Adrovance Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti


Alendronát

Absorpce

Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu u žen,
podaného perorálně v dávce 5–70 mg na lačno 2 hodiny před standardizovanou snídaní, 0,64 %
získané hodnoty. Biologická dostupnost se podobně snížila odhadem na 0,46 %, pokud se alendronát
podal hodinu před standardizovanou snídaní, a na 0,39 % při jeho podání půl hodiny před
standardizovanou snídaní. Ve studiích osteoporózy byl alendronát účinný, pokud se podal alespoň
30 minut před prvním jídlem nebo nápojem, požitým v daný den.

Alendronátová složka v kombinované tabletě přípravku ADROVANCE v kombinované tabletě přípravku ADROVANCE alendronátu 70 mg.

Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě, kdy byl podán společně nebo do dvou
hodin po standardizované snídani. Podání alendronátu společně s kávou či pomerančovým džusem
snížilo jeho biologickou dostupnost o 60 %.

U zdravých jedinců nevedlo perorální podávání prednisonu ke klinicky významné změně v perorální biologické dostupnosti alendronátu se pohybovalo v rozmezí od 20 % do 44 %
Distribuce
Studie na potkanech ukázaly, že alendronát je po podání intravenózní dávky 1 mg/kg přechodně
distribuován do měkkých tkání, poté však dochází k jeho rychlé redistribuci do kostní tkáně nebo
vyloučení močí. Průměrný distribuční objem u člověka činí v rovnovážném stavu, mimo kostní tkáň,
nejméně 28 litrů. Plazmatické koncentrace jsou po perorálním podání terapeutické dávky příliš nízké
pro analytické hodnocení
Biotransformace
Ani u člověka, ani u zvířat nebylo prokázáno, že by se alendronát metabolizoval.

Eliminace
Po podání jednotlivé intravenózní dávky alendronátu značeného radioaktivním 14C bylo přibližně
50 % radioaktivity vyloučeno močí během 72 hodin. Radioaktivita ve stolici byla minimální nebo
nebyla vůbec detekována. Po intravenózním podání 10 mg alendronátu činila renální clearance
71 ml/min a systémová clearance nepřekročila hodnotu 200 ml/min. Plazmatické koncentrace poklesly
po intravenózním podání během šesti hodin o více než 95 %. Terminální poločas alendronátu
u člověka je podle jeho uvolňování ze skeletu odhadován na více než deset let. Alendronát není
u potkanů vylučován prostřednictvím ani acidického, ani bazického transportního systému ledvin.
Předpokládáme proto, že vylučování tohoto léčiva u člověka neinterferuje s vylučováním ostatních
přípravků těmito systémy.

Cholekalciferol

Absorpce

U zdravých dospělých jedinců tablety po celonočním hladovění a dvě hodiny před jídlem průměrná plocha pod křivkou sérových
koncentrací vitaminu D3 na čase dostupnost 2 800 IU vitaminu D3 v přípravku ADROVANCE je podobná jako pro 2 800 IU
vitaminu D3 podaného samostatně.

U zdravých dospělých jedinců tablety po celonočním hladovění a dvě hodiny před jídlem průměrná plocha pod křivkou sérových
koncentrací vitaminu D3 na čase Biologická dostupnost 5 600 IU vitaminu D3 v přípravku ADROVANCE je podobná jako pro
600 IU vitaminu D3 podaného samostatně.

Distribuce
Po vstřebání se vitamin D3 dostává do krve jako součást chylomikronů. Dochází k rychlé distribuci
vitaminu D3, hlavně do jater, kde se biotransformuje na 25-hydroxyvitamin D3, hlavní formu ukládání
vitaminu D3 v organizmu. Menší množství se distribuuje do tukové a svalové tkáně, kde se ukládá
v podobě vitaminu D3 pro pozdější uvolňování do oběhu. V krvi se vitamin D3 váže na protein vážící
vitamin D
Biotransformace
Vitamin D3 se rychle metabolizuje hydroxylací v játrech na 25-hydroxyvitamin D3 a následně
v ledvinách na 1,25-dihydroxyvitamin D3, který představuje biologicky účinnou formu. Před
vyloučením dochází k další hydroxylaci. Malé procento vitaminu D3 podstupuje před vyloučením
glukuronidaci.

Eliminace
Po aplikaci radioaktivně značeného vitaminu D3 zdravým jedincům dosáhla průměrná hodnota
vyloučení radioaktivity močí po 48 hodinách 2,4 %, přičemž průměrná hodnota vyloučení
radioaktivity stolicí po 4 dnech činila 4,9 %. V obou případech představovala zjištěná vyloučená
radioaktivita téměř výhradně metabolity mateřské látky. Průměrný poločas vitaminu D3 v séru
po jedné perorálně podané dávce přípravku ADROVANCE
Porucha funkce ledvin
Předklinické studie prokázaly, že alendronát, který není deponován v kostní tkáni, je velmi rychle
vyloučen do moči. Nebyl podán žádný důkaz o saturaci vychytávání přípravku kostí u zvířat
při dlouhodobém intravenózním podávání kumulativních dávek až do dávky 35 mg/kg. Ačkoliv nejsou
k dispozici žádné klinické údaje, lze očekávat, že stejně jako u zvířat, tak i u pacientek s poškozenými
renálními funkcemi bude vylučování alendronátu ledvinami sníženo. Proto lze očekávat poněkud
zvýšenou akumulaci alendronátu u pacientek s poškozenými renálními funkcemi
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop