MENOFEM - Příbalový leták


 
Generikum: cimicifugae rhizoma
Účinná látka: suchÝ ploŠtiČnÍkovÝ extrakt
ATC skupina: G02CX04 - cimicifugae rhizoma
Obsah účinných látek:
Balení: Blistr
Sp. zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Menofem potahované tablety

Suchý ploštičníkový extrakt


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou neuvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se nebudete cítit lépe do 6 – 8 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Menofem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Menofem užívat
3. Jak se Menofem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Menofem uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Menofem a k čemu se používá

Menofem je rostlinný léčivý přípravek určený pro dospělé ženy k úlevě od klimakterických potíží
(menopauza), jako jsou návaly horka a nadměrné pocení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Menofem užívat

Neužívejte Menofem
- jestliže jste alergický(á) na rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření
Poraďte se s lékařem:

- jestliže máte v anamnéze jaterní onemocnění. Je třeba provést jaterní testy.

- jestliže se u Vás projevují známky a příznaky naznačující poškození jater (únava, ztráta chuti k jídlu,
zežloutnutí kůže a očí nebo závažná bolest v horní části břicha s pocitem na zvracení a zvracením
nebo tmavá moč). Přestaňte užívat Menofem a ihned se poraďte s lékařem.

- jestliže dojde k vaginálnímu krvácení nebo zpozorujete nejasné nebo nové příznaky.

- jestliže jste byla léčena nebo proděláváte léčbu rakoviny prsu nebo jiných nádorů závislých na
hormonech.

- jestliže užíváte estrogeny.
- pokud se během užívání tohoto léčivého přípravku příznaky onemocnění zhorší


Jestliže pro Vás platí kterýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte Menofem bez porady s lékařem.

Děti a dospívající
V uvedených oblastech použití neexistuje relevantní důvod pro podání Menofemu dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a Menofem
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo
které možná budete užívat.
Léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat, pokud se užívají současně. Taková působení však nebyla
hlášena a nebyla ani provedena žádná studie týkající se vzájemného ovlivňování přípravku Menofem a
jiných léčivých přípravků.

Těhotenství a kojení
Menofem se nedoporučuje užívat v průběhu těhotenství. I v případech, kdy pociťujete příznaky menopauzy,
je možné otěhotnět, a proto během léčby používejte vhodnou ochranu před otěhotněním.
Není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka. Menofem neužívejte v období kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než
začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Menofem obsahuje laktózu.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.

Menofem obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená,
že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se Menofem užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávka přípravku je:

Obvyklá dávka pro dospělé ženy v menopauze je 1 potahovaná tableta dvakrát denně, ráno a večer (nejvýše potahované tablety denně).

Způsob podání:
Perorální podání (podání ústy). Potahované tablety zapijte tekutinou. Nežvýkejte je, ani je necucejte.

Délka trvání léčby:
Jestliže příznaky přetrvávají nebo se zhoršují během 6-8 týdnů, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Menofem neužívejte bez porady s lékařem po dobu delší než 6 měsíců.

Použití u dětí a dospívajících
V uvedených oblastech použití neexistuje relevantní důvod pro podání Menofemu dětem a dospívajícím.

Zvláštní skupiny pacientek:

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o specifickém dávkování u pacientek s poruchami funkce ledvin/jater.

Pacientky s onemocněním jater v anamnéze nesmí užívat Menofem bez porady s lékařem (viz bod 2.
‚Upozornění a opatření‘ a 4. ‚Možné nežádoucí účinky‘).Jestliže jste užila více přípravku Menofem, než jste měla:
Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Jestliže jste užila větší než doporučenou dávku tohoto přípravku,
informujte svého lékaře. Váš lékař rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněla užít Menofem:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. Další tabletu si vezměte v
obvyklý čas.

Jestliže jste přestala užívat Menofem:
Přerušení užívání přípravku Menofem je obvykle neškodné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Četnost následujících nežádoucích účinků není známa:


• Jaterní toxicita (včetně hepatitidy, žloutenky, odchylek v jaterních testech) je spojena s užíváním
přípravků obsahujících oddenek ploštičníku.
• Alergické kožní reakce (kopřivka, svědění, vyrážka).
• Otok tkání obličeje a dolních končetin (označovaný pojmem edém).
• Zažívací příznaky (tj. trávicí obtíže, průjem).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Menofem uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte blistry v krabičce.


Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informaceCo Menofem obsahuje

Léčivou látkou je:
2,8 mg suchého extraktu z Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (ploštičníkový kořen) (5-10:1)
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 58% (V/V)

Dalšími složkami jsou:
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého; disperse amonio-methakrylátového kopolymeru typu B 30%;
červený oxid železitý (E 172); žlutý oxid železitý (E 172); monohydrát laktózy; makrogol 6000; magnesium-
stearát; bramborový škrob; hydroxid sodný; kyselina sorbová; mastek; oxid titaničitý (E 171).

Jak Menofem vypadá a co obsahuje toto balení
Menofem je dostupný v blistrech z PVC/PVDC/Al.

Balení se 60 potahovanými tabletami
Balení s 90 potahovanými tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tablety mají cihlově červenou barvu, jsou kulaté, bikonvexní s hladkým povrchem. Potahovaná tableta má
průměr 7,0–7,2 mm.


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Mensifem Filmtabletten

Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Německo,
Lucembursko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko Klimadynon
Bulharsko Климадинон

Francie, Itálie, Španělsko Mensifem

Česká republika, Slovenská republika Menofem
Lotyšsko Klimadynon 2,8 mg apvalkotās tabletes

Litva Klimadynon 2,8 mg plévele
dengtos tabletésDržitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-92318 Neumarkt
Německo

Telefon: +49 / (0)9181 / 231-Fax: +49 / (0)9181 / 231-e-mail: info@bionorica.de

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 12.
Menofem Obalová informace

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírové krabičky


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Menofem potahované tablety
Suchý ploštičníkový extrakt


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,8 mg suchého extraktu z Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.,
rhizoma (ploštičníkový kořen) (D

Obalová informace - více

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
645 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop