ELMETACIN - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Elmetacin Kožní sprej, roztok


Generikum: indometacin
Účinná látka: indometacin
ATC skupina: M02AA23 - indometacin
Obsah účinných látek: 8MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Elmetacin nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého. Frekvence (četnost výskytu) nežádoucích účinků se hodnotí
následujícím způsobem:

Velmi časté Vyskytuje se u více než 1 uživatele z 10
Časté Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 1000
Vzácné Vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 10000
Velmi vzácné Vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10000
Není známo Četnost nelze s dostupných údajů určit


Časté: kožní reakce jako zčervenání, svědění, štípání, vyrážka s pupínky či vřídky (puchýře
naplněné hnisem) nebo bez nich
Méně časté: reakce přecitlivělosti (alergické reakce) včetně místní alergické reakce (kontaktní
dermatitida)
Vzácné: podráždění dýchacího systému po inhalaci roztoku
Velmi vzácné: zhoršení psoriázy (lupénky) po použití indometacinu na kůži, stažení/zúžení
průdušek (bronchospazmus) u některých pacientů (viz bod Upozornění a opatření).Při dlouhodobém podávání přípravku Elmetacin na rozsáhlé plochy se mohou objevit další
méně časté nežádoucí účinky, např. žaludeční a střevní obtíže, bolest hlavy a závratě.
V některých případech se tyto nežádoucí účinky vyskytují také při vnitřním podání léků
obsahujících indometacin (např. ve formě tablet nebo čípků).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
239 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací