Adolor Interakce


Interakce související s farmakodynamikou

Centrálně působící léčivé přípravky/látky tlumící centrální nervový systém (CNS), včetně alkoholu


a narkotik tlumících CNS
Současné užívání přípravku Adolor spolu s látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně
benzodiazepinů a jiných sedativ/hypnotik, opioidů, celkových anestetik, fenothiazinů, trankvilizérů,
sedativních antihistaminik, alkoholu a narkotik tlumících CNS), myorelaxancií a gabapentinoidů
(gabapentin a pregabalin) může vést k respirační depresi, hypotenzi, hluboké sedaci, kómatu nebo
úmrtí. Proto použití kteréhokoli z těchto léčivých přípravků současně s fentanylem vyžaduje zvláštní
péči o pacienta a sledování.

Sedativa, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky:
Současné podávání opioidů spolu se sedativy, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky,
zvyšuje riziko sedace, respirační deprese, kómatu a smrti v důsledku aditivního tlumivého účinku na
CNS. Je nutné omezit dávku a délku trvání jejich současného užívání (viz bod 4.4).

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
Použité fentanylových transdermálních náplastí u pacientů, kteří jsou současně léčeni IMAO, se
nedoporučuje. Byly hlášeny závažné a nepředvídatelné interakce s IMAO, včetně zesílení opioidních
nebo serotonergních účinků. Proto se fentanyl nesmí používat ještě než za 14 dní po ukončení léčby
IMAO.

Serotonergní léčivé přípravky
Současné podávání fentanylu se serotonergními léčivými přípravky, jako jsou selektivní inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a
noradrenalinu (SNRI) nebo inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), může zvyšovat riziko
serotoninového syndromu, což je potenciálně život ohrožující stav (viz též bod 4.4).

Současné užívání smíšených agonistů/antagonistů
Současné užívání buprenorfinu, nalbufinu nebo pentazocinu se nedoporučuje. Mají vysokou afinitu
k opioidním receptorům s relativně nízkou vnitřní aktivitou, a proto částečně antagonizují analgetický
účinek fentanylu a u pacientů závislých na opioidech mohou navodit abstinenční příznaky (viz též bod
4.4).

Interakce související s farmakokinetikou

Inhibitory CYP3AFentanyl, což je léčivá látka s vysokou clearance, se rychle a rozsáhle metabolizuje
hlavně prostřednictvím CYP3A4.

Současné používání fentanylu s inhibitory cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) může vést
ke zvýšení plasmatických koncentrací fentanylu, což by mohlo zesílit nebo prodloužit jak
terapeutické, tak nežádoucí účinky, a může vyvolat závažnou respirační depresi. Předpokládá se,
že rozsah interakce se silnými inhibitory CYP3A4 je větší, než se slabými nebo středně silnými
inhibitory CYP3A4.

Po současném podání inhibitorů CYP3A4 s transdermálním fentanylem byly
hlášeny případy závažné dechové deprese, včetně smrtelného případu po současném podání se
středně silným inhibitorem CYP3A4. Současné užití inhibitorů CYP3A4 a fentanylu se
nedoporučuje, ledaže by pacient byl pečlivě sledován (viz bod 4.4). Příklady léčivých látek, které
mohou koncentrace fentanylu zvýšit, zahrnují: amiodaron, cimetidin, klarithromycin, diltiazem,
erythromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, ritonavir, verapamil a vorikonazol
(tento výčet není vyčerpávající). Po současném podání slabých, středně silných nebo silných
inhibitorů CYP3A4 s krátkodobým intravenózním podáním fentanylu byly poklesy clearance
fentanylu obecně ≤25%, nicméně u ritonaviru (silný inhibitor CYP3A4) poklesla clearance
fentanylu v průměru o 67 %. Rozsah interakcí inhibitorů CYP3A4 s dlouhodobým transdermálním


podáváním fentanylu není znám, může však být větší, než při krátkodobém intravenózním podání viz
též bod 4.4).

Induktory CYP3ASoučasné používání transdermálního fentanylu s induktory CYP3A4 může vést k poklesu
plasmatických koncentrací fentanylu a k oslabení terapeutického účinku. Při současném používání
induktorů CYP3A4 a fentanylu se doporučuje opatrnost. Dávku fentanylu může být potřeba zvýšit
nebo může být potřeba přejít na jinou analgetickou léčivou látku. Při předpokládaném ukončení
současné léčby induktorem CYP3A4 je nutné snížení dávky fentanylu a pečlivé sledování. Účinky
induktoru klesají postupně a mohou vést ke zvýšeným plasmatickým koncentracím fentanylu, což
by mohlo zesílit nebo prodloužit jak, terapeutické, tak nežádoucí účinky a může to vyvolat
závažnou dechovou depresi. V pečlivém sledování je nutno pokračovat do dosažení stabilního
účinku léčiva. Příklady léčivých látek, které mohou plasmatické koncentrace fentanylu snížit,
zahrnují: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a rifampicin (tento výčet není vyčerpávající).

Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop