Adrenalin léčiva Vedlejší a nežádoucí účinky


Pravděpodobnost výskytu a závažnost nežádoucích účinků závisí na dávce epinefrinu a individuální
citlivosti pacienta. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při systémovém nebo
lokálním podání.

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky epinefrinu v běžném dávkování rozdělené
do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥ 1/10); časté
( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1 000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi
vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA třídy orgánových
systémů

Frekvence Nežádoucí účinek
Srdeční poruchy Časté Arytmie, tachykardie, bradykardie, angina
pectoris
Není známo Ischemické poruchy koronárních arterií,
stresová kardiomyopatie, fibrilace komor nebo
srdeční zástava, palpitace
Poruchy nervového systému Časté Bolesti hlavy
Méně časté Třes
Není známo Závrať

Poruchy oka Není známo Mydriáza
Gastrointestinální poruchy Časté Nauzea, zvracení
Není známo Hypersalivace
Cévní poruchy Časté Hypertenze, hypotenze
Vzácné Cévní mozková příhoda
Není známo Vazokonstrikce**, chladné končetiny, periferní
ischémie, která může vést ke gangréně
končetin*.
Celkové poruchy a reakce v místě
aplikace

Vzácné Nekróza kůže a podkoží v okolí vstupu do
periferní žíly
Není známo Asténie, bledost, hyperhidróza
Poruchy imunitního systému Velmi vzácné Alergická reakce na disiřičitan z injekčního
roztoku (viz bod 4.4)***
Poruchy metabolismu a výživy Není známo Hyperglykémie, metabolická acidóza,
hypokalémie
Psychiatrické poruchy

Méně časté Úzkost, neklid, nervozita
* Periferní ischémie může vést ke gangréně končetin v souvislosti s vysokou dávkou nebo
prodlouženým podáváním nebo současným podáváním sympatomimetických léků.
** Zejména v oblasti sliznic, kůže a ledvin.
*** Alergická reakce se může projevit zvracením, průjmem, sípotem, akutním astmatickým
záchvatem, poruchou až ztrátou vědomí zejména u pacientů s bronchiálním astmatem

Nežádoucí účinky se vyskytují častěji u pacientů s hypertenzí a/nebo s hyperthyreózou.

Při podávání vysokých dávek se mohou objevit anginózní obtíže, dyspnoe, bradykardie i tachykardie,
hypotenze i hypertenze, palpitace, komorové arytmie. Některé projevy lze antagonizovat α-blokátory
(hypertenzi), další β-blokátory (tachyarytmii), stenokardie nitráty.Lokální podání v oftalmologické praxi vede k melanóze spojivky, zbarvení rohovky, suchosti nosní
sliznice. Může dojít i k alergické kontaktní senzibilizaci.

Při delším infuzním podání vzniká tachyfylaxe.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje
to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 100 41 Praha

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop