0,9 % sodium chloride kabi Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
Krabice s 20 (50) ampulkami obsahující 5 ml (10 ml), s 20 ampulkami obsahujícími 20 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sodium chloride Kabi 0,9% rozpouštědlo pro parenterální použití

natrii chloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg Natrii chloridum.
Elektrolyty mmol/l mEq/l
Na+ 154 Cl- 154

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda pro injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

rozpouštědlo pro parenterální použití

20 ampulek obsahuje 5 ml
50 ampulek obsahuje 5 ml
20 ampulek obsahuje 10 ml
50 ampulek obsahuje 10 ml
20 ampulek obsahuje 20 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní, intramuskulární a subkutánní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO
DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

8. POUŽITELNOST

EXP:

Použijte ihned po otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s.r.o, Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 76/689/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zlikvidujte nepoužité množství.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se - odůvodnění přijato.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
ml (10 ml, 20 ml) ampulka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sodium chloride Kabi 0,9% solvent for parenteral use

Sodium chloride
Intravenous, intramuscular or subcutaneous use.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

ml, 10 ml, 20 ml


6. JINÉ

Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
5 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop