MENASU - Příbalový leták


 
Generikum: fentanyl
Účinná látka: fentanyl-citrÁt
ATC skupina: N02AB03 - fentanyl
Obsah účinných látek: 100MCG, 200MCG, 400MCG, 800MCG
Balení: BlistrSp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Menasu 100 mikrogramů sublingvální tablety
Menasu 200 mikrogramů sublingvální tablety
Menasu 400 mikrogramů sublingvální tablety
Menasu 800 mikrogramů sublingvální tablety

fentanyl

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
• Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Menasu a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Menasu užívat
3. Jak se přípravek Menasu užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Menasu uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Menasu a k čemu se používá

Menasu je lék pro dospělé pacienty, kteří musí pravidelně užívat silné léky (opioidy) kvůli
dlouhodobým bolestem při nádorech, ale potřebují občas tlumit tzv. průlomovou bolest. Nejste-li si
jistý(á), poraďte se s lékařem.

Průlomová bolest je taková bolest, která se vyskytne náhle i přesto, že jste použil(a) nebo užil(a) své
obvyklé opioidní přípravky k úlevě od bolesti.

Léčivou látkou přípravku Menasu sublingvální tablety je fentanyl. Fentanyl patří do skupiny silných
léků proti bolesti zvaných opioidy.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Menasu užívat

Neužívejte přípravek Menasu
• jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
• jestliže máte závažné problémy s dýcháním;
• jestliže pravidelně neužíváte předepsané opioidy (např. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin,
oxykodon, pethidin) určené ke zvládnutí přetrvávající bolesti, a to každý den podle pravidelného
rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte přípravek Menasu
užívat, protože může zvýšit riziko, že se Vám dýchání nebezpečně zpomalí a/nebo bude mělké,
či dokonce přestanete dýchat;
• jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou bolestí;
• jestliže jste léčen(a) přípravky obsahující natrium-oxybát.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Menasu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo jste
v nedávné době měl(a) jakýkoli z následujících problémů, jelikož lékař to musí vzít v úvahu při
předepsání dávky:
• poranění hlavy, protože přípravek Menasu může zakrýt rozsah poranění
• dýchací obtíže nebo onemocnění zvané myasthenia gravis (stav charakterizovaný svalovou
slabostí)
• máte problémy se srdcem, zvláště s pomalou srdeční frekvencí
• nízký krevní tlak
• onemocnění jater nebo ledvin, neboť v takovém případě možná bude lékař muset pečlivěji
upravit Vaši dávku
• nádor mozku a/nebo zvýšený nitrolební tlak (nárůst tlaku v mozku, který způsobuje silnou
bolest hlavy, pocit na zvracení/zvracení a rozmazané vidění)
• rány v ústech nebo zánět ústní sliznice (otok a zarudnutí v ústech)
• užíváte přípravky k léčbě deprese nebo duševních onemocnění (antidepresiva nebo
antipsychotika); přečtěte si odstavec „Další léčivé přípravky a přípravek Menasu“
• při používání opioidů někdy došlo k rozvoji nedostatečné funkce kůry nadledvin (adrenální
insuficience) nebo nedostatku pohlavních hormonů u mužů (androgenní deficit).

Během užívání přípravku Menasu informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že tento přípravek
užíváte, pokud
• máte podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok
• máte bolest nebo pociťujete zvýšenou citlivost na bolest (hyperalgezie), což neodpovídá
zvýšené dávce přípravku předepsané lékařem
• zaznamenáte kombinaci následujících příznaků: pocit na zvracení, zvracení, anorexie, únava,
slabost, závrať a nízký krevní tlak. Souhrn těchto příznaků může znamenat potenciálně život
ohrožující onemocnění zvané adrenální insuficience, při kterém nadledviny neprodukují
dostatečné množství hormonů.

Je možné, že Vás lékař bude chtít kontrolovat pečlivěji, jestliže:
• jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny někdy zneužíval(a) alkohol, léky na lékařský předpis nebo
nelegální návykové látky nebo jste na nich byl(a) závislý(á).
• jste kuřák.
• jste někdy měl(a) problémy s náladou (depresi, úzkost nebo poruchu osobnosti) nebo jste
byl(a) léčen(a) psychiatrem kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Opakované používání přípravku Menasu může vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek
život ohrožující předávkování. Jestliže se obáváte, že by se u Vás mohla rozvinout závislost na přípravek
Menasu, je důležité, abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Poruchy dýchání ve spánku
Přípravek Menasu může způsobovat poruchy dýchání spojené se spánkem, jako je spánková apnoe
(dechové pauzy během spánku) a hypoxemie spojená se spánkem (nízká hladina kyslíku v krvi).
Příznaky mohou zahrnovat dechové pauzy během spánku, noční probuzení způsobené dušností, potíže
s udržením spánku nebo nadměrnou ospalost během dne. Pokud pozorujete Vy nebo jiná osoba tyto
příznaky, obraťte se na svého lékaře. Váš lékař zváží snížení dávky.

Další léčivé přípravky a přípravek Menasu
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat (jiných, než je Váš stálý opioidní lék k úlevě od bolesti).

Některé léky mohou účinky přípravku Menasu zvýšit nebo snížit. Proto informujte svého lékaře, pokud
začnete užívat, změníte dávku nebo přestanete užívat následující léčivé přípravky, protože může být
potřeba přizpůsobit Vaši dávku přípravku Menasu:
• Některé druhy protiplísňových přípravků obsahující například ketokonazol nebo itrakonazol
(používané k léčbě plísňových infekcí).
• Některé druhy antibiotik nazývaných makrolidy, obsahující například erythromycin (užívaných
k léčbě infekcí).
• Některé druhy protivirových léků nazývaných inhibitory proteáz, obsahující například ritonavir
(používané k léčbě infekcí způsobovaných viry).

• Rifampicin nebo rifabutin (přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí)
• Karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital (přípravky používané k léčbě epileptických
záchvatů/křečí)
• Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
• Přípravky obsahující alkohol.
• Přípravky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se používají k léčbě těžké deprese
a Parkinsonovy nemoci. Informujte lékaře, pokud jste tento druh přípravků užíval(a) v posledních
dvou týdnech.
• Určité druhy silných analgetik zvané parciální agonisté/antagonisté, např. buprenorfin, nalbufin
a pentazocin (přípravky k léčbě bolesti). Při užívání těchto léčivých přípravků se u Vás mohou
objevit příznaky syndromu z vysazení (pocit na zvracení, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes
a pocení).

Menasu může zesilovat účinky léků způsobujících ospalost (sedativa), jako jsou:
• jiné silné přípravky k léčbě bolesti (různé opioidy, například k léčbě bolesti a kašle)
• celková anestetika (používají se k uspání při operacích)
• léky, které uvolňují svaly
• tablety na spaní
• léky na následující potíže:
o deprese
o alergie
o úzkost (jako jsou benzodiazepiny např. diazepam) a psychózu
• léky obsahující klonidin (k léčbě vysokého krevního tlaku)
• některé přípravky k léčbě bolesti nervového původu (gabapentin a pregabalin)


Současné užívání přípravku Menasu a léčivých přípravků, které mohou způsobovat pocit ospalosti
(sedativa, zklidňující léky), jako jsou benzodiazepiny, zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (útlum
dechu), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu je současné podávání přípravku Menasu
a sedativ určeno jen pro případy, kdy není možná jiná léčba.

Nicméně pokud Vám lékař předepíše přípravek Menasu společně se sedativy, musí být dávkování a
doba trvání současné léčby Vaším lékařem omezeny.

Informujte lékaře o všech sedativech, které užíváte, a pečlivě dodržujte dávkování doporučené Vaším
lékařem. Je vhodné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi známek a příznaků uvedených
výše. Kontaktujte lékaře, pokud tyto příznaky zaznamenáte.

Riziko některých dalších nežádoucích účinků se zvyšuje, pokud užíváte léky, jako jsou některé
přípravky k léčbě deprese a duševních potíží. Přípravek Menasu může vzájemně reagovat s těmito léky
a může u Vás dojít ke změně duševního stavu (např. pohybový neklid, halucinace, kóma) a k dalším
účinkům, jako je zvýšení tělesné teploty nad 38 °C, zrychlený srdeční puls, nestabilní krevní tlak a
zvýraznění reflexů, ztuhlost svalů, nedostatečná koordinace a/nebo příznaky v trávicím traktu (např.
pocit na zvracení, zvracení, průjem). Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek Menasu vhodný.

Přípravek Menasu s jídlem, pitím a alkoholem
Menasu může u některých osob způsobovat ospalost. Nekonzumujte alkohol bez předchozí konzultace
s lékařem, neboť to může způsobit silnější ospalost než obvykle.

Pokud Vám byl předepsán přípravek Menasu, nepijte grapefruitový džus, neboť může zesílit nežádoucí
účinky přípravku Menasu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Menasu nesmíte užívat během těhotenství, pokud Vám to lékař výslovně neřekl.


Fentanyl může přecházet do mateřského mléka a může způsobit nežádoucí účinky u kojeného dítěte.
Kojíte-li, přípravek Menasu neužívejte. Neměla byste začít kojit dříve než 5 dní po poslední dávce
přípravku Menasu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Menasu může negativně ovlivnit duševní a/nebo fyzické schopnosti k provádění potenciálně
nebezpečných činností, například řízení vozidel nebo obsluhování strojů.
Pokud při užívání přípravku Menasu pocítíte závrať, ospalost nebo máte rozmazané vidění, neřiďte
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje.

Přípravek Menasu obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v
podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Menasu užívá

Před prvním užitím přípravku Menasu Vám lékař vysvětlí, jak přípravek užívat, aby účinně tlumil
průlomovou bolest.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek užívejte vždy POUZE podle pokynů lékaře. Nesmí jej užívat nikdo jiný, jinak může
dojít k ZÁVAŽNÉMU ohrožení zdraví, zvláště u dětí.

Přípravek Menasu je jiný druh léku, než které jste mohl(a) užívat k léčbě průlomové bolesti. Vždy
musíte užít dávku přípravku Menasu, kterou Vám Váš lékař předepsal
– ta se může lišit od dávky, kterou jste užíval(a) u jiných přípravků k léčbě průlomové bolesti.

Začátek léčby – stanovení nejvhodnější dávky
Aby mohl přípravek Menasu dobře účinkovat, musí Váš lékař zjistit nejvhodnější dávku k léčbě Vaší
průlomové bolesti. Přípravek Menasu je dostupný v několika silách. Možná budete muset při
jednotlivých výskytech průlomové bolesti vyzkoušet různé síly přípravku Menasu, než najdete
nejvhodnější dávku. Lékař Vám s tím pomůže a bude s Vámi spolupracovat při stanovení dávky, která
je pro Vás nejlepší.

Pokud jedna dávka nepřinese přiměřenou úlevu, lékař Vám může k léčbě epizody průlomové bolesti
doporučit užití dávky navíc.
Neužívejte však druhou dávku, pokud Vám to lékař neřekne, jinak může dojít k předávkování.

Někdy Vám lékař může doporučit, abyste užil(a) najednou dávku, která se skládá z více než jedné
tablety. Učiňte tak pouze tehdy, pokud Vám to Váš lékař nařídí.

Než začnete léčit přípravkem Menasu další epizodu průlomové bolesti, počkejte alespoň dvě hodiny od
užití poslední dávky.

Pokračování léčby – jakmile zjistíte nejvhodnější dávku
Jakmile s lékařem najdete vhodnou dávku přípravku Menasu, která kontroluje průlomovou bolest,
užívejte tuto dávku maximálně čtyřikrát denně. Jedna dávka přípravku Menasu se může skládat z
více než jedné tablety.

Než začnete léčit přípravkem Menasu další epizodu průlomové bolesti, počkejte alespoň dvě hodiny od
užití poslední dávky.
Jestliže se domníváte, že užívaná dávka přípravku Menasu na průlomovou bolest nestačí, informujte
svého lékaře – možná bude nutné dávku upravit.

Nesmíte měnit svou dávku přípravku Menasu, pokud Vám to nenařídí Váš lékař.

Užívání přípravku

Přípravek Menasu užívejte sublingválně. To znamená, že tabletu umístíte pod jazyk, kde se rychle
rozpustí a fentanyl se vstřebá ústní sliznicí. Jakmile se fentanyl vstřebá, začne tlumit bolest.

Pokud dojde k průlomové bolesti, užijte dávku doporučenou lékařem takto:
• Pokud máte sucho v ústech, zvlhčete je vodou. Vodu vyplivněte nebo polkněte.
• Potřebný počet tablet vyjměte z blistru bezprostředně před užitím takto:
o Oddělte jeden čtvereček blistru od balení odtržením podél tečkovaných čar/perforací (zbylé
čtverečky blistru nechte spojené)
o Odloupněte okraj fólie v místě vyznačených šipek a jemně tabletu vytáhněte. Nesnažte se
vyjmout přípravek Menasu protržením fólie vytlačením tablety, to by ji poškodilo.
• Vložte tabletu co nejdále pod jazyk a nechte ji zcela rozpustit.
• Přípravek Menasu se pod jazykem rychle rozpustí a vstřebá se, aby ztlumil bolest. Dbejte proto,
abyste tabletu necucal(a), nekousal(a) ani nepolkl(a).
• Dokud se tableta pod jazykem zcela nerozpustí, nic nejezte ani nepijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Menasu, než jste měl(a)
• odstraňte jakékoli zbytky tablet z úst
• informujte pečovatele nebo jinou osobu, co se stalo
• sám (sama) nebo prostřednictvím pečovatele ihned kontaktujte lékaře, lékárníka nebo místní
nemocnici a poraďte se o dalších krocích
• během čekání na lékaře udržujte postiženou osobu při vědomí občasným mluvením nebo
zatřesením.

Příznaky předávkování zahrnují:
• extrémní ospalost
• pomalé a mělké dýchání
• kóma

Pokud se tyto příznaky vyskytnou, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže se domníváte, že někdo užil přípravek Menasu omylem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Menasu
Pokud se u Vás již nadále neobjevuje žádná průlomová bolest, přípravek Menasu je třeba vysadit.
Musíte ovšem nadále užívat svůj obvyklý léčivý přípravek k zmírnění bolesti ze skupiny opioidů k léčbě
přetrvávající nádorové bolesti tak, jak Vám to doporučil lékař. Po vysazení přípravku Menasu se u Vás
mohou objevit příznaky z vysazení podobné možným nežádoucím účinkům přípravku Menasu. Pokud
se u Vás objeví příznaky z vysazení nebo pokud budete mít obavy ohledně zmírnění bolesti, kontaktujte
svého lékaře. Ten posoudí, zda potřebujete přípravek ke zmírnění nebo odstranění příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se budete cítit neobvykle nebo extrémně ospalý(á) nebo se Vaše dýchání zpomalí, popř. se
stane mělkým, sám (sama) nebo prostřednictvím pečovatele ihned kontaktujte lékaře nebo místní
nemocnici a požádejte o okamžitou pomoc (viz také bod 3 „Jestliže jste užil(a) více přípravku
Menasu, než jste měl(a)").

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) zahrnují:
• pocit na zvracení

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) zahrnují:
• závrať, bolest hlavy, nadměrná ospalost
• dušnost


• zánět v ústech, zvracení, zácpa, sucho v ústech
• pocení, vyčerpanost/únava/nedostatek energie

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) zahrnují:
• alergická reakce, chvění/třes, zhoršené nebo rozmazané vidění, rychlý nebo pomalý srdeční tep
• nízký tlak krve, ztráta paměti
• deprese, podezřívavé myšlenky/bezdůvodný pocit strachu, pocit zmatenosti, pocit dezorientace,
pocit úzkosti/smutku/neklidu, pocit neobvyklého štěstí/zdraví, kolísání nálady
• stálý pocit plnosti, bolest břicha, porucha trávení
• vředy v ústech, problémy s jazykem, bolest v ústech nebo v hrdle, tlak v hrdle, vředy na dásni
nebo na rtech
• ztráta chuti k jídlu, ztráta nebo změna čichu/chuti
• problémy se spaním nebo narušený spánek, porucha pozornosti/snazší odvedení pozornosti,
nedostatek energie/slabost/ztráta síly
• abnormality na kůži, vyrážka, svědění, noční pocení, snížení citlivosti na dotek, snadná tvorba
modřin
• bolest kloubů nebo jejich ztuhlost, ztuhlost svalů
• příznaky z vysazení (mohou se projevovat výskytem následujících nežádoucích účinků: pocit na
zvracení, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes a pocení), náhodné předávkování, u mužů
neschopnost dosáhnout a/nebo udržet erekci, celkový pocit nemoci

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost z dostupných údajů nelze určit):
• otok jazyka, závažné dýchací problémy, pády, návaly, pocit silného horka, průjem, křeče
(epileptické záchvaty), otok rukou nebo nohou, vidění či slyšení věcí, které ve skutečnosti
neexistují (halucinace), horečka
• závislost na léku (návyk)
• zneužití léku
• snížený stupeň vědomí nebo ztráta vědomí
• svědivá vyrážka
• delirium (příznaky mohou zahrnovat kombinaci agitovanosti (neklidu spojeného s potřebou
pohybu), neklidu, dezorientovanosti, zmatenosti, strachu, vidění nebo slyšení věcí, které nejsou
skutečné, poruch spánku, nočních můr).

Dlouhodobá léčba fentanylem během těhotenství může u novorozence způsobit příznaky z vysazení,
což může vyústit v život ohrožující stav (viz bod 2).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Menasu uchovávat

Menasu je velmi silný lék proti bolesti a může být životu nebezpečný, pokud jej náhodně užije
dítě. Vždy uchovávejte přípravek Menasu mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Doporučujeme uchovávat přípravek Menasu v uzamčeném prostoru.

Jakýkoli nepoužitý přípravek je třeba, je-li to možné, odnést do lékárny, aby byl bezpečně zlikvidován.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Menasu obsahuje
Léčivou látkou je fentanyl. Jedna sublingvální tableta obsahuje:
157 mikrogramů fentanyl-citrátu odpovídající 100 mikrogramů fentanylu
314 mikrogramů fentanyl-citrátu odpovídající 200 mikrogramů fentanylu
628 mikrogramů fentanyl-citrátu odpovídající 400 mikrogramů fentanylu
1257 mikrogramů fentanyl-citrátu odpovídající 800 mikrogramů fentanylu

Pomocnými látkami jsou: mannitol (E 421), mikrokrystalická celulosa (E 460), koloidní bezvodý oxid
křemičitý (E 551), sodná sůl kroskarmelosy (E 468) a magnesium-stearát (E 470b).

Jak přípravek Menasu vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Menasu je malá bílá sublingvální tableta, která se vkládá pod jazyk. Dodává se v řadě různých
lékových sil a tvarů. Lékař Vám předepíše sílu (tvar) a počet tablet, které pro Vás budou vhodné.

Tableta o síle 100 mikrogramů je 6 mm velká, bílá, kulatá tableta.
Tableta o síle 200 mikrogramů je 7 x 5 mm velká, bílá, oválná tableta.
Tableta o síle 400 mikrogramů je 9 x 7 mm velká, bílá, kosočtvercová tableta.
Tableta o síle 800 mikrogramů je 10 x 6 mm velká, bílá tableta ve tvaru tobolky.

Přípravek Menasu 100 je dostupný v krabičkách s 30 x 1 tabletou
Přípravek Menasu 200 je dostupný v krabičkách s 30 x 1 tabletou
Přípravek Menasu 400 je dostupný v krabičkách s 30 x 1 tabletou
Přípravek Menasu 800 je dostupný v krabičkách s 30 x 1 tabletou

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1, 8502 Lannach
Rakousko

Výrobce:
PRASFARMA S.L.
C. Sant Joan, 11-08560 Manlleu (Barcelona)
Španělsko

KERN PHARMA, S.L.
Polígono Ind. Colón II
Venus, 08228 Terrassa - (Barcelona), Španělsko

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1, 8502 Lannach
Rakousko
Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován
pod těmito názvy:

Bulharsko: Sublifen
Česká republika: Menasu
Dánsko: Sublifen
Itálie: Sublifen
Polsko: Submena
Rakousko: Submena
Nizozemsko: Submena
Slovenská republika: Submena
Švédsko: Submena


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 11.


Menasu Obalová informace


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Menasu 200 mikrogramů sublingvální tablety
fentanyl

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 200 mikrogramů fentanylu (ve formě 314 mikrogramů fentanyl-citrátu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další informace naleznete

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop