Circadin Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptika, agonisté melatoninových receptorů,
ATC kód: N05CH
Melatonin je přirozeně se vyskytující hormon produkovaný epifýzou, strukturou podobný serotoninu.
Sekrece melatoninu se fyziologicky zvyšuje brzy po setmění, vrcholí ve 2. až 4. hodině ranní a klesá
během druhé poloviny noci. Melatonin řídí cirkadiánní rytmus a synchronizuje cyklus světlo-tma. Má
rovněž hypnotický účinek a zvyšuje tendenci usnout.

Mechanismus účinku
Účinnost melatoninu na receptorech MT1, MT2 a MT3 pravděpodobně přispívá k jeho vlastnostem
podporujícím spánek, protože tyto receptory cirkadiánního rytmu a spánku.

Princip použití
Melatonin má vztah ke spánku a regulaci cirkadiánních rytmů. Pokles endogenního melatoninu je
závislý na věku, proto může melatonin účinně zlepšit kvalitu spánku u pacientů starších 55 let
s primární insomnií.

Klinická účinnost a bezpečnost
V klinických studiích pacienti s primární nespavostí dostávali každý večer 2 mg přípravku Circadin po
dobu 3 týdnů. U léčených pacientů v porovnání s pacienty užívajícími placebo se projevilo zlepšení ve
spánkové latenci v každodenních činnostech
V polysomnografické následovanou 3týdenní fází léčby paralelních skupinminut v porovnání s placebem. Circadin nevyvolal žádné změny architektury spánku a neměl žádný
účinek na dobu trvání REM spánku. Změna diurnálních rytmů se po podávání přípravku Circadin
mg neobjevila.

Ve studii ambulantních pacientů s 2týdenním úvodním obdobím s placebem, randomizovanou, dvojitě
zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce 3 týdnů a 2týdenní fází
po vysazení léčby s podáváním placeba byl poměr pacientů, kteří vykázali klinicky významné zlepšení
v kvalitě spánku a ranní bdělosti, 47 % ve skupině pacientů užívající Circadin v porovnání s 27 % ve
skupině pacientů užívajících placebo. Kvalita spánku a ranní bdělost se při užívání přípravku Circadin
významně zlepšila v porovnání s placebem. Spánkové proměnné se postupně vrátily na výchozí
úroveň bez rebound fenoménu, bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků a bez zvýšení výskytu
příznaků z vysazení.

Ve druhé studii ambulantních pacientů s 2týdenní úvodní fází s podáváním placeba a randomizovanou,
dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce 3 týdnů bylo
pacientů, kteří vykázali klinicky významné zlepšení v kvalitě spánku a ranní bdělosti, 26 % ve skupině
užívající Circadin v porovnání s 15 % ve skupině užívající placebo. Circadin zkrátil pacienty
uváděnou spánkovou latenci o 24,3 minuty proti 12,9 minutám u placeba. Kvalita spánku hodnocená
pacienty, počet probuzení a ranní bdělost se užíváním přípravku Circadin významně zlepšila
v porovnání s placebem. Kvalita života se významně zlepšila u pacientů užívajících Circadin 2 mg
v porovnání s placebem.

Dodatečná randomizovaná klinická zkouška až 6 měsíců. Pacienti byli znovu randomizováni po 3 týdnech. Studie prokázala zlepšení ve spánkové
latenci, kvalitě spánku a ranní bdělosti bez příznaků z vysazení a rebound fenoménu. Studie prokázala,
že zlepšení pozorované po 3 týdnech se uchovává až po dobu 3 měsíců, ale neprojevilo se při primární
analýze provedené po 6 měsících. Po 3 měsících bylo ve skupině léčené Circadinem pozorováno asi o
10 % více reagujících osob.

Pediatrická populace
V pediatrické studii uvolňováním podávanými v několika minitabletách po 1 mg dvoutýdenním úvodním obdobím, během kterého bylo podáváno placebo, a s 13 týdnů trvajícím
randomizovaným, dvojitě zaslepeným a placebem kontrolovaným obdobím léčby v paralelních
skupinách, bylo po 13 týdnech dvojitě zaslepené léčby prokázáno zlepšení celkové doby spánku;
pacienti spali déle při aktivní léčbě
Po 13 týdnech dvojitě zaslepené léčby došlo také ke zkrácení spánkové latence při aktivní léčbě

Kromě toho bylo ve skupině s aktivní léčbou méně odstoupivších pacientů v porovnání se skupinou s placebem hlášeny u 85 % pacientů ve skupině s aktivní léčbou a u 77 % ve skupině s placebem. Poruchy
nervového systému byly častější ve skupině s aktivní léčbou, a to u 42 % pacientů, v porovnání s 23 %
ve skupině s placebem, představované hlavně somnolencí a bolestmi hlavy, které byly častější ve
skupině s aktivní léčbou.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop