CIPRALEX (10MG Potahovaná tableta) - Informace o předepisování


 

Cipralex - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: escitalopram
Účinná látka: ESCITALOPRAM-OXALÁT
Alternativy: Anxila, Cipralex orotab, Depresinal, Elicea, Elicea oro tab, Escirdec distab, Escirdec neo, Escitalopram +pharma, Escitalopram accord, Escitalopram farmax, Escitalopram mylan, Escitalopram neuraxpharm, Escitalopram stada, Escitalopram teva, Escitil, Esoprex, Esoprex orotab, Estan, Itakem, Lenuxin, Miraklide
ATC skupina: N06AB10 - escitalopram
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 20MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok, Potahovaná tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 100 II
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cipralex složení

Cipralex 10 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas). Cipralex 20 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Potahovaná tableta. Cipralex 10 mg potahované tablety: Oválné, bílé, potahované tablety s půlicí rýhou, o rozměrech 8 x 5,5 mm, na jedné straně označené písmeny „E“ a „L“ po obou stranách rýhy. Cipralex 20 mg potahované tablety: Oválné, bílé, potahované tablety s půlicí rýhou, o rozměrech 11,x 7 mm, na jedné straně označené písmeny „E“ a „N“ po obou stranách rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky....více

Cipralex Dávkování a způsob podání

Dávkování Bezpečnost dávky vyšší než 20 mg denně nebyla prokázána. Depresivní epizodyObvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Antidepresivní účinek obvykle nastupuje po 2-4 týdnech léčby. Po ústupu příznaků je pro upevnění terapeutické odpovědi nutné pokračovat v léčbě po dobu nejméně...více

Cipralex Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Současná léčba neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO) je kontraindikována z důvodu rizika vzniku serotoninového syndromu doprovázeného agitovaností, tremorem, hypertermií apod. (viz bod 4.5). Kombinace escitalopramu a reverzibilních inhibitorů MAO-A (např. moklobemid)...více

Cipralex Indikace, na co je lék

Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně kompulzivní poruchy....více

Cipralex Interakce

Farmakodynamické interakce Kontraindikované kombinace: Ireverzibilní neselektivní inhibitory MAOByly hlášeny závažné nežádoucí účinky u pacientů léčených SSRI v kombinaci s ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), a to i v případě následné léčby inhibitory monoaminooxidázy po předchozí nedávno ukončené léčbě SSRI (viz bod 4.3). V některých případech došlo...více

Cipralex Pro děti, pediatrická populace

Cipralex nemá být používán k léčbě dětí a dospívajících do 18 let (viz bod 4.4). Snížená funkce ledvinDávkování u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLCR do 30 ml/min) je zapotřebí zvýšené opatrnosti (viz bod 5.2). Snížená funkce jaterPacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater...více

Cipralex Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíKlinické údaje s užíváním escitalopramu v těhotenství jsou pouze omezené. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Cipralex nemá být během těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné a pouze po pečlivém zvážení poměru přínosu a možného rizika. Novorozenci matek, které užívaly Cipralex do pozdních stadií těhotenství a obzvláště v posledním...více

Cipralex Užívání po expiraci, upozornění a varování

Následující zvláštní upozornění a opatření se vztahují na celou skupinu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Pediatrická populaceCipralex nemá být používán k terapii pediatrické populace. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem...více

Cipralex Schopnost řízení vozidel

Ačkoli nebyl prokázán vliv escitalopramu na duševní funkce nebo na psychomotorické schopnosti, je třeba vzít v úvahu, že kterékoli psychofarmakum může ovlivnit schopnost úsudku a obvyklých dovedností. Pacienti mají být upozorněni na možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat...více

Cipralex Vedlejší a nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji během prvního nebo druhého týdne léčby a jejich intenzita a frekvence se zpravidla v průběhu léčby snižuje. Tabulkový seznam nežádoucích účinkůNežádoucí účinky známé pro skupinu SSRI a hlášené také po podávání escitalopramu v klinických studiích kontrolovaných placebem nebo jako spontánní hlášení po uvedení přípravku na trh jsou...více

Cipralex Předávkování

ToxicitaKlinické údaje o předávkování escitalopramem jsou omezené a v mnoha případech zahrnují současné předávkování jinými přípravky. Ve většině případů byly hlášeny mírné nebo žádné symptomy. Fatální případy předávkování escitalopramem byly pro samotný escitalopram hlášeny vzácně; většina případů zahrnovala předávkování souběžnou medikací. Dávky v rozmezí...více

Cipralex Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ATC skupina: N 06 AB Mechanismus účinkuEscitalopram je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) s vysokou afinitou k primárnímu vazebnému místu. Váže se také na alosterické místo serotoninového transportéru s 1000krát nižší afinitou. Escitalopram nemá žádnou...více

Cipralex Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceAbsorpce je téměř úplná a nezávislá na příjmu potravy. (Střední doba k dosažení maximální koncentrace (Tmax) je 4 hodiny po opakovaném podávání). Absolutní biologickou dostupnost escitalopramu lze očekávat kolem 80 %, podobně jako je tomu pro racemický citalopram. DistribuceZdánlivý distribuční objem (Vd,β/F) po perorálním podání je přibližně 12-26 l/kg....více

Cipralex Bezpečnost (v těhotenství)

Vzhledem k tomu, že překlenovací toxikokinetické a toxikologické studie s escitalopramem a citalopramem u potkanů prokázaly podobný profil, nebyla prováděna úplná obvyklá série neklinických studií. Proto mohou být všechny údaje o citalopramu použity pro escitalopram. Ve srovnávacích několikatýdenních toxikologických studiích s potkany vykázaly escitalopram a citalopram v obecně...více

Cipralex Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa koloidní bezvodý oxid křemičitý mastek sodná sůl kroskarmelosy magnesium-stearát Potahová vrstva: hypromelosa makrogol oxid titaničitý (E171) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání....více

Cipralex Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro blistr (průsvitný)  1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cipralex 10 mg potahované tablety escitalopramum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas). 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Potahované tablety 14 (28, 56, 98) tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ...více

Cipralex Balení a cena

...více

Cipralex Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop