ADOLOR (25MCG/H Transdermální náplast) - Informace o předepisování


 

Adolor - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: fentanyl
Účinná látka: FENTANYL
Alternativy: Breakyl, Dolforin, Durogesic, Effentora, Fenroo, Fentalis, Fentalis akut, Fentanyl mylan, Fentanyl-ratiopharm, Fentanyl-ratiopharm 12 mcg/h, Instanyl, Ionsys, Lunaldin, Matrifen, Menasu, Pecfent, Vellofent
ATC skupina: N02AB03 - fentanyl
Obsah účinných látek: 100MCG/H, 25MCG/H, 50MCG/H
Formy: Transdermální náplast
Balení: Sáček
Obsah balení: 20 II
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Adolor složení

Adolor 25 μg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm2 obsahuje fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu. Adolor 50 μg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm2 obsahuje fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu. Adolor 100 μg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm2 obsahuje fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Transdermální náplast. Adolor 25 μg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 25 μg /h“. Adolor 50 μg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 50 μg /h“. Adolor 100 μg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 100 μg...více

Adolor Dávkování a způsob podání

Dávkování Dávky transdermálního fentanylu je zapotřebí určovat individuálně dle stavu pacienta a v pravidelných intervalech po aplikaci vyhodnocovat účinek. Je nutno používat nejnižší účinnou dávku. Náplasti jsou navrženy tak, že do systémového oběhu uvolňují přibližně 12, 25, 50, 75 a 100 mikrogramů fentanylu za hodinu, což ve stejném pořadí odpovídá přibližně 0,3; 0,6; 1,2; 1,8...více

Adolor Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Akutní nebo pooperační bolest, protože během krátkodobého používání není žádná možnost titrace dávky a protože může dojít k závažné nebo život ohrožující hypoventilaci. Závažná respirační deprese....více

Adolor Indikace, na co je lék

Dospělí Přípravek Adolor je indikován k tlumení silné chronické bolesti vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních analgetik. Děti Dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let, které jsou léčeny opioidy....více

Adolor Interakce

Interakce související s farmakodynamikou Centrálně působící léčivé přípravky/látky tlumící centrální nervový systém (CNS), včetně alkoholu a narkotik tlumících CNS Současné užívání přípravku Adolor spolu s látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně benzodiazepinů a jiných sedativ/hypnotik, opioidů, celkových anestetik, fenothiazinů, trankvilizérů, sedativních antihistaminik,...více

Adolor Pro děti, pediatrická populace

Dospívající ve věku 16 let a staršíDodržujte dávkování dospělých. Děti a dospívající ve věku 2 až 16 letPřípravek Adolor se smí podávat pouze těm pediatrickým pacientům (ve věku 2 až 16 let), kteří snášejí opioidy, kteří již dostávají ekvivalenty nejméně 30 mg perorálního morfinu za den. K převedení pediatrických pacientů z perorálních nebo parenterálních opioidů na transdermální...více

Adolor Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíO používání fentanylu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. Studie na zvířatech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro lidi není známo, i když bylo zjištěno, že fentanyl jako i.v. anestetikum u lidských těhotenství prostupuje placentou. U novorozenců a kojenců, jejichž matky chronicky v těhotenství používaly fentanyl, byl hlášen...více

Adolor Užívání po expiraci, upozornění a varování

Pacienti, u kterých došlo k závažným nežádoucím příhodám, musí být po odstranění transdermální fentanylové náplasti sledováni nejméně 24 hodin nebo déle, podle klinických příznaků, protože sérové koncentrace fentanylu klesají postupně a po 20 až 27 hodinách jsou sníženy asi o 50 %. Pacienti a jejich pečovatelé musí být informováni, že transdermální fentanylové náplasti...více

Adolor Schopnost řízení vozidel

Fentanyl může zhoršit duševní a/nebo tělesné schopnosti potřebné k výkonu potenciálně nebezpečných úkolů, jako je řízení nebo obsluha strojů....více

Adolor Vedlejší a nežádoucí účinky

Bezpečnost fentanylu byla hodnocena u 1565 dospělých a 289 pediatrických subjektů, které se účastnily 11 klinických studií (1 dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná; 7 otevřených, aktivním komparátorem kontrolovaných; 3 otevřené, nekontrolované), kde se přípravek používal ke zvládání chronických maligních nebo nemaligních bolestí. Tyto subjekty dostaly nejméně jednu dávku...více

Adolor Předávkování

Příznaky a známkyProjevy předávkování fentanylem spočívají v rozšíření jeho farmakologických účinků, přičemž nejzávažnějším je respirační deprese. Léčba Při léčbě respirační deprese zahrnují okamžitá protiopatření odstranění náplasti fentanylu a fyzickou nebo verbální stimulaci pacienta. Po těchto krocích může následovat podání specifického opioidního antagonisty,...více

Adolor Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika, opioidní analgetika (anodyna), deriváty fenylpiperidinu ATC kód: N02AB03 Mechanismus účinkuFentanyl je opioidní analgetikum působící převážně na opioidní μ-receptor. Jeho hlavními terapeutickými účinky jsou analgezie a sedace. Pediatrická populaceBezpečnost fentanylových náplastí byla hodnocena ve 3 otevřených studiích u 289 pediatrických...více

Adolor Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceFentnyl ve formě transdermální náplasti poskytuje po dobu 72hodinové aplikace kontinuální systémovou dodávku fentanylu. Po aplikaci transdermální náplasti fentanylu absorbuje kůže pod systémem fentanyl, přičemž v horních vrstvách kůže se koncentruje depo fentanylu. Fentanyl je poté přístupný systémovému oběhu. Polymerová matrice a difuze fentanylu přes vrstvy kůže zajišťují, že...více

Adolor Bezpečnost (v těhotenství)

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Standardní studie reprodukční a vývojové toxicity byly provedeny za využití parenterálního podání fentanylu. Ve studii provedené na potkanech fentanyl samčí fertilitu neovlivňoval. Některé studie se samicemi potkanů odhalily sníženou fertilitu a zvýšenou...více

Adolor Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólie Krycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoust Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 μm 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky...více

Adolor Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Adolor 25 mikrogramů/h transdermální náplast Adolor 50 mikrogramů/h transdermální náplastAdolor 100 mikrogramů/h transdermální náplast Fentanylum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Adolor 25 mikrogramů/h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm2 obsahuje fentanylum 4,125 mg...více

Adolor Balení a cena

...více

Adolor Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop