PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje melatoninum 2 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 80 mg
monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Circadin je určen k monoterapii pro krátkodobou léčbu primární nespavosti charakterizované
zhoršenou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a více.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 2 mg jednou denně po jídle, 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko. Tato dávka
může být dále užívána až po dobu třinácti týdnů.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Circadin u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyly stanoveny.
Pro podávání této populaci mohou být vhodnější jiné lékové formy/síly. Dostupné údaje jsou popsány
v bodě 5.1.

Renální poškození
Vliv renálního poškození jakéhokoliv stupně na farmakokinetiku melatoninu nebyl studován. Při
podávání melatoninu takovým pacientům je zapotřebí zachovávat opatrnost.

Porucha funkce jater
S užitím přípravku Circadin u pacientů s poškozením jater nejsou žádné zkušenosti. Publikované údaje
prokazují významné zvýšení hladin endogenního melatoninu během denních hodin v důsledku
sníženého odbourávání u pacientů s poruchou funkce jater. Circadin se tedy nedoporučuje podávat
pacientům s poškozením jater.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé, aby se zachovalo prodloužené uvolňování. Ke snadnějšímu
polykání nepoužívejte drcení ani žvýkání.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto
přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Circadin může způsobit ospalost. V případě možného ohrožení bezpečnosti v důsledku ospalosti je
zapotřebí používat tento přípravek s opatrností.

Klinické údaje vztahující se k používání přípravku Circadin u osob s autoimunitními onemocněními
nejsou k dispozici. Circadin se tedy nedoporučuje u takových pacientů používat.

Circadin obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným
nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých

Farmakokinetické interakce

 Melatonin v dávkách přesahujících terapeutické koncentrace indukuje CYP3A in vitro. Klinický
význam tohoto nálezu není znám. V případě indukce může dojít ke snížení plazmatických
koncentrací současně užívaných léčivých přípravků.
 Melatonin neindukuje enzymy CYP1A in vitro v dávkách přesahujících terapeutické
koncentrace. Pravděpodobnost vzniku interakce melatoninu a jiných léčivých látek v důsledku
působení melatoninu na CYP1A není významná.
 Metabolismus melatoninu je zprostředkován hlavně enzymy CYP1A. Interakce melatoninu a
jiných léčivých látek v důsledku jejich účinku na CYP1A je tedy možná.
 Fluvoxamin zvyšuje koncentrace melatoninu inhibicí jeho metabolismu působením na jaterní isozymy cytochromu P450 CYP2C19. U pacientů užívajících fluvoxamin je nutná opatrnost. Je zapotřebí se této kombinaci
vyhnout.
 Opatrnosti je zapotřebí u pacientů užívajících 5- nebo 8-methoxypsoralen který inhibuje metabolismus melatoninu a tím zvyšuje jeho hladiny.
 Je zapotřebí postupovat opatrně u pacientů užívajících cimetidin, inhibitor CYP2D, který
zvyšuje hladiny melatoninu v plazmě inhibicí jeho metabolismu.
 Kouření cigaret může snižovat hladiny melatoninu indukcí CYP1A2.
 U pacientek užívajících estrogeny zapotřebí opatrnosti. Estrogeny zvyšují hladiny melatoninu inhibicí jeho metabolismu na
CYP1A1 a CYP1A2.
 Inhibitory CYP1A2  Induktory CYP1A2 melatoninu.
 V literatuře existuje velké množství údajů popisujících účinek adrenergních
agonistů/antagonistů, opiátových agonistů/antagonistů, antidepresiv, inhibitorů prostaglandinů,
benzodiazepinů, tryptofanu a alkoholu na endogenní sekreci melatoninu. Účinek těchto látek na
dynamiku nebo kinetiku přípravku Circadin a působení přípravku Circadin na dynamiku či
kinetiku těchto látek nebylo studováno.

Farmakodynamické interakce

 Alkohol snižuje působení přípravku Circadin na spánek, a proto by se neměl požívat společně
s přípravkem Circadin.
 Circadin může prohlubovat sedativní vlastnosti benzodiazepinů a hypnotik
nebenzodiazepinového typu, jako jsou například zaleplon, zolpidem a zopiklon. V klinických
studiích byla jasně prokázána přechodná farmakodynamická interakce přípravku Circadin a
zolpidemu jednu hodinu po společném podání. Souběžné podání vedlo ke zhoršení pozornosti,
paměti a koordinace v porovnání s podáním pouze samotného zolpidemu.
 Ve studiích podávání přípravku Circadin společně s thioridazinem a imipraminem, což jsou
látky ovlivňující centrální nervový systém, nebyly nalezeny klinicky významné
farmakokinetické interakce. Avšak současné podání přípravku Circadin vedlo ke zvýšeným
pocitům klidu, k potížím při plnění úkolů v porovnání s podáním samotného imipraminu a ke
zvýšeným pocitům „tupé hlavy“ v porovnání s podáním samotného thioridazinu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání melatoninu během těhotenství. Studie se zvířaty
neprokázaly přímé ani nepřímé škodlivé účinky na graviditu, embryonální/fetální vývoj, porod nebo
postnatální vývoj žen plánujících těhotenství nedoporučuje.

Kojení
Endogenní melatonin byl zjištěn v mateřském mléce, tudíž exogenní melatonin se pravděpodobně
vylučuje též mateřským mlékem. Údaje na zvířecích modelech včetně hlodavců, ovcí, skotu či primátů
ukazují na přestup melatoninu přes placentu na plod či do mateřského mléka. Kojení u žen léčených
melatoninem se nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Circadin má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Circadin může způsobovat ospalost.
V případě možného ohrožení bezpečnosti v důsledku ospalosti je tedy zapotřebí používat tento
přípravek s opatrností.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu
V klinických studiích, v nichž Circadin užívalo celkem 1931 pacientů a 1642 pacientů užívalo
placebo, 48,8 % pacientů užívajících Circadin uvádělo nežádoucí účinky v porovnání s 37,8 %
pacientů užívajících placebo. Při porovnání počtu pacientů s nežádoucími účinky na 100 pacientů
léčených po dobu jednoho týden se ukázalo, že počet byl vyšší u pacientů užívajících placebo než
Circadin bolesti hlavy, nasofaryngitida, bolesti zad a artralgie, které byly časté podle definice MedDRA ve
skupině užívající Circadin i placebo.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích a ze spontánních hlášení po uvedení
přípravku na trh.
V klinických hodnoceních se nežádoucí účinky vyskytly celkem u 9,5 % pacientů užívajících Circadin
v porovnání s 7,4 % pacientů užívajících placebo. Do následující tabulky byly zahrnuty pouze ty
nežádoucí účinky hlášené během klinických hodnocení, které se vyskytly u pacientů ve stejné nebo
vyšší míře v porovnání s placebem.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté < 1/1,000
Třída
orgánových
systémů
Velmi

časté
Časté Méně časté Vzácné Není známo dostupných
údajů nelze

určitInfekce a
infestace
Herpes zoster
Poruchy krve a
lymfatického
systému

Leukopenie,
trombocytopenie

Poruchy
imunitního
systému

Hypersenzitivita
Poruchy
metabolismu a
výživy

Hypertriglyceride
mie,
hypokalcemie,
hyponatremie

Psychiatrické
poruchy

Podrážděnost
, nervozita,
neklid,
nespavost,
abnormální
sny, noční
můry, úzkost
Poruchy nálady,
agresivita,
agitovanost, pláč,
stresové

symptomy, ztráta
orientace, časné
ranní probouzení,
zvýšení libida,
depresívní nálada,
deprese

Poruchy
nervového
systému
Migréna,
bolest hlavy,

letargie,
psychomotor
ická
hyperaktivita
, závratě,
ospalost
Synkopa, poruchy
paměti, poruchy
pozornosti, snové

stavy, syndrom
neklidných
nohou, špatná
kvalita spánku,
parestezie

Poruchy oka Snížená ostrost
vidění, rozmazané
vidění , zvýšená
tvorba slz

Poruchy ucha a
labyrintu

Vertigo při změně
polohy, vertigo

Srdeční poruchy Angina pectoris,
palpitace

Cévní poruchy Hypertenze Návaly horka
Třída
orgánových
systémů
Velmi
časté

Časté Méně časté Vzácné Není známo dostupných
údajů nelze

určitGastrointestinální
poruchy
Bolesti
břicha,
bolesti v
nadbřišku,
dyspepsie,
vředy v
ústech, sucho
v ústech,
nauzea
Gastroezofageální
reflux,
gastrointestinální

porucha, tvorba
puchýřů na ústní
sliznici, vředy na
jazyku, nevolnost,
zvracení,
abnormální
střevní zvuky,
flatulence,
nadměrná sekrece
slin, halitóza,
břišní diskomfort,
gastrická porucha,
gastritida

Poruchy jater a
žlučových cest

Hyperbilirubi
nemie

Poruchy kůže a
podkožní tkáně

Dermatitida,
noční pocení,
pruritus,
vyrážka,
generalizova
ný pruritus,
suchá kůže
Ekzém, erytém,
dermatitida rukou,
psoriáza,

generalizovaná
vyrážka, svědivá
vyrážka, poruchy
kvality nehtů
Angioedém,
otok úst, otok
jazyka
Poruchy svalové a

kosterní soustavy
a pojivové tkáně
Bolesti v
končetinách
Artritida, svalové
spasmy, bolesti v
oblasti krku,

noční křeče

Poruchy ledvin a
močových cest

Glycosurie,
proteinurie
Polyurie,
hematurie,
nykturie

Poruchy

reprodukčního
systému a prsu
Menopauzáln
í symptomy
Priapismus,
prostatitida
Galaktorea
Celkové poruchy

a reakce v místě
aplikace
Astenie,
bolest na
hrudi
Únava, bolest,
žízeň

Vyšetření Abnormální
hodnoty testů

funkce jater,
zvýšení
tělesné
hmotnosti
Zvýšené hodnoty
jaterních enzymů,
abnormální

hladiny krevních
elektrolytů,
abnormální
výsledky
laboratorních
testů


Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Po uvedení na trh bylo hlášeno několik případů předávkování. Nejčastější hlášenou nežádoucí
příhodou byla ospalost. Většina z nich byla mírně až středně závažných. Circadin byl podáván
v klinických studiích déle než 12 měsíců v dávce 5 mg denně bez významné změny povahy hlášených
nežádoucích účinků.

V literatuře je popsáno podávání dávek až do 300 mg melatoninu denně, aniž by se vyskytly klinicky
významné nežádoucí účinky.

V případě předávkování lze očekávat výskyt ospalosti. Vyplavení aktivní látky lze očekávat během
12 hodin po požití. Není zapotřebí žádné zvláštní léčby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptika, agonisté melatoninových receptorů,
ATC kód: N05CH
Melatonin je přirozeně se vyskytující hormon produkovaný epifýzou, strukturou podobný serotoninu.
Sekrece melatoninu se fyziologicky zvyšuje brzy po setmění, vrcholí ve 2. až 4. hodině ranní a klesá
během druhé poloviny noci. Melatonin řídí cirkadiánní rytmus a synchronizuje cyklus světlo-tma. Má
rovněž hypnotický účinek a zvyšuje tendenci usnout.

Mechanismus účinku
Účinnost melatoninu na receptorech MT1, MT2 a MT3 pravděpodobně přispívá k jeho vlastnostem
podporujícím spánek, protože tyto receptory cirkadiánního rytmu a spánku.

Princip použití
Melatonin má vztah ke spánku a regulaci cirkadiánních rytmů. Pokles endogenního melatoninu je
závislý na věku, proto může melatonin účinně zlepšit kvalitu spánku u pacientů starších 55 let
s primární insomnií.

Klinická účinnost a bezpečnost
V klinických studiích pacienti s primární nespavostí dostávali každý večer 2 mg přípravku Circadin po
dobu 3 týdnů. U léčených pacientů v porovnání s pacienty užívajícími placebo se projevilo zlepšení ve
spánkové latenci v každodenních činnostech
V polysomnografické následovanou 3týdenní fází léčby paralelních skupinminut v porovnání s placebem. Circadin nevyvolal žádné změny architektury spánku a neměl žádný
účinek na dobu trvání REM spánku. Změna diurnálních rytmů se po podávání přípravku Circadin
mg neobjevila.

Ve studii ambulantních pacientů s 2týdenním úvodním obdobím s placebem, randomizovanou, dvojitě
zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce 3 týdnů a 2týdenní fází
po vysazení léčby s podáváním placeba byl poměr pacientů, kteří vykázali klinicky významné zlepšení
v kvalitě spánku a ranní bdělosti, 47 % ve skupině pacientů užívající Circadin v porovnání s 27 % ve
skupině pacientů užívajících placebo. Kvalita spánku a ranní bdělost se při užívání přípravku Circadin
významně zlepšila v porovnání s placebem. Spánkové proměnné se postupně vrátily na výchozí
úroveň bez rebound fenoménu, bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků a bez zvýšení výskytu
příznaků z vysazení.

Ve druhé studii ambulantních pacientů s 2týdenní úvodní fází s podáváním placeba a randomizovanou,
dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce 3 týdnů bylo
pacientů, kteří vykázali klinicky významné zlepšení v kvalitě spánku a ranní bdělosti, 26 % ve skupině
užívající Circadin v porovnání s 15 % ve skupině užívající placebo. Circadin zkrátil pacienty
uváděnou spánkovou latenci o 24,3 minuty proti 12,9 minutám u placeba. Kvalita spánku hodnocená
pacienty, počet probuzení a ranní bdělost se užíváním přípravku Circadin významně zlepšila
v porovnání s placebem. Kvalita života se významně zlepšila u pacientů užívajících Circadin 2 mg
v porovnání s placebem.

Dodatečná randomizovaná klinická zkouška až 6 měsíců. Pacienti byli znovu randomizováni po 3 týdnech. Studie prokázala zlepšení ve spánkové
latenci, kvalitě spánku a ranní bdělosti bez příznaků z vysazení a rebound fenoménu. Studie prokázala,
že zlepšení pozorované po 3 týdnech se uchovává až po dobu 3 měsíců, ale neprojevilo se při primární
analýze provedené po 6 měsících. Po 3 měsících bylo ve skupině léčené Circadinem pozorováno asi o
10 % více reagujících osob.

Pediatrická populace
V pediatrické studii uvolňováním podávanými v několika minitabletách po 1 mg dvoutýdenním úvodním obdobím, během kterého bylo podáváno placebo, a s 13 týdnů trvajícím
randomizovaným, dvojitě zaslepeným a placebem kontrolovaným obdobím léčby v paralelních
skupinách, bylo po 13 týdnech dvojitě zaslepené léčby prokázáno zlepšení celkové doby spánku;
pacienti spali déle při aktivní léčbě
Po 13 týdnech dvojitě zaslepené léčby došlo také ke zkrácení spánkové latence při aktivní léčbě

Kromě toho bylo ve skupině s aktivní léčbou méně odstoupivších pacientů v porovnání se skupinou s placebem hlášeny u 85 % pacientů ve skupině s aktivní léčbou a u 77 % ve skupině s placebem. Poruchy
nervového systému byly častější ve skupině s aktivní léčbou, a to u 42 % pacientů, v porovnání s 23 %
ve skupině s placebem, představované hlavně somnolencí a bolestmi hlavy, které byly častější ve
skupině s aktivní léčbou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Absorpce perorálně užitého melatoninu je u dospělých úplná, u starších pacientů může poklesnout až o
50 %. V rozsahu 2 až 8 mg je kinetika melatoninu je lineární.

Biologická dostupnost je 15%. Melatonin podléhá first pass efektu s odhadovaným first pass
metabolismem 85%. Tmax nastává ve stavu nasycení za 3 hodiny. Míra absorpce melatoninu a Cmax po
perorálním podání Circadinu 2 mg je ovlivněna jídlem. Přítomnost jídla oddálila absorpci melatoninu

Distribuce
Vazba melatoninu na plazmatické proteiny in vitro je přibližně 60%. Circadin se váže převážně na
albumin, alfa1-kyselý glykoprotein a lipoprotein o vysoké hustotě.

Biotransformace
Experimentální údaje ukazují, že se na metabolismu melatoninu podílí isoenzymy CYP1A1, CYP1Aa možná CYP2C19 systému cytochromu P450. Hlavním metabolitem je neúčinný 6-sulfatoxy-
melatonin 12 hodin po požití.

Eliminace
Terminální poločas jako sulfátové a glukuronidové konjugáty 6-hydroxymelatoninu a 2 % se vylučují jako melatonin

Pohlaví
U žen dochází k 3 až 4násobnému zvýšení Cmax v porovnání s muži. Pětinásobná variabilita v Cmax
mezi různými příslušníky stejného pohlaví byla rovněž zaznamenána.

I přes rozdílné hodnoty v krevních koncentracích u mužů a žen nebyly zjištěny žádné rozdíly ve
farmakodynamice.

Specifické populace

Starší lidé

Metabolismus melatoninu klesá s věkem. V celém rozsahu dávek byly zjištěny vyšší hodnoty AUC a
Cmax u starších pacientů v porovnání s mladšími pacienty v důsledku zpomalení metabolismu
melatoninu u starších pacientů. Hodnota Cmax byla přibližně 500 pg/ml u dospělých v porovnání s 1200 pg/ml u starších pacientů dospělých v porovnání s 5000 pg*h/ml u starších pacientů.

Porucha funkce ledvin
Údaje neprokázaly kumulaci melatoninu po opakovaném podávání. Tento nález je v souladu
s krátkým poločasem melatoninu u lidí.
Hladiny stanovené v krvi pacientů v 23:00 byly 441,4 ± 56,5 a 432,00 ± 83,2 pg/ml v prvním a druhém případě a odpovídají hodnotám zjištěnými
u zdravých dobrovolníků po podání jedné dávky přípravku Circadin 2 mg.

Porucha funkce jater
Játra jsou primárním místem metabolismu melatoninu, a proto poškození funkce jater má za následek
vyšší endogenní hladiny melatoninu.
Plazmatické hladiny melatoninu u pacientů s cirhózou jater byly významně zvýšené během denních
hodin. Pacienti měli významně snížené celkové vylučování 6-sulfatoxymelatoninu v porovnání
s kontrolními vzorky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové
toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících
maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Studie kancerogenity u potkanů neprokázaly žádný účinek významný pro použití u lidí.

V reprodukční toxikologii nemělo perorální podání melatoninu u březích samic myší, potkanů či
králíků nežádoucí účinky na jejich potomstvo, měřeno z hlediska životaschopnosti plodu, kosterních a
viscerálních abnormalit, poměru pohlaví, porodní hmotnosti a následného fyzického, funkčního a
pohlavního vývoje. U potkanů byl zjištěn slabý účinek na postnatální růst a životaschopnost pouze po
velmi vysokých dávkách ekvivalentních přibližně 2000 mg/den u lidí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Amonio-methakrylátový kopolymer typ B
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
Monohydrát laktosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Mastek
Magnesium-stearát


6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou baleny v neprůhledných PVC/PVDC blistrových stripech s podložkou z hliníkové fólie.
Balení obsahuje jeden blistrový strip obsahující 7, 20 nebo 21 tablet, nebo dva blistrové stripy
obsahující po 15 tabletách
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být
zlikvidován v souladu s místními požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
rue de Marivaux

75002 Paris
Francie
e-mail: regulatory@neurim.com


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
EU/1/07/EU/1/07/EU/1/07/EU/1/07/

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. června Datum posledního prodloužení registrace: 20. dubna

10. DATUM REVIZE TEXTU

{DD měsíc RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.euPŘÍLOHA II

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 35039 Marburg
Německo

Iberfar Indústria Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso Queluz De Baixo
Barcarena

2734-Portugalsko

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.
Vía Complutense, Alcalá de Henares
Madrid, Španělsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za
propouštění dané šarže.


B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu
pro léčivé přípravky.


D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 Plán řízení rizik

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
 na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
 při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení
význačného milníku
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti RMP, je možné je předložit současně.PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE
A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
melatoninum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje melatoninum 2 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy
Další údaje naleznete v příbalové informaci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním
20 tablet
21 tablet

30 tablet
tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
rue de Marivaux

75002 Paris
Francie
e-mail: regulatory@neurim.com


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/392/001 21 tablet
EU/1/07/392/002 20 tablet

EU/1/07/392/003 30 tablet
EU/1/07/392/004 7 tablet


13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Circadin 2 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTROVÝ STRIP


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
melatoninum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited


3. POUŽITELNOST

Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


5. JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
melatoninum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Circadin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Circadin užívat
3. Jak se Circadin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Circadin uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je Circadin a k čemu se používáMelatonin, léčivá látka přípravku Circadin, patří do skupiny přirozených hormonů produkovaných
lidským organismem.

Circadin se používá samostatně ke krátkodobé léčbě primární nespavosti usínání nebo udržení spánku, případně špatná kvalita spánku‚Primární‘ znamená, že nespavost nemá žádnou zjištěnou příčinu, např. jiné zdravotní či psychické
důvody nebo vlivy okolního prostředí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Circadin užívat

Neužívejte Circadin
- jestliže jste alergický

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Circadin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Jestliže máte potíže s játry nebo ledvinami. Studie použití přípravku Circadin u lidí
s onemocněním jater nebo ledvin nebyly provedeny; před použitím přípravku Circadin se
poraďte se svým lékařem, protože jeho použití se nedoporučuje.
- Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry.
- Jestliže Vám bylo sděleno, že trpíte autoimunitním onemocněním svým vlastním imunitním systémemonemocněním nebyly provedeny; z tohoto důvodu se před použitím přípravku Circadin poraďte
se svým lékařem, protože jeho použití se nedoporučuje.
- Circadin může vyvolat pocit ospalosti; pokud se u Vás ospalost vyskytne, buďte opatrnýprotože by mohla narušit Vaši schopnost vykonávat činnosti, jako např. řízení dopravních
prostředků.
- Kouření může snižovat účinnost přípravku Circadin, protože složky tabákového kouře mohou
zvýšit odbourávání melatoninu v játrech.

Děti a dospívající
Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku od 0 do 18 let, protože u nich nebyl zkoumán a jeho
účinky nejsou známé. Pro podávání dětem ve věku od 2 do 18 let může být vhodnější jiný léčivý
přípravek obsahující melatonin - poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Circadin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval
 Fluvoxamin žaludečních potíží, jako jsou vředyinfekcíterapii Adrenergní agonisté/antagonisté tlaku prostřednictvím zúžení cév, nosní dekongestiva léky na snížení krevního tlakuv léčbě drogové závislostipřípravky Benzodiazepiny a nebenzodiazepinová hypnotika zaleplon, zolpidem a zopiklon Thioridazin
Přípravek Circadin s jídlem, pitím a alkoholem
Circadin užívejte po jídle. Nepijte alkohol před, během a po užití přípravku Circadin, protože snižuje
účinnost přípravku Circadin.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Circadin, pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná,
nebo se snažíte otěhotnět nebo kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Circadin může způsobit ospalost. Pokud pociťujete ospalost, vyvarujte se řízení dopravních prostředků
a obsluhy strojů. Pokud dlouhodobě trpíte ospalostí, poraďte se se svým lékařem.

Circadin obsahuje monohydrát laktosy.
Circadin obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se Circadin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý
Doporučená dávka je jedna tableta až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko. Toto dávkování může pokračovat až po dobu 13 týdnů.

Tablety polykejte celé. Tablety přípravku Circadin nedrťte ani je nedělte na polovinu.

Jestliže jste užilPokud jste náhodně užili příliš mnoho Vašeho léčiva, obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo
lékárníka.

Jestliže užijete více než denní doporučenou dávku, můžete pociťovat ospalost.

Jestliže jste zapomnělJestliže si zapomenete užít Vaši tabletu, vezměte si druhou co nejdříve, jakmile si vzpomenete, a to
předtím, než půjdete spát, případně počkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku. Poté pokračujte
stejně jako předtím.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
Jestliže jste přestalNejsou známy žádné škodlivé účinky v případě přerušení či ukončení léčby. Příznaky z vysazení
v případě ukončení léčby přípravkem Circadin nejsou známy.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře:-

Méně časté:  Bolest na hrudi

Vzácné:  Ztráta vědomí nebo mdloby
 Silné bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris
 Vnímání tlukotu vlastního srdce
 Deprese
 Zhoršení zraku
 Rozmazané vidění
 Dezorientace
 Vertigo  Přítomnost červených krvinek v moči
 Snížený počet bílých krvinek v krvi
 Snížený počet krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin
 Psoriáza
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nezávažných nežádoucích účinků, kontaktujte
svého lékaře a/nebo vyhledejte lékařskou pomoc:-

Méně časté:
Podrážděnost, nervozita, neklid, nespavost, abnormální sny, noční můry, úzkost, migréna, bolest
hlavy, letargie vysoký krevní tlak, bolest břicha v horní části, špatné trávení, vředy v ústech, sucho v ústech,
nevolnost, změny ve složení krve, které by mohly způsobit zežloutnutí kůže nebo očí, zánět kůže,
noční pocení, svědění, vyrážka, suchá kůže, bolest v končetinách, menopauzální příznaky, pocit
slabosti, výskyt glukosy v moči, nadměrný obsah bílkovin v moči, abnormální funkce jater a zvýšení
tělesné hmotnosti.

Vzácné:
Pásový opar, vysoká hladina molekul tuku v krvi, nízké hladiny kalcia v krvi, nízké hladiny sodíku v
krvi, poruchy nálady, agresivita, agitovanost, pláč, stresové symptomy, časné ranní vstávání, zvýšené
libido syndrom neklidných nohou, špatná kvalita spánku, pocit "mravenčení", zvýšené slzení oči, závratě při
změně polohy ústech, tvorba vředů na jazyku, žaludeční nevolnost, zvracení, abnormální střevní zvuky, plynatost,
nadměrná tvorba slin, zápach z úst, břišní diskomfort, žaludeční onemocnění, zánět žaludeční
výstelky, ekzém, kožní vyrážka, dermatitida rukou, svědivá vyrážka, porucha kvality nehtů, artritida,
svalová křeč, bolest v oblasti krku, noční křeče, prodloužená erekce, která může být bolestivá, zánět
předstojné žlázy, únava, bolest, žízeň, zvýšený objem moči, močení v noci, zvýšené hodnoty jaterních
enzymů, abnormální hodnoty krevních elektrolytů a abnormální výsledky laboratorních testů.

Není známo:
Hypersenzitivní reakce, otok úst nebo otok jazyka, otok kůže a abnormální vylučování mateřského
mléka

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Circadin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Circadin obsahuje
Léčivou látkou je melatoninum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňování obsahuje melatoninum
mg.
Dalšími složkami jsou amonio-methakrylátový kopolymer typ B, dihydrát hydrogenfosforečnanu
vápenatého, monohydrát laktosy, oxid křemičitý
Jak Circadin vypadá a co obsahuje toto balení
Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňování jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety bikonvexního
tvaru. Jedno balení tablet obsahuje jeden blistrový strip s 7, 20 nebo 21 tabletami, nebo alternativně v
krabičce obsahující dva blistrové stripy po 15 tabletách všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
rue de Marivaux

75002 Paris
Francie
e-mail: regulatory@neurim.com

Výrobce:

Pracoviště odpovědné za propouštění šarží v EHP:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 35039 Marburg
Německo

Iberfar Indústria Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso Queluz De Baixo
Barcarena

2734-Portugalsko

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.
Vía Complutense, Alcalá de Henares
Madrid, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

България
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
Teл: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel.: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Magyarország
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel.: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Danmark
Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11
Malta
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel.: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Deutschland
INFECTOPHARM Arzneimittel
und Consilium GmbH

Tel: +49 6252 e-mail: kontakt@infectopharm.com

Nederland
Takeda Nederland bv

Tel: +31 20 203 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Eesti
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Norge
Takeda AS

Tlf: +47 800 800 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα
TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Österreich
SANOVA PHARMA GesmbH
Tel.: +43
España
EXELTIS HEALTHCARE, S.L.
Tfno: +34 91 7711500

Polska
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Tel.: + 48-
France
BIOCODEX

Tél: +33
Portugal
Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel. +351 214 342 e-mail: geral@itf-farma.pt

Hrvatska
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

România
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Ireland
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Slovenija
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535
Slovenská republika
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Italia
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tel: +39 049 e-mail: info@fidiapharma.it

Suomi/Finland
Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746
Κύπρος
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
Τηλ : +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

Sverige
Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Latvija
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.com

United Kingdom RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
Tel: +33 185149776 e-mail: neurim@neurim.comTato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop