Circadin Pro děti, pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Circadin u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyly stanoveny.
Pro podávání této populaci mohou být vhodnější jiné lékové formy/síly. Dostupné údaje jsou popsány
v bodě 5.1.

Renální poškození
Vliv renálního poškození jakéhokoliv stupně na farmakokinetiku melatoninu nebyl studován. Při
podávání melatoninu takovým pacientům je zapotřebí zachovávat opatrnost.

Porucha funkce jater
S užitím přípravku Circadin u pacientů s poškozením jater nejsou žádné zkušenosti. Publikované údaje
prokazují významné zvýšení hladin endogenního melatoninu během denních hodin v důsledku
sníženého odbourávání u pacientů s poruchou funkce jater. Circadin se tedy nedoporučuje podávat
pacientům s poškozením jater.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé, aby se zachovalo prodloužené uvolňování. Ke snadnějšímu
polykání nepoužívejte drcení ani žvýkání.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto
přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Circadin může způsobit ospalost. V případě možného ohrožení bezpečnosti v důsledku ospalosti je
zapotřebí používat tento přípravek s opatrností.

Klinické údaje vztahující se k používání přípravku Circadin u osob s autoimunitními onemocněními
nejsou k dispozici. Circadin se tedy nedoporučuje u takových pacientů používat.

Circadin obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným
nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop