Adolor Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adolor 25 mikrogramů/h transdermální náplast
Adolor 50 mikrogramů/h transdermální náplast
Adolor 100 mikrogramů/h transdermální náplast
Fentanylum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Adolor 25 mikrogramů/h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm2
obsahuje fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

Adolor 50 mikrogramů/h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm2
obsahuje fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Adolor 100 mikrogramů/h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cmobsahuje fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólie
Krycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoust
Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 μm

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Transdermální náplast
1, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20 náplastí

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Transdermální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Sáčky chráněné proti otevření dětmi.
Jak sáček otevřít:
1) Ustřihněte ve vyznačeném místě / ve směru šipky.
Pozor: nepřestřihněte náplast.
2) Odtrhněte sáček v obou zářezech podél zalepených švů.
3) Otevřete sáček a vyjměte náplast.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Z důvodů ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité a nepoužité náplasti, i nepoužité
náplasti po datu použitelnosti zlikvidovány podle platných předpisů nebo vráceny do lékárny.
Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a uchovávejte v
původním sáčku, než je pečlivě zlikvidujete.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-611 18 Bad Vilbel

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:
Adolor 25 mikrogramů/h: 65/776/09-C
Adolor 50 mikrogramů/h: 65/777/09-C
Adolor 100 mikrogramů/h: 65/779/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

adolor 25 μg/h
adolor 50 μg/h
adolor 100 μg/h


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SÁČEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adolor 25 μg/h transdermální náplast
Adolor 50 μg/h transdermální náplast
Adolor 100 μg/h transdermální náplast
Fentanylum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Transdermální podání.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

transdermální náplast

6. JINÉ

STADA Arzneimittel AG
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop