptury  jestliže jste léčenVám může pravidelně vyšetřovat moč, jestliže se u Vás objeví tento nežádoucí účinek nebo
jestliže je ve Vaší moči nalezena bílkovina  jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinaci: otok nebo otoky,
které mohou být spojeny s méně častým močením, potíže s dýcháním, otok břicha a pocit plnosti,
a celkový pocit únavy. Tyto příznaky se obvykle rozvíjejí velmi rychle.

Může se jednat o příznaky onemocnění s názvem syndrom kapilárního úniku, který způsobuje průnik
krve z drobných vlásečnic do těla, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 jestliže se u Vás vyskytne kombinace kterýchkoli z následujících příznaků:
- horečka nebo třes nebo pocit silného chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo
dezorientace, dušnost, velmi silná bolest nebo nepříjemné pocity a vlhké nebo zpocené dlaně.

Mohou to být příznaky stavu zvaného „sepse“ doprovázené zánětlivou odpovědí celého organismu, která může být život ohrožující a která vyžaduje
neodkladnou lékařskou pomoc.

Častým nežádoucím účinkem při použití přípravku Accofil jsou bolesti ve svalech nebo kostech
objevit reakce štěpu proti hostiteli pacientovi, který dostal transplantát; známky a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních nebo chodidlech a
vředy a defekty v ústech, střevě, játrech, kůži, nebo očích, plicích, pochvě a kloubech. U zdravých dárců
kmenových buněk je velmi často pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek krevních destiček, které snižuje srážlivost krve
Velmi časté nežádoucí účinky  zvracení
 pocit na zvracení

 neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů  únava
 bolestivost a otok výstelky trávicího ústrojí v rozsahu od dutiny ústní ke konečníku  snížení počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve  nízký počet červených krvinek  horečka
 bolest hlavy
 průjem

Časté nežádoucí účinky  zánět průdušek  infekce horních cest dýchacích
 infekce močových cest
 snížená chuť k jídlu
 potíže se spánkem  závratě
 snížená citlivost
 brnění nebo necitlivost, zejména kůže
 nízký krevní tlak  vysoký krevní tlak  kašel
 vykašlávání krve  bolest v ústech a hrdle
 krvácení z nosu  zácpa
 bolest v ústech
 zvětšení jater  vyrážka
 zarudnutí kůže  svalové křeče
 bolest při močení  bolest na hrudi
 bolest
 celková slabost  malátnost
 otok rukou a chodidel  zvýšená hladina některých enzymů v krvi
 změny chemického složení krve
 transfuzní reakce

Méně časté nežádoucí účinky  zvýšená hladina bílých krvinek  alergická reakce  odmítnutí transplantované kostní dřeně  vysoká hladina kyseliny močové v krvi, která může způsobit dnu hladinu kyseliny močové v krvi poškození jater způsobené blokádou malých žil v játrech  selhávání funkce plic
 otok a/nebo tekutina na plicích  zánět plic  abnormální rentgen plic  krvácení z plic
 nedostatečná absorpce kyslíku v plicích  vyrážka s tvorbou pupínků na kůži  onemocnění, které způsobuje, že se snižuje hustota kostní tkáně, kosti jsou slabší, křehčí a zvyšuje
se pravděpodobnost vzniku zlomenin  reakce v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky  zánět aorty  silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů  náhlá život ohrožující alergická reakce  bolest a otoky kloubů podobné dně  změna hospodaření těla s tekutinami, která může mít za následek otoky
 zánět krevních cév v kůži  švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé vředy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou
 zhoršení revmatoidní artritidy
 neobvyklý nález v moči
 snížená hustota kostí

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání
více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Accofil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a předplněné injekční
stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce
Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě
uplynutí použitelnosti. Po uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí
být zlikvidován.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Accofil, pokud si všimnete, že je zakalený, je zbarven nebo v něm jsou přítomny
částice.

Nenasazujte kryt zpět na použité jehly, neboť se můžete náhodně píchnout. Léčivé přípravky se nesmí
vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accofil obsahuje

- Léčivou látkou je filgrastimum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 12 MU
- Dalšími složkami jsou kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol injekci.

Jak přípravek Accofil vypadá a co obsahuje toto balení

Accofil je čirý bezbarvý injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce s jehlou, na těle
stříkačky s vytištěnou stupnicí 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,2 ml
roztoku.

Accofil je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5, 7 a 10 předplněných injekčních stříkaček s nebo
bez předepnutého bezpečnostního krytu jehly a alkoholové tampony.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko

Výrobce
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace
jsou
injekce přípravku Accofil určeny pouze k jednorázovému použití.

Náhodná expozice teplotám pod bodem mrazu na dobu až 48 hodin nemá nepříznivý účinek na stabilitu
přípravku Accofil. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul více než
jednou, NESMÍ se použít.

Aby se zlepšila sledovatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů, má se v dokumentaci pacienta
přehledně zaznamenenat název podaného přípravku
Accofil se nesmí ředit roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými
léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou uvedeny dále. Naředěný filgrastim se může adsorbovat
na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je to třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje
ředit na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba být před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml třeba přidat lidský sérový albumin Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Používání předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po aplikaci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst a na konci injekce pevně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena. Držte
stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina
zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Používání předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.


Příbalová informace: informace pro uživatele

Accofil 70 MU/0,73 ml filgrastimum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat
3. Jak se přípravek Accofil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Accofil uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Accofil a k čemu se používá

Co je přípravek Accofil

Přípravek Accofil je růstový faktor bílých krvinek skupiny léčiv zvaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které přirozeně produkuje lidské tělo,
ale mohou být také vyrobeny pomocí biotechnologie pro použití jako léčivo. Přípravek Accofil funguje
tak, že podporuje kostní dřeň k tvorbě většího množství bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek nižší schopnost boje s infekcí. Accofil stimuluje kostní dřeň produkci bílých krvinek, které pomáhají bojovat s infekcí.

Přípravek Accofil lze používat k následujícím účelům:
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii, čímž pomáhá v obraně před infekcemi;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně, čímž pomáhá v obraně před
infekcemi;
- před chemoterapií ve vysokých dávkách, čímž podporuje kostní dřeň k větší produkci
kmenových buněk, které Vám mohou být odebrány a vráceny po léčbě zpět. Tyto buňky mohou
být odebrány buď od Vás, nebo od dárce. Kmenové buňky se poté vrátí zpět do kostní dřeně a
vytváří krvinky;
- ke zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, čímž pomáhá v
obraně před infekcemi;
- u pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomáhá snížit riziko infekcí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accofil používat

Nepoužívejte Accofil,

- jestliže jste alergickýv bodě 6

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Accofil se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud máte:
 srpkovitou anémii, neboť přípravek Accofil může způsobit krizi srpkovité anémie.
 osteoporózu
Během léčby přípravkem Accofil okamžitě informujte svého lékaře, pokud:
 budete mít bolest v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní části levého
ramena  zaznamenáte neobvyklé krvácení nebo tvorbu modřin krevních destiček /trombocytopenie/ se u Vás projeví náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje,
rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípot nebo potíže s dýcháním, neboť to mohou být
známky závažné alergické reakce  budete mít otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si
povšimnete, že močíte méně než obvykle  máte příznaky zánětu aorty s nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest
břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené zánětlivé ukazatele. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
upozorněte na to svého lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim
Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem,
Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu, včetně toho, zda u Vás nedošlo k tvorbě protilátek, které
neutralizují působení filgrastimu.
Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4.4 příbalové informace.
Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, může u Vás hrozit riziko vzniku nádorového
onemocnění krve lékařem ohledně rizik vzniku nádorového onemocnění krve a toho, jaká vyšetření má být provedena.
Pokud u Vás dojde k rozvoji nádorového onemocnění krve, nebo je pravděpodobné, že může dojít k
jeho rozvoji, nemáte byste přípravek Accofil používat, pokud od svého lékaře neobdržíte jiné pokyny.
Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Buďte zvlášť opatrní ohledně dalších přípravků stimulujících bílé krvinky.
Přípravek Accofil patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický
personál, který Vám poskytuje péči, má vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám
podáván.

Další léčivé přípravky a Accofil

Přípravek Accofil nemáte dostávat v průběhu 24 hodin před chemoterapií a 24 hodin po chemoterapii.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Accofil nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.
Přípravek Accofil se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:
 jste těhotná nebo kojíte,
 domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
 plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Accofil otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Accofil přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Accofil může mít mírný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento přípravek
může způsobit závratě. Doporučuje se však počkat a zjistit, jak se budete cítit po podání přípravku
Accofil dříve, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Accofil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek také obsahuje méně než 1 mmol je v podstatě "bez sodíku".

Accofil obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 5 mg sorbitolu v jednom ml. Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte
nejsou schopni rozložit fruktózu, což může způsobit závažné nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,
protože mu to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání, žaludeční
křeče nebo průjem.

Alergie na přírodní kaučuk pryž
3. Jak se přípravek Accofil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistýse svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Accofil podává a kolik bych ho mělPřípravek Accofil se obvykle podává každý den injekčně do podkožní tkáně Lze jej rovněž podávat každý den pomalou injekcí do žíly liší podle Vašeho onemocnění a hmotnosti. Lékař Vám sdělí, kolik přípravku Accofil máte užívat.

Pacienti po transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:
Dostanete normálně svou první dávku přípravku Accofil alespoň 24 hodin po chemoterapii a alespoň hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo Vaši pečovatelé se můžete naučit podávat podkožní injekce, abyste si mohli léčbu podávat
doma sami. Neprovádějte to však, dokud Vás v tom nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Accofil používat?

Bude nutné, abyste používalBudou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle. Váš lékař
Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Accofil.

Použití u dětí

Přípravek Accofil se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný nízký
počet bílých krvinek dospělé.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sámAccofil. Je důležité, abyste se nesnažilnepředvedl Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistýaplikovat, nebo máte jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jakým způsobem si mohu přípravek Accofil sám
Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:
- předplněnou injekční stříkačku přípravku Accofil
- alkoholový vatový tampon nebo jiný podobný desinfekční prostředek

Co si mám přichystat, abych si mohlChránič jehly musí zůstat nasazený na stříkačce až do doby těsně před tím, než budete připraveninjekci podat.
a. Předplněnou injekční stříkačku s přípravkem Accofil vyjměte z chladničky.
b. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na štítku předplněné injekční stříkačky Přípravek nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce nebo pokud byl uchováván
mimo chladničku déle než 15 dní či byla jinak překročena doba použitelnosti.
c. Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné
částečky, nesmíte ho použít.
d. Pro pohodlnější aplikaci, ponechte předplněnou injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě,
aby se ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem přípravek Accofil
neohřívejte e. Důkladně si umyjte ruce.
f. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak, abyste
na ně dosáhl
Jak si připravit injekci přípravku Accofil
Před aplikací injekce Accofilu učiňte následující kroky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Krok 1: Zkontrolujte celistvost systému

Ověřte, zda je systém neporušený/nepoškozený. Nepoužívejte přípravek, pokud zjistíte jakékoli
poškození je ochranný kryt jehly před použitím v bezpečnostní poloze, jak je znázorněno na obrázku 9, protože to
znamená, že systém byl již použit. Obecně se přípravek nemá používat, pokud neodpovídá obrázku 1.
Pokud k tomu dojde, zlikvidujte přípravek v nádobě na biologický odpad
Obrázek


Krok 2: Odstraňte krytku jehly


1. Odstraňte ochrannou krytku, jak je znázorněno na obrázku 2. Držte tělo ochranného krytu jehly v


jedné ruce tak, aby hrot jehly směřoval od vás a nedotýkejte se pístu stříkačky. Druhou rukou rovně
stáhněte krytku jehly. Po odstranění krytku jehly vyhoďte do nádoby na biologický odpad předměty2. Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné injekční stříkačce. Nemusíte odstranit
vzduchovou bublinu před aplikací. Injikování roztoku se vzduchovou bublinou je neškodné.
3. Stříkačka může obsahovat více tekutiny, než potřebujete. Pomocí objemové stupnice na stříkačce
odměřte správnou dávku přípravku Accofil, kterou Vám předepsal Váš lékař. Vystříkněte zbylé
množství tekutiny stlačením pístu k číslu 4. Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Accofil.
5. Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

ObrázekKam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:
6. horní plocha stehen
7. břicho, vyjma oblasti kolem pupku
ObrázekPokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může využít také zadní plochu paží
Obrázek
Místa aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Krok 3: Vpíchněte jehlu

- Jednou rukou lehce sevřete kůži v místě vpichu;
- Druhou rukou vpíchněte jehlu do místa vpichu, aniž byste se dotkl
Jak si mám injekci aplikovat?

Místo aplikace injekce dezinfikujte pomocí alkoholového vatového tamponu a volně, bez mačkání,
uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu
Obrázek


Předplněná injekční stříkačka bez bezpečnostního krytu

a. Zaveďte jehlu plně do kůže, jak Vám to ukáže zdravotní sestra nebo lékař b. Mírně zatáhněte za píst. Zkontrolujete tak, zda nedošlo k napíchnutí cévy. Pokud uvidíte ve stříkačce
krev, vyjměte jehlu a vpíchněte ji znovu do jiného místa.
c. Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně za stálého držení kožní řasy, dokud není aplikována celá dávka
a píst již více nejde stlačit. Píst držte stále palcem!
d. Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.
e. Po aplikaci tekutiny vyjměte injekční stříkačku z místa vpichu za stálého držení pístu palcem a pak
kožní řasu uvolněte.
f. Vložte použitou injekční stříkačku do odpadní nádoby. Používejte každou injekční stříkačku pouze
pro jednu injekci.

Obrázek
Obrázek


Předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním krytem jehly

- Jehlu vpíchněte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař.
- Zlehka zatáhněte za píst, abyste se přesvědčilPokud vidíte ve stříkačce krev, vytáhněte jehlu a znovu ji vpíchněte na jiném místě.
- Podejte pouze dávku stanovenou lékařem podle níže uvedených pokynů.

Krok 4: Injekce

Položte palec na píst. Stlačte píst a na konci injekce silně zatlačte, aby bylo zajištěno úplné vyprázdnění
injekční stříkačky
Obrázek

.

Krok 5: Ochrana jehly

Bezpečnostní systém se aktivuje, jakmile je píst zcela stlačen:
- Držte stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu;
- Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina zatáhne jehlu z místa vpichu do
ochranného krytu jehly
Obrázek


Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní
sestru.

Likvidace použitých stříkaček

Bezpečnostní kryt jehly brání vzniku poranění píchnutím o jehlu po použití, a proto nejsou při likvidaci
třeba žádná zvláštní opatření. Stříkačku likvidujte výhradně v souladu s pokyny vašeho lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

Jestliže jste použil
Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže jste použilměl
Jestliže jste zapomněl
Jestliže jste vynechalsvého lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Prosím sdělte svému lékaři ihned během léčby:

 jestliže se u Vás objeví alergická reakce zahrnující slabost, pokles krevního tlaku, potíže s
dýcháním, otok obličeje úst, jazyka nebo hrdla  jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a potíže s dýcháním známkami syndromu dechové tísně dospělých  jestliže u Vás dojde k poškození ledvin bylo pozorováno poškození ledvin. Pokud se u Vás objeví otok obličeje nebo kotníků, krev v moči
nebo hnědě zbarvená moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle, kontaktujte neprodleně
svého lékaře.
 jestliže se u Vás objeví bolesti v levém nadbřišku, bolest pod žebry na levé straně nebo v horní
části ramene, protože to může souviset s problémy se slezinou nebo možné ruptury  jestliže jste léčenVám může pravidelně vyšetřovat moč, jestliže se u Vás objeví tento nežádoucí účinek nebo
jestliže je ve Vaší moči nalezena bílkovina  jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinací: otok nebo otoky,
které mohou být spojeny s méně častým močením, potíže s dýcháním, otok břicha a pocit plnosti,
a celkový pocit únavy. Tyto příznaky se obvykle rozvíjejí velmi rychle.

Může se jednat o příznaky onemocnění s názvem syndrom kapilárního úniku, který způsobuje průnik
krve z drobných vlásečnic do těla, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 jestliže se u Vás vyskytne kombinace kterýchkoli z následujících příznaků:
- horečka nebo třes nebo pocit silného chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo ztráta
orientace, dušnost, velmi silná bolest nebo nepříjemné pocity a vlhké nebo zpocené dlaně.

Mohou to být příznaky stavu zvaného „sepse“ se celkovou tělesnou zánětlivou odpovědí, která může být život ohrožující a která vyžaduje
neodkladnou lékařskou pomoc.

Častým nežádoucím účinkem při použití přípravku Accofil jsou bolesti ve svalech nebo kostech
objevit reakce štěpu proti hostiteli pacientovi, který dostal transplantát; známky a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních nebo chodidlech a
vředy a defekty v ústech, střevě, játrech, kůži, nebo očích, plicích, pochvě a kloubech.

U zdravých dárců kmenových buněk je pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve
Velmi časté nežádoucí účinky  zvracení
 pocit na zvracení

 neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů  únava
 bolestivost a otok výstelky trávicího ústrojí v rozsahu od dutiny ústní ke konečníku  snížení počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost krve  nízký počet červených krvinek  horečka  bolest hlavy
 průjem

Časté nežádoucí účinky  zánět průdušek  infekce horních cest dýchacích
 infekce močových cest
 snížená chuť k jídlu
 potíže se spaním  závratě
 snížená citlivost  brnění nebo necitlivost, zejména kůže  nízký krevní tlak  vysoký krevní tlak  kašel
 vykašlávání krve  bolest v ústech a hrdle  krvácení z nosu  zácpa
 bolest v ústech
 zvětšení jater  vyrážka
 zarudnutí kůže  svalové křeče
 bolest při močení  bolest na hrudi
 bolest
 celková slabost  celkový pocit nemoci  otok rukou a chodidel  zvýšená hladina některých enzymů v krvi
 změny chemického složení krve
 transfuzní reakce

Méně časté nežádoucí účinky  zvýšená hladina bílých krvinek  alergická reakce  odmítnutí transplantované kostní dřeně  vysoká hladina kyseliny močové v krvi, která může způsobit dnu kyseliny močové v krvi poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech  plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost  otok plic a/nebo tekutina na plicích  zánět plic  abnormální rentgen plic  krvácení z plic  nedostatečná absorpce kyslíku v plicích  pupínky na kůži  onemocnění, které způsobuje, že kosti jsou méně husté, a způsobuje jejich slabost, křehkost a
pravděpodobnost vzniku zlomenin  reakce v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky  zánět aorty  silná bolest kostí, hrudníku, střev nebo kloubů  náhlá život ohrožující alergická reakce  bolesti a otoky kloubů podobné dně  změna způsobu, jakým Vaše tělo hospodaří s tekutinami, která může mít za následek opuchlost
 zánět krevních cév v kůži  švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé vředy na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou
 zhoršení revmatoidní artritidy
 neobvyklá změna moči
 snížená hustota kostí
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání
více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Accofil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a předplněné injekční
stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce
Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě
uplynutí použitelnosti. Po uplynutí této doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí
být zlikvidován.

Nepoužívejte přípravek Accofil, pokud si všimnete, že je zakalený, je zbarven nebo v něm jsou přítomny
částice.

Nenasazujte kryt zpět na použité jehly, neboť se můžete náhodně píchnout. Léčivé přípravky se nesmí
vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accofil obsahuje

- Léčivou látkou je filgrastimum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 70 MU
- Dalšími složkami jsou kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol injekci.

Jak přípravek Accofil vypadá a co obsahuje toto balení

Accofil je čirý bezbarvý injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce s jehlou na těle
stříkačky s vytištěnou stupnicí 1/40 od 0,1 ml až do 1ml. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje
0,73 ml roztoku.

Accofil je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5, 7 a 10 předplněných injekčních stříkaček s nebo
bez předepnutého bezpečnostního krytu jehly a alkoholové tampony.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Španělsko

Výrobce
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Accofil neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiologické
kontaminace jsou stříkačky Accofil určeny jen k jednorázovému použití.

Náhodná expozice teplotám pod bodem mrazu na dobu až 48 hodin nemá nepříznivý účinek na stabilitu
přípravku Accofil. Jestliže expozice trvala déle než 48 hodin nebo přípravek Accofil zmrznul více než
jednou, NESMÍ se použít.

Aby se zlepšila sledovatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů, má se v dokumentaci pacienta
zřetelně zaznamenat název podaného přípravku
Accofil se nesmí ředit roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými
léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou uvedeny dále. Naředěný filgrastim se může adsorbovat
na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je třeba, může se Accofil naředit 5% roztokem glukózy. V žádném případě se nedoporučuje ředit
na konečnou koncentraci nižší než 0,2 MU/ml
Roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat. Použít lze pouze čirý roztok bez částic.

Pacientům léčeným filgrastimem zředěným na koncentrace nižší než 1,5 MU/ml třeba přidat lidský sérový albumin
Pokud je Accofil naředěn 5% roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a s různými plasty včetně
polyvinylchloridu, polyolefinu
Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím naředěných infuzních roztoků byla prokázána
na dobu 30 hodin při teplotě 25 °C ± 2 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím
jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 30 hodin při teplotě 25 °C ±
°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Používání předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po aplikaci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak
neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst a na konci injekce pevně zatlačte, aby bylo
zajištěno úplné vyprázdnění injekční stříkačky. Kůži pevně držte, dokud není injekce dokončena. Držte
stříkačku v klidu a pomalu zvedejte palec z pístu. Píst se spolu s palcem bude posouvat nahoru a pružina
zatáhne jehlu z místa vpichu do ochranného krytu jehly.

Používání předplněné injekční stříkačky bez bezpečnostního krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.
Accofil Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop