Adrovance Vedlejší a nežádoucí účinky


Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou nežádoucí účinky v horní části gastrointestinálního
traktu, včetně bolestí břicha, dyspepsie, jícnových vředů, dysfagie, nadýmání břicha a regurgitace
kyselého obsahu žaludku
Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích s alendronátem a/nebo po jeho
uvedení na trh.

U kombinace alendronátu a cholekalciferolu nebyly zjištěny žádné další nežádoucí účinky.

Četnosti výskytu jsou definovány jako: velmi časté
Třída orgánových systémů Četnost Nežádoucí účinky
Poruchy imunitního systému Vzácné hypersenzitivní reakce včetně kopřivky a
angioedému
Poruchy metabolismu a výživy Vzácné symptomatická hypokalcemie, často
v souvislosti s predisponujícími stavy.§
Poruchy nervového systému Časté bolest hlavy, závrať†
Méně časté dysgeuzie†
Poruchy oka Méně časté zánět oka episkleritidaPoruchy ucha a labyrintu Časté vertigo†
Velmi vzácné osteonekróza zevního zvukovodu nežádoucí účinek bisfosfonátůGastrointestinální poruchy Časté bolest břicha, dyspepsie, zácpa, průjem,
plynatost, jícnový vřed*, dysfagie*,
nadýmání břicha, regurgitace kyselého
obsahu žaludku
Méně časté nauzea, zvracení, gastritida, ezofagitida*,
jícnové eroze*, melena†
Třída orgánových systémů Četnost Nežádoucí účinky
Vzácné striktura jícnu*, orofaryngeální ulcerace*,
výskyt PUB bleeding = perforace, ulcerace, krvácenív horní části gastrointestinálního traktu§
Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté alopecie†, pruritus†
Méně časté vyrážka, erytém
Vzácné vyrážka s fotosenzitivitou, těžké kožní
reakce včetně Stevensova−Johnsonova
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy†
Poruchy svalové a kosterní
soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté muskuloskeletální bolest, někdy silnᆧ
Časté otok kloubů†
Vzácné osteonekróza čelisti‡§, atypické

subtrochanterické a diafyzální fraktury
stehenní kosti bisfosfonátůCelkové poruchy a reakce v
místě aplikace
Časté asténie†, periferní edém†
Méně časté tranzientní symptomy, podobné symptomům
akutní fáze horečkaléčby†
§Viz bod 4.†Četnost v klinických studiích byla ve skupině, jíž byl podáván léčivý přípravek, a ve skupině léčené
placebem, podobná.
*Viz body 4.2 a 4.‡Tento nežádoucí účinek byl zjištěn v rámci sledování po uvedení na trh. Četnost „vzácné“ byla
odhadnuta na základě relevantních klinických studií.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop