CIPRINOL 250 (250MG Potahovaná tableta) - Informace o předepisování


 

Ciprinol 250 - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: ciprofloxacin
Účinná látka: Monohydrát ciprofloxacin-hydrochloridu
Alternativy: Cifloxinal, Ciplox, Ciprinol, Ciprinol 100 mg/10 ml, Ciprinol 500, Ciprofloxacin kabi
ATC skupina: J01MA02 - ciprofloxacin
Obsah účinných látek: 250MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: |10|
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Ciprinol 250 složení

Ciprinol 250 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg (jako ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 291 mg). Ciprinol 500 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 500 mg (jako ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 582 mg). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Potahovaná tableta Popis přípravku: Ciprinol 250 mg: bílé, kulaté, potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou. Ciprinol 500 mg: bílé, oválné potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky....více

Ciprinol 250 Dávkování a způsob podání

Dávkování se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce na ciprofloxacin, funkce ledvin pacienta a u dětí a dospívajících na tělesné hmotnosti pacienta. Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinickém průběhu a bakteriologickém obrazu. Léčba infekcí, které jsou způsobeny určitými bakteriemi (např. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter...více

Ciprinol 250 Kontraindikace

• Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. • Souběžné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu (viz bod...více

Ciprinol 250 Indikace, na co je lék

Potahované tablety Ciprinol jsou určeny k léčbě níže uvedených infekcí (viz body 4.4 a 5.1). Před zahájením terapie věnujte zvláštní pozornost dostupným informacím vztahujícím se k rezistenci na ciprofloxacin. Dospělí• Infekce dolních dýchacích cest způsobené gramnegativními bakteriemi: - akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy, U akutní...více

Ciprinol 250 Interakce

Vliv jiných přípravků na ciprofloxacin: Léky, o kterých je známo, že prodlužují QT intervalCiprinol, stejně jako ostatní fluorochinolony, musí být užíván s opatrností u pacientů užívajících léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (např. antiarytmika třídy IA a III, tricyklická antidepresiva, makrolidy a antipsychotika) (viz bod 4.4). Tvorba chelátových komplexůSouběžné...více

Ciprinol 250 Pro děti, pediatrická populace

Indikace Denní dávka v mgCelková délka léčby (zahrnující případněúvodní parenterální léčbu ciprofloxacinem) Cystická fibróza 2 x denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti,maximálně 750 mg na jednu dávku. 10 až 14 dnů Komplikované infekce močových cest a akutní pyelonefritidax denně 10 mg/kg až x denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 750 mg na jednu dávku. 10 až 21 dnů Inhalace antraxu...více

Ciprinol 250 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíDostupná data o podávání ciprofloxacinu těhotným ženám neindikují žádné malformace, ani toxický vliv ciprofloxacinu na plod/novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. U plodů zvířat a mladých zvířat, vystavených působení chinolonů, bylo pozorováno poškození nezralých chrupavek. Proto nelze vyloučit, že by...více

Ciprinol 250 Užívání po expiraci, upozornění a varování

Ciprofloxacin se nemá používat u pacientů, u nichž se v minulosti při použití přípravků obsahujících chinolon nebo fluorochinolon vyskytly závažné nežádoucí účinky (viz bod 4.8). Léčba ciprofloxacinem má být u těchto pacientů zahájena pouze tehdy, pokud neexistují žádné jiné možnosti léčby a po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika (viz také bod 4.3). Závažné...více

Ciprinol 250 Schopnost řízení vozidel

Vzhledem ke svým neurologickým účinkům může ciprofloxacin ovlivnit dobu reakce. Z tohoto důvodu může být schopnost řídit a obsluhovat stroje snížená....více

Ciprinol 250 Vedlejší a nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (ADR) jsou nevolnost a průjem. ADR vycházející z klinických studií a postmarketingového sledování ciprofloxacinu (perorální, intravenózní a následná léčba), seřazené podle kategorií četnosti jsou uvedeny níže. Analýza četnosti byla provedena společně pro perorální a intravenózní formu ciprofloxacinu. Třídy orgánových systémů Časté...více

Ciprinol 250 Předávkování

PříznakyBylo hlášeno předávkování, kdy podání 12 g vedlo ke vzniku mírných příznaků toxicity. Bylo zjištěno, že akutní předávkování v množství 16 g způsobuje akutní selhání ledvin. Příznaky předávkování jsou: závrať, třes, bolest hlavy, únava, záchvaty, halucinace, zmatenost, abdominální diskomfort, snížení funkce ledvin a jater a rovněž krystalurie...více

Ciprinol 250 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fluorochinolony, ATC kód: J01MA02. Mechanismus účinku: Ciprofloxacin je fluorochinolové antibiotikum, to znamená, že působí inhibičně na oba bakteriální enzymy, topoizomerázu II (DNA-gyrázu) a topoizomerázu IV, které jsou potřebné pro replikaci, transkripci, opravu a rekombinaci bakteriální DNA. Vztah FK/FD: Účinnost závisí hlavně na vztahu mezi maximální...více

Ciprinol 250 Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePo perorálním podání jednotlivých dávek tablet 250 mg, 500 mg a 750 mg ciprofloxacinu dochází k rychlému a rozsáhlému vstřebávání především z tenkého střeva, maximální sérové koncentrace je dosaženo za 1 – 2 hodiny. Jednotlivé dávky 100 - 750 mg vytvořily maximální sérové koncentrace (Cmax) mezi 0,56 a 3,7 mg/l závislé na dávce. Sérová koncentrace se zvyšuje proporcionálně...více

Ciprinol 250 Bezpečnost (v těhotenství)

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity jednorázové dávky, toxicity po opakovaném podávání, hodnocení kancerogenního potenciálu nebo reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. V klinicky relevantních úrovních expozice je ciprofloxacin, podobně jako ostatní chinolony, fototoxický pro zvířata. Údaje o...více

Ciprinol 250 Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety: propylenglykol, mastek, oxid titaničitý, hypromelosa. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek...více

Ciprinol 250 Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĔNÉ NA VNĔJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ciprinol 250 mg potahované tablety ciprofloxacinum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg (jako ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 291 mg). 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ potahované tablety 10 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A...více

Ciprinol 250 Balení a cena

...více

Ciprinol 250 Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop