ELIQUIS - Příbalový leták


 
Generikum: apixaban
Účinná látka: apixaban
ATC skupina: B01AF02 - apixaban
Obsah účinných látek: 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr


PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.NÁZEV PŘÍPRAVKU
Eliquis 2,5mg potahované tablety
2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 2,5mg.
Pomocnálátka/pomocné látky se známým účinkem
Jedna 2,5 mg potahovaná tableta obsahuje 51,4mg laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod6.3.LÉKOVÁ FORMA
Potahovaná tableta Žluté, kulaté tablety4.KLINICKÉ ÚDAJE
4.1Terapeutické indikace
Prevence žilních tromboembolických příhod pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů snevalvulární fibrilací
síní tranzitorní ischemická ataka selhání Léčba hluboké žilní trombózy udospělých 4.2Dávkování a způsob podání
Dávkování
Prevence VTE Doporučená dávka apixabanuje 2,5mg perorálně 2x denně. Počáteční dávka mábýt užita 12až
24hodin po operaci.
Lékař může zvážit potenciální přínos časnějšího užití antikoagulancií k profylaxi VTE stejně jako
rizika pooperačního krvácení při rozhodování o době podání během tohoto časového okna.
Pacienti ponáhraděkyčelního kloubu:
Doporučená délka léčby je 32 až 38 dnů.
Pacienti ponáhraděkolenního kloubu:
Doporučená délka léčby je 10 až 14 dnů.
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů snevalvulární fibrilací síní Doporučená dávka apixabanu je 5mg perorálně 2x denně.
Snížení dávky
Doporučená dávka apixabanu je 2,5mg perorálně 2x denně u pacientů sNVAF a za přítomnosti
nejméně dvou znásledujících skutečností: věk ≥80let, tělesná hmotnost ≤60kg nebo kreatinin vséru
≥1,5mg/dl Léčba má být dlouhodobá.
Léčba DVT, léčba PE a prevence rekurentní DVT a PE Doporučená dávka apixabanu pro léčbu akutní DVT a léčbu PE je 10 mg užívaných perorálně 2x
denně po dobu prvních 7dnů; poté se užívá 5mg perorálně 2x denně. Podle dostupných doporučených
lékařských postupů mákrátké trvání léčby faktorů Doporučená dávka apixabanu pro prevenci rekurentní DVT a PE je 2,5mg užívaných perorálně 2x
denně. Je-li prevence rekurentní DVT a PE indikována, má se dávka 2,5mg 2x denně nasadit po
dokončení šestiměsíční léčby apixabanem5mg 2x denně nebo jiným antikoagulanciem, jak ukazuje
Tabulka1 Tabulka1:Doporučená dávka Rozpis dávkováníMaximální denní dávka
Léčba DVT nebo PE10mg 2x denně po dobu
prvních 7dnů
20mg
poté 5mg 2x denně 10mg
Prevence rekurentní DVT a/nebo
PE po dokončení 6měsíců léčby
DVT nebo PE
2,5mg 2x denně5mg
Celkové trvání léčby musí být upraveno individuálně po pečlivém vyhodnocení přínosu léčby oproti
riziku krvácení Vynechaná dávka
Jestliže dojde kvynechání dávky, pacient mápřípravek Eliquis užít ihned, jak si vzpomene, apotom
pokračovat vužívání 2x denně jako předtím.
Převedení léčby
Převedení léčby zparenterálních antikoagulancií na přípravek Eliquis vnásledující plánované dávce Převedení léčby zantagonisty vitamínu K Při převádění pacienta zléčby antagonistou vitamínu K warfarin nebo jinou léčbu VKA a nasadit přípravek Eliquis, pokud je mezinárodní normalizovaný
poměr Při převádění pacienta zpřípravku Eliquis na léčbu VKA,je třeba pokračovat vpodávání přípravku
Eliquis nejméně po dobu dvou dnů od zahájení léčby VKA. Po dvou dnech společného podávání
přípravku Eliquis a léčby VKA,je třeba zjistit INR před další plánovanou dávkou přípravku Eliquis.
Ve společném podávání přípravku Eliquis a léčby VKA,je třeba pokračovat, dokud nebude INR ≥Starší pacienti
VTEp a VTEt –Není nutná žádná úprava dávkování Snížení dávky na začátku bodu4.2Poruchafunkce ledvin
U pacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce ledvin platí následující doporučení:
-pro prevenci VTE při elektivní náhraděkyčelního nebo kolenního kloubuléčbuPE a prevenci rekurentní DVT a PE -proprevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní
nebo tělesnou hmotností ≤60kg, je snížení dávky nezbytné apopsané výše. Při absencidalších
kritérií pro snížení dávky U pacientů stěžkouporuchou funkce ledvin -pro prevenci VTE při elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu léčbu PE a prevenci rekurentní DVT a PE -pro prevencicévnímozkové příhody a systémové embolie u pacientů sNVAFmají pacienti
dostávat nižší dávku apixabanu, 2,5mg 2x denně.
U pacientů s clearance kreatininu <15ml/min nebo u pacientů podstupujících dialýzu nejsou klinické
zkušenosti, a proto se apixaban nedoporučuje Porucha funkce jater
Přípravek Eliquisje kontraindikován u pacientů sjaterním onemocněním spojeným skoagulopatií
aklinicky zjevným rizikem krvácení Přípravek se nedoporučuje podávat pacientům stěžkou poruchou funkce jater Přípravek se mápoužívat s opatrností u pacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce jater
úprava dávkování Pacienti sezvýšenými jaterními enzymy alaninaminotransferázou nutné u této populace přípravek Eliquisužívat sopatrností přípravku Eliquismajíbýt provedeny testy jaterních funkcí.
Tělesná hmotnost
VTEp a VTEt-Není nutná žádná úprava dávkování Pohlaví
Není nutná žádná úprava dávkování Pacienti podstupující katetrizační ablaci mohou pokračovat vužívání apixabanu Pacienti podstupující kardioverzi
Pacientům sNVAF, kteří vyžadují kardioverzi, lze nasadit apixaban nebo pokračovat vjeho podávání.
U pacientů dříve neléčenýchantikoagulancii je nutné před kardioverzí zvážitpoužití zobrazovací
metody se zavedenými lékařskými postupy za účelemvyloučení trombu vlevé síni.
Upacientů, kteří zahajují léčbu apixabanem, je třeba před kardioverzí podávat 5mg 2xdenně po dobu
nejméně 2,5dne pacient splňuje kritéria pro snížení dávky ledvinPokud je kardioverzi nutné provést ještě před podáním 5dávek apixabanu, podá se jednorázová
nasycovací dávka 10mg následovaná 5mg 2x denně. Pokud pacient splňuje kritéria pro snížení
dávky, dávkovací režim se změní na 5mg jednorázovou nasycovací dávku následovanou 2,5mg 2x
denně dávka by měla být podaná nejméně 2 h před kardioverzí.
Uvšech pacientů podstupujících kardioverzi je nutnépřed kardioverzí potvrdit, že pacient užil
apixaban podle předpisu. Při rozhodování ozahájení adélce léčby je nutné vzít v potaz zavedené
doporučené postupy pro antikoagulační léčbu u pacientů podstupujících kardioverzi.
Pacienti sNVAF aakutním koronárním syndromem U pacientů s NVAF a ACS a/nebo PCI vdoporučené dávce vkombinaci sprotidestičkovými lékyomezené zkušenostiPediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Eliquisu dětí a dospívajících do 18 let nebylystanoveny.
Vsoučasnosti dostupné údaje o prevenci tromboembolických příhod jsou popsány vbodě5.1, nelze
však poskytnout žádné doporučení týkající se dávky.
Způsob podání
Perorální podání.
Přípravek Eliquisse mázapíjet vodou, lze ho užívat sjídlem nebo bez jídla.
Pacientům, kteří nejsou schopni spolknout celé tablety, lze tablety přípravku Eliquis rozdrtit a
rozmíchat ve vodě nebo v5% roztoku glukosy ve vodě smíchat sjablečným protlakem a ihned podat perorálně Eliquis rozdrtit a rozmíchat v60ml vody nebo G5W a ihned podat nazogastrickou sondou bod5.2Rozdrcené tablety přípravku Eliquis jsou stabilní ve vodě, G5W, jablečném džusu a jablečném
protlaku po dobu až 4hodin.
4.3Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou vbodě6.Aktivní klinicky významné krvácení.
Jaterní onemocnění spojené skoagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení bod5.2Léze nebo stav považovaný zavýznamný rizikový faktor závažného krvácení. Toto může
zahrnovat současný nebo nedávný gastrointestinální vřed, přítomnost maligních novotvarů
svysokým rizikem krvácení, nedávné poranění mozku nebo míchy, nedávná operace mozku,
míchy nebo oka, nedávné intrakraniální krvácení, známé nebo suspektní jícnové varixy,
arteriovenózní malformace, vaskulární aneurysma nebo závažné intraspinální nebo
intracerebrální vaskulární abnormality.
Souběžná léčba jakýmikoli jinými antikoagulancii, např. nefrakcionovaným heparinem nízkomolekulárními hepariny specifických případů převodu antikoagulační terapie vdávkách nezbytných pro udržení otevřeného centrálního žilního nebo tepenného katétrunebo
kdy je UFH podáván během katetrizační ablace kvůli fibrilaci síní4.4Zvláštní upozornění aopatření pro použití
Riziko krvácení
Podobně jako při užívání jiných antikoagulancií majíbýt pacienti užívající apixaban pečlivě sledováni
sohledem na známky krvácení. Doporučuje se, aby byl přípravek používán sopatrností vpodmínkách
vyššího rizika krvácení. Podávání apixabanu se musí přerušit, jestliže se vyskytne závažné krvácení
I když léčba apixabanem nevyžaduje rutinní monitorování expozice, ve výjimečných situacích, kdy
může znalost expozice apixabanu pomoci při klinickém rozhodování, např. při předávkování
analéhavé operaci, může být užitečný kalibrovaný kvantitativní test anti-Faktor Xa aktivity bod5.1Je kdispozici látka kezvráceníaktivity apixabanu proti faktoru Xa.
Interakce sjinými léčivými přípravky ovlivňujícími hemostázu
Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je souběžná léčba jakýmikoli jinými antikoagulancii
kontraindikována Souběžné užívání apixabanu santiagregancii zvyšuje riziko krvácení Jsou-li pacienti léčeni souběžně selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu protizánětlivými lékyPo operaci se souběžné podávání jiných inhibitorů agregace destiček spolu sapixabanem
nedoporučuje.
U pacientů sfibrilací síní a stavy vyžadujícími monoterapii nebo duální antiagregační terapii by se
dříve, než se tato léčba zkombinuje sapixabanem, měly pečlivě vyhodnotit možné výhody proti
potenciálním rizikům.
Vklinické studii u pacientů sfibrilací síní zvýšilo souběžné užívání ASA riziko závažného krvácení
uapixabanu z1,8% za rok na 3,4% za rok a u rizika krvácení u warfarinu došlo ke zvýšení z2,7% za
rok na 4,6% za rok. Vtéto klinické studii byla v omezené míře antiagregační terapieKlinická studiezahrnovala pacienty sfibrilací síní aACS a/nebo podstupující PCIléčené inhibitorem
P2Y12 sASA nebo bez ní aperorálním antikoagulanciem 6měsíců. Souběžné užívání ASA zvýšilo riziko závažnéhoneboCRNM nezávažnéhoupacientů léčených apixabanem z16,4% za rok na 33,1% za rok Vklinické studii spacienty svysoce rizikovým post-akutním koronárním syndromembez fibrilace
síní, kteří se vyznačovali mnohonásobnými srdečními a nesrdečními komorbiditami a kteří dostávali
ASA nebo kombinaci ASA a klopidogrelu, bylo hlášeno významné zvýšení rizika závažného krvácení
podle ISTH u apixabanu Použití trombolytik k léčbě akutní ischemickécévnímozkové příhody
Spoužitím trombolytik k léčbě akutní cévní mozkové příhody u pacientů užívajících apixaban jsou
velmi omezené zkušenostiPacienti s umělými srdečními chlopněmi
U pacientů s umělými srdečními chlopněmi a s atriální fibrilací nebo bez ní nebyla bezpečnost
aúčinnost apixabanu studována. Použití apixabanu se proto za těchto okolností nedoporučuje.
Pacienti s antifosfolipidovým syndromem
Přímo působící perorální antikoagulancia trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u pacientů s
trojí pozitivitou trombotických příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitamínu K.
Operace a invazivní výkony
Apixaban mábýt vysazen nejméně 48hodin před elektivní operací nebo invazivními výkony se
středním nebo vysokým rizikem krvácení. To platí i pro výkony, u nichž nelze vyloučit
pravděpodobnost klinicky významného krvácení, nebo u kterých by riziko krvácení bylo nepřijatelné.
Apixabanmábýt vysazen nejméně 24hodin před elektivní operací nebo invazivními výkony
snízkým rizikem krvácení. To platí i pro výkony, u nichž se očekává, že každé krvácení, které se
objeví, bude minimální, nebude kritické vzhledem kmístu výskytu,nebo bude snadno
kontrolovatelné.
Jestliže nelze odložit operaci nebo invazivní výkon, je třeba dbát řádné opatrnosti a vzít v úvahu
zvýšené riziko krvácení. Toto riziko krvácení se mávážit oproti naléhavosti zásahu.
Vpodávání apixabanuse mápokračovat co nejdříve po invazivní proceduře nebo chirurgickém
výkonu, jakmile to dovoluje klinický stav a je ustavena hemostáza bod4.2U pacientů podstupujících katetrizační ablaci kvůli fibrilaci síní není nutné léčbu apixabanem
přerušovat Dočasné přerušení
Přerušení podávání antikoagulancií, včetně apixabanu,kvůli aktivnímu krvácení, elektivní operaci
nebo invazivním výkonům vystavuje pacienty zvýšenému riziku trombózy. Je třeba se vyhýbat
výpadkům léčby, a pokud musí být zjakéhokoliv důvoduapixaban dočasně vysazen, je třeba obnovit
terapii co nejdříve.
Spinální/epidurální anestézie nebo punkce
Když se použije neuraxiální anestezie jsou pacienti léčení trombolytiky vprevenci tromboembolických komplikací vystaveni riziku rozvoje
epidurálního nebo spinálního hematomu, což může vést kdlouhodobé nebo trvalé paralýze. Riziko
takových příhod může zvýšit pooperační použití zavedených vnitřních epidurálních katétrů nebo
souběžné užívání léčivých přípravků ovlivňujících hemostázu. Zavedené epidurálnínebo intratekální
katétry musí být odstraněny nejméně pět hodin před první dávkou apixabanu.Také traumatická nebo
opakovaná epidurální nebo spinální punkce může riziko zvýšit. Pacienti musí být často monitorováni
kvůli známkáma příznakůmneurologického zhoršení střev nebo močového měchýřediagnóza a léčba. Před neuroaxiálním výkonem málékař zvážit potenciální benefit proti riziku u
pacientů na antikoagulanciích nebo u těch, kteří mají dostávat antikoagulancia kvůli tromboprofylaxi.
Nejsou klinické zkušenosti spoužitím apixabanu při zavedeném intratekálním nebo epidurálním
katétru. Pokud by se taková potřeba vyskytla, mápodle obecných farmakokinetických vlastností
apixabanu nastat prodleva vintervalu 20-30hodin apixabanu a odstraněním katétru, a před odstraněním katétru se má vynechat nejméně jedna dávka.
Další dávka apixabanu se může podat nejméně pět hodin po odstranění katetru. Podobně jako uvšech
nových antikoagulačních léčivých přípravkůjsou zkušenosti při neuraxiální blokádě omezené, a proto
se doporučuje extrémní opatrnost při použití apixabanu vpřítomnosti neuraxiální blokády.
Hemodynamicky nestabilní pacienti sPE nebo pacienti, kteří potřebují trombolýzu nebo plicní
embolektomii
U pacientů splicní embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo se u nich uvažuje o trombolýze
nebo plicní embolektomii, se apixabannedoporučuje jako alternativa knefrakcionovanému heparinu,
protože vtěchto klinických situacích nebyla bezpečnost a účinnost apixabanu stanovena.
Pacienti saktivním nádorovým onemocněním
Pacienti saktivním nádorovým onemocněním mohou být vystaveni vysokému riziku venózní
tromboembolie akrvácivých příhod. Je-li upacientů snádorovým onemocněním zvažován apixaban
kléčbě DVT nebo PE, je třeba pečlivě vyhodnotit přínosy léčby oproti jejím rizikům vizbod4.3Pacienti s poruchou funkce ledvin
Omezená klinická data ukazují zvýšenou koncentraci apixabanu vplazmě u pacientů stěžkou
poruchou funkce ledvin krvácení. V prevenci VTE při elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu DVT, léčbě PE a prevenci rekurentní DVT a PE upacientů stěžkouporuchou funkce ledvin Pro prevencicévnímozkové příhody a systémové embolie u pacientů sNVAF musí pacienti s těžkou
poruchou funkce ledvin ≥1,5mg/dl dávku apixabanu, 2,5mg dvakrát denně U pacientů s clearance kreatininu <15ml/min, nebo u pacientů podstupujících dialýzu nejsou klinické
zkušenosti, proto se apixaban nedoporučuje Starší pacienti
Vyšší věk může zvýšit riziko krvácení Také kombinaci apixabanu skyselinou acetylsalicylovou u starších pacientů je třeba používat
sopatrností zdůvodu možného vyššího rizika krvácení.
Tělesná hmotnost
Nižší tělesná hmotnost Pacienti s poruchou funkce jate
Apixabanje kontraindikován u pacientů sjaterním onemocněním spojeným skoagulopatií aklinicky
zjevným rizikem krvácení Přípravek se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater Přípravek se mápoužívat opatrně u pacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce jater
Pacienti se zvýšenými jaterními enzymy ALT/AST >2xULN nebo se zvýšenýmcelkovým
bilirubinem ≥1,5xULN byli zklinických studií vyřazeni. Proto se musí apixaban vtéto populaci
používat sopatrností funkcí.
Interakce sinhibitory cytochromu P450 3A4 Použití apixabanu se nedoporučuje u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni celkově podávanými silnými
inhibitory CYP3A4 i P-gp, jako jsou například azolová antimykotika vorikonazol a posakonazolzvyšovat expozici apixabanu dvojnásobně přídatných faktorů, které zvyšují expozici apixabanu Interakce sinduktory CYP3A4 a P-gp
Současné použití apixabanu se silnými induktory CYP3A4a P-gpkarbamazepin, fenobarbital nebo třezalka tečkovanáV klinické studii u pacientů s fibrilací síní byla při současném podávání apixabanu asilných induktorů
CYP3A4 a P-gp pozorována snížená účinnost a vyšší riziko krvácení ve srovnání spodáváním
apixabanu samostatně.
U pacientů dostávajících současně systémovou léčbu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp platí tato
doporučení -pro prevenci VTE při elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, pro prevenci
mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s NVAF a pro prevenci rekurentní DVT a PE
je třeba apixaban užívat s opatrností;
-pro léčbu DVT aléčbu PE se apixaban užívat nemá, protože může mít nižší účinnost.
Operace zlomeniny voblasti proximálního femuru
Apixaban nebyl hodnocen vklinických studiích zhlediska účinnosti a bezpečnosti upacientů, kteří
podstupují operaci zlomeniny v oblasti proximálního femuru. Proto se u těchto pacientů jeho použití
nedoporučuje.
Laboratorní parametry
Testy srážlivosti[např. protrombinový čas dávce byly zaznamenány malé změny těchto testů, které rovněž velmi kolísaly Informace o pomocných látkách
Přípravek Eliquis obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy sintolerancí galaktosy,
úplnýmnedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosya galaktosy nemají tento léčivý přípravek
užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku vpodstatě „bez sodíku“.
4.5Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Inhibitory CYP3A4 a P-gp
Současné podávání apixabanu sketokonazolem Cmaxapixabanu.
Užívání apixabanu se nedoporučuje u pacientů, kteří současně systémově užívají silné inhibitory
CYP3A4 a P-gp, jakými jsou azolová antimykotika posakonazolOčekává se, že léčivé látky, které se nepovažují za silné inhibitory ani CYP3A4, ani P-gp, amiodaron, klarithromycin, diltiazem, flukonazol, naproxen, chinidin, verapamilkoncentrace apixabanu minimálně.Při současném podávání slátkami, které nejsou silnými inhibitory
ani CYP3A4,ani P-gp, není nutná úprava dávky apixabanu. Například diltiazem který je považován za středně silný inhibitor CYP3A4 a slabý inhibitor P-gp, vedl k1,4násobnému
zvýšení průměrné AUC apixabanu a1,3násobnému zvýšení Cmax. Naproxen který je inhibitorem P-gp, ale ne CYP3A4, vedl k1,5násobnému a 1,6násobnému zvýšení průměrné
AUC a respektive Cmaxapixabanu. Klarithromycin silným inhibitorem CYP3A4, vedl k1,6násobnému a 1,3násobnému zvýšení průměrné AUC a
respektive Cmax apixabanu.
Induktory CYP3A4 a P-gp
Současné podávání apixabanu s rifampicinem, silným induktorem CYP3A4 a P-gp, vedlo k přibližně
54% a 42% snížení průměrné AUC a Cmaxapixabanu. Současné použití apixabanu s jinými silnými
induktory CYP3A4 a P-gp také vést k nižší plazmatické koncentraci apixabanu. Při současném podávání těchto léčivých
přípravkůnení nutná žádná úprava dávky apixabanu, avšak u pacientů dostávajících současně
systémovou léčbu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp pro prevenci VTE při elektivní náhradě
kyčelního nebo kolenního kloubu, pro prevenci mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s
NVAF a pro prevenci rekurentní DVT aPE se máapixaban užívat s opatrností.
Apixaban se nedoporučuje pro léčbu DVT a PE u pacientů dostávajících současně systémovou léčbu
se silnými induktory CYP3A4 a P-gp, protože účinnost může být snížena Antikoagulancia, inhibitory agregace destiček,SSRIs/SNRIa NSA
Zdůvodu zvýšeného rizika krvácení je souběžná léčba sjakýmikoli jinými antikoagulancii
kontraindikována, vyjma specifických případů převodu antikoagulační terapie, kdy je UFH podáván
vdávkách nezbytných pro udržení otevřeného centrálního žilního nebo tepenného katétru nebo kdy je
UFH podáván během katetrizační ablace kvůli fibrilaci síníPokombinovaném podávání enoxaparinu byl pozorován doplňkový účinek na účinnost proti faktoru Xa.
Při současném podávání apixabanu sASA325 mg 1x denně nebyly zjištěny farmakokinetické nebo
farmakodynamické interakce.
Vklinických hodnoceních fázeI nebylo při současném podávání s klopidogrelem nebo skombinací klopidogrelu 75mg a ASA 162mg 1x denně, nebo s prasugrelem 10mg 1x dennědestiček ve srovnání spodáváním antiagregancií bez apixabanu. Nárůsty vtestech srážlivosti a aPTTNaproxen respektive Cmaxapixabanu. U apixabanu bylo zjištěno odpovídající zvýšení testů srážlivosti. Po
současném podání apixabanu a naproxenu nebyly zjištěny změny účinku naproxenu na agregaci
destiček indukovanoukyselinou arachidonovou a žádné klinicky významné prodloužení doby
krvácení.
Navzdory těmto zjištěním se může u jednotlivců objevit výraznější farmakodynamická odpověď při
současném podávání antiagregancií sapixabanem. Apixabanje nutné užívat sopatrností při současné
léčbě seSSRIs/SNRI,NSA, ASA a/nebo inhibitory P2Y12, protože tyto léčivé přípravky typicky
zvyšují riziko krvácení Se souběžnýmpodáváním jiných inhibitorů agregacedestiček GPIIb/IIIa, dipyridamol, dextran nebo sulfinpyrazontyto látky zvyšují riziko krvácení, souběžné podávání těchto léčivých přípravků sapibaxanemse
nedoporučujeJiné současně podávané léky
Při současném podávání apixabanu satenololem nebo famotidinem nebyly zjištěny žádné klinicky
významné farmakokinetické nebo farmakodynamické interakce. Současné podávání apixabanu 10mg
s atenololem 100mg nemělo klinicky významný účinek na farmakokinetiku apixabanu. Následně po
podání těchto dvou přípravků současně byla průměrná AUC a Cmaxapixabanu o 15% resp. 18% nižší
než při samostatném podání. Podání apixabanu 10mg s famotidinem 40mg nemělo žádný vliv na
AUC nebo Cmaxapixabanu.
Účinek apixabanu na jiné léčivé přípravky
In vitrostudie apixabanu neprokázaly inhibiční účinek na aktivitu CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6,
CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4 aktivituCYP2C19 plazmatická koncentrace zaznamenaná u pacientů. Apixaban neindukoval CYP1A2, CYP2B6,
CYP3A4/5 vkoncentracích do 20 M. Proto se neočekává, že by apixaban měnil metabolickou
clearance současně podávaných léčivých přípravků, které jsou metabolizovány těmito enzymy.
Apixaban není významným inhibitorem P-gp.
Vklinických hodnoceních provedených u zdravých subjektů, jak je popsáno níže, apixaban významně
nezměnil farmakokinetiku digoxinu, naproxenu nebo atenololu.
Digoxin
Současné podávání apixabanu neovlivnilo AUC nebo Cmaxdigoxinu. Proto apixaban neinhibuje transport substrátů zprostředkovaný
P-gp.
Naproxen
Současné podání jedné dávky apixabanu nemělo žádný vliv na AUC nebo Cmaxnaproxenu.
Atenolol
Současné podání jedné dávky apixabanu blokátoru, neměnilo farmakokinetiku atenololu.
Aktivní uhlí
Podávání aktivního uhlí snižuje expozici apixabanu 4.6Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
O použití apixabanu u těhotných žen nejsou kdispozici žádné údaje. Studie na zvířatechneprokazují
přímé nebo nepřímé škodlivé účinky, pokud jde o reprodukční toxicituapixabanu vtěhotenstvíse zpreventivních důvodů nedoporučuje.
Kojení
Není známo, zda se apixaban nebo jeho metabolity vylučují do lidského mléka. Dostupné údaje
uzvířat prokázaly exkreci apixabanu do mlékadítě.
Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout,
zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání apixabanu.
Fertilita
Studie nazvířatech, kterým byl podáván apixaban, neprokázaly vliv na fertilitu 4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek Eliquisnemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8Nežádoucí účinky
Souhrn bezpečnostního profilu
Bezpečnost apixabanu byla studována vsedmi klinických studiích fáze III zahrnujících přes
21000pacientů: přes 5000pacientů ve studiích VTEp, přes 11000pacientů ve studiích NVAF apřes
4000pacientů ve studiích léčby VTE a221dnůČasté nežádoucí účinky byly krvácení, kontuze, epistaxe a hematom afrekvencinežádoucích účinků podle indikaceVe studiích VTEp mělo nežádoucí účinky celkem 11 % pacientů léčených apixabanem 2,5 mg dvakrát
denně. Ve studiích apixabanu ve srovnání s enoxaparinem byla celková četnost výskytu nežádoucích
účinků spojených skrvácením 10%.
Ve studiích NVAF byla celková četnost výskytu nežádoucích účinkůsouvisejících skrvácením u
apixabanu 24,3% ve studii apixabanu ve srovnání s warfarinem a 9,6% ve studii apixabanu ve
srovnání skyselinou acetylsalicylovou. Ve studii apixabanu ve srovnání s warfarinem byla četnost
výskytu závažného gastrointestinálního krvácení podle ISTH krvácení z rektaISTH u apixabanu byla 0,18%/rok.
Ve studiích VTEt byla celková četnost výskytu nežádoucích účinků souvisejících skrvácením
uapixabanu 15,6% ve studii apixabanu ve srovnání s enoxaparinem/warfarinem a 13,3% ve studii
apixabanu ve srovnání s placebem Souhrn nežádoucích účinků vtabulce
Vtabulce č.2 jsou uvedeny nežádoucí účinky seřazené pod záhlavím jednotlivých tříd orgánových
systémů a frekvencíspoužitím následujících kategorií: velmi časté méně časté známo Tabulka 2: Nežádoucí účinky v tabulce
Třídy orgánových systémůPrevence VTE u
dospělých

pacientů, kteří
podstoupili
elektivní náhradu
kyčelního nebo
kolenního kloubu
Prevencecévní
mozkové příhody a
systémové embolie

u dospělých
pacientů s NVAF,
sjedním nebo více
rizikovými faktory
Léčba DVT a
PE, a
prevence
rekurentní
DVT a PE

Poruchykrve a lymfatického systému
AnemieČastéČastéČasté
TrombocytopenieMéně častéMéně častéČasté
Poruchy imunitního systému
Hypersenzitivita, alergický otok a
anafylaxe
VzácnéMéně častéMéně časté
PruritusMéně častéMéně častéMéně časté*
AngioedémNení známoNení známoNení známo
Poruchy nervového systému
N:sz:iá zgiomaíI†Není známoMéně častéVzácné
Poruchy oka
_NíI tazgiomaíIž
GsomíáekcláNáíq Nkclá
Cévní poruchy
PgiomaíIT taDdtdNáíq NkcláekcláNáíq Nkclá
Xílgkkhč:Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
PDaPgiomaíI č: čůmtkmIt: lgkzln .aíI síoGastrointestinální poruchy
.knsakekcláekcláekclá
[kclg:eílacleíoríI zgiomaíI Náíq Nkcláekcláekclá
PgiomaíI staPgiomaíI sfcl.aíI síoDaMazloríI zgiomaíIT zgiomaíI s čocíIGsomíáekcláekclá
Malg:Poruchy jater a žlučových cest
Mhí:gsiůHaío kcsiůHaío krzkremzo O:cOklosk izgieT
siůHaíů heregnheí izgie
Náíq NkcláNáíq NkcláNáíq Nkclá
YiůHaío pkYiůHaío krkíeíkPoruchy kůže a podkožní tkáně
P:jíI idgojzk.aíI síoMr:PgdltaP:jíI ikcznrelečk.aíI síoPoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vikr:iá zgiomaíIGsomíáGsomíáNáíq Nkclá
Poruchy ledvin a močových cest
DaTřídy orgánových systémůPrevence VTE u
dospělých

pacientů, kteří
podstoupili
elektivní náhradu
kyčelního nebo
kolenního kloubu
Prevencecévní
mozkové příhody a
systémové embolie

u dospělých
pacientů s NVAF,
sjedním nebo více
rizikovými faktory
Léčba DVT a
PE, a
prevence
rekurentní
DVT a PE

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Abnormální vaginální krvácení,
urogenitální krvácení
Méně častéMéně častéČasté
Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace
PgiomaíI iVyšetření
é:seleiíI :znrlíI zgiomaíI.aíI síoPoranění, otravy a procedurální komplikace
P:ílnsaekcláekcláekclá
PgiomaíI tasgoídT taicazgama sgoídT zgiomaíI iSiNalíq ta:Náíq NkcláNáíq NkcláNáíq Nkclá
ýgkn*Ve studii CV185057 †Pojem „Mozkové krvácení“ zahrnuje jakékoli intrakraniální nebo intraspinální krvácení mozkovou příhodu nebo krvácení do putamennebo mozečku a intraventrikulární nebo subdurální krváceníPoužití apixabanu může být spojeno svyšším rizikem okultního nebo zjevného krvácení zkterékoli
tkáně nebo orgánu, které může vést kposthemoragické anemii. Známky, příznaky azávažnost budou
kolísat podle místa a stupně nebo rozsahu krvácení Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v DodatkuV.
4.9Předávkování
Předávkování apixabanem může způsobit vyšší riziko krvácení. Vpřípadě výskytu hemoragických
komplikací musí být léčba přerušena a zjištěn zdroj krvácení. Máse zvážit zahájení vhodné léčby,
např. chirurgická zástava krvácení,transfuze mražené plazmynebo podání látky ke zvrácení aktivity
inhibitorů faktoru Xa.
Vkontrolovaných klinických studiích neměl apixaban podávaný perorálně zdravým jedincům
vdávkách až 50mg denně po dobu 3až7dnů po dobu 3 dnůU zdravých subjektů snížilo podávání aktivního uhlí 2a 6hodin po požití 20mg dávky apixabanu
střední AUC apixabanu o 50 %, resp. 27 %, a nemělo žádný dopad na Cmax. Střední poločas apixabanu
klesl z13,4hodiny, když byl apixaban podáván samotný, na 5,3hodiny, když bylo aktivní uhlí podáno
2hodiny po apixabanu, a na 4,9hodiny, když bylo podáno po šesti hodinách. Tudíž podávání
aktivního uhlí může být užitečné při řešení předávkování apixabanem nebo při náhodném požití.
Vsituacích, kdy je nutno zvrátit antikoagulační účinek z důvodu život ohrožujícího nebo
nekontrolovaného krvácení, je k dispozici látka ke zvrácení aktivity inhibitorů faktoru Xa bod4.4rekombinantního faktoru VIIa. U zdravých subjektů, kterým byla podána 30minutová infuze
4faktorového PCC, bylo na konci infuze pozorováno zjevné zvrácení farmakodynamických účinků
apixabanu, prokázané změnami ve stanovení tvorby trombinu, přičemž během 4hodin od začátku
infuze bylo dosaženo výchozích hodnot. Nejsou však žádné klinické zkušenosti spoužitím
4faktorových přípravků PCC k zástavě krvácení u jedinců, kterým byl podán apixaban. Vsoučasné
době nejsou žádné zkušenosti spoužitím rekombinantního faktoru VIIa u jedinců léčených
apixabanem. Je možné zvážit opakované podání rekombinantního faktoru VIIa a jeho titraci
vzávislosti na zlepšení krvácení.
V závislosti na lokální dostupnosti odborníka na koagulaci semáu závažných krvácení zvážit
konzultace s tímto odborníkem.
Pokud byla jednorázová dávka 5mg apixabanu podána perorálně, snížila hemodialýza u pacientů
vkonečném stádiu renálního onemocnění že by dialýza byla účinným prostředkem, jak zvládnout předávkování apixabanem.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, antitrombotika, přímé inhibitory faktoru Xa, ATC
kód: B01AFMechanismus účinku
Apixaban je silný, perorální, reverzibilní, přímý a vysoce selektivní inhibitor aktivního místa faktoru
Xa. Pro antitrombotické působení nevyžaduje antitrombin III. Apixaban inhibuje volný a v koagulu
vázaný faktor Xa a protrombinázovou aktivitu. Apixaban nemá přímé účinky na agregaci destiček, ale
nepřímo inhibuje agregaci destiček indukovanou trombinem. Inhibicí faktoru Xa zabraňuje apixaban
tvorbě trombinu a vzniku trombu.V preklinických studiích apixabanu nazvířecích modelech byla
prokázána antitrombotická účinnost vprevenci arteriální a venózní trombózy vdávkách, při kterých
byla zachována hemostáza.
Farmakodynamické účinky
Farmakodynamické účinky apixabanu odrážejí mechanismus působení inhibice FXa prodlužuje apixaban testy srážlivosti, jako je například protrombinový čas aaktivovaný parciální tromboplastinový čas malé změny těchto testů srážení, které jsou také velmi variabilní. Tyto testy se nedoporučují ke
zhodnocení farmakodynamických účinků apixabanu. Ve stanovení tvorby trombinu snížil apixaban
endogenní trombinový potenciál, který je měřítkemtvorby trombinu vlidské plazmě.
Apixaban také vykazuje anti-Factor Xapůsobení, které je zřejmé ze snížení enzymatické aktivity
faktoru Xa vmnoha komerčních anti-Factor Xasoupravách, avšak výsledky se napříč jednotlivými
soupravami liší. Údaje zklinických studií jsou dostupné pouze proheparinovou chromogenní analýzu
RotachromHeparin. Anti-Factor Xapůsobení je přímo lineárně závislé na plazmatické koncentraci
apixabanu adosahuje maximální hodnoty vdobě vrcholné plazmatické koncentrace apixabanu. Vztah
mezi plazmatickou koncentrací apixabanu a anti-Factor Xaaktivitou je přibližně lineární vširokém
rozsahu dávek apixabanu.
Tabulka 3 níže ukazuje předpokládanou expozici v ustáleném stavu a aktivitu proti faktoru Xa u každé
z indikací. U pacientů užívajících apixaban v prevenci VTE po náhradě kyčelního nebo kolenního
kloubu vykazují výsledky méně než 1,6násobné kolísání mezi maximálními a minimálními
hodnotami. U pacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří užívali apixaban v prevenci cévní mozkové
příhody a systémové embolie, výsledky vykazují 1,7násobné kolísání mezi maximálními
aminimálními hodnotami. U pacientů užívajících apixaban pro léčbu DVT a PE nebo prevenci
rekurentní DVT a PE výsledky vykazují méně než 2,2násobné kolísání mezi maximálními
aminimálními hodnotami.
Tabulka 3: Předpokládaná expozice apixabanu v ustáleném stavu a anti-Faktor Xa aktivita
Apix.
CmaxApix.
CminAktivita anti-
Faktor Xa apix.
max Aktivita anti-
Faktor Xa apix.
min Medián [5., 95. percentil]
Prevence VTE: po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu
2,5mg 2x denně77 [41, 146]51 [23, 109]1,3 [0,67; 2,4]0,84 [0,37; 1,Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie: NVAF
2,5mg 2x denně*123 [69, 221]79 [34, 162]1,8 [1,0; 3,3]1,2 [0,51; 2,5mg 2x denně171 [91, 321]103 [41, 230]2,6 [1,4; 4,8]1,5 [0,61; 3,Léčba DVT, léčba PE a prevence rekurentní DVT a PE 2,5mg 2 x denně67 [30, 153]32 [11, 90]1,0 [0,46; 2,5]0,49 [0,17; 1, 5mg 2 x denně 132 [59, 302]63 [22, 177]2,1 [0,91; 5,2]1,0 [0,33; 2,10mg 2 x denně251 [111, 572]120 [41, 335]4,2 [1,8; 10,8]1,9 [0,64; 5,* Populace s upravenou dávkou na základě 2 ze 3 kritérií snížení dávky ve studii ARISTOTLE.
Ačkoli léčba apixabanem nevyžaduje běžné sledování expozice, může být kalibrovaný kvantitativní
test anti-Faktor Xa aktivity užitečný ve výjimečnýchsituacích, kdy by mohla znalost expozice
apixabanu pomoci učinit informovaná klinická rozhodnutí, např. při předávkování či mimořádné
operaci.
Klinická účinnost a bezpečnost
Prevence VTE Klinický program apixabanu byl naplánován kprůkazu účinnosti a bezpečnosti apixabanu vprevenci
VTE u širokého spektra dospělých pacientů podstupujících plánovanou náhradu kyčelního nebo
kolenního kloubu. Do dvou pivotních, dvojitě zaslepených, mezinárodních klinických hodnocení
srovnávajících apixaban 2,5mg perorálně 2x denně 1262pacientů sapixabanemporuchou funkce ledvin.
Do klinického hodnocení ADVANCE-3 bylo zařazeno 5407pacientů, kteří podstoupili elektivní
náhradu kyčelního kloubu, a do klinického hodnocení ADVANCE-2 bylo zařazeno 3057pacientů
postupujících elektivní náhradu kolenního kloubu. Pacienti byli léčení buď apixabanem 2,5mg
podávaným perorálně 2x denně jednou denně podávání enoxaparinu bylo zahájeno 9až15hodin před operací. Jak apixaban, tak enoxaparin byly
podávány po dobu 32-38dnů vklinickém hodnocení ADVANCE-3 a po dobu 10-14dnů vklinickém
hodnocení ADVANCE-Na základě anamnézy pacientů vpopulaci klinického hodnocení ADVANCE-3 a ADVANCE-ischemickou chorobou srdeční.
Apixaban vykazoval statisticky superiorní snížení primárního cílového parametru složeného ze všech
VTE/úmrtí ze všech příčin a cílového parametru závažné VTE, složeného zproximální DVT, nefatální
PE a úmrtím souvisejícím sVTE ve srovnání senoxaparinem jak u náhrady kyčelního kloubu, tak
kolenního kloubu Tabulka 4: Výsledky účinnosti zpivotních klinických hodnocení fáze III
Klinické hodnoceníADVANCE-3 Studijní léčba
Dávka
Trvání léčby
Apixaban
2,5mg p.o.
2x denně
35 ± 3 d
Enoxaparin
40 mg s.c.
1x denně
35 ± 3 d
p-
hodnot
a
Apixaban
2,5mg p.o.
2x denně
12 ± 2 d
Enoxaparin
40 mg s.c.
1x denně
12 ± 2 d
p-
hodnot
a
Celková VTE/úmrtí ze všech příčin
Počet příhod/pacientů
Výskyt příhod
1,39 %
3,86 %<0,15,06 %
24,37 %<0,1Relativní riziko
95% CI
0,Počet příhod/pacientů
Výskyt příhod
0,45 %
1,14 %0,1,2,17 %0,Relativní riziko
95% CI
0,krvácení vykazovaly podobný výskyt u pacientů léčených apixabanem vdávce 2,5mg ve srovnání
senoxaparinem 40mg chirurgického výkonu.
Tabulka 5: Výsledky výskytu krvácení zpivotních klinických hodnocení fáze III*
ADVANCE-3ADVANCE-Apixaban
2,5mg p.o.
2xdenně
35 ± 3 d
Enoxaparin
40 mg s.c. 1xdenně
35 ± 3 d
Apixaban
2,5mg p.o.
2xdenně
12 ± 2 d
Enoxaparin
40 mg s.c. 1xdenně
12 ± 2 d
Všichni léčenín = 2673n = 2659n = 1501n = Léčebné obdobíZávažné22 FatálníZávažné +
CRNM
129 Všechna313 Pooperační období Závažné9 FatálníZávažné +
CRNM
96 Všechna261 *Kritéria pro všechna krvácení zahrnovala krvácení vmístě chirurgického výkonu
1Zahrnuje příhody, ke kterým došlo po první dávce enoxaparinu Zahrnuje příhody, ke kterým došlo po první dávce apixabanu Celková incidence nežádoucích účinků krvácení, anemie a abnormalit aminotransferázALThodnoceních fáze II a III u elektivní náhrady kyčelního a kolenního kloubu.
Ve studii u pacientů s náhradou kolenního kloubu byly během plánované léčebné periody
diagnostikovány 4případy PE vrameni léčeném apixabanem oproti žádnému případu vrameni
léčeném enoxaparinem. Toto vyšší číslo PE nelze vysvětlit.
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů snevalvulární fibrilací
síní V klinickém programu bylo z celkového počtu 23799pacientů randomizováno 11927 do skupiny apixabanu. Program měl
za cíl prokázat účinnost a bezpečnost apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a systémové
embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní faktorů, jako:
předchozí cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka věk ≥75let
hypertenze
diabetes mellitus
symptomatické srdeční selhání Studie ARISTOTLE
Ve studii ARISTOTLE bylo celkem 18201pacientů randomizováno do dvojitě slepé léčby
apixabanem 5mg 2x denně warfarinem 20měsíců. Průměrný věk byl 69,1let, průměrné CHADS2skóre činilo 2,1 a 18,9 % pacientů již
prodělalo cévní mozkovou příhodu nebo TIA.
Apixaban dosáhl v této studii statisticky významnou superioritu nad warfarinem v primárním cílovém
parametru prevence cévní mozkové příhody tabulka 6Tabulka 6: Výsledky účinnosti u pacientů s fibrilací síní ve studii ARISTOTLE
Apixaban
N=n Warfarin
N=n Míra rizika
hodnota
Cévní mozková příhoda nebo

systémová embolie
212 Ischemická nebo nespecifikovaná162 Apixaban prokázal snížení počtu cévních mozkových příhod a systémových embolií ve srovnání
swarfarinem napříč různými úrovněmi centra TTR; uvnitř nejvyššího kvartilu TTR podle centra byla
míra rizika pro apixaban vs. warfarin 0,73 Hlavní sekundární cílové parametry závažného krvácení a úmrtí ze všech příčin byly testovány podle
předem specifikované hierarchické strategie, aby byla ve studii pod kontrolou chyba 1. typu.
Statisticky významná superiorita byla také dosažena u klíčových sekundárních cílových parametrů: jak
závažného krvácení, tak úmrtí ze všech příčin pozorované výhody apixabanu ve srovnání s warfarinem v souvislosti s úmrtím ze všech příčin
zmenšily.
Tabulka 7: Sekundární cílové parametry u pacientů s fibrilací síní ve studii ARISTOTLE
Apixaban
N = n Warfarin
N = n Míra rizika
p-hodnota
Výsledky krvácení
Závažné*327 Úmrtí ze všech příčin603 †Nezávažné, ale klinicky významné
Celkový výskyt ukončení léčby kvůli nežádoucím účinkům ve studii ARISTOTLE byl 1,8% pro
apixaban a2,6% pro warfarin.
Výsledky účinnosti pro předem specifikované podskupiny, včetně skóre CHADS2, věku, tělesné
hmotnosti, pohlaví, funkčního stavu ledvin, předchozícévnímozkové příhody nebo TIA a diabetu
byly konzistentní s primárními výsledky účinnosti pro celkovou populaci zkoumanou ve studii.
Incidence závažného gastrointestinálního krvácení podle ISTH GIT a krvácení z rektaVýsledky závažného krvácení u předem specifikovaných podskupin, včetně skóre CHADS2, věku,
tělesné hmotnosti, pohlaví, funkčního stavu ledvin, předchozícévnímozkové příhody nebo TIA a
diabetu byly konzistentní s primárními výsledky účinnosti pro celkovou populaci zkoumanou ve
studii.
Studie AVERROES
Ve studii AVERROES bylo celkem 5598pacientů, které zkoušející považovali za nevhodné pro VKA,
randomizováno k léčbě apixabanem 5mg 2x denně [6,4%], viz bod4.2studijní léčivé látce po průměrnoudobu 14 měsíců. průměrnývěk byl 69,9let, průměrné skóre
CHADS2bylo 2,0 a13,6% pacientů mělo předchozí cévní mozkovou příhodu nebo TIA.
Častými důvody nevhodnosti pro VKA terapii vestudii AVERROES byla
nemožnost/nepravděpodobnost získání INR v požadovaných intervalech léčbu VKA spolehnout, že pacient bude dodržovat instrukce pro léčivé přípravky obsahující VKA potíže/očekávané potíže při kontaktování pacienta v případě urgentní změny dávkování Studie AVERROES byla brzy ukončena na doporučení nezávislé Komise pro monitorování dat
vzhledem k jasným důkazům o poklesu výskytu cévních mozkových příhod a systémových embolií
spřijatelným bezpečnostním profilem.
Celkový výskyt ukončení léčby ve studii AVERROES kvůli nežádoucím účinkům byl 1,5%
proapixaban a1,3% pro ASA.
Ve studii dosáhl apixaban statisticky významnou superioritu v primárním cílovém parametru prevence
cévní mozkové příhody Tabulka 8: Hlavnívýsledky hodnocení účinnosti u pacientů s fibrilací síníve studii AVERROES
Apixaban
N = n ASA
N = n Míra rizika
p-hodnota
Cévní mozková příhoda nebo

systémová embolie*
51 ischemická nebo nespecifikovaná43 systémová embolie, MI nebo úmrtí
zvaskulárních příčin*†
132 † Sekundární cílový parametr
V četnosti výskytu závažného krvácení nebyl mezi apixabanem a ASA žádný statisticky významný
rozdíl Tabulka 9: Krvácivé příhody u pacientů s fibrilací síní ve studii AVERROES
Apixaban
N = n ASA
N = n Míra rizika
p-hodnota
Závažné*45 † Nezávažné, ale klinicky významné
Pacienti sNVAF aACS a/nebo podstupující PCI
Otevřené, randomizované, kontrolované hodnocení AUGUSTUS suspořádáním 2x2faktoriál
zahrnovalo 4614pacientů sNVAF, kteří měli ACS pacienti dostávalizákladní terapiiinhibitorem P2Y12 standardní péče.
Pacienti byli do 14dnů od ACS a/nebo PCI randomizováni buď do skupiny sapixabanem 5mg 2krát
denně dostávalo nižší dávkuPrůměrnývěkbyl 69,9let, 94% randomizovaných pacientů měloskóre CHA2DS2-VASc >2 a47%
měloskóre HAS-BLED >3. Upacientů randomizovaných do skupiny sVKA činil podíl doby
vterapeutickém rozmezí hranicí INR Hlavnímcílem hodnocení AUGUSTUS bylo vyhodnotit bezpečnost sprimárním cílovým parametrem
závažnéhokrvácení nebo CRNM krvácenípodle ISTH. Ve srovnání apixabanu sVKA se primární
bezpečnostní cílový parametr závažnéhonebo CRNM krvácení v6.měsíci vyskytl vrameni
sapixabanem u241CI: 0,58; 0,82; hodnota p[oboustranný test] <0,0001 pro non-inferiorituap<0,0001 pro superiorituVpřípadě VKA další analýzy za využití podskupin dleTTR ukázaly, že nejvyšší míra krvácení byla
spojena snejnižším kvartilem TTR. Míra krvácení byla podobná meziapixabanem anejvyšším
kvartilem TTR.
Ve srovnáníASA splacebem se primární bezpečnostní cílový parametr závažnéhonebo CRNM
krvácení podle ISTH v6.měsíci vyskytl u367pacientů vrameni splacebem Konkrétně upacientů léčených apixabanem se závažnénebo CRNM krvácení vrameni sASA
vyskytlo u157 VKA se závažné nebo CRNM krvácení vyskytlo u208 Jiné účinky léčby byly vyhodnoceny jako sekundární cílestudie se složenými cílovýmiparametry.
Ve srovnání apixabanu sVKA se složený cílový parametr úmrtí nebo opakované hospitalizace vyskytl
u541 cílový parametr úmrtí nebo ischemické příhody stentu či urgentní revaskularizaceVe srovnání ASA splacebem se složený cílový parametr úmrtí nebo opakované hospitalizace vyskytl
u604 cílový parametr úmrtí nebo ischemické příhody stentu či urgentní revaskularizacepacientů vrameni splacebem.
Pacienti podstupující kardioverzi
Otevřené multicentrické studie EMANATE se účastnilo 1500pacientů sNVAF, kteří byli plánováni
ke kardioverzi. Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří buď nebyli dosud léčeni perorálními
antikoagulancii, nebo jimi byli předléčeni méně než 48hodin. Pacienti byli randomizováni v poměru
1:1 do skupiny sapixabanem nebo skupiny sheparinem a/nebo VKA pro prevenci
kardiovaskulárních příhod. Po nejméně 5dávkách apixabanu vdávkovacím režimu 5mg 2x denně
farmakologická kardioverze. Pokud byla kardioverze potřeba dříve, byla provedena po uplynutí
nejméně 2hodin od podání 10mg nasycovací jednorázové dávky uvybraných pacientů Ve skupině s apixabanem sheparinem a/nebo VKA došlo k 6 0,00;0,64au1pacienta systémové embolizace.
K příhodám závažného krvácení a CRNM krvácení došlo u 3 skupině sapixabanem v porovnání s 6 VKA.
Tato studie prokázala srovnatelnou účinnost a bezpečnost léčby apixabanem aléčby heparinem a/nebo
VKA v klinickém kontextu kardioverze.
Léčba DVT, léčba PE and prevence rekurentní DVT a PE Cílem klinického programu apixaban versus placeboantikoagulační léčby DVT a/nebo PE paralelní, dvojitě slepá, mezinárodní hodnocení u pacientů se symptomatickou proximální DVT nebo
symptomatickou PE. Všechny klíčové cíle bezpečnosti a účinnosti byly posuzovány nezávislou komisí
bez odslepení.
Studie AMPLIFY
Ve studii AMPLIFY bylo celkem 5 395pacientů randomizováno kléčbě apixabanem 10mg 2x denně
perorálně po dobu 7dnů, a poté apixabanem 5mg 2x denně perorálně po 6 měsíců, nebo
enoxaparinem 1mg/kg 2x denně subkutánně po dobu nejméně 5dnůawarfarinem randomizovaných pacientů mělo ničím nevyvolané příhody VTE.
U pacientů randomizovaných kwarfarinu činil průměrnýprocentuální podíl času vterapeutickém
rozmezí sVTE souvisejících napříč různými úrovněmi TTR centra; v rámci nejvyššího kvartilu TTR podle
centra byla míra relativního rizika pro apixaban vs. enoxaparin 0,79 Studie prokázala, že apixaban nebyl horší než enoxaparin/warfarin vkombinovaném primárním cíli
posuzované rekurentní symptomatické VTE sVTE Tabulka 10: Výsledky účinnosti ve studii AMPLIFY
Apixaban
N=n Enoxaparin/Warfarin
N=n Relativní riziko
VTE nebo úmrtí
spojenés VTE
59 DVT20 VTE
12 všech příčin
84 KV příčin
61 sVTE, nebo závažné
krvácení
73 riziko 0,9; 95% CI podskupinami, zahrnujícími věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti závažnosti PE, umístění DVT trombu a předchozí parenterální používání heparinu byla obecně
konzistentní.
Primárním bezpečnostním cílovým parametrem bylo závažné krvácení. Ve studii měl apixaban
vprimárním cílovém parametru bezpečnosti statistickou superioritu nad enoxaparinem/warfarinem
[relativní riziko 0,31, 95% interval spolehlivosti Tabulka 11: Výsledky týkající se krvácení ve studii AMPLIFY
Apixaban
N=n Enoxaparin/
Warfarin
N=n Relativní riziko
Závažné15 skupině apixabanu obecně nižší ve srovnání se skupinou enoxaparinu/warfarinu. Posuzované ISTH
závažné gastrointestinální krvácení se vyskytlo u 6 Studie AMPLIFY-EXT
Ve studii AMPLIFY-EXT bylo celkem 2482pacientů randomizováno kléčbě apixabanem 2,5mg
dvakrát denně perorálně, apixabanem 5mg dvakrát denně perorálně nebo placebem po dobu
12měsíců po dokončení 6 až 12měsíců počáteční antikoagulační léčby. Z nich se 836pacientů
56,7let a 91,7% randomizovaných pacientů mělo ničím nevyvolané příhody VTE.
Ve studii byly obě dávky apixabanu statisticky superiorní vzhledem k placebu vprimárním cíli
symptomatické, rekurentní VTE tabulka 12Tabulka 12: Výsledky účinnosti ve studii AMPLIFY-EXT
Apixaban ApixabanPlaceboRelativní riziko 2,5mg
vs. placebo
Apix 5,0mg
vs. placebo
n Rekurentní
VTE nebo
úmrtíze všech

příčin
19 0,DVT*6 všech příčin
VTE nebo
úmrtíspojené
s VTE
14 VTE nebo

úmrtíspojené
s KV
14 DVT†
sVTE
příhoda † Jednotliví účastníci mohli mít více než jednu příhodu a být zastoupeni vobou klasifikacích
Účinnost apixabanu vprevenci rekurence VTE se udržovala napříč podskupinami, včetně věku,
pohlaví, BMI a funkce ledvin.
Primárním bezpečnostním cílovým parametrem bylo závažné krvácení během období léčby. Ve studii
se četnost výskytu závažného krvácení u obou dávek apixabanu statisticky nelišila od placeba. Mezi
četností výskytu závažného a CRNM, nezávažného, a všech krvácení nebyl statisticky významný
rozdíl mezi skupinou léčenou apixabanem 2,5mg dvakrát denně a skupinou léčenou placebem tabulka 13Tabulka 13: Výsledky týkající se krvácení ve studii AMPLIFY-EXT
Apixaban ApixabanPlaceboRelativní riziko 2,5mg
vs. placebo
2čvs. placebo
n Závažné2 CRNM
27 Všechna94 Závažné gastrointestinální krvácení definované ISTH sevyskytlo u jednohoapixabanem dávkou 5mg dvakrát denně,žádných pacientů při dávce 2,5mg dvakrát denně a jednoho
Pediatrická populace
U pediatrických pacientů nejsou schváleny žádné indikacePrevenceVTE upediatrickýchpacientů sakutnílymfoblastickou leukémií nebo lymfoblastickým
lymfomem Ve studiiPREVAPIX-ALLbylo randomizováno celkem512pacientů ve věku ≥1 až<18 s nově
diagnostikovanýmiALL neboLLléčených indukčníchemoterapií zahrnujícíasparaginázu podávanou
zavedenýmcentrálnímžilnímkatétremv poměru1:1 k nezaslepenétromboprofylaxi apixabanem
neboke standardní profylaxifixních dávek odstupňovaných podle tělesné hmotnostinavrženém tak, aby bylo dosaženo expozic
srovnatelných s expozicemi u dospělých, jimžbyla podávána dávka2,5mg dvakrát dennětabulka14vkoncentraci0,4mg/ml. Medián trvání expozice v rameni s apixabanem byl25dnů.
Tabulka14: Dávkování apixabanu ve studiiPREVAPIX-ALL
Rozmezí tělesné hmotnostiDávkovací schéma
až<10,5kg0,5mg dvakrát denně
10,5 až<18kg1mg dvakrát denně
18 až<25kg1,5mg dvakrát denně
25 až<35kg2mgdvakrát denně
≥35kg2,5mg dvakrát denně
Primární cílový parametr účinnosti byl složený ukazatelpozitivně posouzenésymptomatické
aasymptomatické nefatální hluboké žilní trombózy, plicní embolizace,trombózy mozkového žilního
sinusuaúmrtí souvisejícíhos žilnítromboembolickou příhodou. Incidence primárního cílového
parametru účinnosti byla31 standardní léčbou. Nebylo dosaženo významného sníženírelativníhorizika.
Cílové parametry bezpečnosti bylyposouzeny podle kritériíISTH. Primární cílový parametr
bezpečnosti, závažné krvácení, se v obou léčebných ramenech vyskytl u0,8% pacientů. CRNM
krvácení se vyskytlo u11pacientůstandardní léčbou. Nejčastější příhoda CRNMkrvácení přispívající k rozdílnému výsledku léčby byla
lehká až středně závažná epistaxe. Menší krvácivé příhody se vyskytly u37pacientů v rameni
sapixabanemPrevencetromboembolických příhodsrdečním onemocněním
SAXOPHONE bylaotevřená multicentrická komparativní studie s randomizací v poměru2:upacientů ve věku od28dnůdo <18let s vrozeným nebo získanýmsrdečním onemocněním,
ukterých byla nutná antikoagulačníléčba. Pacienti dostávali buďapixaban, nebo standardní
tromboprofylaxi antagonistouvitamínuK nebo nízkomolekulárnímheparinem. Apixaban byl podáván
v režimu fixních dávekodstupňovaných podle tělesné hmotnostinavrženém tak, aby bylo dosaženo
expozic srovnatelných s expozicemi u dospělých, jimž byla podávána dávka 5mg dvakrát denně tabulka15vkoncentraci 0,4mg/ml. Průměrnétrvání expozice v rameni s apixabanem bylo 331dnů.
Tabulka15: Dávkování apixabanu ve studiiSAXOPHONE
Rozmezí tělesné hmotnostiDávkovací schéma
až<9 kg1mg dvakrát denně
až<12 kg1,5mg dvakrát denně
12 až<18 kg2mg dvakrát denně
18 až<25 kg3mg dvakrát denně
25 až<35 kg4mgdvakrát denně
≥35 kg5mg dvakrát denně
Primární cílový parametr bezpečnosti, složený ukazatel pozitivně posouzenéhozávažného krvácení
definovaného podlekritériíISTHa CRNM krvácení, se vyskytl u1 sapixabanem a u3 bezpečnosti,pozitivně posouzenázávažnákrvácení, pozitivně posouzená CRNMkrvácení avšechny
pozitivně posouzenékrvácivépříhody,měly napříč oběma léčebnými rameny podobnou incidenci.
Sekundární cílový parametr bezpečnosti,vysazení léčivého přípravku z důvodu nežádoucí příhody,
nesnášenlivosti nebo krvácení,byl hlášen u7 pacienta v rameni se standardní léčbou. U žádného pacienta v kterémkoli léčebném rameni nedošlo k
tromboembolické příhodě. V žádném z léčebných ramen nedošlo k úmrtí.
Tato studie vzhledem k předpokládané nízké incidenciTE a krvácivých příhod v této populacibyla
navržena prospektivně k popisuúčinnosti a bezpečnosti.Z důvodu zjištěné nízké incidence TEv této
studii nemohlo být snížení rizika definitivně prokázáno.
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odkladpovinnosti předložit výsledky studií léčby
venózních tromboembolických příhodpřípravkem Eliquisu jedné nebo více podskupin pediatrické
populace5.2Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Absolutní biologická dostupnost apixabanu je přibližně 50% pro dávky až do 10mg. Apixaban je
rychle absorbován smaximální koncentrací sjídlem neovlivňuje AUC nebo Cmaxapixabanu vdávce 10mg. Apixaban se může užívat sjídlem
nebo bez jídla.
Apixaban vykazuje lineární farmakokinetiku se zvýšením expozice úměrně dávce pro perorální dávky
až 10mg. Vdávkách 25mg je absorpce apixabanu omezenarozpuštěním a biologická dostupnost je
snížena. Parametry expozice apixabanu vykazují nízkou až střední variabilitu, která odráží intra-
ainterindividuální variabilitu o ~20% CV a respektive ~30% CV.
Expozice po perorálním podání 10mg apixabanu ve 2rozdrcených 5mg tabletách rozmíchaných
v30ml vody byla srovnatelná sexpozicí po perorálním podání 2celých 5mg tablet. Po perorálním
podání 10mg apixabanu ve 2rozdrcených 5mg tabletách s30g jablečného protlaku byla Cmaxa AUC
o 21% resp. 16% nižší vporovnání s podáním 2celých 5mg tablet. Snížení expozice se nepovažuje
za klinicky významné.
Expozice po podání rozdrcené 5mg tablety apixabanu rozmíchané v60ml G5W a podané
nazogastrickou sondou byla podobná expozici pozorované vjiných klinických studiích zahrnujících
zdravé subjekty, kteří užili jednorázovouperorální dávku 5mg tablety apixabanu.
Vzhledem kpředvídatelnému farmakokinetickému profilu apixabanu úměrnému dávce lze výsledky
týkající se biologické dostupnosti zprovedených studií aplikovat i na nižší dávky apixabanu.
Distribuce
Vazba na plazmatické proteiny je u lidí přibližně 87%. Distribuční objem Biotransformace a eliminace
Apixaban má mnoho způsobů eliminace. Zdávky apixabanu podané u člověka se přibližně 25% mění
na metabolity, znichž většina se vylučuje stolicí. Renální exkrece apixabanu přispívápřibližně 27%
zcelkové clearance. Vklinických a neklinických studiích byla zaznamenána další exkrece
prostřednictvím žluči,resp. přímá střevníexkrece.
Apixaban má celkovou clearance 3,3l/h a poločas přibližně 12hodin.
Hlavními místy biotransformace je o-demetylace a hydroxylace na 3-oxopiperidinylové části.
Apixaban je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4/5 smenším přispěním CYP1A2, 2C8,
2C9, 2C19 a 2J2. Nezměněný apixaban je hlavní složkou vlidské plazmě související sléčivoulátkou a
nemá žádné aktivní cirkulující metabolity. Apixaban je substrátem transportních proteinů, P-gp a
proteinu breast cancer resistance protein Starší pacienti
Starší pacienti hodnotou AUC vyšší o přibližně 32% a žádným rozdílem v Cmax.
Porucha funkce ledvin
Porucha funkce ledvin neměla žádný vliv na maximální koncentraci apixabanu. Bylo zaznamenáno
zvýšení expozice apixabanu odpovídající poklesu renální funkce, což bylo hodnoceno prostřednictvím
clearance kreatininu. U jedinců slehkouledvin vzrostly plazmatické koncentrace apixabanu sjedinci snormální clearance kreatininu. Porucha funkce ledvin neměla žádný patrný vliv na vztah
mezi plazmatickou koncentrací apixabanu a anti-Factor Xaaktivitou.
Pokud byla u pacientů v konečném stádiu renálního onemocnění 5mg apixabanu okamžitě po hemodialýze, zvýšila se AUC apixabanu o 36 % ve srovnání s pacienty
snormální funkcí ledvin. Hemodialýza zahájená 2hodiny po podání jednorázové dávky 5mg
apixabanu snížila AUC apixabanu u těchto pacientů s ESRD o 14 %, což odpovídá dialyzační
clearance apixabanu 18ml/min. Proto je nepravděpodobné, že by dialýza byla účinným prostředkem,
jak zvládnout předávkování apixabanem.
Porucha funkce jate
Vklinickém hodnocení porovnávajícím 8 subjektů slehkouporuchou funkce jater, Child-Pugh A
skóre 5 skóre 7 farmakokinetika jedné dávky a farmakodynamika apixabanu 5mg nebyly u subjektů sporuchou
funkce jater změněny. Změny aktivity proti faktoru Xa a INR byly mezi subjekty slehkoua středně
těžkou poruchou funkce jater a zdravými subjekty srovnatelné.
Pohlaví
Expozice apixabanu byla u žen o přibližně 18 % vyšší než u mužů.
Etnický původ a rasa
Výsledky ze studií fázeI neprokázaly znatelný rozdíl farmakokinetiky apixabanu u bělochů, Asiatů,
černochů/Afroameričanů. Zjištění populační farmakokinetické analýzy u pacientů, kteří užívali
apixaban, obecně odpovídaly výsledkům fázeI.
Tělesná hmotnost
Ve srovnání sexpozicí apixabanu u subjektů stělesnou hmotností 65až85kg byla tělesná hmotnost
>120 kg spojena snižší expozicí o přibližně 30% a tělesná hmotnost <50kg byla spojena svyšší
expozicí o přibližně 30 %.
Vztah mezi farmakokinetikou/farmakodynamikou
Farmakokinetický/farmakodynamický aněkolika PD konečnými body širokého rozmezí dávek proti faktoru Xa byl popsán pomocí lineárního modelu. Vztah FK/FD pozorovaný u pacientů, kteří
užívali apixaban, odpovídal vztahu zjištěnému u zdravých pacientů.
5.3Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční, vývojové
ajuvenilní toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
Hlavními sledovanými účinky ve studiích toxicity po opakovaném podávání byly ty, které souvisely
sfarmakodynamickým účinkem apixabanu na parametry krevní srážlivosti. Ve studiích toxicity byla
zjištěna malá až žádná tendence ke krvácení. Jelikož to však může být způsobeno nižší citlivostí
neklinických druhů ve srovnání slidmi, při vyvozování důsledků pro člověka mábýt tento výsledek
interpretován sopatrností.
Vmléce potkanů byl zjištěn vysoký poměr mléko/mateřská plazma přibližně306.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1Seznam pomocných látek
Jádro tablety:
laktosa
mikrokrystalická celulosa natrium-lauryl-sulfát
magnesium-stearát Potahová vrstvatablety:
monohydrát laktosy
hypromelosa žlutý oxid železitý Neuplatňuje se.
6.3Doba použitelnosti
3roky
6.4Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6.5Druh obalu a obsah balení
Al-PVC/PVdC blistry. Krabičky obsahující 10, 20, 60, 168 a 200potahovaných tablet.
Al-PVC/PVdC perforované jednodávkové blistry s60x1 a 100x1potahovanou tabletou.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
8.REGISTRAČNÍ ČÍSLOEU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 18. května Datum posledního prodloužení registrace:11.ledna 10.DATUM REVIZE TEXTU
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravkyna adresehttp://www.ema.europa.eu/.
1.NÁZEV PŘÍPRAVKU
Eliquis5mg potahované tablety
2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 5mg.
Pomocnálátka/pomocné látkyse známým účinkem
Jedna 5mg potahovaná tableta obsahuje 102,9mg laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod6.3.LÉKOVÁ FORMA
Potahovaná tableta Růžové, oválné tablety 4.KLINICKÉ ÚDAJE
4.1Terapeutické indikace
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů snevalvulární fibrilací
síní tranzitorní ischemická ataka selhání Léčba hluboké žilní trombózy udospělých 4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů snevalvulární fibrilací síní Doporučená dávka apixabanuje 5mg perorálně 2x denně.
Snížení dávky
Doporučená dávka apixabanu je 2,5mg perorálně 2x denně u pacientů sNVAF a za přítomnosti
nejméně dvou znásledujících skutečností: věk ≥ 80 let, tělesná váha ≤ 60 kg nebo kreatinin vséru
≥1,5 mg/dl Léčba má být dlouhodobá.
Léčba DVT, léčba PE a prevence rekurentní DVT a PE Doporučená dávka apixabanu pro léčbu akutní DVT a léčbu PE je 10mg užívaných perorálně 2x
denně po dobu prvních 7dnů; poté se užívá 5mg perorálně 2x denně. Podle dostupných doporučených
lékařských postupů mákrátké trvání léčby faktorů Doporučená dávka apixabanu pro prevenci rekurentní DVT a PE je 2,5mg užívaných perorálně 2x
denně. Je-li prevence rekurentní DVTa PE indikována, má se dávka 2,5mg 2x denně nasadit po
dokončení šestiměsíční léčby apixabanem5mg 2x denně nebo jiným antikoagulanciem, jak ukazuje
Tabulka 1 Tabulka 1:Doporučená dávka Rozpis dávkováníMaximální denní dávka
Léčba DVT nebo PE10mg 2x denně po době prvních
7dnů
20mg
poté 5mg 2x denně 10mg
Prevence rekurentní DVT a/nebo
PE po dokončení 6měsíců léčby
DVT nebo PE
2,5mg 2x denně5mg
Celkové trvání léčby musí být upraveno individuálně po pečlivém vyhodnocení přínosu léčby oproti
riziku krvácení Vynechaná dávka
Jestliže dojde kvynechání dávky, pacient mápřípravek Eliquis užít ihned, jak si vzpomene, apotom
pokračovat vužívání 2x denně jako předtím.
Převedení léčby
Převedení léčby zparenterálních antikoagulancií napřípravek Eliquisvnásledující plánované dávce Převedení léčby zantagonisty vitamínu K Při převádění pacienta zléčby antagonisty vitamínu K warfarin nebo jinou léčbu VKA a nasadit přípravek Eliquis, pokud je mezinárodní normalizovaný
poměr Při převádění pacienta zpřípravku Eliquis na léčbu VKA je třeba pokračovat vpodávání přípravku
Eliquis nejméně po dobu dvou dnů od zahájení léčby VKA. Po dvou dnech společného podávání
přípravku Eliquis a léčby VKA je třeba zjistit INR před další plánovanou dávkou přípravku Eliquis.
Ve společném podávání přípravku Eliquis a léčby VKAje třeba pokračovat, dokud nebude INR ≥Starší pacienti
VTEt–Není nutná žádná úprava dávkování Snížení dávkyna začátku bodu4.2Porucha funkce ledvin
Upacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce ledvin platí následující doporučení:
-proléčbuDVT, léčbuPE a prevenci rekurentní DVT a PE -proprevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní
nebo tělesnou hmotností ≤60kg, je snížení dávky nezbytné a popsané výše. Při absencidalších
kritérií pro snížení dávky U pacientů stěžkou poruchou funkce ledvin -pro léčbu DVT, léčbu PE a prevenci rekurentní DVT a PE opatrností;
-pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolieu pacientů sNVAFmají pacienti
dostávat nižší dávku apixabanu, 2,5mg 2x denně.
U pacientů s clearance kreatininu <15ml/min nebo u pacientů podstupujících dialýzu nejsou klinické
zkušenosti, a proto se apixaban nedoporučuje Porucha funkce jater
Přípravek Eliquisje kontraindikován u pacientů sjaterním onemocněním spojeným skoagulopatií
aklinicky zjevným rizikem krvácení Přípravek se nedoporučuje podávat pacientům s těžkou poruchou funkce jater Přípravek se mápoužívat s opatrností u pacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce jater
úprava dávkování Pacienti sezvýšenými jaterními enzymy alaninaminotransferázounutné u této populace přípravek Eliquisužívat sopatrností přípravku Eliquismajíbýt provedeny testy jaterních funkcí.
Tělesná hmotnost
VTEt-Není nutná žádná úprava dávkování Pohlaví
Není nutná žádná úprava dávkování Pacienti podstupující katetrizační ablacimohou pokračovat vužívání apixabanu Pacienti podstupující kardioverzi
Pacientům sNVAF, kteří vyžadují kardioverzi, lze nasadit apixaban nebo pokračovat vjeho podávání.
U pacientů dříve neléčenýchantikoagulancii je nutné před kardioverzí zvážit použití zobrazovací
metody se zavedenými lékařskými postupy za účelem vyloučení trombu vlevésíni.
Upacientů, kteří zahajují léčbu apixabanem, je třeba před kardioverzí podávat 5mg 2xdenně po dobu
nejméně 2,5dne pacient splňuje kritéria pro snížení dávky ledvinPokud je kardioverzi nutné provést ještě před podáním 5dávek apixabanu, podá se jednorázová
nasycovací dávka 10mg následovaná 5mg 2x denně. Pokud pacient splňuje kritéria pro snížení
dávky, dávkovací režim se změní na 5mg jednorázovou nasycovací dávku následovanou 2,5mg 2x
denně dávka by měla být podaná nejméně 2 h před kardioverzí.
Uvšech pacientů podstupujících kardioverzi je nutné před kardioverzí potvrdit, že pacient užil
apixaban podle předpisu. Při rozhodování ozahájení adélce léčby je nutné vzít v potaz zavedené
doporučené postupy pro antikoagulační léčbu u pacientů podstupujících kardioverzi.
Pacienti sNVAF aakutním koronárním syndromem U pacientů s NVAF a ACS a/nebo PCI vdoporučené dávce vkombinaci sprotidestičkovými léky omezené zkušenosti Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Eliquisu dětí a dospívajících do 18 let nebylystanoveny. Nejsou
dostupné žádné údaje.Vsoučasnosti dostupné údaje o prevenci tromboembolických příhod jsou
popsány vbodě5.1, nelze však poskytnout žádné doporučení týkající se dávky.
Způsob podání
Perorální podání.
Přípravek Eliquisse mázapíjet vodou, lze užívat sjídlem nebo bez jídla.
Pacientům, kteří nejsou schopni spolknout celé tablety, lze tablety přípravku Eliquis rozdrtit a
rozmíchat ve vodě nebo v 5% roztoku glukosy ve vodě smíchat sjablečným protlakem a ihned podat perorálně Eliquis rozdrtit a rozmíchat v60ml vody nebo G5W a ihned podat nazogastrickou sondou bod5.2jablečném protlaku po dobu až 4hodin.
4.3Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou vbodě6.Aktivní klinicky významné krvácení.
Jaterní onemocnění spojené skoagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení bod5.2Léze nebo stav považovaný zavýznamný rizikový faktor závažného krvácení. Toto může
zahrnovat současný nebo nedávný gastrointestinální vřed, přítomnost maligních novotvarů
svysokým rizikem krvácení, nedávné poranění mozku nebo míchy, nedávná operace mozku,
míchy nebo oka, nedávné intrakraniální krvácení, známé nebo suspektní jícnové varixy,
arteriovenózní malformace, vaskulární aneurysma nebo závažné intraspinální nebo
intracerebrální vaskulární abnormality.
Souběžná léčba jakýmikoli jinými antikoagulancii, např. nefrakcionovaným heparinem nízkomolekulárními hepariny specifických případů převodu antikoagulační terapie vdávkách nezbytných pro udržení otevřeného centrálního žilního nebo tepenného katétru nebo
kdy je UFH podáván během katetrizační ablace kvůli fibrilaci síní 4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Riziko krvácení
Podobně jako při užívání jiných antikoagulancií majíbýt pacienti užívající apixaban pečlivě sledováni
s ohledem na známky krvácení. Doporučuje se, aby byl přípravek používán sopatrností vpodmínkách
vyššího rizika krvácení. Podávání apixabanuse musí přerušit, jestliže se vyskytne závažné krvácení
I když léčba apixabanem nevyžaduje rutinní monitorování expozice, ve výjimečných situacích, kdy
může znalost expozice apixabanu pomoci při klinickém rozhodování, např. při předávkování
analéhavé operaci, může být užitečný kalibrovaný kvantitativní test anti-Faktor Xa aktivity bod5.1Je kdispozici látka ke zvrácení aktivity apixabanu proti faktoru Xa.
Interakce sjinými léčivými přípravky ovlivňujícími hemostázu
Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je souběžná léčba jakýmikoli jinými antikoagulancii
kontraindikována Souběžné užívání apixabanusantiagregancii zvyšuje riziko krvácení Jsou-li pacienti léčeni souběžněselektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu protizánětlivými lékyPo operaci se souběžné podávání jiných inhibitorů agregace destiček spolu sapixabanem
nedoporučuje.
U pacientů sfibrilací síní a stavy vyžadujícími monoterapii nebo duální antiagregační terapii by se
dříve, než se tato léčba zkombinuje spřípravkem Eliquis, měly pečlivě vyhodnotit možné výhody proti
potenciálním rizikům.
Vklinické studii u pacientů sfibrilací síní zvýšilo souběžné užívání ASA riziko závažného krvácení
uapixabanu z1,8% za rok na 3,4% za rok a u rizika krvácení u warfarinu došlo ke zvýšení z2,7% za
rok na 4,6% za rok. Vtéto klinické studii byla v omezené míře antiagregační terapieKlinická studie zahrnovala pacienty sfibrilací síní aACS a/nebo podstupující PCI léčenéinhibitorem
P2Y12 sASA nebo bez ní aperorálním antikoagulanciem 6měsíců. Souběžné užívání ASA zvýšilo riziko závažného nebo CRNMnezávažnéhoupacientů léčených apixabanem z16,4% za rok na 33,1% za rok Vklinické studii spacienty svysoce rizikovým post-akutním koronárním syndromembez fibrilace
síní, kteří se vyznačovali mnohonásobnými srdečními a nesrdečními komorbiditami, a kteří dostávali
ASA nebo kombinaci ASA a klopidogrelu, bylo hlášeno významné zvýšení rizika závažného krvácení
podle ISTH u apixabanu Použití trombolytik k léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhody
Spoužitím trombolytik k léčbě akutní cévní mozkové příhody u pacientů užívajících apixaban jsou
velmi omezené zkušenostiPacienti s umělými srdečními chlopněmi
U pacientů s umělými srdečními chlopněmi a s atriální fibrilací nebo bez ní nebyla bezpečnost
aúčinnost apixabanustudována. Použití apixabanuse proto za těchto okolností nedoporučuje.
Pacienti s antifosfolipidovým syndromem
Přímo působící perorální antikoagulancia trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u pacientů s
trojí pozitivitou trombotických příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitamínu K.
Operace a invazivní výkony
Apixaban mábýt vysazen nejméně 48hodin před elektivní operací nebo invazivními výkony se
středním nebo vysokým rizikem krvácení. To platí i pro výkony, u nichž nelze vyloučit
pravděpodobnost klinicky významného krvácení, nebo u kterých by riziko krvácení bylo nepřijatelné.
Apixaban mábýt vysazen nejméně 24hodin před elektivní operací nebo invazivními výkony snízkým
rizikem krvácení. To platí i pro výkony, u nichž se očekává, že každé krvácení, které se objeví, bude
minimální, nebude kritické vzhledem kmístu výskytu, nebo bude snadno kontrolovatelné.
Jestliže nelze odložit operaci nebo invazivní výkony, je třeba dbát řádné opatrnosti a vzít v úvahu
zvýšené riziko krvácení. Toto riziko krvácení se mávážit oproti naléhavosti zásahu.
Vpodávání apixabanu se mápokračovat co nejdříve po invazivní proceduře nebo chirurgickém
výkonu, jakmile to dovoluje klinický stav a je ustavena hemostáza bod4.2U pacientů podstupujících katetrizační ablaci kvůli fibrilaci síní není nutné léčbu apixabanem
přerušovat Dočasné přerušení
Přerušení podávání antikoagulancií, včetně apixabanu,kvůli aktivnímu krvácení, elektivní operaci
nebo invazivním výkonům vystavuje pacienty zvýšenému riziku trombózy. Je třeba se vyhýbat
výpadkům léčby a pokud musí být zjakéhokoliv důvodu apixabandočasně vysazen, je třeba obnovit
terapii co nejdříve.
Hemodynamicky nestabilní pacienti sPE nebo pacienti, kteří potřebují trombolýzu nebo plicní
embolektomii
U pacientů splicní embolií, kteří jsou hemodynamicky nestabilní nebo se u nich uvažuje o trombolýze
nebo plicní embolektomii, se apixaban nedoporučuje jako alternativa knefrakcionovanému heparinu,
protože vtěchto klinických situacích nebyla bezpečnost a účinnost apixabanu stanovena.
Pacienti saktivním nádorovým onemocněním
Pacienti saktivním nádorovým onemocněním mohou být vystavenivysokému riziku venózní
tromboembolie akrvácivých příhod. Je-li upacientů snádorovým onemocněním zvažován apixaban
kléčbě DVT nebo PE, je třeba pečlivě vyhodnotit přínosy léčby oproti jejím rizikům vizbod4.3Pacienti s poruchou funkce ledvin
Omezená klinická data ukazují zvýšenou koncentraci apixabanu vplazmě u pacientů s těžkou
poruchou funkce ledvin krvácení. Přiléčbě DVT, léčbě PE a prevenci rekurentní DVT a PE sopatrností upacientů stěžkouporuchou funkce ledvin body4.2 a 5.2Pro prevencicévnímozkové příhody a systémové embolie upacientů sNVAF musí pacienti s těžkou
poruchou funkce ledvin ≥1,5mg/dl dávku apixabanu, 2,5mg dvakrát denně U pacientů s clearance kreatininu <15ml/min, nebo u pacientů podstupujících dialýzu nejsou klinické
zkušenosti, proto se apixaban nedoporučuje Starší pacienti
Vyšší věk může zvýšit riziko krvácení Také kombinaci apixabanuskyselinou acetylsalicylovou u starších pacientů je třeba používat
sopatrností zdůvodu možného vyššího rizika krvácení.
Tělesná hmotnost
Nižší tělesná hmotnost Pacienti s poruchou funkce jate
Apixaban je kontraindikován u pacientů sjaterním onemocněním spojeným skoagulopatií aklinicky
zjevným rizikem krvácení Přípravek se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater Přípravek se mápoužívat opatrně u pacientů slehkounebo středně těžkou poruchou funkce jater
Pacienti se zvýšenými jaterními enzymy ALT/AST >2xULN nebo se zvýšeným celkovým
bilirubinem ≥1,5xULN byli zklinických studií vyřazeni. Proto se musí apixabanvtéto populaci
používat sopatrností funkcí.
Interakce sinhibitory cytochromu P450 3A4 Použití apixabanuse nedoporučuje u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni celkově podávanými silnými
inhibitory CYP3A4 i P-gp, jako jsou například azolová antimykotika vorikonazol a posakonazolzvyšovat expozici apixabanu dvojnásobně přídatných faktorů, které zvyšují expozici apixabanu Interakce sinduktory CYP3A4 a P-gp
Současné použití apixabanuse silnými induktory CYP3A4a P-gpkarbamazepin, fenobarbital nebo třezalka tečkovanáV klinické studii u pacientů s fibrilací síní byla při současném podávání apixabanu asilných induktorů
CYP3A4 a P-gp pozorována snížená účinnost a vyšší riziko krvácení ve srovnání spodáváním
apixabanu samostatně.
U pacientů dostávajících současně systémovou léčbu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp platí tato
doporučení -pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s NVAF a pro prevenci
rekurentní DVT a PE je třeba apixaban užívat s opatrností;
-pro léčbu DVT a léčbu PE se apixaban užívat nemá, protože může mít nižší účinnost.
Laboratorní parametry
Testy srážlivosti[např.protrombinový čas dávce byly zaznamenány malé změny těchto testů, které rovněž velmi kolísaly Informace o pomocných látkách
Přípravek Eliquis obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy sintolerancí galaktosy,
úplnýmnedostatkem laktázynebo malabsorpcí glukosya galaktosy nemají tento léčivý přípravek
užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku vpodstatě „bez sodíku“.
4.5Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Inhibitory CYP3A4 a P-gp
Současnépodávání apixabanu sketokonazolem Cmaxapixabanu.
Užívání apixabanuse nedoporučuje u pacientů, kteří současně systémově užívají silné inhibitory
CYP3A4 a P-gp, jakými jsou azolová antimykotika posakonazolOčekává se, že léčivé látky, které se nepovažují za silné inhibitory ani CYP3A4, ani P-gp, amiodaron, klarithromycin, diltiazem, flukonazol, naproxen, chinidin, verapamilkoncentrace apixabanu minimálně. Při současném podávání slátkami, které nejsou silnými inhibitory
ani CYP3A4,ani P-gp, není nutná úprava dávky apixabanu. Například diltiazem který je považován za středně silný inhibitor CYP3A4 a slabý inhibitor P-gp, vedl k1,4násobnému
zvýšení průměrné AUC apixabanu a1,3násobnému zvýšení Cmax. Naproxen který je inhibitorem P-gp, ale ne CYP3A4, vedl k1,5násobnému a 1,6násobnému zvýšení průměrné
AUC a respektive Cmaxapixabanu. Klarithromycin silným inhibitorem CYP3A4, vedl k1,6násobnému a 1,3násobnému zvýšení průměrné AUC a
respektive Cmax apixabanu.
Induktory CYP3A4 a P-gp
Současné podávání apixabanu s rifampicinem, silným induktorem CYP3A4 a P-gp, vedlo k přibližně
54% a 42% snížení průměrné AUC a Cmaxapixabanu. Současné použití apixabanu s jinými silnými
induktory CYP3A4 a P-gp také vést k nižší plazmatické koncentraci apixabanu. Při současném podávání těchto léčivých
přípravkůnení nutná žádná úprava dávky apixabanu, avšak u pacientů dostávajících současně
systémovou léčbu se silnými induktory CYP3A4 a P-gp sepro prevenci mozkové příhody a systémové
embolie u pacientů s NVAF a pro prevenci rekurentní DVT aPE máapixaban užívat s opatrností.
Apixaban se nedoporučuje pro léčbu DVT aPE u pacientů dostávajících současně systémovou léčbu
se silnými induktory CYP3A4 a P-gp, protože účinnost může být snížena Antikoagulancia, inhibitory agregace destiček,SSRIs/SNRIa NSA
Zdůvodu zvýšeného rizika krvácení je souběžná léčba sjakýmikoli jinými antikoagulancii
kontraindikována, vyjma specifických případů převodu antikoagulační terapie, kdy je UFH podáván
vdávkách nezbytných pro udržení otevřeného centrálního žilního nebo tepenného katétru nebo kdy je
UFH podáván během katetrizační ablace kvůli fibrilaci síníPo kombinovaném podávání enoxaparinu byl pozorován doplňkový účinek na účinnost proti faktoru Xa.
Při současném podávání apixabanu sASA 325mg 1x denně nebyly zjštěny farmakokinetické nebo
farmakodynamické interakce.
Vklinických hodnoceních fázeI nebylo při současném podávání s klopidogrelem nebo skombinací klopidogrelu 75mg a ASA 162mg 1x denně, nebo s prasugrelem 10mg 1x dennědestiček ve srovnání spodáváním antiagregancií bez apixabanu. Nárůsty vtestech srážlivosti a aPTTNaproxen respektive Cmaxapixabanu. U apixabanu bylo zjištěno odpovídající zvýšení testů srážlivosti. Po
současném podání apixabanu a naproxenu nebyly zjištěny změny účinku naproxenu na agregaci
destiček indukovanou kyselinou arachidonovou a žádné klinicky významné prodloužení doby
krvácení.
Navzdory těmto zjištěním se může u jednotlivců objevit výraznější farmakodynamická odpověď při
současném podávání antiagregancií sapixabanem. Apixaban je nutné užívat sopatrností při současné
léčbě seSSRIs/SNRI,NSA, ASA a/nebo inhibitory P2Y12, protože tyto léčivé přípravky typicky
zvyšují riziko krvácení Se souběžným podáváním jiných inhibitorů agregace destiček GPIIb/IIIa, dipyridamol, dextran nebo sulfinpyrazontyto látky zvyšují riziko krvácení, souběžné podávání těchto léčivých přípravků sapixabanemse
nedoporučuje Jiné současně podávané léky
Při současném podávání apixabanu satenololem nebo famotidinem nebyly zjištěny žádné klinicky
významné farmakokinetické nebo farmakodynamické interakce. Současné podávání apixabanu 10mg
s atenololem 100mg nemělo klinicky významný účinek na farmakokinetiku apixabanu. Následně po
podání těchto dvou přípravků současně byla průměrná AUC a Cmaxapixabanu o 15% resp. 18% nižší
než při samostatném podání. Podání apixabanu 10mg s famotidinem 40 mg nemělo žádný vliv na
AUC nebo Cmaxapixabanu.
Účinek apixabanu na jiné léčivé přípravky
In vitrostudie apixabanu neprokázaly inhibiční účinek na aktivitu CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6,
CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4 aktivitu CYP2C19 plazmatická koncentrace zaznamenaná u pacientů. Apixaban neindukoval CYP1A2, CYP2B6,
CYP3A4/5 vkoncentracích do 20 M. Proto se neočekává, že by apixaban měnil metabolickou
clearance současně podávaných léčivých přípravků, které jsou metabolizovány těmito enzymy.
Apixaban není významným inhibitorem P-gp.
Vklinických hodnoceních provedených u zdravých subjektů, jak je popsáno níže, apixaban významně
nezměnil farmakokinetiku digoxinu, naproxenu nebo atenololu.
Digoxin
Současné podávání apixabanu neovlivnilo AUC nebo Cmaxdigoxinu. Proto apixaban neinhibuje transport substrátů zprostředkovaný
P-gp.
Naproxen
Současné podání jedné dávky apixabanu nemělo žádný vliv na AUC nebo Cmaxnaproxenu.
Atenolol
Současné podání jedné dávky apixabanu blokátoru, neměnilo farmakokinetiku atenololu.
Aktivní uhlí
Podávání aktivního uhlí snižuje expozici apixabanu 4.6Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
O použití apixabanu u těhotných žen nejsou kdispozici žádné údaje. Studie nazvířatechneprokazují
přímé nebo nepřímé škodlivé účinky, pokud jde o reprodukční toxicituapixabanu vtěhotenstvíse zpreventivních důvodů nedoporučuje.
Kojení
Není známo, zda se apixaban nebo jeho metabolity vylučují do lidského mléka. Dostupné údaje
uzvířat prokázaly exkreci apixabanu do mlékadítě.
Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout,
zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání apixabanu.
Fertilita
Studie nazvířatech, kterým byl podáván apixaban, neprokázaly vliv na fertilitu 4.7Účinky na schopnost řídita obsluhovat stroje
Přípravek Eliquisnemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8Nežádoucí účinky
Souhrn bezpečnostního profilu
Bezpečnost apixabanu byla studována ve čtyřechklinických studiích fáze III zahrnujících přes
15000pacientů: přes 11000pacientů ve studiích NVAF apřes 4000pacientů ve studiích léčby VTE
Časté nežádoucí účinky byly krvácení, kontuze, epistaxe a hematomafrekvencinežádoucích účinků podle indikaceVe studiích NVAF byla celková četnost výskytu nežádoucích účinků souvisejících skrvácením u
apixabanu 24,3% ve studii apixabanu ve srovnání s warfarinem a 9,6% ve studii apixabanu ve
srovnání skyselinou acetylsalicylovou. Ve studii apixabanu ve srovnání s warfarinem byla četnost
výskytu závažného gastrointestinálního krvácení podle ISTH krvácení z rektaISTH u apixabanu byla 0,18%/rok.
Ve studiích VTEt byla celková četnost výskytu nežádoucích účinků souvisejících skrvácením
uapixabanu 15,6% ve studii apixabanu ve srovnání s enoxaparinem/warfarinem a 13,3% vestudii
apixabanu ve srovnání s placebem Souhrn nežádoucích účinků vtabulce
Vtabulce č.2 jsou uvedeny nežádoucí účinky seřazené pod záhlavím jednotlivých tříd orgánových
systémů a frekvencíspoužitím následujících kategorií: velmi častéméně časté známo Tabulka 2: Nežádoucí účinky v tabulce
Třídy orgánovýchsystémůPrevence cévní mozkové
příhody a systémové embolie u
dospělých pacientů s NVAF,
sjedním nebo více rizikovými
faktoryLéčba DVT a
PE a prevence
rekurentní
DVT a PE

Poruchy krve a lymfatického systému
AnemieČastéČasté
TrombocytopenieMéně častéČasté
Poruchy imunitního systému
Hypersenzitivita, alergický otok a anafylaxe Méně častéMéně časté
PruritusMéně častéMéně časté*
AngioedémNení známoNení známo
Poruchy nervového systému
Mozkové krvácení†Méně častéVzácné
Poruchy oka
_NíI tazgiomaíIž
ekcláNáíq Nkclá
Cévní poruchy
PgiomaíIT taDdXílgkkhč:Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
PDkaPgiomaíI č: čůmtkmIt: lgkzln GsomíáGsomíá
Gastrointestinální poruchy
.knsakekcláekclá
[kclg:eílacleíoríI zgiomaíI ekcláekclá
PgiomaíI staPgiomaíI sfclNáíq Nkcláekclá
DaMazloríI zgiomaíIT zgiomaíI s čocíIekcláekclá
Malg:Poruchy jater a žlučových cest
Mhí:gkcO:cOklosk izgieT siůHaíů heregnheí izgie
Náíq NkcláNáíq Nkclá
YiůHaío pkYiůHaío krkíeíkPoruchy kůže a podkožní tkáně
P:jíI idgojzkNáíq Nkcláekclá
Mr:PgdltaP:jíI ikcznrelečk.aíI síoPoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vikr:iá zgiomaíIGsomíáNáíq Nkclá
Poruchy ledvin a močových cest
DaPoruchy reprodukčního systému a prsu
Mhí:gzgiomaíI
Náíq Nkcláekclá
Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace
PgiomaíI iTřídy orgánovýchsystémůPrevence cévní mozkové
příhody a systémové embolie u
dospělých pacientů s NVAF,
sjedním nebo více rizikovými
faktoryLéčba DVT a
PE a prevence
rekurentní
DVT a PE

Vyšetření
Pozitivní okultní krváceníMéně častéMéně časté
Poranění, otravy a procedurální komplikace
KontuzeČastéČasté
Krvácení po výkonuvýkonu, krvácení zrány, hematomu vmístě
cévního vpichu a krvácení vmístě katétrusekrece zrány, krvácení vmístě incize hematomu vmístě incizeMéně častéMéně časté
Traumatické krváceníMéně častéMéně časté
*Ve studii CV185057 †Pojem „Mozkové krvácení“ zahrnuje jakékoli intrakraniální nebo intraspinální krvácení mozkovou příhodu nebo krvácení do putamen nebo mozečku a intraventrikulární nebo subdurální krváceníPoužití apixabanu může být spojeno svyšším rizikem okultního nebo zjevného krvácení zkterékoli
tkáně nebo orgánu, které může vést kposthemoragické anemii. Známky, příznaky azávažnost budou
kolísat podle místa a stupně nebo rozsahu krvácení Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v DodatkuV.
4.9Předávkování
Předávkování apixabanem může způsobit vyšší riziko krvácení. Vpřípadě výskytu hemoragických
komplikací musí být léčba přerušena a zjištěn zdroj krvácení. Máse zvážit zahájení vhodné léčby,
např. chirurgická zástava krvácení,transfuze mražené plazmynebopodání látky ke zvrácení aktivity
inhibitorů faktoru Xa.
Vkontrolovaných klinických studiích neměl apixaban podávaný perorálně zdravým jedincům
vdávkách až 50mg denně po dobu 3až7dnů po dobu 3 dnůU zdravých subjektů snížilo podávání aktivního uhlí 2 a 6hodin po požití 20mg dávky apixabanu
střední AUC apixabanu o 50 %, resp. 27 %, a nemělo žádný dopad na Cmax. Střední poločas apixabanu
klesl z13,4 hodiny,když byl apixaban podáván samotný, na 5,3 hodiny, když bylo aktivní uhlí podáno
hodiny po apixabanu, a na 4,9hodiny, když bylo podáno po šesti hodinách. Tudíž podávání
aktivního uhlí může být užitečné při řešení předávkování apixabanem nebo při náhodném požití.
Vsituacích, kdy je nutno zvrátit antikoagulační účinek z důvodu život ohrožujícího nebo
nekontrolovaného krvácení, je k dispozici látka ke zvrácení aktivity inhibitorů faktoru Xa bod4.4rekombinantního faktoru VIIa. U zdravých subjektů, kterým byla podána 30minutová infuze
4faktorového PCC, bylo na konci infuze pozorováno zjevné zvrácení farmakodynamických účinků
apixabanu, prokázané změnami ve stanovení tvorby trombinu, přičemž během 4hodin od začátku
infuze bylo dosaženo výchozích hodnot. Nejsou však žádné klinické zkušenosti spoužitím
4faktorových přípravků PCC k zástavě krvácení u jedinců, kterým byl podán apixaban. Vsoučasné
době nejsou žádné zkušenosti spoužitím rekombinantního faktoru VIIa u jedinců léčených
apixabanem. Je možné zvážit opakované podání rekombinantního faktoru VIIa a jeho titraci
vzávislosti na zlepšení krvácení.
V závislosti na lokální dostupnosti odborníka na koagulaci semáu závažných krvácení zvážit
konzultace s tímto odborníkem.
Pokud byla jednorázová dávka 5mg apixabanu podána perorálně, snížila hemodialýza u pacientů
vkonečném stádiu renálníhoonemocnění že by dialýza byla účinným prostředkem, jak zvládnout předávkování apixabanem.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, antitrombotika, přímé inhibitory faktoru Xa, ATC
kód: B01AFMechanismusúčinku
Apixaban je silný, perorální, reverzibilní, přímý a vysoce selektivní inhibitor aktivního místa faktoru
Xa. Pro antitrombotické působení nevyžaduje antitrombin III. Apixaban inhibuje volný a v koagulu
vázaný faktor Xa a protrombinázovou aktivitu. Apixaban nemá přímé účinky na agregaci destiček, ale
nepřímo inhibuje agregaci destiček indukovanou trombinem. Inhibicí faktoru Xa zabraňuje apixaban
tvorbě trombinu a vzniku trombu.V preklinických studiích apixabanu na zvířecích modelech byla
prokázána antitrombotická účinnost vprevenci arteriální a venózní trombózy vdávkách, při kterých
byla zachována hemostáza.
Farmakodynamické účinky
Farmakodynamické účinky apixabanu odrážejí mechanismus působení inhibice FXa prodlužuje apixaban testy srážlivosti, jako je například protrombinový čas aaktivovaný parciální tromboplastinový čas malé změny těchto testů srážení, které jsou také velmi variabilní. Tyto testy se nedoporučují ke
zhodnocení farmakodynamických účinků apixabanu. Ve stanovení tvorby trombinu snížil apixaban
endogenní trombinový potenciál, který je měřítkemtvorby trombinu vlidské plazmě.
Apixaban také vykazuje anti-Factor Xapůsobení, které je zřejmé ze snížení enzymatické aktivity
faktoru Xa vmnoha komerčních anti-Factor Xasoupravách, avšak výsledky se napříč jednotlivými
soupravami liší. Údaje zklinických studií jsou dostupné pouze proheparinovou chromogenní analýzu
RotachromHeparin. Anti-Factor Xapůsobení je přímo lineárně závislé na plazmatické koncentraci
apixabanu adosahuje maximální hodnoty vdobě vrcholné plazmatické koncentraceapixabanu. Vztah
mezi plazmatickou koncentrací apixabanu a anti-Factor Xaaktivitou je přibližně lineární vširokém
rozsahu dávek apixabanu.
Tabulka 3 níže ukazuje předpokládanou expozici v ustáleném stavu a aktivitu proti faktoru Xa.
Upacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří užívali apixaban v prevenci cévní mozkové příhody
asystémové embolie, výsledky vykazují 1,7násobné kolísání mezi maximálními aminimálními
hodnotami. U pacientů užívajících apixaban pro léčbu DVT a PE nebo prevenci rekurentní DVT a PE
výsledky vykazují méně než 2,2násobné kolísání mezi maximálními aminimálními hodnotami.
Tabulka 3: Předpokládaná expozice apixabanu v ustáleném stavu a anti-Faktor Xa aktivita
Apix.
CmaxApix.
CminAktivitaanti-
Faktor Xaapix.
max Aktivita anti-
Faktor Xa apix.
min Medián [5. 95. percentil]
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace: NVAF
2,5mg 2x denně*123 [69, 221]79 [34, 162]1,8 [1,0; 3,3]1,2 [0,51; 2,5mg 2x denně 171 [91, 321]103 [41, 230]2,6 [1,4; 4,8]1,5 [0,61; 3,Léčba DVT, léčba PE a prevence rekurentní DVT a PE 2,5mg 2x denně67 [30, 153]32 [11, 90]1,0 [0,46; 2,5]0,49 [0,17; 1,5mg 2x denně132 [59, 302]63 [22, 177]2,1 [0,91; 5,2]1,0 [0,33; 2,10mg 2x denně251 [111, 572]120 [41, 335]4,2 [1,8; 10,8]1,9 [0,64; 5,* Populace s upravenou dávkou na základě alespoň 2 ze 3 kritérií snížení dávky ve studii ARISTOTLE.
Ačkoli léčba apixabanem nevyžaduje běžné sledování expozice, může být kalibrovaný kvantitativní
test anti-Faktor Xa aktivity užitečný ve výjimečnýchsituacích, kdy by mohla znalost expozice
apixabanu pomoci učinit informovaná klinická rozhodnutí, např. při předávkování či mimořádné
operaci.
Klinická účinnost a bezpečnost
Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů snevalvulární fibrilací
síní V klinickém programu bylo z celkového počtu 23799pacientů randomizováno 11927 do skupinyapixabanu. Program měl
za cíl prokázat účinnost a bezpečnost apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a systémové
embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní faktorů, jako:
předchozí cévní mozkovápříhoda nebo tranzitorní ischemická ataka věk ≥75let
hypertenze
diabetes mellitus
symptomatické srdeční selhání Studie ARISTOTLE
Ve studii ARISTOTLE bylo celkem 18201pacientů randomizováno do dvojitě slepé léčby
apixabanem 5mg 2x denně warfarinem 20měsíců. Průměrný věk byl 69,1let, průměrné CHADS2skóre činilo 2,1, 18,9 % pacientů již
prodělalo cévní mozkovou příhodu nebo TIA.
Apixaban dosáhl v této studii statisticky významnou superioritu nad warfarinem v primárním cílovém
parametru prevence cévní mozkové příhody Tabulka 4Tabulka 4: Výsledky účinnosti u pacientů s fibrilací síní ve studii ARISTOTLE
Apixaban
N=n Warfarin
N=n Míra rizika
hodnota
Cévní mozková příhoda nebo

systémová embolie
212 Ischemická nebo nespecifikovaná162 Apixaban prokázal snížení počtu cévních mozkových příhod a systémových embolií ve srovnání
swarfarinem napříč různými úrovněmi centra TTR; uvnitř nejvyššího kvartilu TTR podle centra byla
míra rizika pro apixaban vs. warfarin 0,73 Hlavní sekundární cílové parametry závažného krvácení a úmrtí ze všech příčin byly testovány podle
předem specifikované hierarchické strategie, aby byla ve studii pod kontrolou chyba 1. typu.
Statisticky významná superiorita byla také dosažena u klíčových sekundárních cílových parametrů: jak
závažného krvácení, tak úmrtí ze všech příčin pozorované výhody apixabanu ve srovnání s warfarinem v souvislosti s úmrtím ze všech příčin
zmenšily.
Tabulka 5: Sekundární cílové parametry u pacientů s fibrilací síní ve studii ARISTOTLE
Apixaban
N = n Warfarin
N = n Míra rizika
p-hodnota
Výsledky krvácení
Závažné*327 Úmrtí ze všech příčin603 † Nezávažné, ale klinicky významné
Celkový výskyt ukončení léčby kvůli nežádoucím účinkům ve studii ARISTOTLE byl 1,8 % pro
apixaban a2,6 % pro warfarin.
Výsledky účinnosti u předem specifikovaných podskupin, včetně skóre CHADS2, věku, tělesné
hmotnosti, pohlaví, funkčního stavu ledvin, předchozí cévní mozkové příhody nebo TIA a diabetu
byly konzistentní s primárními výsledky účinnosti pro celkovou populaci zkoumanou ve studii.
Incidence závažného gastrointestinálního krvácení podle ISTH GIT a krvácení z rektaVýsledky závažného krvácení u předem specifikovaných podskupin, včetně skóre CHADS2, věku,
tělesné hmotnosti, pohlaví, funkčního stavu ledvin, předchozícévnímozkové příhody nebo TIA a
diabetu byly konzistentní s primárními výsledky účinnosti pro celkovou populaci zkoumanou ve
studii.
StudieAVERROES
Ve studii AVERROES bylo celkem 5598pacientů, které zkoušející považovali za nevhodné pro VKA,
randomizováno k léčbě apixabanem 5mg 2x denně [6,4%], viz bod4.2studijní léčivélátcepo průměrnoudobu 14 měsíců. Průměrnývěk byl 69,9let, průměrnéskóre
CHADS2bylo 2,0 a13,6 % pacientů mělo předchozí cévní mozkovou příhodu nebo TIA.
Častými důvody nevhodnosti pro VKA terapii ve studii AVERROES byla
nemožnost/nepravděpodobnost získání INR v požadovaných intervalech léčbu VKA spolehnout, že pacient bude dodržovat instrukce pro léčivé přípravky obsahující VKA potíže/očekávané potíže při kontaktování pacienta v případě urgentní změny dávkování Studie AVERROES byla brzy ukončena na doporučení nezávislé Komise pro monitorování dat
vzhledem k jasným důkazům o poklesu výskytu cévních mozkových příhod a systémových embolií
spřijatelným bezpečnostním profilem.
Celkový výskyt ukončení léčby ve studii AVERROES kvůli nežádoucím účinkům byl 1,5 %
proapixaban a1,3 % pro ASA.
Ve studii dosáhl apixaban statisticky významnou superioritu v primárním cílovém parametru prevence
cévní mozkové příhody Tabulka 6: Hlavnívýsledky hodnocení účinnosti u pacientů s fibrilací síní ve studii AVERROES
Apixaban
N = n ASA
N = n Míra rizika
p-hodnota
Cévní mozková příhoda nebo

systémová embolie*
51 ischemická nebo nespecifikovaná43 systémová embolie, MI nebo úmrtí z
vaskulárních příčin*†
132 † Sekundární cílový parametr
V četnosti výskytu závažného krvácení nebyl mezi apixabanem a ASA žádný statisticky významný
rozdíl Tabulka 7: Krvácivé příhody u pacientů s fibrilací síní ve studii AVERROES
Apixaban
N = n ASA
N = n Míra rizika
p-hodnota
Závažné*45 † Nezávažné, ale klinicky významné
Pacienti sNVAF asACS a/nebo podstupující PCI
Otevřené, randomizované, kontrolované hodnocení AUGUSTUS suspořádáním 2x2faktoriál
zahrnovalo 4614pacientů sNVAF, kteří měli ACS pacienti dostávali základní terapiiinhibitorem P2Y12 standardní péče.
Pacienti byli do 14dnů od ACS a/nebo PCI randomizováni buď do skupiny sapixabanem 5mg 2krát
denně dostávalo nižší dávkuPrůměrnývěk byl 69,9let, 94% randomizovaných pacientů mělo skóre CHA2DS2-VASc >2 a47%
mělo skóre HAS-BLED >3. Upacientů randomizovaných do skupiny sVKA činil podíl doby
vterapeutickém rozmezí hranicí INR Hlavnímcílem hodnocení AUGUSTUS bylo vyhodnotit bezpečnost sprimárním cílovým parametrem
závažného krvácení nebo CRNM krvácenípodle ISTH. Ve srovnání apixabanusVKA se primární
bezpečnostní cílový parametr závažnéhonebo CRNM krvácení v6.měsíci vyskytl vrameni
sapixabanem u241 CI: 0,58; 0,82;hodnota p[oboustranný test] <0,0001 pro non-inferioritu ap<0,0001 pro superiorituVpřípadě VKA další analýzy za využití podskupin dle TTR ukázaly, že nejvyšší míra krvácení byla
spojena snejnižším kvartilem TTR. Míra krvácení byla podobná mezi apixabanem anejvyšším
kvartilem TTR.
Ve srovnání ASA splacebem se primární bezpečnostní cílový parametr závažnéhonebo CRNM
krvácení podle ISTH v6.měsíci vyskytl u367pacientů vrameni splacebem Konkrétně upacientů léčených apixabanem se závažné nebo CRNM krvácení vrameni sASA
vyskytlo u157 VKA se závažné nebo CRNM krvácení vyskytlo u208 Jiné účinky léčby byly vyhodnoceny jako sekundární cílestudie se složenými cílovýmiparametry.
Ve srovnání apixabanu sVKA se složený cílový parametr úmrtí nebo opakované hospitalizace vyskytl
u541 cílový parametr úmrtí nebo ischemické příhody stentu či urgentní revaskularizaceVe srovnání ASA splacebem se složený cílový parametr úmrtí nebo opakované hospitalizace vyskytl
u604 cílový parametr úmrtí nebo ischemické příhody stentu či urgentní revaskularizacepacientů vrameni splacebem.
Pacienti podstupující kardioverzi
Otevřené multicentrické studie EMANATE se účastnilo 1500pacientů sNVAF, kteří byli plánováni
ke kardioverzi. Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří buď nebyli dosud léčeni perorálními
antikoagulancii, nebo jimi byli předléčeni méně než 48hodin. Pacienti byli randomizováni v poměru
1:1 do skupiny sapixabanem nebo skupiny sheparinem a/nebo VKA pro prevenci
kardiovaskulárních příhod. Po nejméně 5dávkách apixabanu vdávkovacím režimu 5mg 2x denně
farmakologická kardioverze. Pokud byla kardioverze potřeba dříve, byla provedena po uplynutí
nejméně 2hodin od podání 10mg nasycovací jednorázové dávky uvybraných pacientů Ve skupině s apixabanem sheparinem a/nebo VKA došlo k 6 0,00, 0,64au1pacienta systémové embolizace.
K příhodám závažného krvácení a CRNM krvácení došlo u 3 skupině sapixabanem v porovnání s 6 VKA.
Tato studie prokázala srovnatelnou účinnost a bezpečnost léčby apixabanem aléčby heparinem a/nebo
VKA v klinickém kontextu kardioverze.
Léčba DVT, léčba PE and prevence rekurentní DVT a PE Cílem klinického programu apixaban versus placeboantikoagulační léčby DVT a/nebo PE paralelní, dvojitě slepá, mezinárodní hodnocení u pacientů se symptomatickou proximální DVT nebo
symptomatickou PE. Všechny klíčové cíle bezpečnosti a účinnosti byly posuzovány nezávislou komisí
bez odslepení.
Studie AMPLIFY
Ve studii AMPLIFY bylo celkem 5395pacientů randomizováno kléčbě apixabanem 10 mg 2x denně
perorálně po dobu 7dnů, a poté apixabanem 5mg 2x denně perorálně po 6měsíců, nebo
enoxaparinem 1 mg/kg 2x denně subkutánně po dobu nejméně 5dnůawarfarinem randomizovaných pacientů mělo ničím nevyvolané příhody VTE.
U pacientů randomizovaných kwarfarinu činil průměrnýprocentuální podíl času vterapeutickém
rozmezí sVTE souvisejících napříč různými úrovněmi centraTTR; v rámci nejvyššího kvartilu TTR podle
centra byla míra relativního rizika pro apixaban vs. enoxaparin 0,79 Studie prokázala, že apixaban nebyl horší než enoxaparin/warfarin vkombinovaném primárním cíli
posuzované rekurentní symptomatické VTE sVTE Tabulka 8: Výsledky účinnosti ve studii AMPLIFY
Apixaban
N=n Enoxaparin/Warfarin
N=n Relativní riziko
VTE nebo úmrtí
spojenés VTE
59 DVT20 VTE
12 všech příčin
84 KV příčin
61 sVTE, nebo závažné
krvácení
73 riziko 0,9; 95% CI podskupinami, zahrnujícími věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti závažnosti PE, umístění DVT trombu a předchozí parenterální používání heparinu byla obecně
konzistentní.
Primárním bezpečnostním cílovým parametrem bylo závažné krvácení. Ve studii měl apixaban
vprimárním cílovém parametru bezpečnosti statistickou superioritu nad enoxaparinem/warfarinem
[relativní riziko 0,31, 95% interval spolehlivosti Tabulka 9: Výsledky týkající se krvácení ve studii AMPLIFY
Apixaban
N=n Enoxaparin/
Warfarin
N=n Relativní riziko
Závažné15 skupině apixabanu obecně nižší ve srovnání se skupinou enoxaparinu/warfarinu. Posuzované ISTH
závažné gastrointestinální krvácení se vyskytlo u 6 Studie AMPLIFY-EXT
Ve studii AMPLIFY-EXT bylo celkem 2482pacientů randomizováno kléčbě apixabanem 2,5mg
dvakrát denně perorálně, apixabanem 5mg dvakrát denně perorálně nebo placebem po dobu
12měsíců po dokončení 6 až 12měsíců počáteční antikoagulační léčby. Z nich se 836pacientů
56,7let a 91,7% randomizovaných pacientů mělo ničím nevyvolané příhody VTE.
Ve studii byly obě dávky apixabanu statisticky superiorní vzhledem k placebu vprimárním cíli
symptomatické, rekurentní VTE tabulka 10Tabulka 10: Výsledky účinnosti ve studii AMPLIFY-EXT
Apixaban ApixabanPlaceboRelativní riziko 2,5mg
vs. placebo
Apix 5,0mg
vs. placebo
n Rekurentní
VTE nebo
úmrtíze všech

příčin
19 0,DVT*6 všech příčin
VTE nebo
úmrtíspojené
s VTE
14 2,5mg
vs. placebo
Apix 5,0mg
vs. placebo
n Rekurentní
VTE nebo
úmrtí spojené
s KV
14 DVT†
s VTE
příhoda † Jednotliví účastníci mohli mít více než jednu příhodu a být zastoupeni vobou klasifikacích
Účinnost apixabanu vprevenci rekurence VTE se udržovala napříč podskupinami, včetně věku,
pohlaví, BMI a funkce ledvin.
Primárním bezpečnostním cílovým parametrem bylo závažné krvácení během období léčby. Ve studii
se četnost výskytu závažného krvácení u obou dávek apixabanu statisticky nelišila od placeba. Mezi
četností výskytu závažného a CRNM, nezávažného, a všech krvácení nebyl statisticky významný
rozdíl mezi skupinou léčenou apixabanem 2,5mg dvakrát denně a skupinou léčenou placebem tabulka 11Tabulka 11: Výsledky týkající se krvácení ve studii AMPLIFY-EXT
Apixaban ApixabanPlaceboRelativní riziko 2,5mg
vs. placebo
2čvs. placebo
n Závažné2 CRNM
27 Všechna94 Závažné gastrointestinální krvácení definovanéISTH se vyskytlo u jednohoapixabanem dávkou 5mg dvakrát denně,žádných pacientů při dávce 2,5mg dvakrát denně a jednoho
Pediatrická populace
U pediatrických pacientů nejsou schválenyžádné indikace Prevence VTE u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfoblastickým
lymfomem Ve studii PREVAPIX-ALL bylo randomizováno celkem 512pacientů ve věku ≥1 až <18 s nově
diagnostikovanými ALL nebo LL léčených indukční chemoterapií zahrnující asparaginázu podávanou
zavedenýmcentrálnímžilnímkatétremv poměru 1:1 k nezaslepené tromboprofylaxi apixabanem
nebo ke standardní profylaxi fixních dávek odstupňovaných podle tělesné hmotnosti navrženém tak, aby bylo dosaženo expozic
srovnatelných s expozicemi u dospělých, jimž byla podávána dávka 2,5mg dvakrát denně tabulka12v koncentraci 0,4mg/ml. Medián trvání expozice v rameni s apixabanem byl 25dnů.
Tabulka12: Dávkování apixabanu ve studii PREVAPIX-ALL
Rozmezí tělesné hmotnostiDávkovací schéma
až <10,5kg0,5mg dvakrát denně
10,5 až <18kg1mg dvakrát denně
18 až <25kg1,5mg dvakrát denně
25 až <35kg2mg dvakrát denně
≥35kg2,5mg dvakrát denně
Primární cílový parametr účinnosti byl složený ukazatel pozitivně posouzené symptomatické
aasymptomatické nefatální hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, trombózy mozkového žilního
sinusu a úmrtí souvisejícíhos žilní tromboembolickou příhodou. Incidence primárníhocílového
parametru účinnosti byla 31 standardní léčbou. Nebylo dosaženo významného snížení relativního rizika.
Cílové parametry bezpečnosti bylyposouzeny podle kritérií ISTH. Primární cílový parametr
bezpečnosti, závažné krvácení, se v obou léčebných ramenech vyskytl u 0,8% pacientů. CRNM
krvácení se vyskytlo u 11pacientů standardní léčbou. Nejčastější příhoda CRNM krvácení přispívající k rozdílnému výsledku léčby byla
lehká až středně závažná epistaxe. Menší krvácivé příhody se vyskytly u 37pacientů v rameni
sapixabanem Prevence tromboembolických příhod srdečním onemocněním
SAXOPHONE byla otevřená multicentrická komparativní studie s randomizací v poměru 2:upacientů ve věku od 28dnů do <18let s vrozeným nebo získaným srdečním onemocněním,
ukterých byla nutná antikoagulační léčba. Pacienti dostávali buď apixaban, nebo standardní
tromboprofylaxi antagonistou vitamínu K nebo nízkomolekulárním heparinem. Apixaban byl podáván
v režimu fixních dávek odstupňovaných podle tělesné hmotnosti navrženém tak, aby bylo dosaženo
expozic srovnatelných s expozicemi u dospělých, jimž byla podávána dávka 5mg dvakrát denně tabulka13koncentraci 0,4mg/ml. Průměrné trvání expozice v rameni s apixabanem bylo 331dnů.
Tabulka13: Dávkování apixabanu ve studii SAXOPHONE
Rozmezí tělesné hmotnostiDávkovací schéma
až <9 kg1mg dvakrát denně
až <12 kg1,5mg dvakrát denně
12 až <18 kg2mg dvakrát denně
18 až <25 kg3mg dvakrát denně
25 až <35 kg4mg dvakrát denně
≥35 kg5mg dvakrát denně
Primární cílový parametr bezpečnosti, složený ukazatel pozitivně posouzeného závažného krvácení
definovaného podle kritérií ISTH a CRNM krvácení, se vyskytl u 1 sapixabanem a u 3 bezpečnosti,pozitivně posouzenázávažnákrvácení, pozitivně posouzená CRNMkrvácení avšechny
pozitivně posouzené krvácivépříhody,měly napříč oběma léčebnými rameny podobnou incidenci.
Sekundární cílový parametrbezpečnosti,vysazení léčivého přípravku z důvodu nežádoucí příhody,
nesnášenlivosti nebo krvácení,byl hlášen u 7 pacienta v rameni se standardní léčbou. U žádného pacienta v kterémkoli léčebném rameni nedošlo k
tromboembolické příhodě. V žádném z léčebných ramen nedošlo k úmrtí.
Tato studie vzhledem k předpokládané nízké incidenci TE a krvácivých příhod v této populaci byla
navržena prospektivně k popisu účinnosti a bezpečnosti. Z důvodu zjištěné nízké incidence TE v této
studii nemohlo být snížení rizika definitivně prokázáno.
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odkladpovinnosti předložit výsledky studií léčby
venózních tromboembolických příhodpřípravkem Eliquisu jedné nebo více podskupin pediatrické
populace5.2Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Absolutní biologická dostupnost apixabanu je přibližně 50% pro dávky až do 10mg. Apixaban je
rychle absorbován smaximální koncentrací sjídlem neovlivňuje AUC nebo Cmaxapixabanu vdávce 10mg. Apixaban se může užívat sjídlem
nebo bez jídla.
Apixaban vykazuje lineární farmakokinetiku se zvýšením expozice úměrně dávce pro perorální dávky
až 10mg. Vdávkách 25mg je absorpce apixabanu omezena rozpuštěním a biologická dostupnost je
snížena. Parametry expozice apixabanu vykazují nízkou až střední variabilitu, která odráží intra-
ainterindividuální variabilitu o ~20% CV a respektive ~30% CV.
Expozice po perorálním podání 10mg apixabanu ve 2rozdrcených 5mg tabletách rozmíchaných
v30ml vody byla srovnatelná sexpozicí po perorálním podání 2celých 5mg tablet. Po perorálním
podání 10mg apixabanu ve 2rozdrcených 5mg tabletách s30g jablečného protlaku byla CmaxaAUC
o 21% resp. 16% nižší vporovnání s podáním2celých 5mg tablet. Snížení expozice se nepovažuje
za klinicky významné.
Expozice po podání rozdrcené 5mg tablety apixabanu rozmíchané v60ml G5W a podané
nazogastrickou sondou byla podobná expozici pozorované vjiných klinických studiích zahrnujících
zdravé subjekty,kteří užili jednorázovou perorální dávku 5mg tablety apixabanu.
Vzhledem kpředvídatelnému farmakokinetickému profilu apixabanu úměrnému dávce lze výsledky
týkající se biologické dostupnosti zprovedených studií aplikovat i na nižší dávky apixabanu.
Distribuce
Vazba na plazmatické proteiny je u lidí přibližně 87%. Distribuční objem Biotransformace a eliminace
Apixaban má mnoho způsobů eliminace. Zdávky apixabanu podané u člověka se přibližně 25% mění
na metabolity, znichž většina se vylučuje stolicí. Renální exkrece apixabanu přispívápřibližně 27%
zcelkové clearance. Vklinických a neklinických studiích byla zaznamenána další exkrece
prostřednictvímžluči,resp. přímá střevní exkrece.
Apixaban má celkovou clearance 3,3l/h a poločas přibližně 12hodin.
Hlavními místy biotransformace je o-demetylace a hydroxylace na 3-oxopiperidinylové části.
Apixaban je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4/5 smenším přispěním CYP1A2, 2C8,
2C9, 2C19 a 2J2. Nezměněný apixaban je hlavní složkou vlidské plazmě související sléčivoulátkou a
nemá žádné aktivní cirkulující metabolity. Apixaban je substrátem transportních proteinů, P-gp a
proteinu breast cancer resistance protein Starší pacienti
Starší pacienti hodnotou AUC vyšší o přibližně 32% a žádným rozdílem v Cmax.
Porucha funkce ledvin
Porucha funkce ledvin nemělažádný vliv na maximální koncentraci apixabanu. Bylo zaznamenáno
zvýšení expozice apixabanu odpovídající poklesu renální funkce, což bylo hodnoceno prostřednictvím
clearance kreatininu. U jedinců slehkouledvin vzrostly plazmatické koncentrace apixabanu sjedinci snormální clearance kreatininu. Porucha funkce ledvin neměla žádný patrný vliv na vztah
mezi plazmatickou koncentrací apixabanu a anti-Factor Xaaktivitou.
Pokud byla u pacientů v konečném stádiu renálního onemocnění 5mg apixabanu okamžitě po hemodialýze, zvýšila se AUC apixabanu o 36 % ve srovnání s pacienty
snormální funkcí ledvin. Hemodialýza zahájená 2hodiny po podání jednorázové dávky 5mg
apixabanu snížila AUC apixabanu u těchto pacientů s ESRD o 14 %, což odpovídá dialyzační
clearance apixabanu 18ml/min. Protoje nepravděpodobné, že by dialýza byla účinným prostředkem,
jak zvládnout předávkování apixabanem.
Porucha funkce jate
Vklinickém hodnocení porovnávajícím 8 subjektů slehkouporuchou funkce jater, Child-Pugh A
skóre 5 skóre 7 farmakokinetika jedné dávky a farmakodynamika apixabanu 5mg nebyly u subjektů sporuchou
funkce jaterzměněny. Změny aktivity proti faktoru Xa a INR byly mezi subjekty slehkoua středně
těžkou poruchou funkce jater a zdravými subjekty srovnatelné.
Pohlaví
Expozice apixabanu byla u žen o přibližně 18% vyšší než u mužů.
Etnický původ a rasa
Výsledky ze studií fázeI neprokázaly znatelný rozdíl farmakokinetiky apixabanu u bělochů, Asiatů,
černochů/Afroameričanů. Zjištění populační farmakokinetické analýzy u pacientů, kteří užívali
apixaban, obecně odpovídaly výsledkům fázeI.
Tělesná hmotnost
Ve srovnání sexpozicí apixabanu u subjektů stělesnou hmotností 65až85kg byla tělesná hmotnost
>120kg spojena snižší expozicí o přibližně 30% a tělesná hmotnost <50kg byla spojena svyšší
expozicí o přibližně 30%.
Vztah mezi farmakokinetikou/farmakodynamikou
Farmakokinetický/farmakodynamický aněkolika PD konečnými body širokého rozmezí dávek proti faktoru Xa byl popsán pomocí lineárního modelu. Vztah FK/FD pozorovaný u pacientů, kteří
užívali apixaban, odpovídal vztahu zjištěnému u zdravých pacientů.
5.3Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční, vývojové
ajuvenilní toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
Hlavními sledovanými účinky ve studiích toxicity po opakovaném podávání byly ty, které souvisely
sfarmakodynamickým účinkem apixabanu na parametry krevní srážlivosti. Ve studiích toxicity byla
zjištěna malá až žádná tendence ke krvácení. Jelikož to však může být způsobeno nižší citlivostí
neklinických druhů ve srovnání slidmi, při vyvozování důsledků pro člověka mábýt tento výsledek
interpretován sopatrností.
Vmlécepotkanů byl zjištěn vysoký poměr mléko/mateřská plazma přibližně306.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1Seznam pomocných látek
Jádro tablety:
laktosa
mikrokrystalická celulosa natrium-lauryl-sulfát
magnesium-stearát Potahová vrstvatablety:
monohydrát laktosy
hypromelosa červený oxid železitý Neuplatňuje se.
6.3Doba použitelnosti
3roky
6.4Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6.5Druh obalu a obsah balení
Al-PVC/PVdC blistry. Krabičky obsahující 14, 20, 28, 56, 60, 168 a 200potahovaných tablet.
Al-PVC/PVdC perforované jednodávkové blistry, 100x1potahovaná tableta.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
8.REGISTRAČNÍ ČÍSLOEU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 18. května Datum posledního prodloužení registrace:1
1. ledna 10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravkyna adresehttp://www.ema.europa.eu/.
PŘÍLOHA II
A.VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ
B.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ
C.DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE
D.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO
PŘÍPRAVKU
A.VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ
Název a adresa výrobcůodpovědnýchza propouštění šarží:
CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Ceraso snc
Strada Provinciale Casilina, 03012 Anagni Itálie
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 79090 Freiburg
Německo
Swords Laboratories Unlimited CompanyT/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations,
External Manufacturing
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
Pfizer IrelandPharmaceuticals
Little Connell Newbridge
Co. Kildare
Irsko
V příbalové informaci léčivého přípravku musí být uveden názeva adresa výrobce odpovědného za
propouštění příslušné šarže.
B.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis
C.DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE
Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnostiPožadavky pro předkládání PSURpro tento léčivý přípravek jsou uvedeny vseznamu
referenčních dat Unie jakékoli následné změny jsouzveřejněnyna evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.
D.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registracifarmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve
veškerých schválených následných aktualizacích RMP.
Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
na žádost Evropskéagentury pro léčivé přípravky,
při každé změně systému řízení rizik, zejména vdůsledku obdržení nových informací, které
mohou vést kvýznamným změnám poměru přínosů a rizik, nebo zdůvodu dosažení
význačného milníku Další opatření kminimalizaci rizik
MAHzajistí, aby všem lékařům, ukterých se očekává, že mohou předepisovat apixaban, byly
poskytnuty následující edukační materiály:
Souhrn údajů o přípravku
Pokyny k předepisování
Informační kartapacienta
Klíčové prvky pro Pokyny k předepisování:
Podrobnosti o populaci v potenciálně zvýšeném riziku krvácení
Doporučené dávky a pokyny k dávkování u různých indikací
Doporučení k úpravě dávky u rizikových populací, včetně pacientů s poruchou funkce ledvin
nebo jater
Pokyny týkající se změny terapie z nebo na přípravek Eliquis
Pokyny týkající se chirurgického výkonua invazivní procedury a dočasného přerušení podávání
Léčba případů předávkování a krvácení
Použití koagulačních testů a jejich interpretace.
Nutnost poskytnutí Informační kartypacienta všem pacientům a jejich poučení o:
-Známkách nebo příznacích krvácení a kdy se obrátit na lékaře
-Důležitosti dodržovat léčbu
-Nutnosti nosit stále s sebou Informační kartupacienta
-Potřebě informovat zdravotnické pracovníky o tom, že užívají Eliquis, pokud mají podstoupit
chirurgický výkonnebo invazivní proceduru
Klíčové prvky pro Informační kartupacienta:
Známkynebo příznakykrvácení a kdy se obrátit na lékaře
Důležitost dodržovat léčbu
Nutnost nosit stále s sebou Informační kartupacienta
Potřebainformovat zdravotnické pracovníky o tom, že užívají Eliquis, pokud mají podstoupit
chirurgický výkonnebo invazivní proceduru
PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE
A. OZNAČENÍ NA OBALU
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA 2,5mg
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Eliquis2,5mg potahované tablety
apixabanum
2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 2,5 mg.
3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Přípravek obsahuje laktosua sodík. Pro další informaci si přečtěte příbalovou informaci.
4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
potahovaná tableta
10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
60 potahovaných tablet
60 x 1 potahovaná tableta
100 x1 potahovaná tableta
168 potahovaných tablet
200 potahovaných tablet
5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání
6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOHLED DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
8.POUŽITELNOST
EXP
9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU ZNICH, POKUD JE TO VHODNÉ
11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/13.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15.NÁVOD KPOUŽITÍ
16.INFORMACE VBRAILLOVĚ PÍSMU
Eliquis2,5mg
17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –2D ČÁROVÝ KÓD
2D čárový kód sjedinečným identifikátorem.
18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –DATA ČITELNÁ OKEM
PC:
SN:
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
BLISTR 2,5mg
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Eliquis2,5mg tablety
apixabanum
2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.POUŽITELNOST
EXP
4.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
5.JINÉ
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
BLISTR 2,5mg 1.NÁZEVLÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Eliquis2,5mg tablety
apixabanum
2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.POUŽITELNOST
EXP
4.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
5.JINÉ
symbol slunce
symbol měsíce
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA 5mg
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Eliquis5mg potahované tablety
apixabanum
2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 5 mg.
3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Přípravek obsahuje laktosua sodík. Pro další informaci si přečtěte příbalovou informaci.
4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
potahovaná tableta
14 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
28 potahovaných tablet
56 potahovaných tablet
60 potahovaných tablet
100 x1 potahovaná tableta
168potahovaných tablet
200 potahovaných tablet
5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání
6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOHLED DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
8.POUŽITELNOST
EXP
9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU ZTAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/EU/1/11/13.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15.NÁVOD KPOUŽITÍ
16.INFORMACE VBRAILLOVĚ PÍSMU
Eliquis5mg
17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –2D ČÁROVÝ KÓD
2D čárový kód sjedinečným identifikátorem.
18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –DATA ČITELNÁ OKEM
PC:
SN:
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH
BLISTR 5mg
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Eliquis5mg tablety
apixabanum
2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.POUŽITELNOST
EXP
4.ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>
Lot
5.JINÉ
INFORMAČNÍ KARTA PACIENTA
Eliquis Informační karta pacienta
Mějte tuto kartu stále u sebe.
Ukažte tuto kartu svému lékárníkovi, zubnímu lékaři a každému zdravotnickému pracovníkovi,
který Vás má v péči.
Podstupuji antikoagulační léčbu přípravkem Eliquis sraženin.
Vyplňte prosím tuto část, nebo o to požádejte svého lékaře.
Jméno:
Datum narození:
Indikace:
Dávka: mg dvakrát denně
Jméno lékaře:
Telefon lékaře:
Informace pro pacienty
Užívejte Eliquis pravidelně podle pokynů. Jestliže vynecháte dávku, vezměte si ji, jakmile si
vzpomenete, a pokračujte podle svého rozpisu dávkování.
Nevysazujte Eliquis, aniž byste se poradilmozkovou příhodu nebo jiné komplikace.
Eliquis pomáhá ředit krev. Může ale zvýšit riziko krvácení.
Známky a příznaky krvácení zahrnují modřiny nebo krvácení pod kůží, asfaltově zbarvenou
stolici, krev vmoči, krvácení znosu, závrať, únavu, bledost nebo slabost, náhlou silnou bolest
hlavy, vykašlávání nebo zvracení krve.
Jestliže krvácení samo nepřestane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Jestliže potřebujete chirurgický výkonnebo jakoukoliinvazivní proceduru, informujte lékaře, že
užíváte přípravek Eliquis.
{MMM YYYY}
Informace pro zdravotnické pracovníky
Eliquis Eliquis může zvýšit riziko krvácení. Vpřípadě závažných příhod krvácení musí být okamžitě
vysazen.
Léčba přípravkem Eliquis nevyžaduje rutinní monitorování expozice. Ve výjimečných
situacích může být užitečný kalibrovaný kvantitativní anti-Faktor Xa test, např. při
předávkování nebo naléhavé operaci normalizovaný poměr nedoporučujíJe kdispozici látka ke zvrácení aktivity apixabanu proti faktoru Xa.
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Eliquis2,5 mg potahované tablety
apixabanum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bodCo naleznete v tétopříbalové informaci:
1.Co je přípravek Eliquisa kčemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliquisužívat
3.Jak sepřípravek Eliquisužívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Eliquisuchovávat
6.Obsah balení a další informace
1.Co jepřípravek Eliquisa kčemu se používá
Přípravek Eliquisobsahuje léčivou látku apixaban a patří do skupiny léků, které se nazývají
antikoagulancia. Tento lék pomáhá zabraňovat tvorbě krevních sraženin tím, že blokuje faktor Xa,
který je důležitou složkou krevní srážlivosti.
Přípravek Eliquisse u dospělých používá:
kzabránění tvorby krevních sraženin kolenního kloubu. Po operaci kyčelního nebo kolenního kloubu můžete být vystavenriziku tvorby krevních sraženin v cévách nohou. To může způsobit otok nohou sbolestí nebo
bez ní. Pokud krevní sraženina začne putovat krevním řečištěm zdolních končetin do plic,
může tam zablokovat krevní průtok, což má za následek dušnost s bolestí na hrudi nebo bez ní.
Tento stav -kzabránění tvorby krevních sraženin vsrdci u pacientů/pacientek snepravidelným srdečním
rytmem uvolnit, cestovat do mozku azpůsobit cévní mozkovou příhodu nebo se dostat do jiných orgánů
a tam zablokovat normální průtok krve příhoda může být život ohrožující avyžaduje okamžitou lékařskou péči.
-k léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin vplicích dolních končetin a/nebo plic.
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliquisužívat
Neužívejte přípravek Eliquis
jestližejste alergickýjestliže příliš krvácíte;
jestliže máte onemocnění některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení aktivní nebo nedávný vředžaludku nebo střeva, nedávné mozkové krváceníjestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení koagulopatiejestliže užíváte léky k zabránění srážení krveheparinzavedenou hadičku, kterou dostáváte heparin, aby zůstala otevřená, nebo pokud máte do cévy
zavedenou hadičku Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru před zahájením užívání tohoto léku, pokud se
u Vás vyskytuje některý znásledujících stavů:
zvýšené riziko krvácení jako:
-krvácivá porucha, včetně stavů vedoucích ke snížené aktivitě krevních destiček;
-velmi vysoký krevní tlak,nekontrolovaný farmakologickou léčbou;
-je Vám více než 75let;
-vážíte 60kg nebo méně;
závažné onemocnění ledvin nebo jste-lidialyzovánjaterní potíže vsoučasné době nebo vanamnéze -Tento léčivý přípravekse užívá s opatrností u pacientů seznámkamiporušenéfunkce
jater.
mělpřípravek5hodin nebo více po odstranění katétru;
máte umělou srdeční chlopeň;
lékař zjistí, že Váš krevní tlak je nestabilní, nebo je plánována další léčba nebo chirurgický
výkonk odstranění krevní sraženiny z plic.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eliquis je zapotřebí
-jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženinrozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.
Jestliže potřebujete podstoupit operaci nebo výkon, který by mohl způsobit krvácení,může Vás lékař
požádat, abyste dočasně na krátkou dobu přestalvýkon způsobit krvácení, zeptejte se svého lékaře.
Děti a dospívající
Tento léčivý přípravekse nedoporučuje u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Eliquis
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, v nedávné době
jste užívalNěkteré léky mohou zvyšovat a některé snižovat účinek přípravku Eliquis. Lékař rozhodne, zda máte
být přípravkem Eliquisléčensledovat.
Následující léky mohou zvyšovat účinek přípravku Eliquisa zvyšovat riziko nežádoucího krvácení:
některé léky kléčbě plísňové infekceněkteré protivirové léky kléčběinfekceHIV/AIDSjiné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženinprotizánětlivé léky nebo lékyproti bolestiZejména pokud jste starší než 75let a užíváte kyselinu acetylsalicylovou, může u Vás být
zvýšená pravděpodobnost krvácení;
léky kléčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcemantidepresivanazývanáselektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Následující léky mohou snižovat schopnost přípravku Eliquisbránit tvorbě krevních sraženin:
léky k léčbě epilepsie nebo křečítřezalka tečkovanáléky užívané kléčbě tuberkulózy nebojiných infekcíTěhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Účinek přípravku Eliquisnatěhotenství a na nenarozenédítě není znám. Vtěhotenství nemáte tento
léčivý přípravekužívat. Ihned informujte svého lékaře, pokud otěhotníte vprůběhu léčby tímto
léčivým přípravkem.
Není známo, zda přípravek Eliquisprochází do mateřského mléka. Pokud kojíte, poraďte se se svým
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou před zahájením léčby přípravkem Eliquis. Poradí Vám
buď ukončení kojení nebo ukončení/nezahájení léčby tímto léčivým přípravkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Eliquisnemá žádné nebo má pouze zanedbatelné účinky na schopnost řídit dopravní
prostředky aobsluhovat stroje.
Přípravek Eliquisobsahuje laktosu Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravekužívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku vpodstatě „bez sodíku“.
3.Jak se přípravek Eliquisužívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistýDávkování
Spolkněte tabletu a zapijte vodou. Přípravek Eliquislze užívat sjídlem nebo bez něj.
Snažte seužívat tablety každý den ve stejnou dobu, aby měly co nejlepší léčebný účinek.
Pokud Vám činí potíže polknout tabletu vcelku, promluvte si se svým lékařem o jiných způsobech
užívání přípravku Eliquis. Tabletu lze těsně před užitím rozdrtit a smíchat svodou nebo 5% roztokem
glukosy ve vodě nebo sjablečným džusem či jablečným protlakem.
Pokyny pro rozdrcení:
Rozdrťte tablety paličkou vhmoždíři.
Přesypejte pečlivě všechen prášek do vhodné nádoby a poté ho promíchejte smalým
množstvím, např. 30ml směs.
Směs spolkněte.
Vypláchněte hmoždíř a paličku, které jste použilmnožstvím vody nebo jiné zmiňované tekutiny Je-li to nutné, může Vám lékař podat rozdrcenou tabletu přípravku Eliquis smíchanou s60ml vody
nebo 5% roztoku glukosy ve vodě nazogastrickou sondoužaludkuUžívejte přípravek Eliquispodle doporučení k těmto účelům:
Zabránění tvorby krevních sraženin po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis2,5 mg 2x denně, například jedna ráno ajedna
večer.
První tabletu máte užít 12 až 24 hodin po operaci.
Jestliže jste podstoupildobu 32 až 38 dnů.
Jestliže jste podstoupildobu 10 až 14 dnů.
Zabránění tvorby krevních sraženin vsrdci u pacientů snepravidelným srdečním rytmem a nejméně
jedním dalším rizikovým faktorem.
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis5 mg2x denně.
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis2,5 mg 2x denně, jestliže:
máte výrazně sníženou funkci ledvin;
platí pro Vás dvě nebo více znásledujících tvrzení:
výsledky Vašich krevních testů naznačují špatnou funkci ledvin jste ve věku 80let nebo starší;
Vaše tělesná hmotnost je 60kg nebo nižší.
Doporučená dávka je jedna tableta 2xdenně, například jedna ráno a jedna večer. Lékař rozhodne, jak
dlouho musíte v léčbě pokračovat.
K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a v cévách plic:
Doporučená dávka je dvě tabletypřípravku Eliquis 5mg2x denně po dobu prvních 7dní, například
dvě ráno a dvě večer.
Po sedmi dnech je doporučená dávka jedna tabletapřípravku Eliquis 5mg2x denně, například jedna
ráno a jedna večer.
K zabránění opakovanému tvoření krevních sraženin po dokončení 6 měsíců léčby:
Doporučená dávka je jednatableta přípravku Eliquis 2,5mg 2x denně, například jedna ráno ajedna
večer.
Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.
Lékař může změnit Vaši antikoagulační léčbu následujícími způsoby:
-Přechod zpřípravku Eliquisna antikoagulační lék Přestaňte užívat přípravek Eliquis. Zahajte léčbu antikoagulačními léky vdobě, kdy byste užil-Přechod z antikoagulačních léků na přípravek Eliquis.
Přestaňte užívat antikoagulační léky. Zahajte léčbu přípravkem Eliquisvdobě, kdy byste užildalší dávku antikoagulačního léku, pak pokračujte normálním způsobem.
-Přechod zléčby antikoagulačním přípravkem obsahujícím antagonistu vitaminu K warfarinPřestaňte užívat lék obsahující antagonistu vitaminu K. Lékař potřebuje provést krevní testy
asdělí Vám, kdy máte začít užívat přípravek Eliquis.
-Přechod zléčby přípravkem Eliquisna antikoagulační léčbu obsahující antagonistu vitaminu K
Jestliže Vám lékař řekne, že máte začít užívat lék obsahující antagonistu vitaminu K, užívejte
dál přípravek Eliquisnejméně dva dny po své první dávce léku obsahujícího antagonistu
vitaminu K. Lékař potřebuje provést krevní testy a sdělíVám, kdy máte přestat užívat přípravek
Eliquis.
Pacienti podstupující kardioverzi
Pokud bude třeba navrátit Váš nepravidelný srdeční tep do normálního stavu výkonemzvaným
kardioverze, užijte tento léčivý přípravekvčasových intervalech, které určí lékař. Předejdete tím
vzniku krevních sraženin v cévách mozku ijinde ve Vašem těle.
Jestliže jste užilSdělte neprodleně svému lékaři, že jste užilpřípravku. Vezměte ssebou balení léku, i když je prázdné.
Pokud užijete větší množství přípravku Eliquis, než je doporučeno, vystavujete se vyššímu riziku
krvácení. Pokud se krvácení vyskytne, může být nutný chirurgický výkon,transfuze krvenebo jiná
léčba, která můžeodblokovat aktivitufaktoruXa.
Jestliže jste zapomněl-Užijte dávkuihned, jakmile si vzpomenete a:
-užijte další dávkupřípravku Eliquisvobvyklou dobu;
-poté pokračujte vužívání léku jako obvykle.
Jestliže si nejste jistýsvým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Pokud přestanete užívat přípravek Eliquis
Nepřestávejte užívat tento léčivý přípravekdříve, než se poradíte se svým lékařem, protože riziko
rozvoje krevní sraženiny může být vyšší, pokud ukončíte léčbu příliš brzy.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Přípravek Eliquisse může podávat na tři různé zdravotní stavy. Známé
nežádoucí účinky a frekvence, s jakou se vyskytují u každého z těchto zdravotních stavů, se mohou
lišit a jsou uvedeny zvlášť níže. Pro tyto stavy je nejčastějším obecným nežádoucím účinkem tohoto
léčivého přípravku krvácení, které může vněkterých případech ohrožovat na životě a vyžaduje
okamžitou lékařskou péči.
Jestliže užíváte přípravek Eliquisk zabránění tvorby krevních sraženin po operaci s náhradou
kyčelního nebo kolenního kloubu, jsou známé následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky -Anemie, která může způsobit únavu a bledost;
-Krvácení zahrnující:
-tvorba modřin a otoků;
-Nauzea Méně časté nežádoucí účinky -Snížení počtu krevních destiček ve Vaší krvi -Krvácení:
-které se objeví po operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo tekutiny
zchirurgické rány/řezu -do žaludku, střeva nebo jasná/červená krev ve stolici;
-krev vmoči;
-znosu;
-z pochvy;
-Nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení a může zrychlit srdeční činnost;
-Krevní testy mohou prokázat:
-abnormální funkci jater;
-zvýšení některých jaterních enzymů;
-zvýšení bilirubinu, produktu rozpadu červených krvinek, které může způsobit zežloutnutí
kůže a očí;
-Svědění.
Vzácné nežádoucí účinky -Alergickéreakce krku, ztížené dýchání. Kontaktujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytnou některé
zuvedených příznaků.
-Krvácení:
-do svalů;
-do očí;
-zdásní a krev ve vykašlaném hlenu;
-z konečníku;
-Ztráta vlasů.
Není známo -Krvácení:
-do mozku nebo páteřního kanálu;
-do plic nebo krku;
-z úst;
-do břicha nebo do prostoru za dutinou břišní;
-z hemoroidu;
-testy prokazující krev ve stolicinebo moči;
-Kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a vypadá jako terčíky obklopené světlejší oblastí stmavým vnějším okrajem-Zánět cév kulatým skvrnám pod povrchem kůže nebo k podlitinám.
Jestliže užívají přípravek Eliquisproti tvorbě krevních sraženin v srdci pacienti/pacientky
snepravidelným srdečním rytmem a nejméně jedním dalším rizikovým faktorem, jsou známé
následující nežádoucí účinky.
Časté nežádoucí účinky -Krvácení zahrnující:
-krvácení doočí;
-krvácení do žaludkunebostřeva;
-krvácení zkonečníku;
-krevvmoči;
-krvácení z nosu;
-krvácení z dásní;
-modřiny a otoky;
-Anemie, která může způsobit únavu a bledost;
-Nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení a může zrychlit srdeční činnost;
-Nauzea-Krevní testy mohou prokázat:
-zvýšenou hladinu gamaglutamyltransferázy Méně časté nežádoucí účinky -Krvácení:
-do mozku nebo páteřního kanálu;
-z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu;
-do břicha nebo zpochvy;
-jasná/červená krev ve stolici;
-krvácení, které se objeví po operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo
tekutin zchirurgické rány/řezu -zhemoroidu;
-testy prokazující krev ve stolici nebo moči;
-Snížení počtu krevních destiček veVaší krvi -Krevní testy mohou prokázat:
-abnormální funkci jater;
-zvýšení některých jaterních enzymů;
-zvýšení bilirubinu, produktu rozpadu červených krvinek, které může způsobit zežloutnutí
kůže a očí;
-Kožní vyrážka;
-Svědění;
-Ztráta vlasů;
-Alergické reakce krku a ztížené dýchání. Kontaktujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytnou některé
zuvedených příznaků.
Vzácné nežádoucí účinky -Krvácení:
-do plic nebo krku;
-do prostoru za dutinou břišní;
-do svalů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky -Kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a vypadá jako terčíky světlejší oblastí s tmavým vnějším okrajemNení známo -Zánět cév kulatým skvrnám pod povrchem kůže nebo k podlitinám.
Následující nežádoucí účinky byly zjištěny při užívání přípravku Eliquisk léčbě nebo prevenci
opakované tvorby krevních sraženin v žilách dolních končetin a cévách plic:
Časté nežádoucí účinky -Krvácení zahrnující:
-krvácení z nosu;
-krvácení z dásní;
-krev v moči;
-podlitiny a otoky;
-krvácení do žaludku, střev, zkonečníku;
-krvácení zúst;
-krvácení zpochvy;
-Anemie, která může způsobit únavu a bledost;
-Snížení počtu krevních destiček ve Vaší krvi -Pocit na zvracení -Kožní vyrážka;
-Krevní testy mohou prokázat:
-zvýšenou hladinu gamaglutamyltransferázy Méně časté nežádoucí účinky -Nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení a může zrychlit srdeční činnost;
-Krvácení:
-z očí;
-z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu;
-jasná/červená krev ve stolici;
-testy prokazující krev ve stolici nebo moči;
-které se objeví po operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo tekutin
zchirurgické rány/řezu -zhemoroidu;
-do svalů;
-Svědění;
-Ztráta vlasů;
-Alergickéreakce krku, ztížené dýchání. Kontaktujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytnou některé
zuvedených příznaků.
-Krevní testy mohou prokázat:
-abnormální funkci jater;
-zvýšení některých jaterních enzymů;
-zvýšení bilirubinu, produktu rozpadu červených krvinek, které může způsobit zežloutnutí
kůže a očí.
Vzácné nežádoucí účinky Krvácení:
-do mozkunebo páteřního kanálu;
-do plic.
Není známo -Krvácení:
-do břicha nebo do prostoru za dutinou břišní.
-Kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a vypadá jako terčíky světlejší oblastí s tmavým vnějším okrajem-Zánět cév kulatým skvrnám pod povrchem kůže nebo k podlitinám.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
vtéto příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného vDodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete
přispět kzískání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5.Jak přípravek Eliquisuchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujtežádnéléčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6.Obsah balení a další informace
Co přípravek Eliquisobsahuje
Léčivou látkou je apixabanum. Jedna tableta obsahuje apixabanum 2,5 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:laktosamikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosylaktosu Potahová vrstvatablety: monohydrát laktosylaktosu oxid železitý Jak přípravek Eliquisvypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou žluté, kulaténa druhé straně.
Jsou dodávány vblistrech vkrabičce po 10, 20, 60, 168 a 200potahovaných tabletách.
Pro zásobování nemocnic jsou kdispozici také jednodávkové blistry vbaleních po 60xa100x1potahované tabletě.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Informační karta pacienta: Návod k použití
V balení přípravku Eliquis naleznete kromě příbalové informace Informační kartu pacienta, případně
Vám podobnou kartu předá lékař.
Tato Informační karta pacienta obsahuje informace, které Vám pomohou aupozorní jiné lékaře, že
užíváte přípravek Eliquis. Tuto kartu noste stále usebe.
1.Vezměte si kartu.
2.Oddělte svoji jazykovou verzi 3.Vyplňte kolonky nebo o to požádejte svého lékaře:
-Jméno:
-Datum narození:
-Indikace:
-Dávka: ........mg dvakrát denně
-Jméno lékaře:
-Telefon lékaře:
4.Přeložte kartu a noste ji stále u sebe.
Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
Výrobce
CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Cerasosnc
Strada Provinciale Casilina, 03012 Anagni Itálie
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 79090 Freiburg
Německo
Swords Laboratories Unlimited CompanyT/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations,
External Manufacturing
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
Pfizer IrelandPharmaceuticals
Little Connell Newbridge
Co. Kildare
Irsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou kdispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Eliquis5 mg potahované tablety
apixabanum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bodCo naleznete v tétopříbalové informaci:
1.Co je přípravek Eliquisa kčemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekEliquisužívat
3.Jak se přípravekEliquisužívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravekEliquisuchovávat
6.Obsah balení a další informace
1.Co je přípravekEliquisa kčemu se používá
Přípravek Eliquisobsahuje léčivou látku apixaban a patří do skupiny léků, které se nazývají
antikoagulancia. Tento lék pomáhá zabraňovat tvorbě krevních sraženin tím, že blokuje faktor Xa,
který je důležitou složkou krevní srážlivosti.
Přípravek Eliquisse u dospělých používá:
-kzabránění tvorby krevních sraženin vsrdci u pacientů/pacientek snepravidelným srdečním
rytmem uvolnit, cestovat do mozku azpůsobit cévní mozkovou příhodu nebo se dostat do jiných orgánů
a tam zablokovat normální průtok krve příhoda může být život ohrožující avyžaduje okamžitou lékařskou péči.
-k léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin vplicích dolních končetin a/nebo plic.
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliquisužívat
Neužívejte přípravekEliquis
-jestližejste alergický-jestliže příliš krvácíte;
-jestliže máteonemocnění některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krváceníaktivní nebo nedávný vřed žaludku nebo střeva, nedávné mozkové krvácení-jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení koagulopatie-jestliže užíváteléky k zabránění srážení krveheparinzavedenou hadičku, kterou dostáváte heparin, aby zůstala otevřená, nebo pokud máte do cévy
zavedenou hadičku Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru před zahájením užívání tohoto léku, pokud se
u Vás vyskytuje některý znásledujících stavů:
-zvýšené riziko krvácení jako:
-krvácivá porucha, včetně stavů vedoucích ke snížené aktivitě krevních destiček;
-velmi vysoký krevní tlak,nekontrolovaný farmakologickou léčbou;
-je Vám více než 75let;
-vážíte 60kg nebo méně;
-závažné onemocnění ledvin nebo jste-lidialyzován-jaterní potíže v současné době nebo v anamnéze -Tento léčivý přípravekse užívá s opatrností u pacientů seznámkami porušenéfunkce
jater.
-máte umělou srdeční chlopeň;
-lékař zjistí, že Váš krevní tlak je nestabilní, nebo je plánována další léčba nebo chirurgický
výkonk odstranění krevní sraženiny z plic.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eliquis je zapotřebí
-jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženinrozhodne,zda bude nutné léčbu změnit.
Jestliže potřebujete podstoupit operaci nebo výkon, který by mohl způsobit krvácení, může Vás lékař
požádat, abyste dočasně na krátkou dobu přestalvýkon způsobit krvácení, zeptejte se svého lékaře.
Děti a dospívající
Tento léčivý přípravekse nedoporučuje u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.
Další léčivé přípravky a přípravekEliquis
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, v nedávné době
jste užívalNěkteré léky mohou zvyšovat a některé snižovat účinek přípravku Eliquis. Lékař rozhodne, zda máte
být přípravkem Eliquisléčensledovat.
Následující léky mohou zvyšovat účinek přípravku Eliquisa zvyšovat riziko nežádoucího krvácení:
-některé léky k léčbě plísňové infekce-některé protivirové léky k léčbě infekce HIV/AIDS-jiné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin-protizánětlivé léky nebo lékyproti bolestiZejména pokud jste starší než 75let a užíváte kyselinu acetylsalicylovou, může u Vás být
zvýšená pravděpodobnost krvácení;
-léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem -antidepresivanazývanáselektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.
Následující léky mohou snižovat schopnost přípravku Eliquisbránit tvorbě krevních sraženin:
-léky k léčbě epilepsie nebo křečí-třezalka tečkovaná-léky užívané kléčbě tuberkulózy nebojiných infekcíTěhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Účinek přípravku Eliquisnatěhotenství a na nenarozené dítě není znám. Vtěhotenství nemátetento
léčivý přípravekužívat. Ihned informujte svého lékaře, pokud otěhotníte vprůběhu léčby tímto
léčivým přípravkem.
Není známo, zda přípravek Eliquisprochází do mateřského mléka. Pokud kojíte, poraďte se se svým
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou před zahájením léčby přípravkemEliquis. Poradí Vám
buď ukončení kojení nebo ukončení/nezahájení léčby tímto léčivým přípravkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PřípravekEliquisnemá žádné nebo má pouze zanedbatelné účinky na schopnost řídit dopravní
prostředky aobsluhovat stroje.
Přípravek Eliquisobsahuje laktosu Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíteněkteré cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravekužívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku vpodstatě „bez sodíku“.
3.Jak se přípravekEliquisužívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistýDávkování
Spolkněte tabletu a zapijte vodou. PřípravekEliquislze užívat sjídlem nebo bez něj.
Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu, aby měly co nejlepší léčebný účinek.
Pokud Vám činí potíže polknout tabletu vcelku, promluvte si se svým lékařem o jiných způsobech
užívání přípravku Eliquis. Tabletu lze těsně před užitím rozdrtit a smíchat svodou nebo 5% roztokem
glukosy ve vodě nebo sjablečným džusem či jablečným protlakem.
Pokyny pro rozdrcení:
Rozdrťte tablety paličkou vhmoždíři.
Přesypejte pečlivě všechen prášek do vhodné nádoby a poté ho promíchejte smalým
množstvím, např. 30ml směs.
Směs spolkněte.
Vypláchněte hmoždíř a paličku, které jste použilmnožstvím vody nebo jiné zmiňované tekutiny Je-li to nutné, může Vám lékař podat rozdrcenou tabletu přípravku Eliquis smíchanou s60ml vody
nebo 5% roztoku glukosy ve vodě nazogastrickou sondoužaludkuUžívejte přípravek Eliquispodle doporučení k těmto účelům:
Zabránění tvorby krevních sraženin vsrdci u pacientů snepravidelným srdečním rytmem a nejméně
jedním dalším rizikovým faktorem:
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis5 mg2x denně.
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis2,5mg2x denně, jestliže:
-máte výrazně sníženou funkci ledvin;
-platí pro Vás dvě nebo více znásledujících tvrzení:
-výsledky Vašich krevních testů naznačují špatnou funkci ledvin vséru je 1,5 mg/dl -jste vevěku 80let nebo starší;
-Vaše tělesná hmotnost je 60kg nebo nižší.
Doporučená dávka je jedna tableta 2x denně, například jedna ráno a jedna večer.
Váš lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.
K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a v cévách plic:
Doporučená dávka je dvě tabletypřípravku Eliquis 5mg2x denně po dobu prvních 7dní, například
dvě ráno a dvě večer.
Po sedmi dnech je doporučená dávka jedna tabletapřípravku Eliquis 5mg2x denně, například jedna
ráno a jedna večer.
K zabránění opakovanému tvoření krevních sraženin po dokončení 6 měsíců léčby:
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Eliquis 2,5mg 2x denně, například jedna ráno ajedna
večer.
Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.
Lékař může změnit Vaši antikoagulační léčbu následujícími způsoby:
Přechod zpřípravku Eliquisna antikoagulační lék Přestaňte užívat přípravekEliquis. Zahajte léčbu antikoagulačními léky byste užilPřechod z antikoagulačních léků na přípravekEliquis.
Přestaňte užívat antikoagulační léky. Zahajte léčbu přípravkem Eliquis vdobě, kdy byste užildávku antikoagulačního léku, pak pokračujte normálním způsobem.
Přechod zléčby antikoagulačním přípravkem obsahujícím antagonistu vitaminu K warfarinPřestaňte užívat lék obsahující antagonistu vitamínuK. Lékař potřebuje provést krevní testy asdělí
Vám, kdy máte začít užívat přípravek Eliquis.
Přechod zléčby přípravkem Eliquisna antikoagulační léčbu obsahující antagonistu vitaminu K
Jestliže Vám lékař řekne, že máte začít užívat lék obsahující antagonistu vitaminu K, užívejte dál
přípravekEliquisnejméně dva dny po své první dávceléku obsahujícího antagonistu vitaminu K.
Lékař potřebuje provést krevní testy a sdělí Vám, kdy máte přestat užívat přípravekEliquis.
Pacienti podstupující kardioverzi
Pokud bude třeba navrátit Váš nepravidelný srdeční tep do normálního stavu výkonemzvaným
kardioverze, užijte tento léčivý přípravekv časových intervalech, které určílékař. Předejdete tím
vzniku krevních sraženin v cévách mozku ijinde ve Vašem těle.
Jestliže jste užilSdělte neprodleně svému lékaři, že jste užilVezměte ssebou balení léku, i když je prázdné.
Pokud užijete větší množství přípravku Eliquis, než je doporučeno, vystavujete se vyššímu riziku
krvácení. Pokud se krvácení vyskytne, může být nutný chirurgický výkon,transfuze krvenebo jiná
léčba, která může odblokovat aktivitufaktoru Xa.
Jestliže jste zapomněl-Užijte dávkuhned, jakmile si vzpomenete a:
-užijte další dávkupřípravku Eliquisvobvyklou dobu;
-poté pokračujte vužívání léku jako obvykle.
Jestliže si nejste jistýsvým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Pokud přestanete užívat přípravek Eliquis
Nepřestávejte užívat tento léčivý přípravekdříve, než se poradíte se svým lékařem, protože riziko
rozvoje krevní sraženiny může být vyšší, pokud ukončíte léčbu příliš brzy.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nejčastějším obecným nežádoucím účinkem tohoto léčivého přípravkuje
krvácení, které může v některých případech ohrožovat na životě a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.
Jestliže užívají přípravek Eliquis k zabránění tvorby krevních sraženin vsrdci pacienti/pacientky
snepravidelným srdečním rytmem a nejméně jedním dalším rizikovým faktorem, jsou známé
následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky -Krvácení zahrnující:
-krvácení doočí;
-krvácení do žaludkunebo střeva;
-krvácení z konečníku;
-krev v moči;
-krvácení z nosu;
-krvácení zdásní;
-modřiny a otoky;
-Anemie, která může způsobit únavu a bledost;
-Nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení a může zrychlit srdeční činnost;
-Nauzea -Krevní testy mohou prokázat:
-zvýšenou hladinu gamaglutamyltransferázy Méně časté nežádoucí účinky -Krvácení:
-krvácení do mozku nebo páteřního kanálu;
-krvácení z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu;
-krvácení do břicha nebo zpochvy;
-krvácení, které se objevípo operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo
tekutin zchirurgické rány -zhemoroidu;
-testy prokazující krev ve stolici nebo moči;
-Snížení počtu krevních destiček ve Vaší krvi -Krevní testy mohou prokázat:
-abnormální funkci jater;
-zvýšení některých jaterních enzymů;
-zvýšení bilirubinu, produktu rozpadu červených krvinek, které může způsobit zežloutnutí
kůže a očí.
-Kožní vyrážka;
-Svědění;
-Ztráta vlasů;
Vzácné nežádoucí účinky -Krvácení:
-do plic nebo krku;
-do prostoru za dutinou břišní;
-do svalů;
Velmi vzácné nežádoucí účinky -Kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a vypadá jako terčíky světlejší oblastí s tmavým vnějším okrajemNení známo -Zánět cév kulatým skvrnám pod povrchem kůže nebo k podlitinám.
Následující nežádoucí účinky byly zjištěny při užívání přípravku Eliquisk léčbě nebo prevenci
opakované tvorby krevních sraženin v žilách dolních končetin a cévách plic:
Časté nežádoucí účinky -Krvácení zahrnující:
-krvácení z nosu;
-krvácení z dásní;
-krev v moči;
-podlitiny a otoky;
-krvácení do žaludku, střev, zkonečníku;
-krvácení zúst;
-krvácení z pochvy;
-Anemie, která může způsobit únavu a bledost;
-Snížení počtu krevních destiček ve Vaší krvi -Nauzea -Kožní vyrážka;
-Krevní testy mohou prokázat:
-zvýšenou hladinu gamaglutamyltransferázy Méně časté nežádoucí účinky -Nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení a může zrychlit srdeční činnost;
-Krvácení:
-z očí;
-z úst nebo krev ve vykašlaném hlenu;
-jasná/červená krev ve stolici;
-testy prokazující krev ve stolici nebo moči;
-které se objeví po operaci včetně tvorby modřin, otoků, prosakování krve nebo tekutin
zchirurgické rány/řezu -zhemoroidu;
-do svalů;
-Svědění;
-Ztráta vlasů;
-Alergické reakce krku a ztížené dýchání. Kontaktujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytnou některé
zuvedených příznaků;
-Krevní testy mohou prokázat:
-abnormální funkci jater;
-zvýšení některých jaterních enzymů;
-zvýšení bilirubinu, produktu rozpadu červených krvinek, které může způsobit zežloutnutí kůže
a očí.
Vzácné nežádoucí účinky Krvácení:
-do mozkunebo páteřního kanálu;
-do plic.
Není známo -Krvácení:
-do břicha nebo do prostoru za dutinou břišní.
-Kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a vypadá jako terčíky světlejší oblastí s tmavým vnějším okrajem-Zánět cév kulatým skvrnám pod povrchem kůže nebo k podlitinám.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
vtéto příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného vDodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete
přispět kzískání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5.Jak přípravekEliquisuchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravekpo uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6.Obsah balení a další informace
Co přípravek Eliquisobsahuje
Léčivou látkou je apixabanum. Jedna tableta obsahuje apixabanum 5 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:laktosamikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosylaktosu Potahová vrstvatablety: monohydrát laktosyželezitý Jak přípravek Eliquisvypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou růžové, oválnéna druhé straně.
-Jsou dodávány vblistrech vkrabičce po 14, 20, 28, 56, 60, 168 a 200potahovaných tabletách.
-Pro zásobování nemocnic jsou kdispozici také jednodávkové blistry vbaleních po
100x1potahované tabletě.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Informační karta pacienta: Návod k použití
V balení přípravku Eliquis naleznete kromě příbalové informace Informační kartu pacienta, případně
Vám podobnou kartu předá lékař.
Tato Informační karta pacienta obsahuje informace, které Vám pomohou aupozorní jiné lékaře, že
užíváte přípravek Eliquis. Tuto kartu noste stále usebe.
1.Vezměte si kartu.
2.Oddělte svoji jazykovou verzi 3.Vyplňte kolonky nebo o to požádejte svého lékaře:
-Jméno:
-Datum narození:
-Indikace:
-Dávka: ........mg dvakrát denně
-Jméno lékaře:
-Telefon lékaře:
4.Přeložte kartu a noste ji stále u sebe.
Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
Výrobce
CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Ceraso snc
Strada Provinciale Casilina, 03012 Anagni Itálie
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 79090 Freiburg
Německo
Swords Laboratories Unlimited CompanyT/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations,
External Manufacturing
Plaza Blanchardstown Corporate Park Dublin 15, D15 TIrsko
Pfizer IrelandPharmaceuticals
Little Connell Newbridge
Co. Kildare
Irsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou kdispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.


Eliquis Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop