Adorma Interakce


Souběžné užívání s alkoholem se nedoporučuje. Sedativní účinek může být zvýšený, pokud se produkt
používá v kombinaci s alkoholem. To může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Zohledněte

Kombinace s přípravky tlumícími činnost CNS

Ke zvýraznění centrálního tlumivého účinku může dojít v případě souběžného užívání s antipsychotiky
(neuroleptiky), hypnotiky, anxiolytiky/sedativy, antidepresivy, narkotickými analgetiky, antiepileptiky,
anestetiky a sedativními antihistaminiky.
Užívání zolpidemu s těmito léky může proto zvýšit ospalost a poruchu psychomotorických funkcí
v následující den, včetně zhoršené schopnosti řízení (viz bod 4.4 a bod 4.7). U pacientů užívajících
zolpidem v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, sertralinu a
venlafaxinu byly také hlášeny ojedinělé případy zrakových halucinací.

Současné podávání fluvoxaminu může zvýšit hladinu zolpidemu v krvi, proto se tato kombinace
nedoporučuje.

V případě narkotických analgetik může dojít k vystupňování euforie, která může vést ke zvýšení
psychologické závislosti.

Opioidy:
Současné užívání sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné léky jako je zolpidem, spolu s
opioidy zvyšuje riziko sedace, respirační deprese, kómatu a smrti v důsledku aditivního tlumivého účinku
na CNS. Je nutné omezit dávku a délku trvání jejich současného užívání (viz bod 4.4).

Inhibitory a induktory CYPSloučeniny, které inhibují určité jaterní enzymy (zejména cytochrom P450), mohou zvýšit aktivitu
benzodiazepinů a benzodiazepinům podobných látek.

Současné podávání ciprofloxacinu může zvýšit hladinu zolpidemu v krvi, proto se tato kombinace
nedoporučuje.

Zolpidem tartrát je metabolizován některými enzymy ze skupiny cytochromu P450. Hlavním enzymem je
CYP3A4 s přispěním CYP1A2. Sloučeniny, které inhibují jaterní enzymy, zejména CYP3A4 (např.
azolová antimykotika, makrolidová antibiotika a grepová šťáva) mohou zvyšovat plazmatické
koncentrace a zesilovat účinnost zolpidem tartrátu. Farmakodynamický účinek zolpidem tartrátu se
snižuje, jestliže se podává s induktorem CYP3A4, jako je rifampicin a třezalka tečkovaná. Rifampicin
indukuje metabolizmus zolpidem tartrátu, což vede k přibližně 60% snížení maximálních plazmatických
koncentrací a případně snížené účinnosti. Podobné účinky lze očekávat také u jiných silných induktorů
enzymů cytochromu P450 (např. karbamazepinu a fenytoinu). Ukázalo se, že třezalka tečkovaná má
farmakokinetickou interakci se zolpidemem. Průměrné hodnoty Cmax a AUC byly sníženy (o 33,7 %
a o 30 % v uvedeném pořadí) u zolpidemu podaného s třezalkou tečkovanou ve srovnání se zolpidemem
podaným samostatně. Současné podání třezalky tečkované může snížit hladinu zolpidemu v krvi,
současné používání se nedoporučuje.

Nicméně pokud je zolpidem tartrát podáván s itrakonazolem (inhibitor CYP3A4), farmakokinetické a
farmakodynamické účinky nejsou výrazněji odlišné. Klinický význam těchto nálezů není znám.

Souběžné podávání zolpidem tartrátu s ketokonazolem (200 mg dvakrát denně), což je potentní inhibitor
CYP3A4, prodloužilo biologický poločas zolpidem tartrátu, zvýšilo celkovou AUC a snížilo zjevnou
perorální clearance při porovnání zolpidem tartrátu s placebem. Celková AUC pro zolpidem tartrát byla
snížená středně, pokud se podával s ketokonazolem, zvýšila se 1,83 krát při porovnání se samotným
zolpidem tartrátem. Rutinní úprava dávky zolpidem tartrátu není považována za nezbytnou, ale pacienty
je třeba upozornit, že použití zolpidem tartrátu s ketokonazolem může zvýšit sedativní účinky.

Vzhledem k tomu, že CYP3A4 hraje důležitou roli v metabolismu zolpidem tartrátu, je potřeba zvážit
možné interakce s léčivy, která jsou substráty nebo induktory CYP3A4.

Další léky
Při kombinaci zolpidemu s warfarinem, digoxinem, ranitidinem, nebyly pozorovány žádné významné
farmakokinetické interakce.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop