MENOPUR - Příbalový leták


 
Generikum: human menopausal gonadotrophin
Účinná látka: menotropin
ATC skupina: G03GA02 - human menopausal gonadotrophin
Obsah účinných látek: 1200IU, 600IU, 75IU
Balení: Injekční lahvička


sp.zn.suklsPříbalová informace: informace pro pacienta

MENOPUR 75 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


(menotropinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je MENOPUR 75 IU a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MENOPUR 75 IU používat
3. Jak se MENOPUR 75 IU používá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak MENOPUR 75 IU uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je MENOPUR 75 IU a k čemu se používá

MENOPUR 75 IU je dodáván jako prášek, který musí být před použitím smíchán s tekutinou
(rozpouštědlem). Podává se formou injekce do podkoží nebo do svalu.

MENOPUR 75 IU obsahuje dva hormony zvané folikulostimulační hormon (FSH) a luteinizační
hormon (LH). FSH a LH jsou přírodní hormony, které jsou vytvářeny v těle mužů i žen. Napomáhají
normální funkci rozmnožovacích orgánů. FSH a LH v přípravku se získávají z moči žen po
menopauze. Je vysoce čištěný a známý jako menotropin. U mužů podporuje tvorbu mužského
pohlavního hormonu (testosteronu) a vývoj spermatu. U mužů se může přípravek používat společně
s humánním choriogonadatropinem (HCG) ke stimulování vývoje spermií.

MENOPUR 75 IU se používá k léčbě neplodnosti u žen v následujících dvou případech:

- Ženy, které nemohou otěhotnět, protože v jejich vaječnících nedozrávají vajíčka (včetně polycystické
nemoci vaječníků). MENOPUR 75 IU se používá u žen, které již dostávaly lék zvaný klomifen-citrát
pro léčbu neplodnosti, ale tento lék nebyl účinný.

- Ženy zařazené do programu asistované reprodukce (včetně oplodnění in vitro /přenos embrya
[IVF/ET], přenos pohlavní buňky do vejcovodu [GIFT] a injekce spermie do cytoplazmy [ICSI]).
MENOPUR pomáhá vaječníkům vytvořit mnoho vaječných míšků (folikulů), kde může dozrát vajíčko
(mnohonásobný vývoj folikulů)

MENOPUR 75 IU se rovněž používá v následujících případech:

- Sterilita u žen s hypo- nebo normogonadotropní ovariální nedostatečností, stimulace růstu folikulu.
- Sterilita u mužů s hypo- nebo normogonadotropním hypogonadismem, v kombinaci s HCG
(humánním choriogonadotropinem) ke stimulaci spermatogeneze (vývoj spermií).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MENOPUR 75 IU používat

Před začátkem léčby tímto lékem se Vás a Vašeho partnera musí lékař zeptat na příčiny Vašich
problémů s plodností. Zvláště je potřeba zjistit, zda nejsou přítomny níže uvedené nemoci, aby tak
mohla být případně nasazena jakákoli jiná odpovídající léčba:
• Snížená funkce štítné žlázy nebo nadledvin
• Vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin (hyperprolaktinemie)
• Nádory na hypofýze (žláza umístěná v mozku na spodině dutiny lebeční)
• Nádory hypotalamu (oblast umístěná pod částí mozku, zvanou talamus)

Pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění, oznamte to, prosíme,
Vašemu lékaři před zahájením léčby přípravkem MENOPUR 75 IU.


Nepoužívejte MENOPUR 75 IU:
Ženy:
• Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na menotropin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
• Jestliže máte nádor dělohy, vaječníků, prsou, hypofýzy nebo hypotalamu
• Jestliže máte cysty na vaječnících nebo zvětšené vaječníky (s výjimkou polycystické nemoci
vaječníků)
• Jestliže máte jakékoli organické poškození dělohy nebo jiných pohlavních orgánů
• Jestliže trpíte krvácením z pochvy a není známa příčina
• Jestliže máte fibroidní nádor dělohy
• Jestliže jste těhotná nebo kojíte
• Jestliže jste prodělala předčasnou menopauzu

Muži:
• Jestliže máte nádory varlat
• Jestliže trpíte karcinomem prostaty

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře v případě:
• Bolesti břicha
• Otoku v oblasti břicha
• Pocitu na zvracení
• Zvracení
• Průjmu
• Přibývání na váze
• Dýchacích obtíží
• Sníženého močení.

Oznamte to přímo svému lékaři i v případě, že se tyto příznaky objeví několik dní po poslední injekci.
Tyto příznaky mohou být známkou vysoké aktivity vaječníků, která se může stát závažnou.

Pokud se tyto příznaky stanou závažnými, musí být léčba neplodnosti zastavena a musíte být léčena
v nemocnici.

Dodržování doporučeného dávkování a pečlivé sledování Vaší léčby sníží pravděpodobnost výskytu
těchto příznaků.

Pokud vysadíte MENOPUR 75 IU, mohou tyto příznaky dále přetrvávat. V případě, že se tyto
příznaky vyskytnou, obraťte se, prosíme, neprodleně na Vašeho lékaře.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás lékař objedná na ultrazvukové vyšetření a někdy i krevní
testy, aby mohl sledovat Vaši odpověď na léčbu.

Léčba hormony jako je tento lék může zvýšit rizika:
• Mimoděložního těhotenství (těhotenství jinde než v děloze) v případě, že jste prodělala
onemocnění vejcovodu
• Samovolného potratu
• Mnohočetného těhotenství (dvojčata, trojčata, apod.)
• Vrozených malformací (fyzické vady přítomné u novorozeného dítěte).

U některých žen, které prodělaly léčbu neplodnosti, se objevily nádory vaječníků a dalších
rozmnožovacích orgánů. Není dosud známo, zda léčba hormony, jako je tento lék, nezpůsobuje tyto
problémy.

U těhotných žen je větší pravděpodobnost výskytu krevních sraženin v žilách a tepnách. Léčba
neplodnosti může zvýšit pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění, obzvlášť pokud máte nadváhu
nebo pokud se krevní sraženiny vyskytly u někoho ve Vaší rodině (pokrevní). Pokud se Vás to týká,
oznamte to, prosíme, Vašemu lékaři.

Děti
Tento přípravek není určen pro děti.

Další léčivé přípravky a MENOPUR
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat


Dalším lékem používaným pro léčbu neplodnosti je klomifen-citrát. Pokud se užívá MENOPUR 75 IU
současně s klomifen-citrátem, může se zvýšit účinek na vaječníky.

MENOPUR 75 IU se může užívat současně s přípravkem BRAVELLE, viz bod 3 ‘Jak se MENOPUR
75 IU používá’.
Při léčbě sterility u mužů se HMG může injikovat společně s hCG.

Těhotenství a kojení

MENOPUR 75 IU se nesmí používat během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění Vaší schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje po použití přípravku
MENOPUR 75 IU je nepravděpodobné.

Přípravek MENOPUR obsahuje sodík
MENOPUR 75 IU obsahuje v jedné dávce méně než 1 mmol sodíku (23 mg). Takže je v podstatě bez
sodíku.

3. Jak se MENOPUR používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
svým lékařem.

- Ženy, které nemají ovulaci:

Léčba musí být zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu (den 1 je první den vaší
menstruace). Léčba musí být podána každý den po dobu minimálně 7 dnů.

Běžná zahajovací dávka je 75 - 150 IU denně (1 – 2 lahvičky s práškem), ale může být upravena
v závislosti na Vaší odpovědi (až do maximálně 225 IU – 3 lahvičky s práškem denně). Každá
jednotlivá dávka musí být podávána po dobu minimálně 7 dnů, než bude změněna. Doporučuje se
zvyšování dávek pokaždé o 37,5 IU (polovina lahvičky s práškem a ne o více než o 75 IU). Pokud
nedojde k odpovědi po 4 týdnech, musí být cyklus léčby ukončen.

Pokud dojde ke správné odpovědi, musí být podána jedna injekce dalšího hormonu zvaného lidský
choriový gonadotropin (hCG) v dávce 5 000 až 10 000 IU 1 den po poslední injekci
MENOPUR 75 IU. Je doporučeno mít pohlavní styk v den podání injekce hCG a den poté, případně
může být provedena umělá inseminace (vpravení spermatu přímo do dělohy). Váš lékař Vás bude
pečlivě sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem MENOPUR 75 IU. Podle vývoje situace se může
rozhodnout ukončit léčbu MENOPUR 75 IU a nepodat Vám injekci hCG. V takovém případě budete
poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom) nebo sexuálně
abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.

- Ženy v programu asistované reprodukce:

Pokud jste rovněž léčena agonisty GnRH (lék, který napomáhá funkci hormonu zvaného gonadotropin
uvolňující hormon (GnRH)), léčba přípravkem MENOPUR 75 IU musí být zahájena přibližně 2 týdny
po začátku léčby agonisty GnRH.

Pokud jste také léčena antagonisty GnRH, léčba přípravkem MENOPUR 75 IU musí být zahájena 2.
nebo 3. den menstruačního cyklu (den 1 je první den Vaší menstruace).

Léčba musí být podávána každý den po dobu nejméně 5 dnů. Běžná zahajovací dávka přípravkem
MENOPUR 75 IU je 150 - 225 IU (2 nebo 3 lahvičky prášku). Tato dávka může být zvýšena
v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu maximálně na 450 IU (6 lahviček prášku) denně. Dávka nesmí
být zvýšena o více než o 150 IU při úpravě dávky. Běžná léčba nesmí trvat déle než 20 dnů.

Pokud je přítomno dostatečné množství vaječných míšků, dostanete jednu injekci léku zvaného lidský
choriový gonadotropin (hCG) v dávce do 10 000 IU pro vyvolání ovulace (uvolnění vajíčka).

Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem MENOPUR 75 IU. Podle vývoje situace se může
rozhodnout ukončit léčbu přípravkem MENOPUR 75 IU a nepodat Vám injekci hCG. V takovém
případě budete poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom)
nebo sexuálně abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.
STERILITA U MUŽŮ
Nejprve se podává 1 000 až 3 000 IU hCG třikrát týdně, dokud není dosaženo normální hladiny
testosteronu v krvi. Pak se po dobu několika měsíců podává 1 - 2 lahvičky přípravku
MENOPUR 75 IU (75 – 150 IU FSH +75- 150 IU LH) třikrát týdně.NÁVOD K POUŽITÍ
Pokud Vás Váš lékař požádal, abyste si sama aplikovala tento lék, dodržujte, prosíme, veškeré
jeho pokyny.

První injekce tohoto léku musí být podána pod dohledem lékaře.

Rozpouštění přípravku MENOPUR 75 IU:
MENOPUR 75 IU se dodává ve formě prášku, který musí být před aplikací injekcí rozpuštěn.
Tekutina, kterou je nutné použít pro rozpuštění tohoto léku, se dodává spolu s práškem. MENOPUR
75 IU musí být rozpuštěn těsně před použitím. Postup:

• Dobře upevněte dlouhou tlustou jehlu (natahovací/ředící
jehlu) ke stříkačce.
• Ulomte vršek ampulky s tekutinou.
• Vložte jehlu do kapaliny v ampulce.
• Nasajte celý obsah do stříkačky.

• Vpíchněte jehlu skrze gumovou zátku lahvičky (vialky)
s práškem a pomalu vstřikujte všechnu tekutinu na stěny
lahvičky, abyste tak zabránili tvorbě bublin.

• Prášek by se měl rychle rozpustit (do 2 minut) za vzniku
čirého roztoku.

• Abyste napomohli rozpuštění prášku, krouživými pohyby
míchejte s lahvičkou.

Neprotřepávejte, jinak by se začaly tvořit vzduchové
bubliny.
Pokud není roztok čirý nebo obsahuje částečky, nesmí se
použít.• Nasajte roztok zpět do stříkačky.Pokud máte užívat více než jednu lahvičku přípravku MENOPUR 75 IU, můžete nasát roztok (první
roztok MENOPUR 75 IU) zpět do stříkačky a vstříknout ho do druhé lahvičky s práškem. Můžete to
tak opakovat celkem až do 3 lahviček s práškem – ale pouze v případě, že Vám to lékař takto
naordinoval.

Pokud Vám byl předepsán BRAVELLE zároveň s MENOPUR 75 IU, můžete smíchat tyto dva léky
tak, že rozpustíte MENOPUR 75 IU a vstříknete roztok do prášku s BRAVELLE. Rozpusťte a nasajte
tento kombinovaný roztok: můžete je takto společně aplikovat místo aplikace každého léku zvlášť.


INJEKCE MENOPUR 75 IU:

• Jakmile máte předepsanou dávku nasátou ve stříkačce, vyměňte jehlu za krátkou, tenkou (injekční
jehlu).
• Otočte lahvičku s jehlou vzhůru a jemně s ní švihněte tak, aby se všechny vzduchové bublinky
shromáždily nahoře. Stlačte opatrně píst, dokud nevyjde první kapka tekutiny.• Váš lékař nebo sestra Vám řeknou, kam si máte injekci vpíchnout (např. přední oblast stehna,
břicho, apod.).
• Dezinfikujte místo vpichu.• Dvěma prsty uchopte kůži tak, aby vznikla kožní řasa a
vpíchněte do ní jehlu jedním rychlejším pohybem v úhlu
90 stupňů. Tlakem na píst vstříkněte roztok a vyjměte jehlu


• Po vyjmutí stříkačky použijte tlak na místo vpichu, abyste zastavila krvácení. Jemně masírujte
místo aplikace, abyste napomohla rozptýlení roztoku pod kůží.

• Nevyhazujte použitou sadu do normálního odpadu; je potřeba zlikvidovat materiál podle
příslušných pokynů.

Jestliže jste užila více přípravku MENOPUR, než jste měl (a)
Sdělte to, prosíme, Vašemu lékaři nebo sestře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít MENOPUR
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Sdělte to, prosíme,
Vašemu lékaři nebo sestře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hormon používaný k léčbě neplodnosti jako v případě MENOPUR může zvýšit hladiny aktivity
vaječníků a vyvolat tak poruchu známou jako ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS), a to
zejména u žen s polycystickými vaječníky. K příznakům patří: bolesti v břiše, břišní otoky,
nevolnost, zvracení, průjem a přibývání na váze; v případech závažného syndromu OHSS byly také
vzácně hlášeny komplikace jako hromadění tekutiny v břiše, v pánevní oblasti popř. i v dutině
hrudní, potíže s dýcháním, snížený objem vylučované moči, tvorba sraženin v krevních cévách
(tromboembolie) a kroucení vaječníků (ovariální torze). Pokud se u Vás projeví kterýkoli z těchto
symptomů, zkontaktuje bez prodlení svého lékaře i tehdy, když u sebe podobné příznaky zjistíte i řadu
dnů po aplikaci poslední injekce.


Při podání tohoto léku se mohou vyskytnout alergické reakce (přecitlivělost). Příznaky těchto reakcí
mohou zahrnovat: vyrážku, svědění, otok v krku a dýchací obtíže. Pokud se u Vás objeví
jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Následující časté nežádoucí účinky, které postihují 1 až 10 ze 100 léčených pacientů:
• Bolest břicha
• Bolest hlavy
• Pocit na zvracení
• Otok břicha
• Pánevní bolesti
• Nadměrná stimulace vaječníků (vysoká úroveň aktivity)
• Bolest a reakce v místě vypichu (zrudnutí, modřina, otok a/nebo svědění)


Následující méně časté nežádoucí účinky postihují 1 až 10 z 1000 léčených pacientů:
• Zvracení
• Břišní potíže
• Průjem
• Únava
• Závrať
• Ovariální cysty
• Potíže postihující prsy zahrnují bolesti prsů, zvýšenou citlivost na dotek, pocity nepohodlí,
bolest prsních bradavek a otok prsů
• Návaly horka

Následující vzácné nežádoucí účinky postihují 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
• Akné
• Vyrážka

Kromě výše zmíněných nežádoucích účinků byly po uvedení na trh pozorovány další nežádoucí
účinky, jejichž frekvenci nelze z dostupných zdrojů určit:
• Poruchy vidění
• Horečka
• Pocit nemoci
• Alergické reakce
• Přibývání na váze
• Bolest svalů a kloubů (např. bolest zad, bolest šíje a bolesti končetin)
• Torze (přetočení) vaječníků jako důsledek zvýšené aktivity vaječníků během stimulace
vaječníků
• Svědění
• Kopřivka
• Krevní sraženiny jako komplikace zvýšené aktivity vaječníků během nadměrné stimulace

Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z těchto nežádoucích účinků, nebo jiné problémy,
oznamte to, prosíme, Vašemu lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak MENOPUR 75 IU uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah a dohled dětí.
Použijte okamžitě po naředění.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek MENOPUR 75 IU obsahuje

Léčivou látkou je menotropinum (vysoce čištěný humánní menopauzální gonadotropin, HMG)
odpovídající 75 IU FSH a 75 IU LH v lahvičce s lyofilizovaným práškem

Pomocnými látkami v prášku jsou:
• monohydrát laktosy,
• polysorbát 20,
• hydroxid sodný,
• kyselina chlorovodíková 25%

Pomocnými látkami v rozpouštědle jsou:
• chlorid sodný,
• kyselina chlorovodíková 10% k úpravě pH,
• voda pro injekci

Jak přípravek MENOPUR 75 IU vypadá a co obsahuje toto balení

MENOPUR 75 IU je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Velikost balení:
lahviček prášku a 5 ampulek rozpouštědla
10 lahviček prášku a 10 ampulek rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Ferring-Léčiva, a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce
Ferring GmbH, Wittland 11, D-21409 Kiel, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 1.

Menopur Obalová informace

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

( Krabička)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MENOPUR 75 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

menotropinum
75 IU FSH (follitropinum ) a 75 IU LH (lutropinum)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Prášek (v lahvičce)
Mo

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop