KOGAVANT - Příbalový leták


 
Generikum: ticagrelor
Účinná látka: tikagrelor
ATC skupina: B01AC24 - ticagrelor
Obsah účinných látek: 60MG, 90MG
Balení: Blistr


Příbalová informace: informace pro uživatele

Kogavant 60 mg potahované tablety
tikagrelor

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků v závažné míře, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Kogavant a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kogavant užívat
3. Jak se přípravek Kogavant užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kogavant uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Kogavant a k čemu se používá
Co je přípravek Kogavant
Kogavant obsahuje léčivou látku nazývanou tikagrelor. Tikagrelor patří do skupiny léčiv označovaných
jako protidestičkové léčivé látky.
K čemu se přípravek Kogavant používá
Přípravek Kogavant je v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (další protidestičková látka) určen
k léčbě dospělých pacientů. Tento léčivý přípravek Vám byl předepsán, neboť jste měl(a):
• Srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo
• Nestabilní anginu pectoris (akutní koronární syndrom – silnou bolest na hrudi způsobenou
zastavením cévního zásobení částí srdce)
Přípravek Kogavant snižuje pravděpodobnost, že dostanete další srdeční infarkt/infarkt myokardu) nebo
cévní mozkovou příhodu nebo že zemřete na komplikace spojené s postižením srdce nebo krevních cév.
Jak přípravek Kogavant účinkuje
Kogavant působí na buňky označované jako krevní destičky (také označované trombocyty). Tyto velmi
malé krevní buňky pomáhají zastavovat krvácení tím, že se shlukují dohromady a vyplní otvor v krevní
cévě způsobený pořezáním nebo jiným poraněním.

Krevní destičky se však mohou shlukovat i uvnitř nemocných krevních cév v srdci a mozku. To může
být velmi nebezpečné, neboť:
• tyto shluky/sraženiny mohou zcela zastavit průtok krve, což vyvolá srdeční infarkt (infarkt
myokardu) nebo cévní mozkovou příhodu, nebo
• tyto shluky/sraženiny mohou částečně zastavit průtok krve do srdce, což sníží zásobení srdce krví
a může vyvolat bolest na hrudi, která se čas od času vrací (nestabilní angina pectoris).
Kogavant zabraňuje vzniku shluků krevních destiček. Tím se snižuje možnost, že dojde ke vzniku krevní
sraženiny, která může snížit průtok krve.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kogavant užívat.
Neužívejte přípravek Kogavant jestliže:
• jste alergický(á) na tikagrelor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě
6).
• nyní krvácíte.
• jste měl(a) cévní mozkovou příhodu způsobenou krvácením do mozku.
• máte závažnou poruchu funkce jater.
• užíváte některý z následujících léků:
- ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí),
- klarithromycin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí),
- nefazodon (antidepresivum),
- ritonavir a atazanavir (používané k léčbě infekce HIV a AIDS).
Neužívejte přípravek Kogavant, pokud se některá z výše uvedených informací vztahuje právě na Vás.
Pokud si nejste jistý(á) poraďte se s lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.

Upozornění a opatření
Poraďte se s lékařem, nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat přípravek Kogavant jestliže:
• máte zvýšené riziko krvácení v důsledku:
- nedávného závažného poranění
- nedávného operačního výkonu (včetně zubního zákroku, poraďte se o tom se zubním
lékařem)
- komplikací, které ovlivňují srážení krve
- nedávného krvácení do žaludku nebo střeva (např. žaludeční vřed nebo střevní „polypy“).
• se chystáte na operační výkon (včetně výkonů u zubaře) kdykoliv v průběhu léčby přípravkem
Kogavant. Je to dáno tím, že riziko krvácení je zvýšené. Lékař Vám může říci, abyste 5 dnů před
chirurgickým zákrokem přerušil(a) léčbu tímto léčivým přípravkem.
• máte pomalou srdeční frekvenci (obvykle méně než 60 tepů za minutu) a nemáte voperován
přístroj, který řídí srdeční akci (kardiostimulátor).
• máte astma nebo jiné plicní onemocnění nebo dýchací obtíže.
• máte nepravidelné dýchání, jako je zrychlené, zpomalené dýchání nebo krátké přestávky mezi
nádechy. Lékař rozhodne, zda potřebujete další vyšetření.

• jste někdy měl(a) poruchu funkce jater nebo prodělal(a) nemoc, která mohla mít vliv na Vaše
játra.
• při vyšetření Vaší krve bylo zjištěno, že máte neobvyklé množství kyseliny močové v krvi.
Pokud se výše uvedené informace vztahují právě na Vás, nebo si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem,
nebo lékárníkem předtím než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Jestliže užíváte přípravek Kogavant a heparin:
• Lékař může vyžadovat vzorek Vaší krve pro diagnostické testy, jestliže má podezření na vzácnou
poruchu krevních destiček vyvolanou heparinem. Je důležité informovat svého lékaře, že užíváte
přípravek Kogavant a heparin, protože přípravek Kogavant může ovlivnit diagnostický test.

Děti a dospívající
Kogavant se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Kogavant
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné užíval(a) nebo
které možná budete užívat. Důvodem je skutečnost, že přípravek Kogavant může ovlivňovat účinek
jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivňovat přípravek Kogavant.
Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z následujících léků:
• rosuvastatin (lék k léčbě vysoké hladiny cholesterolu),
• simvastatin nebo lovastatin v dávce vyšší než 40 mg denně (léky k léčbě vysoké hladiny
cholesterolu),
• rifampicin (antibiotikum),
• fenytoin, karbamazepin a fenobarbital (léky k léčbě křečí),
• digoxin (k léčbě srdečního selhání),
• cyklosporin (k potlačení vlastní imunity),
• chinidin a diltiazem (k léčbě poruch srdečního rytmu),
• betablokátory a verapamil (k léčbě vysokého krevního tlaku),
• morfin a jiné opioidy (k léčbě silné bolesti).
Nezapomeňte informovat lékaře nebo lékárníka zejména o užívání následujících léků, které zvyšují
riziko krvácení:
• „léky tlumící krevní srážlivost podávané ústy“ často označované jako léky na ředění krve
zahrnující warfarin,
• nesteroidní protizánětlivé léky (ve zkratce NSAID) často užívané k odstranění bolesti, např.
ibuprofen a naproxen,
• selektivní blokátory zpětného vychytávání serotoninu (ve zkratce SSRI) užívané k léčbě deprese,
např. paroxetin, sertralin a citalopram,
• jiné léky, např. ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí), klarithromycin (používaný
k léčbě bakteriálních infekcí), nefazodon (antidepresivum), ritonavir a atazanavir (používané k
léčbě infekce HIV a AIDS), cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy), námelové alkaloidy
(používané k léčbě migrény a bolesti hlavy).

Informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Kogavant, a máte tedy zvýšené riziko krvácení,
pokud Vám lékař předepíše fibinolytika, léky, které rozpouštějí krevní sraženiny, např. streptokináza
nebo altepláza.

Těhotenství a kojení
Přípravek Kogavant se nemá užívat v průběhu těhotenství nebo v době, kdy můžete být těhotná. V
průběhu užívání přípravku Kogavant ženy mají používat vhodnou antikoncepci k vyloučení těhotenství.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek, pokud kojíte. Lékař zváží
prospěch z léčby a možná rizika při užívání přípravku Kogavant v tomto období.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kogavant pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Buďte opatrní
při řízení nebo obsluze strojů, pokud při užívání tohoto léčivého přípravku pociťujete závrať nebo
zmatenost.

Obsah sodíku
Přípravek Kogavant obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, to znamená, že je v
podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Kogavant užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik tablet užívat
Srdeční infarkt (infarkt myokardu)

• Obvyklá dávka je jedna 60mg tableta dvakrát denně. Pokračujte v užívání přípravku Kogavant tak
dlouho, jak Vám lékař doporučí.
Nestabilní angina pectoris (akutní koronární syndrom)
• Počáteční dávka je 180 mg jednou denně v jedné dávce (nasycovací dávka). Tato dávka Vám bude
obvykle podána v nemocnici.
• Po této počáteční dávce je obvyklá dávka jedna 90mg tableta dvakrát denně po dobu až 12 měsíců,
pokud lékař neurčí jinak. Vzhledem k tomu, že 60mg tabletu nelze dělit na stejné poloviny, nelze
60mg tabletu použít v další léčbě akutního koronárního syndromu a musíte použít přípravek
příslušné síly, Kogavant 90 mg..
Tento léčivý přípravek užívejte přibližně ve stejnou denní dobu (např. jednu tabletu ráno a jednu tabletu
večer).
Užívání přípravku Kogavant s dalším léčivým přípravkem proti srážení krve
Váš lékař Vám obvykle řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou. Tato léčivá látka je obsažena
v mnoha lécích určených k prevenci krevního srážení. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku máte užívat
(obvykle mezi 75-150 mg denně).
Jak užívat přípravek Kogavant
• Tablety můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj.

• Na blistru si můžete zkontrolovat, kdy jste užil(a) poslední tabletu. Na blistru je vyznačeno slunce
(ranní dávka) a měsíc (večerní dávka). Tak si připomenete, kdy jste užil(a) poslední dávku.
Jestliže máte problém s polykáním tablety
Jestliže máte problém s polykáním tablety, můžete ji rozdrtit a smísit s vodou následujícím způsobem:
• Rozdrťte tabletu na jemný prášek.
• Nasypte prášek do sklenice naplněné do poloviny vodou
• Zamíchejte a ihned vypijte.
• Naplňte sklenici ještě jednou do poloviny vodou a vypijte, abyste užil(a) veškerý léčivý přípravek
Pokud jste v nemocnici, může být tableta smíchána s trochou vody a podána trubičkou vedenou přes
nos do žaludku (nazogastrická sonda).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kogavant, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kogavant než Vám bylo předepsáno, obraťte se na lékaře nebo jděte
přímo do nemocnice. V tomto případě si vezměte přípravek Kogavant s sebou. Riziko krvácení může
být zvýšené.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kogavant
• Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte až další dávku.
• Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky současně), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kogavant
Nepřestávejte užívat přípravek Kogavant bez vědomí lékaře. Užívejte tento léčivý přípravek pravidelně
po celou dobu, kdy Vám lékař bude přípravek Kogavant předepisovat. Pokud přestanete užívat
přípravek Kogavant, může se zvýšit riziko dalšího srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody nebo
smrti v důsledku onemocnění srdce nebo cév.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky.
Kogavant ovlivňuje srážení krve, takže většina nežádoucích účinků souvisí s krvácením. Krvácení se
může objevit v kterékoli části těla. Některá krvácení jsou běžná (jako je tvorba modřin nebo krvácení z
nosu). Závažná krvácení nejsou běžná, ale mohou být život ohrožující.
Navštivte ihned lékaře, pokud se objeví následující nežádoucí účinky - můžete potřebovat rychlou
lékařskou pomoc:
• Krvácení do mozku nebo nitrolební krvácení je méně častým nežádoucím účinkem a může se
projevovat známkami cévní mozkové příhody (mrtvice), např.:
- náhlá necitlivost nebo slabost v pažích, nohách nebo obličeji, zvláště pokud je postižena
pouze polovina těla,
- náhlá zmatenost, obtíže při mluvení nebo porozumění jiným lidem,
- náhlé obtíže při chůzi nebo ztráta rovnováhy nebo koordinace -náhlý pocit závratí nebo
náhlá silná bolest hlavy z neznámých příčin.
• Známky krvácení jako je:

- silné krvácení nebo krvácení, které nemůžete zvládnout,
- neočekávané krvácení nebo krvácení, které trvá dlouho,
- růžová, červená nebo hnědá moč,
- zvracení červené krve nebo zvratky, které se podobají „kávové sedlině“,
- červená nebo černá stolice (vypadá jako tmavá mazlavá hmota),
- vykašlávání krve nebo zvracení krevní sraženiny.
• Mdloba (synkopa)
- dočasná ztráta vědomí v důsledku náhlého poklesu toku krve do mozku (časté).
• Známky problematického srážení krve označované jako trombotická trombocytopenická
purpura (TTP) jako např.:
- horečka a červeno-fialové skvrny (známé jako purpura) na kůži nebo v ústech a se
současným zežloutnutím kůže nebo očí či bez tohoto zežloutnutí (žloutenka),
nevysvětlitelná extrémní únava nebo zmatenost.
Poraďte se se svým lékařem, pokud máte:
• Pocit dušnosti - tento nežádoucí účinek je velmi častý. Může to být v důsledku onemocnění
Vašeho srdce nebo z jiných příčin, nebo může jít o nežádoucí účinek přípravku Kogavant.
Dušnost v důsledku užívání přípravku Kogavant je obecně mírná a lze ji charakterizovat jako
náhlý, neočekávaný nedostatek vzduchu, který se obvykle objeví v klidu a může se objevit v
prvních týdnech léčby a u mnohých pacientů zcela vymizí. Pokud se dušnost zhoršuje nebo trvá
delší dobu, řekněte to Vašemu lékaři. Lékař rozhodne o tom, zda je třeba dušnost léčit nebo
provede potřebná vyšetření.

Další možné nežádoucí účinky
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
• Vysoká hladina kyseliny močové v krvi (prokázaná při vyšetření)
• Krvácení způsobené poruchou krve
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
• Tvorba modřin

• Bolest hlavy
• Pocit závratě nebo pocit točícího se prostoru
• Průjem nebo nechutenství
• Pocit na zvracení (nauzea)
• Zácpa
• Vyrážka na kůži
• Svědění kůže
• Silná bolest a otok kloubů - to jsou známky dny
• Pociť závratě nebo obluzení, nebo neostré vidění - to jsou známky nízkého krevního tlaku
• Krvácení z nosu
• Krvácení po chirurgickém výkonu nebo z řezných ran (např. při holení) či poranění je větší než
obvykle
• Krvácení ze žaludeční sliznice (vřed)

• Krvácení z dásní
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
• Alergická reakce - možnými známkami alergické reakce mohou být vyrážka, svědění kůže nebo
otok obličeje nebo rtů/jazyka
• Zmatenost
• Problémy s viděním v důsledku krve ve Vašem oku
• Krvácení z pochvy, které je silnější, nebo se dostaví v jinou než obvyklou dobu pro menstruační
krvácení
• Krvácení do kloubů a svalů, které způsobuje bolestivé otoky
• Krvácení do ucha
• Vnitřní krvácení, které může vyvolat závrať nebo pocit točící se hlavy
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
• Neobvykle pomalá tepová frekvence (obvykle méně než 60 tepů za minutu)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Kogavant uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru nebo krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Kogavant obsahuje
• Léčivou látkou je tikagrelor. Jedna potahovaná tableta obsahuje 60 mg tikagreloru.
• Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety
Mannitol
Mikrokrystalická celulosa

Povidon K Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety
Hypromelosa 6mPas (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400 (E 1521)

Červený oxid železitý (E 172)
Černý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Kogavant vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté bikonvexní růžové tablety o průměru přibližně 8 mm, označené „D4“ na jedné straně a bez
označení na druhé straně.
Přípravek Kogavant se dodává:
• PVC-PVDC/Al bezbarvý blistr (se symbolem slunce/měsíce) po 10 tabletách; krabičky po tabletách (6 blistrů) a 120 tabletách (12 blistrů).
• PVC-PVDC/Al bezbarvý perforovaný jednodávkový blistr (se symbolem slunce/měsíce) po tabletách; krabičky po 60 tabletách (6 blistrů) a 120 tabletách (12 blistrů).
• PVC-PVDC/Al bezbarvý kalendářový blistr (se symbolem slunce/měsíce) po 14 tabletách;
krabičky po 56 tabletách (4 blistry), 112 tabletách (8 blistrů) a 168 tabletách (12 blistrů).
• PVC-PVDC/Al bezbarvý kalendářový jednodávkový blistr (se symbolem slunce/měsíce) po tabletách; krabičky po 56 tabletách (4 blistry), 112 tabletách (8 blistrů) a 168 tabletách (blistrů).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-1103 Budapešť
Maďarsko

Výrobce

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko KOGAVANT 60 mg филмирани таблетки
Česká republika KOGAVANT

Estonsko KOGAVANT

Maďarsko KOGAVANT 60 mg filmtabletta
Litva KOGAVANT 60 mg plėvele dengtos tabletės
Polsko KOGAVANT
Rumunsko KOGAVANT 60 mg comprimate filmate
Slovensko KOGAVANT 60 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 5.


Kogavant Obalová informace


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kogavant 60 mg potahované tablety
tikagrelor

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 60 mg tikagreloru.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop