Ciprinol 500 Interakce


Vliv jiných přípravků na ciprofloxacin:

Léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval
Ciprinol, stejně jako ostatní fluorochinolony, musí být užíván s opatrností u pacientů užívajících léčivé
přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (např. antiarytmika třídy IA a III, tricyklická
antidepresiva, makrolidy a antipsychotika) (viz bod 4.4).

Tvorba chelátových komplexů
Souběžné podávání ciprofloxacinu (perorálně) s léky a minerálními doplňky, které obsahují
vícemocné kationty (např. kalcium, hořčík, hliník, železo), polymerními vazači fosfátů (např.
sevelamer nebo uhličitan lantanitý), sukralfátem nebo antacidy a s léčivými přípravky ve vysoce
pufrované formě (např. tablety didanosinu) s obsahem hořčíku, hliníku nebo kalcia, vede ke snížení
vstřebávání ciprofloxacinu. Proto se ciprofloxacin musí užívat buď 1–2 hodiny před nebo alespoň
hodiny po užití těchto přípravků. Toto omezení neplatí pro antacida z řady blokátorů H2 receptorů.

Strava a mléčné výrobky
Vápník, který je součástí stravy, neovlivňuje výrazně vstřebávání. Nicméně je třeba se vyhnout
souběžnému podávání mléčných výrobků nebo nápojů obohacených minerály (např. mléko, jogurt,
pomerančový džus obohacený o kalcium) s ciprofloxacinem, protože mohou snižovat jeho
vstřebávání.


Probenecid
Probenecid interferuje s renální sekrecí ciprofloxacinu. Souběžné užívání probenecidu a
ciprofloxacinu zvyšuje sérové koncentrace ciprofloxacinu.

Metoklopramid
Metoklopramid urychluje absorpci ciprofloxacinu (perorálního), to má za následek zkrácení doby
dosažení maximální plazmatické koncentrace. Vliv na biologickou dostupnost ciprofloxacinu
pozorován nebyl.

Omeprazol
Souběžné podávání ciprofloxacinu s léčivými přípravky, které obsahují omeprazol má za následek
mírné snížení Cmax a AUC ciprofloxacinu.

Vliv ciprofloxacinu na jiné léčivé přípravky:

Tizanidin
Tizanidin se nesmí podávat souběžně s ciprofloxacinem (viz bod 4.3). V klinické studii se zdravými
jedinci došlo ke zvýšení sérové koncentrace tizanidinu (hodnota Cmax se zvýšila: 7krát, rozmezí: 4 až
21krát; hodnota AUC se zvýšila: 10krát, rozmezí: 6 až 24krát) při souběžném podávání
s ciprofloxacinem. Zvýšená sérová koncentrace tizanidinu je spojena s umocněným hypotenzním a
sedativním účinkem.

Methotrexát
Renální tubulární transport methotrexátu může být inhibován souběžným podáním ciprofloxacinu, což
může vést ke zvýšeným plazmatickým hladinám methotrexátu a zvýšit riziko toxických reakcí
souvisejících s methotrexátem. Proto se souběžné podávání nedoporučuje (viz bod 4.4).

Theofylin
Souběžné podávání ciprofloxacinu a theofylinu může způsobit nežádoucí zvýšení sérové koncentrace
theofylinu. To může vést k nežádoucím účinkům vyvolaným theofylinem, které mohou být výjimečně
život ohrožující nebo fatální. Při souběžném podávání těchto dvou léků musí být sérové koncentrace
theofylinu kontrolovány a dávky theofylinu sníženy, pokud je to nezbytné (viz bod 4.4).

Další deriváty xantinu
Byly zaznamenány případy, kdy při souběžném užívání ciprofloxacinu a kofeinu nebo pentoxifylinu
(oxpentifylinu) došlo ke zvýšení sérové koncentrace těchto derivátů xantinu.

Fenytoin
Souběžné užívání ciprofloxacinu a fenytoinu může vést ke zvýšení nebo snížení sérových hladin
fenytoinu, proto se doporučuje sledovat hladiny léků.

Cyklosporin
Při souběžném podávání ciprofloxacinu a léčivých přípravků obsahujících cyklosporin bylo
pozorováno přechodné zvýšení koncentrace sérového kreatininu. Proto je třeba u takových pacientů
často (dvakrát týdně) kontrolovat koncentraci sérového kreatininu.

Antagonisté vitamínu K
Souběžné podávání ciprofloxacinu a antagonisty vitaminu K může umocňovat jeho antikoagulační
efekt. Velikost rizika závisí na probíhající infekci, věku a celkovém stavu pacienta, takže je těžké
stanovit podíl ciprofloxacinu na nárůstu INR (international normalised ratio). Proto je třeba v průběhu
souběžného podávání ciprofloxacinu s antagonisty vitamínu K (např. warfarinem, acenokumarolem,
fenoprokumonem nebo fluindionem), ale i krátce po jeho ukončení často sledovat.

Duloxetin
V klinických studiích bylo prokázáno, že souběžné použití duloxetinu se silnými inhibitory izoenzymu
CYP450 1A2 jako je fluvoxamin, může mít za následek zvýšení AUC a Cmax duloxetinu. Ačkoli

nejsou dostupná žádná klinická data týkající se možných interakcí s ciprofloxacinem, je možné po
souběžném podání očekávat obdobný efekt (viz bod 4.4).

Ropinirol
V klinické studii bylo prokázáno, že souběžné užívání ropinirolu a ciprofloxacinu, středně silného
inhibitoru izoenzymu CYP450 1A2, má za následek zvýšení hodnot Cmax a AUC ropinirolu o 60 %,
resp. 84 %. Během souběžné léčby s ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje
sledování nežádoucích účinků vyvolaných ropinirolem a případně vhodná úprava dávek ropinirolu
(viz bod 4.4).

Lidokain
U zdravých dobrovolníků bylo pozorováno, že souběžné podávání léčivých přípravků s lidokainem, a
ciprofloxacinu, který je středně silným inhibitorem izoenzymu CYP450 1A2, snižuje clearance
intravenózně podávaného lidokainu o 22 %. Ačkoli byla léčba lidokainem dobře tolerována, mohou se
po souběžném podání s ciprofloxacinem vyskytnout interakce spojené s nežádoucími účinky.

Klozapin
Po sedmidenním souběžném užívání 250 mg ciprofloxacinu s klozapinem se zvýšily sérové
koncentrace klozapinu a N-desmethylklozapinu o 29 %, resp. 31 %. Během současné léčby
klozapinem a ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické pozorování a
vhodná úprava dávek klozapinu (viz bod 4.4).

Sildenafil
Po souběžném perorálním podání 50 mg s 500 mg ciprofloxacinu bylo u zdravých dobrovolníků
pozorováno přibližně zdvojnásobení Cmax a AUC sildenafilu. Proto je zapotřebí opatrnosti, jestliže je
předepisován ciprofloxacin souběžně se sildenafilem, je třeba zvážit rizika a přínosy.

Agomelatin
V klinických studiích bylo prokázáno, že fluvoxamin, jakožto silný inhibitor izoenzymu CYP450 1A2,
výrazně inhibuje metabolismus agomelatinu, což vede k šedesátinásobnému nárůstu expozice
agomelatinem. Ačkoli nejsou dostupná žádná klinická data pro možnou interakci s ciprofloxacinem,
středně silným inhibitorem CYP450 1A2, můžeme při souběžném podání očekávat podobné účinky
(viz “Cytochrom P450“ v bodě 4.4).

Zolpidem
Souběžné podávání s ciprofloxacinem může zvýšit hladiny zolpidemu v krvi, souběžné použití tedy
není doporučeno.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop