MEMOLAN - Příbalový leták


 
Generikum: memantine
Účinná látka: memantin-hydrochlorid
ATC skupina: N06DX01 - memantine
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG
Balení: Blistr


Příbalová informace: informace pro uživatele

Memolan 20 mg potahované tablety

memantini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Memolan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Memolan užívat
3. Jak se Memolan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak Memolan uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Memolan a k čemu se používá

Jaký je mechanismus účinku přípravku Memolan
Memolan obsahuje léčivou látku memantini hydrochloridum a patří do skupiny přípravků užívaných k
léčbě demence.
Ztráta paměti u Alzheimerovy choroby nastává vlivem poruchy přenosu signálů v mozku. Mozek
obsahuje tzv. N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, které zprostředkovávají přenos nervových
vzruchů důležitých pro učení a paměť. Memolan patří do skupiny přípravků tzv. antagonistů NMDA
receptorů. Memolan ovlivňuje tyto NMDA receptory a zlepšuje tak přenos nervových signálů a
paměť.

K čemu se Memolan používá
Memolan se používá k léčbě pacientů se střední až těžkou formou Alzheimerovy choroby.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Memolan užívat

Neužívejte přípravek Memolan
- jestliže jste alergický(á) na memantin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Memolan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže se u Vás v minulosti objevily epileptické záchvaty
- jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt, nebo pokud trpíte městnavým selháním srdce
nebo neléčenou hypertenzí (vysoký krevní tlak)

V těchto případech má léčba být pečlivě sledována a Váš lékař bude pravidelně vyhodnocovat přínos
léčby přípravkem Memolan.

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin (potíže s ledvinami), Váš lékař bude činnost ledvin pečlivě
sledovat a pokud to bude nutné, upraví dávku memantinu.

Je nutno vyhnout se současnému užívání těchto přípravků: amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby),
ketamin (látka používaná jako anestetikum), dextromethorfan (používaný k léčbě kašle) a jiných tzv.
antagonistů NMDA receptorů.


Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 18 let se podávání přípravku Memolan nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Memolan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Memolan může ovlivnit účinky zejména dále uvedených léčivých látek a jejich dávka pak
může být Vaším lékařem upravena:
- amantadin, ketamin, dextromethorfan;
- dantrolen, baklofen;
- cimetidin, ranitidin, prokainamid, chinidin, chinin, nikotin;
- hydrochlorothiazid (nebo jakákoli kombinace s hydrochlorothiazidem);
- anticholinergika (látky užívané k léčbě poruch hybnosti nebo křečí zažívacího ústrojí);
- antikonvulziva (látky užívané k předcházení záchvatů křečí a jejich léčbě);
- barbituráty (látky užívané k navození spánku);
- dopaminergní agonisté (levodopa nebo bromokryptin);
- neuroleptika (látky užívané k léčbě duševních onemocnění);
- perorální antikoagulancia (látky snižující srážlivost krve).

V případě Vašeho přijetí do nemocnice oznamte lékaři, že užíváte přípravek Memolan.

Memolan s jídlem a pitím
Informujte svého lékaře, pokud jste nedávno změnil(a) nebo hodláte zásadním způsobem změnit své
stravovací návyky (např. přechod z běžné na vegetariánskou stravu) nebo pokud trpíte ledvinovou
tubulární acidózou (stav, kdy se vlivem poruchy funkce ledvin (snížená funkce ledvin) dostává do
krevního oběhu nadměrné množství kysele reagujících látek), případně závažnou infekcí močových
cest (slouží k vylučování moči). Lékař Vám může v takových případech upravit dávku.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Užití memantinu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Ženy užívající přípravek Memolan nemají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Váš lékař rozhodne, zda Vám onemocnění umožňuje bezpečné řízení motorových vozidel a ovládání
strojů. Memolan může změnit schopnost reakce natolik, že řízení motorových vozidel a ovládání
strojů není vhodné.


3. Jak se Memolan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování
Doporučená dávka přípravku Memolan pro dospělé a starší pacienty je 20 mg jednou denně.

V zájmu snížení rizika výskytu nežádoucích účinků je zapotřebí této dávky dosáhnout pozvolna podle
uvedeného postupu.
Pro zvyšování dávky jsou k dispozici tablety s jiným množstvím léčivé látky.

Při zahájení léčby začněte s dávkou 5 mg memantin-hydrochloridu jednou denně. Tato dávka se týdně
zvyšuje o 5 mg, až je dosaženo doporučené (udržovací) dávky.
Doporučená udržovací dávka činí jednou denně 20 mg a dosáhne se jí na začátku 4. týdne.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, Váš lékař dávku upraví podle Vašeho zdravotního stavu. Bude
Vám též pravidelně kontrolovat funkci ledvin.

Podávání
Memolan se užívá perorálně (ústy) jednou denně. K dosažení příznivého účinku léku je nutno jej
užívat pravidelně každý den ve stejnou denní dobu. Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety je
možno užít společně s jídlem nebo bez něj.

Délka léčby
Pokračujte v léčbě přípravkem Memolan tak dlouho, dokud je pro Vás přínosem. Váš lékař bude
pravidelně vyhodnocovat léčbu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Memolan, než jste měl(a)
- Nadměrná dávka přípravku Memolan Vám obvykle neublíží. Mohou se u Vás ve zvýšené míře
vyskytnout nežádoucí účinky uvedené v bodě 4. “Možné nežádoucí účinky“.
- V případě výrazného předávkování přípravkem Memolan vyhledejte lékaře nebo jej požádejte o
radu, protože můžete potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Memolan
- Pokud opomenete užít předepsanou dávku přípravku Memolan, počkejte a vezměte si
následující dávku v obvyklou dobu.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Memolan nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně závažné.

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
- Bolesti hlavy, ospalost, zácpa, zvýšené hodnoty jaterních testů, závratě, poruchy rovnováhy,
dušnost, zvýšení krevního tlaku a přecitlivělost na lék.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
- Únava, mykotické infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a
srážení krve v žilách (trombóza/tromboembolismus).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):
- Křeče.


Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- Zánět slinivky břišní, zánět jater (hepatitida) a psychotické reakce.

Alzheimerova choroba bývá často doprovázena depresí, sebevražednými představami a sebevraždou.
Tyto případy se vyskytly též při léčbě přípravkem Memolan.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Memolan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP".
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tablety lze uchovávat až 7 dní mimo blistr (např. v dávkovači léků).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Memolan obsahuje
Léčivou látkou je memantini hydrochloridum (memantin-hydrochlorid). Jedna tableta obsahuje
memantini hydrochloridum 20 mg, což odpovídá memantinum 16,62 mg.

Ostatní složky jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, vysoce dispergovaný oxid křemičitý, sodná sůl
kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: hypromelosa, hyprolosa, mastek, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E
172), černý oxid železitý (E 172)

Jak Memolan vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku Memolan jsou světle červené oválně podlouhlé potahované tablety s
vyraženou „20“ na jedné straně.

Potahované tablety přípravku Memolan 20 mg jsou dostupné v PVC-PE-PVDC/Al blistrech, velikost
balení 7, 10, 14, 28, 30, 42, 49, 50, 56, 70, 84, 98, 100 nebo 112 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz A-8502 Lannach
Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika, Rakousko, Slovenská republika: Memolan
Německo: Memolan 20 mg Filmtabletten
Polsko: Nemedan
Rumunsko: Memantina Lannacher Heilmittel

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 1.

Memolan Obalová informace


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Memolan 20 mg potahované tablety
memantini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje memantini hydrochloridum 20 mg, což odpovídá memantinum
16,62 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH B

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop