VISTAPREP - Příbalový leták


 
Generikum: macrogol, combinations
Účinná látka: makrogol 3350, chlorid sodnÝ, chlorid draselnÝ, hydrogenuhliČitan sodnÝ
ATC skupina: A06AD65 - macrogol, combinations
Obsah účinných látek:
Balení: Sáček


Příbalová informace: informace pro uživatele


Vistaprep prášek pro perorální roztok
macrogolum 3350, natrii chloridum, natrii hydrogencarbonas a kalii chloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Vistaprep a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vistaprep užívat
3. Jak se přípravek Vistaprep užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vistaprep uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Vistaprep a k čemu se používá

Přípravek Vistaprep je bílý prášek pro perorální roztok s projímavým účinkem.

Přípravek Vistaprep se používá k vyčištění střev v rámci přípravy před vyšetřením tlustého střeva
(kolonoskopií) u dospělých od 18 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vistaprep užívat

Neužívejte přípravek Vistaprep

• jestliže jste alergický(á) na makrogol 3350, chlorid sodný, dihydrogenuhličitan sodný, chlorid
draselný, dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové aroma, aroma citroníku Lime, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
• jestliže máte neprůchodnost střev nebo podezření na neprůchodnost střev, zúžení nebo
proděravění (perforaci) stěny trávicího ústrojí, nebo jste ohrožen(a) proděravěním stěny trávicího
ústrojí,
• jestliže máte problémy s vyprazdňováním žaludku nebo máte těžkou formu zánětu tlustého střeva
(kolitidy) se závažným zánětem a těžkou formu abnormálně zvětšeného tlustého střeva následkem
této kolitidy (toxické megakolon),
• jestliže máte poškozený polykací a dávivý reflex nebo jestliže trpíte celkovou slabostí.

Přípravek Vistaprep nesmí být podáván pacientům s poruchou vědomí a pacientům náchylným k dušení
nebo k nesprávnému polykání (aspirace) při požívání tekutin.


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Vistaprep se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
• Jste-li starší pacient
• Máte-li refluxní chorobu („pálení žáhy“, refluxní ezofagitidu)
• Máte-li poruchy srdečního rytmu (sinoatriální (SA) blokádu nebo syndrom nemocného sinu)
• Pokud máte poruchu funkce srdce (stav nazvaný „srdeční selhání“) a objevují-li se Vaše obtíže
v případě, že vykonáváte nenáročnou až středně náročnou námahu, popř. objevují-li se v době,
kdy jste v klidu
• Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater (ledvinová nebo jaterní nedostatečnost)
• Máte-li selhání ledvin nebo onemocnění jater
• Pokud trpíte závažnou dehydratací (nadměrná ztráta tělesných tekutin)
• Jestliže máte závažné zánětlivé střevní onemocnění.

Ve výše uvedených případech může být přípravek Vistaprep použit pouze pod dohledem lékaře, který
posoudí rovnováhu elektrolytů a tekutin ve Vašem těle.

Pokud se u vás během užívání přípravku Vistaprep pro přípravu střev objeví náhlá bolest břicha nebo
krvácení z konečníku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Děti

S použitím u dětí není dostatek zkušeností. Přípravek Vistaprep proto nemá být u dětí používán.

Další léčivé přípravky a přípravek Vistaprep

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),
nebo které možná budete užívat.

Jestliže užijete jiné léčivé přípravky těsně před užitím přípravku Vistaprep, současně s ním nebo do
hodiny po něm, mohly by být vyplaveny při výplachu střeva a/nebo by nemusely být účinné. Jestliže
je však nutné, abyste tyto jiné léčivé přípravky užil(a), poraďte se předtím se svým lékařem o jiné
možnosti užití. To se týká také perorální antikoncepce („pilulek‟).

Makrogol 3350 může ovlivnit výsledky vyšetření, při nichž se využívá střevních tekutin.

Přípravek Vistaprep s jídlem a pitím

Dvě až tři hodiny před vypitím přípravku Vistaprep až do ukončení vyšetření nejezte žádnou pevnou
stravu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

S použitím v těhotenství nejsou žádné zkušenosti.
Jestliže jste těhotná, Váš lékař před použitím přípravku Vistaprep pečlivě zváží přínosy a možná rizika.

Bude-li to nezbytné, můžete také užít přípravek Vistaprep během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.


Přípravek Vistaprep obsahuje sodík a draslík

Tento léčivý přípravek obsahuje 20 mmol draslíku a 260 mmol sodíku ve 4 litrech roztoku přípravku
Vistaprep. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku nebo sodíku a u pacientů
se sníženou funkcí ledvin.


3. Jak se přípravek Vistaprep užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospělých (nad 18 let)
Doporučená dávka pro úplné vyčištění střev je 3 až maximálně 4 litry roztoku Vistaprep. Jeden sáček
odpovídá 1 litru roztoku.

Roztok pijte v dávkách po 200 ml - 300 ml každých 10 minut až do okamžiku, kdy je tekutina vytékající
z konečníku čirá, nebo do maximálního vypitého množství 4 litrů.

Přípravek užijte během přibližně 4 hodin, obvykle v den vyšetření. Celkové požadované množství
můžete užít večer před vyšetřením, nebo lze užít část tohoto množství večer před vyšetřením a zbývající
část ráno v den vyšetření. Prosím, domluvte se na postupu se svým lékařem.

Délka užívání:

Přípravek Vistaprep je určen k jednorázovému užití před plánovaným vyšetřením střev.

Příprava roztoku:

Před použitím připravte čerstvý roztok, který je téměř bezbarvý a mírně zakalený. Obsah jednoho sáčku
se rozpustí v jednom litru vlažné vody. Tímto způsobem připravte 3 až 4 litry roztoku. Protože 1 sáček
přípravku Vistaprep odpovídá 1 litru roztoku, budete potřebovat 3 až 4 sáčky pro přípravu 3-4 litrů
roztoku. Roztok připravený k použití můžete po přípravě dát vychladit do chladničky. Vychlazený
roztok je chuťově příjemnější.

K perorálnímu roztoku přípravku Vistaprep se nesmí přidávat žádné jiné roztoky nebo přísady (zejména
cukr nebo další chuťové látky neslučitelné s přípravkem Vistaprep), protože by to mimo jiné mohlo vést
ke změně složení elektrolytů ve Vaší krvi. Ve střevech navíc mohou při odbourávání těchto přidaných
látek střevními bakteriemi vznikat explozivní směsi plynů.

Pokud máte dojem, že účinek přípravku Vistaprep je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vistaprep, než jste měl(a)

Cílem podání přípravku Vistaprep je dosažení průjmu nebo vodnaté stolice. Jestliže jste však užil(a)
více přípravku Vistaprep, než jste měl(a), mohou se u Vás dostavit závažné příznaky průjmu.
V takovém případě pijte hodně tekutin a vždy se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vistaprep

Jestliže vypijete mnohem méně přípravku Vistaprep než je doporučené množství, střevo nemusí být
správně vyprázdněné. V takovém případě nebude možné provést vyšetření tak, jak je naplánováno. Proto
prosím dodržujte dávkování doporučené Vaším lékařem nebo uvedené v této příbalové informaci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vistaprep


Jestliže přestanete užívat přípravek Vistaprep, nebo jej přestanete užívat příliš brzy, střevo nemusí být
správně vyprázdněné. V takovém případě nebude možné provést vyšetření tak, jak je naplánováno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých si máte všímat, a jak postupovat při jejich
výskytu:
Všechny léky mohou způsobit alergické reakce. Závažné alergické reakce jsou však velmi vzácné.
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přípravek Vistaprep dále
neužívejte a neprodleně informujte svého lékaře:

• Alergická kožní vyrážka
• Poruchy krevního oběhu
• Dušnost
• Záchvaty pocení s pocitem na zvracení

Byly rovněž zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):
• Pocit na zvracení, pocit plnosti a nadýmání

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):
• Zvracení, žaludeční křeče a podráždění konečníku.

Tyto projevy jsou z velké míry způsobeny vypitím relativně velkého množství tekutiny za krátkou dobu.
Při výskytu příznaků v trávicím ústrojí je třeba podávání přípravku Vistaprep dočasně zpomalit nebo
přerušit, dokud příznaky neustoupí.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):
• Celková malátnost a nespavost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů):
• Nepravidelná nebo rychlá srdeční činnost (poruchy srdečního rytmu, tachykardie) a hromadění
tekutiny v plicích (plicní edém).
• Pokles hladiny vápníku, draslíku a sodíku s viditelnými známkami onemocnění.
• Neurologické příznaky v důsledku nerovnováhy elektrolytů v krvi, které se mohou projevovat
příznaky od mírné dezorientace až po generalizované záchvaty.
• Kopřivka, výtok z nosu, rýma (rinorea) nebo akutní zánět kůže (dermatitida), které jsou
pravděpodobně alergického původu, anafylaktický šok.
Poznámka:
Byly popsány případy takzvaného Mallory-Weissova syndromu (zvracení následované krvácením
způsobeným trhlinou v jícnu) vyvolaného zvracením, které se objevilo po požití roztoků k výplachu
střeva obsahujících makrogol.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Vistaprep uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:
Prášek: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Připravený roztok: Uchovávejte nejvýše 3 hodiny při teplotě do 25 °C, nebo nejvýše 48 hodin v
chladničce (2 °C-8 °C).
Zlikvidujte zbytek perorálního roztoku, který nebyl spotřebován do 48 hodin.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vistaprep obsahuje

- Léčivými látkami jsou (v jednom sáčku):
Makrogolum 3350 105,000 g
Natrii chloridum 2,800 g

Natrii hydrogencarbonas 1,430 g
Kalii chloridum 0,370 g

1000 ml připraveného roztoku obsahuje následující množství elektrolytových iontů:
Sodík 65 mmol/l
Chloridy 53 mmol/l

Hydrogenuhličitan 17 mmol/l
Draslík 5 mmol/l

- Dalšími složkami přípravku jsou:
Dihydrát sodné soli sacharinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, pomerančové aroma v prášku: složené
aroma, aroma, přírodní aroma, maltodextrin, arabská klovatina (E 414), tokoferol-alfa (E 307), aroma
citroníku Lime (směs silic, přírodní aroma, maltodextrin, arabská klovatina (E 414), monohydrát
kyseliny citronové (E 330)).


Jak přípravek Vistaprep vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Vistaprep je bílý prášek pro perorální roztok.


Přípravek Vistaprep je dodáván v balení obsahujícím 4 sáčky nebo 64 sáčků a ve vícečetných baleních
obsahujících 12 balení po 4 sáčcích prášku pro přípravu perorálního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80
79618 Rheinfelden
Německo

Výrobce

Klocke Pharma Service GmbH

Strassburger Str. 77767 Appenweier
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 9.

Vistaprep Obalová informace


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vistaprep
prášek pro perorální roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje: 110,44 g prášku pro perorální roztok
Macrogolum 3350 105,000 g
Natrii chloridum 2,800 g

Natrii hydrogencarbonas 1,430 g
Kal

Obalová informace - více

Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop