Circadin Vedlejší a nežádoucí účinky


Shrnutí bezpečnostního profilu
V klinických studiích, v nichž Circadin užívalo celkem 1931 pacientů a 1642 pacientů užívalo
placebo, 48,8 % pacientů užívajících Circadin uvádělo nežádoucí účinky v porovnání s 37,8 %
pacientů užívajících placebo. Při porovnání počtu pacientů s nežádoucími účinky na 100 pacientů
léčených po dobu jednoho týden se ukázalo, že počet byl vyšší u pacientů užívajících placebo než
Circadin bolesti hlavy, nasofaryngitida, bolesti zad a artralgie, které byly časté podle definice MedDRA ve
skupině užívající Circadin i placebo.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích a ze spontánních hlášení po uvedení
přípravku na trh.
V klinických hodnoceních se nežádoucí účinky vyskytly celkem u 9,5 % pacientů užívajících Circadin
v porovnání s 7,4 % pacientů užívajících placebo. Do následující tabulky byly zahrnuty pouze ty
nežádoucí účinky hlášené během klinických hodnocení, které se vyskytly u pacientů ve stejné nebo
vyšší míře v porovnání s placebem.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté < 1/1,000
Třída
orgánových
systémů
Velmi

časté
Časté Méně časté Vzácné Není známo dostupných
údajů nelze

určitInfekce a
infestace
Herpes zoster
Poruchy krve a
lymfatického
systému

Leukopenie,
trombocytopenie

Poruchy
imunitního
systému

Hypersenzitivita
Poruchy
metabolismu a
výživy

Hypertriglyceride
mie,
hypokalcemie,
hyponatremie

Psychiatrické
poruchy

Podrážděnost
, nervozita,
neklid,
nespavost,
abnormální
sny, noční
můry, úzkost
Poruchy nálady,
agresivita,
agitovanost, pláč,
stresové

symptomy, ztráta
orientace, časné
ranní probouzení,
zvýšení libida,
depresívní nálada,
deprese

Poruchy
nervového
systému
Migréna,
bolest hlavy,

letargie,
psychomotor
ická
hyperaktivita
, závratě,
ospalost
Synkopa, poruchy
paměti, poruchy
pozornosti, snové

stavy, syndrom
neklidných
nohou, špatná
kvalita spánku,
parestezie

Poruchy oka Snížená ostrost
vidění, rozmazané
vidění , zvýšená
tvorba slz

Poruchy ucha a
labyrintu

Vertigo při změně
polohy, vertigo

Srdeční poruchy Angina pectoris,
palpitace

Cévní poruchy Hypertenze Návaly horka
Třída
orgánových
systémů
Velmi
časté

Časté Méně časté Vzácné Není známo dostupných
údajů nelze

určitGastrointestinální
poruchy
Bolesti
břicha,
bolesti v
nadbřišku,
dyspepsie,
vředy v
ústech, sucho
v ústech,
nauzea
Gastroezofageální
reflux,
gastrointestinální

porucha, tvorba
puchýřů na ústní
sliznici, vředy na
jazyku, nevolnost,
zvracení,
abnormální
střevní zvuky,
flatulence,
nadměrná sekrece
slin, halitóza,
břišní diskomfort,
gastrická porucha,
gastritida

Poruchy jater a
žlučových cest

Hyperbilirubi
nemie

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Dermatitida,
noční pocení,
pruritus,
vyrážka,
generalizova
ný pruritus,
suchá kůže
Ekzém, erytém,
dermatitida rukou,
psoriáza,

generalizovaná
vyrážka, svědivá
vyrážka, poruchy
kvality nehtů
Angioedém,
otok úst, otok
jazyka
Poruchy svalové a

kosterní soustavy
a pojivové tkáně
Bolesti v
končetinách
Artritida, svalové
spasmy, bolesti v
oblasti krku,

noční křeče

Poruchy ledvin a
močových cest

Glycosurie,
proteinurie
Polyurie,
hematurie,
nykturie

Poruchy

reprodukčního
systému a prsu
Menopauzáln
í symptomy
Priapismus,
prostatitida
Galaktorea
Celkové poruchy

a reakce v místě
aplikace
Astenie,
bolest na
hrudi
Únava, bolest,
žízeň

Vyšetření Abnormální
hodnoty testů

funkce jater,
zvýšení
tělesné
hmotnosti
Zvýšené hodnoty
jaterních enzymů,
abnormální

hladiny krevních
elektrolytů,
abnormální
výsledky
laboratorních
testů


Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop