Spersadex comp


Search results for Spersadex comp

Spersadex comp.


Nepoužívejte Spersadex Comp.: • Jestliže jste alergický( Přípravek Spersadex Comp. se nesmí podávat novorozencům ve stáří 0 až 28 dní věku. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Spersadex Comp. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ▪ Při dlouhodobé léčbě může chloramfenikol, i při lokální aplikaci do očí, vyvolat ve velmi vzácných případech útlum kostní dřeně. Další léčivé přípravky a Spersadex Comp. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Z bezpečnostních důvodů nemá být Spersadex Comp. podáván společně s léky, které by mohly vyvolat poruchy krvetvorby, např. neměl by být Spersadex Comp. podáván matkám, které kojí. u kterých se vyskytne po použitípřípravku Spersadex Comp. rozmazané vidění, nesmějí řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje a to do doby, dokud .....

Tags: Spersadex comp, Spersadex comp

Read about Spersadex Comp. To make it easier to search for topic: Spersadex comp, we have prepared a list of links for search terms: Spersadex Comp. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Spersadex Comp.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info