MENOFEM - Příbalový leták


 
Generikum: cimicifugae rhizoma
Účinná látka: suchÝ ploŠtiČnÍkovÝ extrakt
ATC skupina: G02CX04 - cimicifugae rhizoma
Obsah účinných látek:
Balení: Blistr


sp.zn.sukls

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Menofem
potahované tablety
(Cimicifugae extractum siccum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem
nebo lékárníkem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Menofem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Menofem užívat
3. Jak se Menofem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak Menofem uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE MENOFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Menofem je fytofarmakum (rostlinný lék), výtažek z oddenků ploštičníku (Cimicifuga racemosa).
Menofem se užívá ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících
období klimakteria (přechodu), jako jsou návaly horka, pocení, nervozita, podrážděnost, depresivní
rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění.
Přípravek je určen pro ženy.

Pokud se do 2 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MENOFEM UŽÍVAT

Neužívejte Menofem
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na Cimicifugu racemosu nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Než začnete Menofem užívat, poraďte se se svým lékařem:

- jestliže jste v minulosti prodělala jaterní onemocnění. Měly by být provedeny jaterní testy.
- jestliže se u Vás objeví známky a příznaky naznačující poškození jater (únava, ztráta chuti k
jídlu, zežloutnutí kůže a očního bělma nebo silná bolest žaludku spolu s nevolností a zvracením
nebo tmavá moč). V tomto případě přestaňte s užíváním Menofem potahovaných tablet a
okamžitě vyhledejte lékaře.
- jestliže se objeví vaginální (poševní) krvácení nebo pokud se objeví nejasné nebo nové obtíže.
- pokud jste byla léčena nebo pokud podstupujete léčbu rakoviny prsu nebo jiných hormonálně
citlivých nádorů.
- jestliže užíváte estrogeny (ženské pohlavní hormony).

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte Menofem potahované tablety bez
porady s lékařem.

Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Menofem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užívala, nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána.
Menofem potahované tablety se během těhotenství nedoporučují užívat.
Je možné otěhotnět, i když máte příznaky menopauzy, proto používejte během léčby účinnou
antikoncepci.

Není známo, jestli se účinné látky vylučují do mateřského mléka. Menofem potahované tablety by
neměl být užíván během kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Menofem obsahuje monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.

3. JAK SE MENOFEM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Menofem potahované tablety přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Pacienti Jednotlivá dávka Denní dávka 
Dospělé ženy v 洀敮潰愀畺攀 1 potahovaná tableta 2 potahované tablety 
 
Užijte tablety s dostatečným množstvím tekutiny (ráno a večer), nežvýkejte je ani necucejte.

Délka užívání:
Pokud příznaky přetrvávají i při užívání tohoto přípravku, je nutné se poradit s lékařem nebo
lékárníkem.
Menofem potahované tablety by neměly být bez porady s lékařem užívány déle než 6 měsíců.

Jestliže jste užila více Menofemu, než jste měla
Žádný případ předávkování nebyl hlášen. Informujte lékaře, pokud jste překročila doporučenou dávku
přípravku. Váš lékař rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněla užít Menofem
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu, ale pokračujte v léčbě
podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle předpisu Vašeho lékaře.

Jestliže jste přestala užívat Menofem
Přerušení užívání Menofemu je obvykle neškodné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Menofem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Hodnocení možných nežádoucích účinků je založeno na následujících četnostech výskytu:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí
Neznámé: četnost nelze z dostupných údajů určit

Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa:
- s užíváním přípravků obsahujících Cimicifugu je spojována jaterní toxicita (zahrnující zánět jater,
žloutenku, poruchy funkčních jaterních testů)
- kožní reakce (kopřivka, svědění, vyrážka)
- otoky tkání obličeje a dolních končetin
- gastrointestinální (trávicí) příznaky (tj. poruchy trávení, průjem)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK MENOFEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Menofem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: nebo na
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Menofem obsahuje
Léčivou látkou je Cimicifugae extractum siccum.

potahovaná tableta obsahuje:
Cimicifugae extractum siccum 5 – 10 : 1, extrahováno ethanolem 58% (V/V) 2,80 mg

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, magnesium-stearát, dihydrát
hydrogenfosforečnanu vápenatého, mastek, oxid titaničitý (E 171), žlutý a červený oxid železitý
(E172), makrogol 6000, disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%, kyselina sorbová (součást
disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%).


Jak Menofem vypadá a co obsahuje toto balení
Menofem jsou kulaté bikonvexní cihlově červené potahované tablety.
Je dodáván v balení 30, 3 x 30, 60, 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15
923 18 Neumarkt
Německo

Telefon: +49-9181/231-90
Fax: +49-9181/231-265
Email: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1 
ᄂ〠〰⁐爀慨愀′′′ 
吀攀氀⸺‫㐲〲㐱㜴〴㐷 
䔀洀慩氀㨀⁩渀昀潀獣桷愀扥⹣稀 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.10.2014


Menofem Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
645 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop