ELOCOM - Příbalový leták


 
Generikum: mometasone
Účinná látka: mometason-furoÁt
ATC skupina: D07AC13 - mometasone
Obsah účinných látek: 1MG/G, 1MG/ML
Balení: Kapací lahvičkasp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Elocom 1 mg/g kožní roztok
mometasoni furoas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Elocom a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elocom používat
3. Jak se přípravek Elocom používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Elocom uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Elocom a k čemu se používá

Přípravek Elocom je hormonální přípravek s obsahem kortikoidu určený k aplikaci na pokožku. Patří
do skupiny vysoce účinných kortikosteroidů. Používá se k léčbě některých kožních onemocnění
citlivých na mometason-furoát, jako je lupénka (psoriáza), atopický ekzém a toxický a/nebo alergický
kontaktní ekzém.
Je zvláště vhodný k léčbě ochlupených oblastí kůže včetně vlasaté části hlavy u výše uvedených
onemocnění.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elocom používat

Nepoužívejte přípravek Elocom
jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát, jiné kortikoidy nebo kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo trpíte některým z následujících stavů:
• růžovka (acne rosacea, kožní onemocnění postihující obličej)
• zánětlivé onemocnění kolem úst (periorální dermatitida)
• akné
• ztenčení kůže (kožní atrofie)
• svědění genitálií nebo konečníku
• plenková vyrážka (dermatitida)
• bakteriální onemocnění (např. impetigo nebo pyoderma)
• virové onemocnění (např. opary, pásový opar, plané neštovice, bradavice, genitální bradavice
nebo molusky)
• plísňové (např. kvasinky) a parazitární (např. svrab) kožní infekce
• otevřené poranění nebo kožní vředy
• reakce po očkování
• tuberkulóza nebo syfilis


Pokud si nejste jistý(á), zda některým z těchto onemocnění netrpíte, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
• Před použitím přípravku Elocom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
• Přípravek Elocom je určen pouze k zevnímu použití.
• Je třeba zabránit tomu, aby se přípravek dostal do kontaktu s očima. Tento lék se nesmí nanášet
na oční víčka.
• Objeví-li se u Vás podráždění, je nutné léčbu tímto přípravkem přerušit.
• Pokud lékař neurčí jinak, vyvarujte se použití přípravku Elocom pod oděv na delší dobu
a na oblasti léčené tímto přípravkem nepřikládejte obvazy či náplasti.
• Kožní roztok nenanášejte na větší plochy kůže, na obličej a na ty oblasti kůže, které se o sebe
třou, jako např. v podpaží nebo v tříslech. Toto platí především při léčbě dětských pacientů.
• Při použití tohoto přípravku na lupénku může dojít ke zhoršení stavu. Taková léčba vyžaduje
pečlivý dohled, a proto máte docházet na pravidelné lékařské kontroly.
• Léčbu náhle nepřerušujte.
• Dlouhodobá léčba (delší než 3 týdny) je nevhodná, zvláště pro dětské pacienty.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti
Přípravek Elocom lze podávat dětem starším 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Elocom
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Elocom nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Elocom kožní roztok obsahuje propylenglykol (E1520)
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.


3. Jak se přípravek Elocom používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elocom se aplikuje po několika kapkách na postižené ochlupené oblasti kůže nebo kštici
jedenkrát denně, lehce se vtírá do kůže, až nejsou patrny žádné stopy na povrchu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Elocom, než jste měl(a)
Neuvádí se.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Elocom
Při náhodném vynechání léčby se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Elocom
Pokud lékař neurčí jinak, nemůžete při delším užívání léčbu náhle přerušit nebo ukončit. Pokud se
příznaky onemocnění u Vás nezlepší během několika dnů nebo pokud dojde k jejich zhoršení,
vyhledejte svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):
• pocity pálení
• svědění
• zánět vlasových váčků (folikulitida)

Jiné nežádoucí účinky (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):
• alergická kontaktní dermatitida (projevující se zarudnutím a zduřením ošetřeného místa,
případně výsevem svědících puchýřků a pupínků)
• bakteriální infekce
• dermatitida kolem úst (periorální dermatitida)
• mravenčení
• ohraničený hnisavý zánět kůže (furunkulóza)
• podráždění kůže
• potničky (miliaria)
• pruhové trhlinky v kůži (strie)
• reakce připomínající akné
• sekundární infekce
• snížené zbarvení kůže (hypopigmentace)
• suchá kůže
• změknutí a zbělení kůže (macerace)
• ztenčení kůže (kožní atrofie)
• zviditelnění krevních cév v podkoží
• zvýšený růst ochlupení (hypertrichóza)
• rozmazané vidění.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Děti mohou mít vzhledem k většímu poměru kožního povrchu a tělesné hmotnosti větší náchylnost
k poruše zvané Cushingův syndrom (projevující se např. kulatým obličejem a slabostí) než dospělí.
Dlouhodobá léčba kortikosteroidy může ovlivnit růst a vývoj dětí.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.5. Jak přípravek Elocom uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Doba použitelnosti přípravku Elocom po prvním otevření jsou 3 měsíce při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Elocom obsahuje
- Léčivou látkou je mometasoni furoas 1,0 mg v 1 g kožního roztoku.
- Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol (E1520), dihydrogenfosforečnan
sodný, hyprolóza, čištěná voda a kyselina fosforečná 85% pro úpravu pH.
Tento přípravek obsahuje 300 mg propylenglykolu (E1520) v jednom mililitru kožního roztoku.
To je ekvivalentní 6,0 g propylenglykolu v jednom balení (20ml lahvička) nebo 9,0 g
propylenglykolu v jednom balení (30ml lahvička).

Jak přípravek Elocom vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý až skoro bílý roztok bez viditelných cizích částic.
Bílá lahvička z umělé hmoty, krabička.

Velikost balení: 20 ml, 30 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
N. V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss
Nizozemsko

Výrobce

Organon Heist bv, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 11.

Elocom Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Elocom 1 mg/g kožní roztok
mometasoni furoas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram přípravku obsahuje mometasoni furoas 1,0 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: isopropylalkohol, propylenglykol, hyprolóza, dihydrofosforečnan sodný, čiš

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací