VISUDYNE - Příbalový leták


 
Generikum: verteporfin
Účinná látka: verteporfin
ATC skupina: S01LA01 - verteporfin
Obsah účinných látek: 15MG
Balení: Injekční lahvička


PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Visudyne 15 mg prášek pro infuzní roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje verteporfinum 15 mg.

Po rekonstituci 1 ml obsahuje verteporfinum 2 mg. V 7,5 ml rekonstituovaného roztoku je obsaženo
verteporfinum 15 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok

Tmavě zelený až černý prášek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Visudyne je indikován k léčbě
- dospělých pacientů s exsudativní klasickou subfoveolární chorioidální neovaskularizací - dospělých pacientů se sekundární subfoveolární chorioidální neovaskularizací u patologické
myopie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Visudyne může být aplikován pouze očními lékaři, kteří mají dostatečné zkušenosti s léčbou pacientů,
trpících senilní makulární degenerací nebo patologickou myopií.

Dávkování

Dospělí včetně starších pacientů Fotodynamická léčba
Prvním krokem je 10minutová intravenózní infuze Visudyne v dávce 6 mg/m2 povrchu těla, naředěná
ve 30 ml infuzního roztoku
Druhým krokem je světelná aktivace Visudyne za 15 minut po zahájení infuze podání
Pacienti by měli být opakovaně vyšetřováni každé 3 měsíce. V případě opakovaného prosakování
CNV lze léčbu Visudynem opakovat až čtyřikrát do roka.

Léčba druhého oka přípravkem Visudyne
K dispozici nejsou žádné klinické údaje, které by podporovaly souběžnou léčbu druhého oka. Pokud je
ovšem léčba druhého oka nezbytně nutná, lze světlo aplikovat okamžitě i do druhého oka, a to
nejpozději do 20 minut od okamžiku zahájení infuze.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

Léčba přípravkem Visudyne by měla být zvažována s opatrností u pacientů se středně těžkou
poruchou funkce jater nebo obstrukcí žlučových cest. Nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou těchto
pacientů. Protože je verteporfin vylučován primárně žlučí verteporfinu. Tato není významně zvýšena u pacientů s mírnou poruchou funkce jater Biotransformace a Eliminace v bodě 5.2
Přípravek Visudyne je kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater
Porucha funkce ledvin
Přípravek Visudyne nebyl studován u pacientů s poruchou funkce ledvin. Jeho farmakologické
vlastnosti nicméně nenaznačují potřebu upravovat dávkování Eliminace v bodě 5.2
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost Visudynu u pediatrické populace nebyla stanovena. Visudyne není u této
populace indikován.

Způsob podání

Tento léčivý přípravek je určen pouze k intravenózní infuzi.

K aktivaci přípravku Visudyne světlem se používá diodový laser, který pomocí štěrbinové lampy s
namontovaným optickým vláknem a vhodné kontaktní čočky vytváří studené červené světlo délka 689 nm ± 3 nmpožadované dávky světla 50 J/cm2.

Největší lineární dimenze chorioidální neovaskulární léze se stanovuje pomocí fluorescenční
angiografie a fotografie fundu. Doporučují se používat kamery fundu s 2,4–2,6násobným zvětšením.
Léčená oblast by měla zahrnovat všechny neovaskularizace, krev a/nebo místa s blokovanou
fluorescencí. Pro zajištění léčby špatně ohraničených lézí je třeba okolo viditelného poškození přidat
dodatečný okraj 500 μm. Nazální okraj léčeného místa musí být vzdálen alespoň 200 μm od
temporálního okraje očního disku. V klinických studiích byla pro první léčbu použita maximální
velikost léčené léze 6400 μm. K léčbě lézí, které jsou větší než maximální velikost léčeného místa, se
aplikuje světlo na největší možnou plochu aktivní léze.

Pro dosažení optimálních léčebných výsledků je velmi důležité dodržovat výše uvedená doporučení.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Visudyne je také kontraindikován u pacientů s porfyrií a u pacientů se závažnou poruchou funkce jater

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Fotosenzitivita a expozice světlu

U pacientů, kterým byl aplikován Visudyne, se na dobu 48 hodin po jeho aplikaci infuzí vyvine
fotosenzitivita. Po tuto dobu je nutno, aby si pacienti chránili nechráněné části pokožky, oči nebo jiné
části těla před přímým účinkem slunečního záření nebo intenzivním osvětlením v místnosti, jako je
např. ostré světlo v soláriích, intenzivní halogenové osvětlení nebo vysokoenergetické osvětlení na
operačních sálech nebo ve stomatologických ordinacích. Také by se pacienti neměli dlouhodobě
vystavovat světlu vyzařovanému z takových lékařských přístrojů, jako je např. pulzní oxymetr, po
dobu 48 hodin po aplikaci Visudyne.

Pokud musí pacienti během zmíněných 48 hodin po aplikaci přípravku jít ven za denního světla, musí
si oči chránit brýlemi proti slunci a pokožku ochranným oděvem. Krémy na opalování s UV filtrem
nestačí k účinné ochraně proti fotosenzitivní reakci.

Nepřímé osvětlení uvnitř místnosti je bezpečné. Pacienti nemusí zůstávat ve tmě a je třeba jim
doporučit, aby pokožku vystavovali vnitřnímu nepřímému osvětlení, protože to pomůže urychlit
vylučování léčivého přípravku pokožkou pomocí procesu, známého jako fotobělící efekt.

Použití u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater a obstrukcí žlučových cest

Léčbu Visudynem je třeba pečlivě zvážit u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nebo
obstrukcí žlučových cest, protože s aplikací Visudyne u těchto pacientů nejsou žádné zkušenosti.
Protože je verteporfin vylučován primárně žlučí
Riziko vážného zhoršení vidění

U pacientů, u nichž dojde v průběhu jednoho týdne od počátku léčby k výraznému zhoršení vidění
vidění upraví na stav před léčbou, a před další léčbou musí ošetřující lékař pečlivě zvážit přínos léčby
před jejím případným rizikem.

Extravazace infuzního roztoku

Extravazace Visudyne světlu, může způsobit silné bolesti, zánět, zduření, puchýřovitost nebo změnu zbarvení v místě
aplikace injekce. Zmírnění bolestivosti lze dosáhnout užitím analgetik. Po extravazaci byly také
hlášeny lokalizované infuzi okamžitě přerušit. Postižené místo je třeba pečlivě chránit před přímým světlem, dokud zduření
a změna zbarvení nezmizí a na postižené místo přikládat studené obklady. Aby se předešlo
mimocévnímu podání, je třeba před aplikací Visudyne zavést intravenózní kanylu a vlastní aplikaci
sledovat. Infuzi je vhodné přednostně aplikovat do pokud možno největší žíly na paži, např. do
kubitální žíly, a pro tento účel by se neměly používat malé žíly na hřbetě ruky.

Hypersenzitivní reakce

V souvislosti s podáváním infuze Visudyne byly popsány bolesti na hrudi, vazovagální reakce a
reakce hypersenzitivity. Vazovagální reakce i reakce hypersenzitivity jsou doprovázeny obecnými
symptomy, jako jsou synkopa, pocení, závratě, vyrážka, dyspnoe, návaly horka a změny krevního
tlaku a srdeční činnosti. Ve vzácných případech mohou být tyto reakce závažné a mohou zahrnovat
křeče. Během infuze Visudyne by pacienti měli být pod přísným lékařským dohledem.

U pacientů, kterým byl podán Visudyne, byly pozorovány případy výskytu anafylaktických reakcí.
Pokud se během infuze nebo po ní objeví anafylaktická nebo jiná závažná alergická reakce, podávání
přípravku Visudyne je třeba ukončit a zahájit odpovídající léčbu.

Anestezie

Klinické údaje o použití Visudyne u pacientů v narkóze nejsou k dispozici. U prasat pod sedativy nebo
v narkóze způsobila signifikantně vyšší dávka Visudyne, než je doporučovaná dávka pro pacienty,
podávaná formou bolusu, závažné hemodynamické poruchy, včetně úhynu zvířat. Bylo to
pravděpodobně způsobeno aktivací komplementu. Při preventivním podání difenhydraminu byly tyto
účinky, na kterých se pravděpodobně podílí histamin, omezeny. Tento účinek nebyl také pozorován u
žádného z prasat v bdělém stavu, ani u žádného jiného živočišného druhu včetně člověka. Verteporfin
v koncentracích vyšších než pětinásobek jeho očekávané koncentrace v plazmě léčených pacientů,
způsobil nízkou aktivaci komplementu v lidské krvi in vitro. Podle údajů, získaných při post-
marketingovém sledování přípravku, nebyla v klinických studiích popsána klinicky významná
aktivace komplementu; nelze ovšem vyloučit riziko anafylaktické reakce, způsobené aktivací
komplementu. Během infuze Visudyne by měli být pacienti pod stálým dohledem, a pokud se uvažuje
o podání Visudyne pacientům v celkové narkóze, je nezbytná zvýšená opatrnost.

Jiné

Visudyne obsahuje malé množství butylhydroxytoluenu pokožky a sliznice. Proto v případě přímého kontaktu musí být postižená místa důkladně opláchnuta
vodou.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí u lidí.

Jiné fotosenzibilizující látky

Je možné, že současné užití jiných fotosenzibilizujících léčivých přípravků sulfonamidy, fenotiaziny, sulfonylurea, antidiabetika, thiazidová diuretika, griseofulvinzintenzivnit fotosenzitivní reakce. Proto je zapotřebí opatrnosti při použití přípravku Visudyne spolu
s jinými fotosenzibilizujícími léky
Látky, které zvyšují vychytávání verteporfinu v endotelu cév

O látkách, jako jsou blokátory kalciových kanálů, polymyxin B, či o radioterapii je známo, že alterují
cévní endotel. Na základě teoretických údajů i přes nedostatek klinických důkazů by mohlo současné
užívání těchto látek vést ke zvýšení tkáňového vychytávání verteporfinu.

Vychytávače
Ačkoli to nebylo klinicky prokázáno, teoreticky by mohly antioxidanty přípravky, které vychytávají volné radikály alkoholúčinnosti verteporfinu.

Léčivé přípravky, které antagonizují okluzi krevních cév

Hlavním mechanismem účinku verteporfinu je okluze krevních cév, proto je teoreticky možné, že
látky, jako jsou vazodilatancia či látky, které snižují srážlivost a agregaci krevních destiček inhibitory tromboxanu A2
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání verteporfinu během těhotenství. Studie na zvířatech
prokázaly teratogenní účinky u jednoho druhu není známé. Visudyne by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné pokud přínos léčby převažuje případné riziko pro plod
Kojení

Verteporfin a jeho diacidový metabolit jsou vylučovány v malém množství do mateřského mléka.
Proto by se neměl podávat kojícím matkám, nebo by kojení po jeho aplikaci mělo být na 48 hodin
přerušeno.

Fertilita

Nejsou k dispozici data týkající se vlivu verteporfinu na fertilitu u lidí. V neklinických studiích nebylo
pozorováno žádné zhoršení fertility nebo genotoxicita Pacienti v plodném věku by měli být informováni o chybění dat týkajících se fertility a přípravek
Visudyne by měl být podáván jen po zvážení individuálních rizik a přínosů.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po léčbě Visudynem může dojít u pacientů k abnormálnímu vidění, zhoršení vidění nebo výpadům
zorného pole, což může mít vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Dokud
přetrvávají tyto projevy, neměli by pacienti motorová vozidla řídit.

4.8 Nežádoucí účinky

Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná a přechodného charakteru. Nežádoucí
účinky hlášené u pacientů s patologickou myopií byly podobné těm, které byly hlášeny i pacientů
s AMD.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem přípravku Visudyne v místě podání zhoršení zraku zorného pole, včetně skotomu a tmavých skvrn
Následující nežádoucí účinky byly vyhodnoceny jako potenciálně související s léčbou přípravkem
Visudyne. Nežádoucí účinky jsou uvedeny dle systémových orgánových tříd a četnosti za použití
následující klasifikace: velmi časté < 1/100nelze určitnejzávažnějších.

Poruchy imunitního systému
Časté乥Poruchy metabolismu a výživy
ČastéPoruchy nervového systému
ČastéMéně časté乥Poruchy oka

Častézrakového pole, jako jsou skotomy, šedé nebo tmavé kruhy a černé
skvrny.
0pQ edém.
Vzácné Retinální ischemie cévNení známo Trhlina retinálního pigmentového epitelu, makulární edém.
Srdeční poruchy
Není známo Infarkt myokardu3.
Cévní poruchy
0pQ Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
ýDVWp Dyspnoe1.
Gastrointestinální poruchy
Časté Nauzea.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté Fotosenzitivní reakce4.
Méně časté Vyrážka, kopřivka, svědění1.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté Bolest v místě injekce, otok v místě injekce, zánět v místě injekce,
extravazace v místě injekce, astenie.
Méně časté Hypersenzitivita v místě injekce, krvácení v místě injekce, změna
zbarvení v místě injekce, pyrexe, bolest.
Vzácné Malátnost1.
Není známo Puchýře v místě injekce, nekróza v místě vpichu.
Poranění, otravy a procedurální komplikace
Časté S infuzí spojená bolest na hrudi5, reakce na infuzi primárně se
projevující jako bolest zad5, 6.
V souvislosti s podáváním infuze Visudyne byly hlášeny vazovagální reakce a reakce z
hypersenzitivity. Obecné příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, slabost, synkopu,
hyperhidrózu, točení hlavy, vyrážku, kopřivku, svědění, dušnost, zarudnutí a změny krevního
tlaku nebo srdeční frekvence. Ve vzácných případech mohou být tyto reakce závažné a mohou
zahrnovat křeče.
Závažné zhoršení zrakové ostrosti, odpovídající 4 nebo více řádkům, bylo hlášeno během sedmi
dnů po léčbě u 2,1 % pacientů léčených verteporfinem v placebem kontrolovaném klinickém
hodnocení 3. fáze a u méně než 1 % pacientů v nekontrolovaných hodnoceních. Reakce se
objevila především u pacientů s AMD s okultními nebo minimálními CNV lézemi a nebyla
hlášena u pacientů léčených placebem. U některých pacientů byla pozorována částečná úprava
zraku.
Byly hlášeny případy infarktu myokardu, především u pacientů s předchozí anamnézou
kardiovaskulárního onemocnění, v některých případech do 48 hodin po podání infuze.
Reakce fotosenzitivity projevila ve formě zarudnutí po vystavení slunečnímu záření, obvykle do 24 hodin po léčbě
přípravkem Visudyne. Těmto reakcím se lze vyhnout, pokud se dodrží pokyny o ochraně před
přímým světlem, uvedené v bodě 4.4.
S infuzí související bolest zad a hrudi, která může vyzařovat do dalších oblastí, včetně ale
nikoliv pouze pánve, ramenou nebo hrudního koše.
Vyšší incidence bolestí zad během infuze ve skupině léčené přípravkem Visudyne nebyla
spojena se známkami hemolýzy nebo alergické reakce a bolest většinou vymizela při skončení
infuze.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Předávkování léčivým přípravkem a/nebo světlem může u léčeného oka způsobit neselektivní omezení
perfuze normálních cév retiny s možností závažného zhoršení vidění.

Předávkování léčivým přípravkem může způsobit prodloužení doby, po kterou zůstává pacient
fotosenzibilní. V takových případech by si měl pacient v závislosti na předávkování delší dobu chránit
oči a pokožku před přímým slunečním světlem nebo prudkým světlem v místnosti.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika, Látky určené k léčbě neovaskularizace v oblasti oka,
ATC kód: S01LA
Mechanismus účinku

Verteporfin, nazývaný také monokyselina benzoporfyrinového derivátu stejně aktivních regioizomerů BPD-MAC a BPD-MAD v poměru 1:1. Je používán jako léčivý
přípravek, který se aktivuje světlem
Klinicky doporučovaná dávka verteporfinu není sama o sobě cytotoxická. Cytotoxické látky se tvoří
pouze po jeho aktivaci světlem za přítomnosti kyslíku. Když se energie absorbovaná porfyrinem
transformuje na kyslík, vytvoří se vysoce reaktivní krátkodobá chemická vazba s kyslíkem. Chemická
vazba kyslíku způsobuje poškození biologických struktur v rozsahu oblasti difuze, což vede k
místnímu uzávěru cév, poškození buněk a za určitých podmínek k odumření buněk.

Selektivita fotodynamické léčby založena na selektivním a rychlém vychytávání a retenci verteporfinu rychle proliferujícími buňkami
včetně endothelia chorioidální neovaskularizace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Makulární degenerace související s věkem s převládající klasickou subfoveolární lézí

Visudyne byl testován ve dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných, dvojitě slepých
multicentrických studiích s věkem fotodynamickou terapií [TAP]402 dostávalo Visudyne a 207 placebo
Cílem bylo prokázat dlouhodobou účinnost a bezpečnost fotodynamické léčby verteporfinem při
současném omezení ztráty ostrosti vidění u pacientů se subfoveolární chorioidální neovaskularizací,
související se stařeckou degenerací makuly.

Primárním ukazatelem účinnosti byla frekvence pozitivních odpovědí, definovaná jako poměrná část
pacientů, kteří za 12 měsíců po terapii ztratili, v porovnání s počátečním stavem, méně než 15 písmen

Do studie mohli být zařazeni pouze pacienti, kteří vyhověli těmto vstupním kriteriím: byli starší než
50 let, byla u nich prokázána neovaskularizace související s AMD, byly přítomny klasické složky
poškození vyskytující se u CNV angiogramuzónyrozsah úplné léze byl ≤ 9 makulární fotokoagulace kruhové oblasti vidění byla mezi 34. a 73. písmenem přítomnost okultních CNV lézí
Výsledky ukazují, že za 12 měsíců byl efekt Visudyne při srovnání počtu pacientů s pozitivní reakcí
na léčbu statisticky významně lepší než placebo. Mezi léčenými skupinami ve studii byl rozdíl 15 %
analýzaVisudyne oproti 38 % ve skupině placebo, p<0,001
U podskupiny pacientů s převážně klasickou CNV lézí úspěšnost léčby ještě zřetelnější. Po 12 měsících činil u těchto pacientů rozdíl mezi skupinami 28 %

Ve vztahu k TAP extenzi studie:
U pacientů, kteří byli sledováni od 24. měsíce a déle a byli léčeni v nekontrolované otevřené studii
s Visudynem podle potřeby, dlouhodobé údaje extenze nasvědčují, že výsledky stavu zraku ve
24. měsíci by se mohly udržet až 60 měsíců.

Ve studii TAP u všech typů lézí byl průměrný počet léčení za rok 3,5 v prvním roce po stanovení
diagnózy a 2,4 ve druhém v randomizované placebem kontrolované fázi a 1,3 ve třetím roce,
0,4 ve čtvrtém a 0,1 v pátem roce v otevřené fázi extenze.

Žádné další údaje týkající se bezpečnosti nebyly zjištěny.

Makulární degenerace související s věkem, s okultní nikoli klasickou subfoveolární lézí

Přínos léčby u skupiny pacientů s AMD, kteří měli okultní subfoveolární CNV s průkazem nedávné
nebo současné progrese onemocnění, nebyl stanoven jednoznačně.

Dvě randomizované placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, multicentrické, 24měsíční studie OCR 003 AMD nebo Verteporfin ve fotodynamické léčbě AMD [VIP-AMD], a BPD OCR 013 nebo
Visudyne v okultní chorioidální neovaskularizaci [VIO]charakterizované pouze jako okultní a nikoliv klasická subfoveolární CNV.

Studie VIO zahrnovala pacienty s okultní bez klasické subfoveolární CNV se skóre vizuální ostrosti
73-34 písmen < 65 písmen 120 placeboparametrem účinnosti po 24. měsíci. Další parametr účinnosti byl rovněž definován: podíl pacientů,
kteří ztratili méně než 30 písmen srovnání s výchozí hodnotou. Studie neprokázala statisticky významnou změnu primárního parametru
účinnosti ve 12. měsíci odpovědí 84,0% versus 83,3 %, p=0,86847,5 %, p=0,300; 30 písmen podíl odpovědí 77,5 % versus 75,0 %, p=0.602Větší procento pacientů, kteří dostávali Visudyne oproti skupině s placebem, mělo nežádoucí účinky
k přerušení léčby
VIP-AMD zahrnovala pacienty s okultní bez klasické subfoveolární CNV se skóre vizuální ostrosti
> 50 písmen ostrosti > 70 písmen verteporfin a 114 placebo12. měsíci studie nebyly pozorovány žádné statisticky významné změny primárních parametrů
účinnosti pozorován statisticky významný rozdíl 12,9 % u Visudyne ve srovnání s placebem 33,3 %, p=0,023srovnání s placebem statisticky významný rozdíl 13,7 % ve prospěch Visudyne p=0,032nežádoucí účinky nežádoucí účinky, které vedly k přerušení léčby Visudynem se vyskytly nežádoucí účinky, které vedly k úmrtí úmrtí nebylo vyhodnoceno jako související s léčbou.

Patologická myopie

U pacientů se subfoveolární chorioidální neovaskularizací, způsobenou patologickou myopií, byla
provedena jedna multicentrická, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná randomizovaná klinická studie
Visudyne a 39 placebo. Dávkování a opakování léčby probíhalo stejně jako ve studiích AMD.

Ve 12. měsíci studie byl léčebný efekt Visudyne pro primární cílový parametr účinnosti pacientů, u nichž byla ztráta ostrosti vidění menší než 3 řádkyplaceba, p=0,011. Procento pacientů, kteří ztratili méně než 1,5 řádku, činilo u Visudyne 72 % oproti
44 % u placeba
Ve 24. měsíci ztratilo méně než 3 řádky vizuální ostrosti 79 % pacientů, kteří dostávali Visudyne,
oproti 72 % pacientů, kteří dostávali placebo, 1,5 řádku, bylo u Visudyne 64 % a u placeba 49 %
To znamená, že klinický efekt Visudyne může časem klesat.

Ve vztahu k VIP-PM extenzi studie:
U pacientů, kteří byli sledováni od 24. měsíce a déle a byli léčeni v nekontrolované otevřené studii
s Visudynem podle potřeby, dlouhodobé údaje extenze nasvědčují, že výsledky stavu zraku ve
24. měsíci by se mohly udržet až 60 měsíců.

Ve studii VIP-PM u patologické myopie byl průměrný počet léčení za rok 3,5 v prvním roce po
stanovení diagnózy a 1,8 v druhém v randomizované placebem kontrolované fázi a 0,4 ve třetím roce,
0,2 ve čtvrtém a 0,1 v pátém roce v otevřené fázi extenze.

Žádné další údaje týkající se bezpečnosti nebyly zjištěny.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Oba regioizomery verteporfinu vykazují podobné farmakokinetické vlastnosti distribuce a eliminace a
proto jsou z farmakokinetického hlediska oba izomery považovány za celkový verteporfin.

Distribuce

Maximální koncentrace Cmax dosažená v cílové skupině obyvatelstva po 10minutové infuzi 6 mg/mpovrchu těla byla 1,5 μg/ml a u 12 mg/m2 povrchu těla činila 3,5 μg/ml. Po desetiminutové infuzi
v dávkovém rozmezí 3-14 mg/m2 byl distribuční objem v ustáleném stavu asi 0,60 l/kg a clearance asi
101 ml/h/kg. Po aplikaci každé dávky Visudyne byla pozorována maximálně dvojnásobná variabilita
plazmatické koncentrace Cmax mezi jedinci světla.

V plné lidské krvi je 90 % verteporfinu vázáno na bílkoviny plazmy a 10 % se váže na krvinky,
přičemž jen velmi málo se z něho váže na buněčné membrány. V lidské plazmě je 90 % verteporfinu
vázáno na lipoproteinovou frakci a jen asi 6 % se váže na albumin.

Biotransformace

Esterová skupina verteporfinu se hydrolyzuje prostřednictvím plazmy a jaterních esteráz, což vede ke
tvorbě diacidových benzoporfyrinových derivátů systemická expozice je nízká pravděpodobně vylučuje beze změnyoxidativního metabolismu prostřednictvím enzymů cytochromu P450.

Eliminace

Průměrné hodnoty poločasu vylučování z plazmy se u verteporfinu nacházejí v rozmezí 5–6 hodin.

Vylučování verteporfinu a BDP-DA močí nepřesáhlo 1 %, což svědčí o pravděpodobném biliárním
vylučování.

Linearita/nelinearita

Rozsah expozice a maximální plazmatické koncentrace jsou přímo úměrné dávce v rozmezí 6 až
20 mg/m2.

Zvláštní populace

Starší pacienti Ačkoli jsou průměrné plazmatické hodnoty Cmax a AUC u starších pacientů, kterým byl podán
verteporfin, vyšší než u mladých dobrovolníků nebo pacientů, tyto rozdíly nejsou považovány za
klinicky významné.

Porucha funkce jater
Ve studii u pacientů s mírnou poruchou funkce jater jaterk významnému prodloužení poločasu přibližně o 20 %.

Porucha funkce ledvin
Nebyly provedeny farmakokinetické studie s verteporfinem u pacientů s poruchou funkce ledvin.
Renální exkrece verteporfinu a jeho metabolitů je minimální klinicky významné změny v expozici u pacientů s poruchou funkce ledvin nepravděpodobné.

Etnické skupiny/rasy
Po dávce 6 mg/m2 v 10minutové infuzi byla u zdravých bělochů a Japonců farmakokinetika
verteporfinu podobná.

Vliv pohlaví
Při stanovené dávce nejsou farmakokinetické parametry významně ovlivněny pohlavím.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po jednorázovém a opakovaném podávání

Akutní a na světle závisející toxicita verteporfinu byla charakterizována jako poškození hlubokých
tkání v závislosti na dávce v důsledku farmakologického účinku PDT s verteporfinem. Toxicita
pozorovaná po opakovaných dávkách verteporfinu bez aktivace světlem byla převážně spojena
s účinkem na systém krvetvorby. Rozsah a závažnost těchto účinků byly konzistentní mezi všemi
studiemi a závisely na dávce a délce podávání.

Oční toxicita

Úroveň oční toxicity u zdravých králíků a opic, zvláště na retině/cévnatce, korelovala s dávkou
přípravku, dávkou světla a dobou světelné terapie. Studie na retinální toxicitu u zdravých psů, kterým
byl intravenózně podán verteporfin a do oka pronikalo okolní světlo, neodhalila žádnou oční toxicitu
spojenou s léčbou.

Reprodukční toxicita

Intravenózní dávky verteporfinu 10 mg/kg/den srovnání s expozicí u lidí při 6 mg/m2, založeno na AUCinfzvýšeným výskytem anoftalmie/mikroftalmie a dávky 25 mg/kg/den samic potkanů ve srovnání s expozicí u lidí při 6 mg/m2, založeno na AUCinfzvýšeným výskytem volných žeber a anoftalmie/mikroftalmie. Nebyly pozorovány teratogenní účinky
u králíků až do dávek 10 mg/kg/den mg/m2, založeno ploše povrchu těla
Nebyl pozorován vliv na plodnost samců nebo samic potkanů po intravenózním podání injekčního
verteporfinu až do dávek 10 mg/kg/den u samic ve srovnání s expozicí u lidí při 6 mg/m2, založeno na AUCinf
Kancerogenita

Nebyly provedeny studie, které by hodnotily kancerogenní potenciál verteporfinu.

Mutagenicita

Na základě konvenčních studií genotoxicity nebyla prokázána genotoxicita verteporfinu za nebo bez
přítomnosti světla. Nicméně, fotodynamická terapie bylo hlášeno, že měla za následek poškození DNA včetně zlomů řetězců DNA, alkalilabilních míst,
degradace DNA a příčných vazeb aberace, výměnu sesterských chromatid DNA přenese do rizika pro člověka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy
Vaječný fosfatidylglycerol

Dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylcholin
Askorbyl-palmitát

Butylhydroxytoluen
6.2 Inkompatibility

Visudyne precipituje v roztoku chloridu sodného. Nepoužívejte normální roztok chloridu sodného
nebo jiné parenterální roztoky.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými
léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti v neotevřené injekční lahvičce

roky

Doba použitelnosti po rekonstituci a naředění

Chemická a fyzikální stabilita pro použití byla prokázána po dobu 4 hodin při teplotě 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být léčivý přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by
doba neměla být delší než 4 hodiny při teplotě do 25 °C a chránění před světlem.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny
v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

15 mg prášku pro infuzní roztok v jednorázové skleněné injekční lahvičce brombutylovou zátkou s odtrhávacím hliníkovým víčkem.

Balení obsahuje 1 lahvičku.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituujte Visudyne v 7 ml vody na injekci, aby se získalo 7,5 ml roztoku o koncentraci
2,0 mg/ml. Rekonstituovaný Visudyne je neprůhledný tmavě zelený roztok. Doporučuje se, aby před
podáním byl rekonstituovaný Visudyne vizuálně prohlédnut z důvodu výskytu viditelných částic nebo
změnám barvy. Pro dávku 6 mg/m2 tělesného povrchu roztoku Visudyne v infuzním roztoku glukózy 50 mg/ml 30 ml roztoku. Nepoužívejte roztok chloridu sodného standardní infuzní hadičky a filtr s hydrofilními membránami o minimální velikosti 1,2 μm.

Injekční lahvička a jakákoli nepoužitá část rekonstituovaného roztoku se musí po jednom použití
znehodnotit.

Pokud se materiál rozlije, je třeba jej zachytit a utřít vlhkým hadříkem. Je třeba se vyvarovat styku
materiálu s očima a pokožkou. Doporučuje se používat gumové rukavice a chránit si oči. Veškerý
nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 17489 Greifswald

Německo


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
EU/1/00/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. července Datum posledního prodloužení registrace: 5. května

10. DATUM REVIZE TEXTU


Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu
PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Delpharm Huningue S.A.S.
26 rue de la Chapelle
68330 Huningue
Francie

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 23-17489 Greifswald
Německo

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za
propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením přípravku, bod 4.2

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

• Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském
webovém portálu pro léčivé přípravky.


D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.
PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACEA. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE, UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Visudyne 15 mg prášek pro infuzní roztok
verteporfinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje verteporfinum 15 mg. Po rekonstituci 1 ml obsahuje verteporfinum
mg. V 7,5 ml rekonstituovaného roztoku je obsaženo verteporfinum 15 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy, vaječný fosfatidylglycerol, dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylcholin, askorbyl-
palmitát, butylhydroxytoluen

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro infuzní roztok

injekční lahvička s práškem.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nerozpouštějte v roztoku chloridu sodného.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intravenózní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po rekonstituci a naředění: viz příbalová informace.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Injekční lahvička a jakákoliv nepoužitá část rekonstituovaného roztoku se musí po jednom použití
znehodnotit v souladu s místními požadavky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 17489 Greifswald

Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/00/

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Visudyne 15 mg prášek pro infuzní roztok
verteporfinum

Intravenózní podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jedna injekční lahvička obsahuje verteporfinum 15 mg


6. JINÉ
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro pacienta

Visudyne 15 mg prášek pro infuzní roztok
verteporfinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Visudyne a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Visudyne podán
3. Jak se Visudyne používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Visudyne uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je Visudyne a k čemu se používáCo je Visudyne
Visudyne obsahuje léčivou látku verteporfin, který je aktivovaný světlem z laseru při takzvané
fotodynamické léčbě. Když je Vám podána infuze přípravku Visudyne, je tento distribuován v těle
krevními cévami, včetně cév na očním pozadí. Visudyne je aktivován, když se do oka posvítí laserem.

K čemu se Visudyne používá
Visudyne se používá se k léčbě vlhké formy stařecké makulární degenerace myopie
Tato onemocnění vedou ke ztrátě zraku. Ta je způsobena novými krevními cévami neovaskularizaceExistují dva typy chorioidální neovaskularizace: klasická a okultní.

Visudyne se používá k léčbě především klasické chorioidální neovaskularizace u dospělých pacientů
se stařeckou okulární degenerací a také pro léčbu všech typů chorioidální neovaskularizace dospělých
pacientů s patologickou myopií.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Visudyne podán
Visudyne Vám nesmí být podán:
- jestliže jste alergický- jestliže trpíte porfyrií - jestliže trpíte závažným onemocněním jater.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto bodů, informujte svého lékaře. Visudyne Vám nesmí být
podán.

Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Visudyne se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou
- Jestliže se u Vás v souvislosti s infuzí vyskytnou v průběhu léčby nebo po ní jakékoli potíže
nebo příznaky, jako je bolest na hrudi, pocení, točení hlavy, vyrážka, dušnost, zarudnutí,
nepravidelný srdeční rytmus nebo epileptický záchvat, informujte o tom ihned svého
ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru, neboť může být nutné infuzi ukončit a zahájit
okamžitou léčbu příznaků. V souvislosti s infuzí se může objevit také náhlá ztráta vědomí.
- Jestliže máte jakékoli problémy s játry nebo ucpaný žlučovod, informujte svého lékaře před
zahájením léčby přípravkem Visudyne.
- Jestliže se Visudyne během infuze dostane mimo žílu, a zejména pokud je postižená plocha
vystavena světlu, způsobí to bolest, zduření, puchýřovitost a změnu zbarvení kůže v oblasti
úniku. V takovém případě musí být infuze okamžitě ukončena, přiložen studený obklad a
pokožku je nutno chránit před světlem do doby, než zbarvení kůže vymizí. Je možné, že Vám
bude třeba podat léky proti bolesti.
- Po infuzi budete po dobu 48 hodin citlivývystavenostrému halogenovému světlu, světlu o vysoké energii, které se používá na operačních sálech
nebo v ordinaci stomatologa, nebo světlu vyzařovanému z lékařských přístrojů jako např.
z pulzního oxymetru 48 hodin po aplikaci ven za denního světla, musíte si chránit oči tmavými brýlemi a pokožku
ochranným oděvem. Opalovací krémy ochranu neposkytují. Nepřímé osvětlení v místnosti je
bezpečné.
- Nezůstávejte ve tmě, protože normální nepřímé osvětlení v místnosti napomáhá rychlejšímu
vyloučení Visudyne z těla.
- Jestliže budete mít jakékoli potíže s viděním po léčbě, jako je například ztráta zraku,
vyhledejte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Visudyne
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků, jehož užívání
může zvýšit citlivost ke světlu:
- tetracykliny nebo sulfonamidy - fenotiaziny - sulfonylmočoviny - léky určené ke snížení hladiny cukru v krvi,
- tiazidová diuretika - griseofulvin - blokátory kalciových kanálů nepravidelného srdečního rytmu- antioxidanty, jako je betakaroten nebo léky, které odstraňují nebo inaktivují volné radikály je dimethylsulfoxid - vazodilatancia - nebo pokud podstupujete radioterapii
Těhotenství a kojení
- S používáním přípravku Visudyne u těhotných žen je k dispozici velmi málo zkušeností. Je
důležité, abyste informovala svého lékaře v případě, že jste těhotná, domníváte se, že byste
mohla být těhotná, nebo plánujete těhotenství. Přípravek Visudyne by Vám měl být podán
pouze tehdy, jestliže to lékař bude považovat za naprosto nevyhnutelné.
- Verteporfin přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Prosím, informujte svého
lékaře, pokud kojíte. Rozhodne, zda byste měla být léčena přípravkem Visudyne. V případě, že
budete přípravkem Visudyne léčena, doporučuje se, abyste 48 hodin po jeho podání nekojila.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po léčbě Visudynem můžete mít problémy s viděním, jako jsou například abnormální nebo zhoršené
vidění, které může být dočasné. Pokud k tomu dojde, neřiďte dopravní prostředek ani nepoužívejte
žádné přístroje nebo stroje, dokud se Vám zrak neupraví.

Visudyne obsahuje malé množství butylhydroxytoluenu Tato látka dráždí oči, pokožku a sliznice. Jestliže se dostanete do přímého styku s Visudynem,
musíte důkladně opláchnout postižené místo vodou.


3. Jak se Visudyne používá

Léčba přípravkem Visudyne je dvoustupňový proces.

• Nejdříve lékař nebo lékárník připraví infuzní roztok Visudyne, který Vám podá lékař nebo
zdravotní sestra do žíly za použití kapací infuze.

• Druhý krok je aktivace přípravku Visudyne v oku do 15 minut po podání infuze. Lékař přiloží
na oko speciální kontaktní čočku a k léčbě oka použije zvláštní laser. Tento proces, při němž
Vám bude aplikována dávka nezbytná k aktivaci Visudyne, trvá celkem 83 sekund. Během této
doby musíte přesně dodržovat pokyny lékaře a musíte udržet oko v klidu.

V případě potřeby lze léčbu Visudynem opakovat každé 3 měsíce, až 4x ročně.

Použití u dětí
Léčba přípravkem Visudyne je určena pouze pro dospělé pacienty a není u dětí indikována.

Jestliže Vám bylo podáno více Visudyne, než mělo být
Předávkování Visudynem může prodloužit dobu, během které jste citlivýpotřeba dodržovat po dobu delší než 48 hodin instrukce k ochraně uvedené v bodě 2. Váš ošetřující
lékař Vás bude informovat.

Předávkování přípravkem Visudyne a světlem v léčeném oku může vést k závažnému zhoršení zraku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

Časté • Poruchy oka: závažné zhoršení zraku zraku, jako je například rozmazané, nejasné nebo neostré vidění, záblesky světla, zhoršení zraku
a změna v zorném poli léčeného oka, jako jsou například šedé nebo černé stíny, slepé skvrny
nebo černé skvrny.
• Celkové poruchy: přecitlivělost dušnost.

Méně časté • Poruchy oka: krvácení sítnice nebo do sklivce otok sítnice nebo zadržení tekutiny v sítnici a posunutí sítnice v léčeném oku.
• Nežádoucí účinky v místě infuze: stejně jako u jiných injekcí může u některých pacientů dojít
ke krvácení v místě infuze, změně zabarvení kůže a přecitlivělosti. Pokud se tak stane u Vás,
bude v této části kůže zvýšená citlivost ke světlu až do doby, kdy zmizí zelené zbarvení.
• Celkové poruchy: vyrážka, kopřivka, svědění.

Vzácné • Oční poruchy: nedostatečné prokrvení sítnice nebo cévnatky oku.
• Celkové poruchy: malátnost.

Není známo • Poruchy oka: trhlina v barevné vrstvě sítnice, otok nebo zadržení tekutiny v makule.
• Celkové poruchy: vazovagální reakce Ve vzácných případech mohou být tyto vazovagální reakce závažné a mohou zahrnovat epileptický záchvat.
• Byly hlášeny případy infarktu myokardu, především u pacientů s předchozím srdečním
onemocněním, někdy do 48 hodin po léčbě přípravkem Visudyne. V případě podezření na
infarkt myokardu okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
• Místní odumření kožní tkáně
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Časté • Nežádoucí účinky v místě infuze: stejně jako u jiných injekcí mohou někteří pacienti pociťovat
bolest, otok, zánět a mokvání v místě infuze.
• Celkové poruchy: nevolnost reakce na infuzi, především se projevující jako bolest na hrudi nebo bolest zad a zvýšení hladiny
cholesterolu.

Méně časté • Celkové poruchy: bolest, zvýšení krevního tlaku, zvýšení citlivosti a horečka.

Není známo • Nežádoucí účinky v místě infuze: stejně jako u jiných injekcí se mohou u některých pacientů
objevit puchýře.
• Celkové poruchy: změny srdeční činnosti. Reakce spojené s infuzí, která se může šířit na další
oblasti, včetně pánve, ramenou a žeber, ale i dalších.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Visudyne uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 4 hodin při teplotě
25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být lék použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně
by doba neměla být delší než 4 hodiny při teplotě do 25 °C, chráněno před světlem.


6. Obsah balení a další informace

Co Visudyne obsahuje
- Léčivou látkou je verteporfinum. Jedna lahvička obsahuje verteporfinum 15 mg. Po rekonstituci
ml roztoku obsahuje verteporfinum 2 mg. V 7,5 ml rekonstituovaného roztoku je obsaženo
verteporfinum 15 mg.
- Dalšími složkami jsou dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylcholin, vaječný fosfatidylglycerol, askorbyl-
palmitát, butylhydroxytoluen
Jak Visudyne vypadá a co obsahuje toto balení
Visudyne se dodává jako tmavě zelený až černý prášek v čirých skleněných injekčních lahvičkách. Ve
vodě rekonstituovaný prášek má před použitím podobu neprůhledného tmavě zeleného roztoku.

Visudyne je dostupný v balení, které obsahuje 1 injekční lahvičku s práškem.

Držitel rozhodnutí o registraci
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 17489 Greifswald

Německo

Výrobce

Delpharm Huningue S.A.S.
26 rue de la Chapelle
68330 Huningue
Francie

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 23-17489 Greifswald
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Visudyne se rozpustí v 7,0 ml vody na injekce, aby se získalo 7,5 ml roztoku o koncentraci 2 mg/ml.
Rekonstituovaný Visudyne je neprůhledný tmavě zelený roztok. Doporučuje se, aby před použitím byl
rekonstituovaný Visudyne vizuálně zkontrolován kvůli viditelným částečkám a změnám barvy. Pro
dávku 6 mg/m2 tělesného povrchu roztoku Visudyne v infuzním roztoku glukózy 50 mg/ml 30 ml roztoku. Nepoužívejte k ředění roztok chloridu sodného. K infuzi se doporučuje použít
standardní infuzní set a filtr s hydrofilními membránami velikosti 1,2 μm.

Podmínky pro uchovávání, viz bod 5 v této příbalové informaci.

Injekční lahvička a jakákoliv nepoužitá část rekonstituovaného roztoku se musí po jednom použití
znehodnotit.

Pokud se materiál rozlije, je třeba jej zachytit a utřít vlhkým hadříkem. Je třeba se vyvarovat styku
materiálu s očima a pokožkou. Doporučuje se používat gumové rukavice a chránit si oči. Všechen
nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Visudyne Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop