CINRYZE (500IU Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok) - Informace o předepisování


 

Cinryze - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: c1-inhibitor, plasma derived
Účinná látka: Lidský inhibitor c1-esterasy
Alternativy: Berinert
ATC skupina: B06AC01 - c1-inhibitor, plasma derived
Obsah účinných látek: 500IU
Formy: Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Balení: Injekční lahvička
Obsah balení: |2+2X5ML+2STŘ|
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cinryze složení

Jedna jednorázová injekční lahvička spráškem obsahuje Inhibitor C1 –esterasi humanus 500mezinárodních jednotek Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička Inhibitor C-1 esterasi humanus 500IU v5ml, což odpovídá koncentraci 100IU/ml. Jedna IU je ekvivalentní množství Inhibitor C-1 esterasi humanus přítomnému v1ml normální lidské plazmy.Celkový obsah bílkovin v rekonstituovaném roztoku je 15±5mg/ml.Pomocná látka se známým účinkemJedna injekční lahvička přípravku Cinryze obsahuje přibližně 11,5 mg sodíku.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.Bílý prášek.Rozpouštědlo je čirý, bezbarvý...více

Cinryze Dávkování a způsob podání

Terapii přípravkem Cinryze je nutno zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi spéčí o pacienty shereditárním angioedémem DávkováníDospělíLéčba atak angioedému1000IU přípravku Cinryze při první známce nástupu ataky angioedému.Druhou dávku 1000IU lze podat, jestliže odpověď pacienta po 60minutách nebyla dostatečná.U pacientů, kteří trpí laryngálními atakami, nebo pokud se započetí...více

Cinryze Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou...více

Cinryze Indikace, na co je lék

Léčba a prevence atak angioedému před zákrokem u dospělých, dospívajících a dětí letRutinní prevence atak angioedému u dospělých, dospívajících a dětí rekurentními atakami hereditárního angioedému nebo je tato léčba dostatečně nechrání, anebo u pacientů, jejichž ataky jsou neadekvátně zvládány opakovanou akutní...více

Cinryze Interakce

...více

Cinryze Pro děti, pediatrická populace

DospívajícíPro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u dospívajících ve věku 12až 17let je dávka stejná jako u dospělých.DětiBezpečnost a účinnost přípravku Cinryze u dětí mladších než 2 roky nebyla stanovena. Údaje podporující doporučené dávkování u dětí mladších než 6 let jsou velmi omezené. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny vbodě 4.8, 5.1 a 5.2. Léčba atak...více

Cinryze Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíÚdaje zomezeného množství exponovaných těhotenství neindikují žádné nežádoucí účinky Cantiesterasy na těhotenství ani na zdraví plodu/novorozeného dítěte. Doposud nejsou kdispozici žádné relevantní epidemiologické údaje. Vreprodukčních studiích na potkanech nebyly pozorovány žádné účinky léčby na matku ani embryo/plod při hladinách dávek až 28krát převyšujících doporučenou...více

Cinryze Užívání po expiraci, upozornění a varování

SledovatelnostAby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže.Trombotické příhodyTrombotické příhody byly hlášeny u novorozenců a kojenců, kteří podstoupili srdeční bypass a při tom dostávali neschválené 500jednotekPodle studie na zvířatech existuje při dávkách vyšších než 200jednotekpráh. Pacienty...více

Cinryze Schopnost řízení vozidel

Podle v současnosti dostupných klinických údajů má přípravek Cinryze malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat...více

Cinryze Vedlejší a nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profiluVelmi častými nežádoucími účinky pozorovanými vklinických studiích po infuzi přípravku Cinryze byly bolest hlavy a pocit na zvracení.Tabulkový seznam nežádoucích účinkůFrekvence výskytu nežádoucích účinků byly stanoveny ze 2 pivotních placebem kontrolovaných a 2otevřených studií s 251 pacienty. Kpřiřazení kategorií frekvence byly použity pouze frekvence...více

Cinryze Předávkování

...více

Cinryze Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky používané při hereditárním angioedému, C1 inhibitor získaný z plazmy, ATCkód: B06ACMechanismus účinkuC1 antiesterasa je protein z nadrodiny inhibitorů serinových proteáz, též serpinů. Hlavní funkcí serpinů je regulace aktivity serinových proteáz. C1 antiesterasa je glykoprotein sjedním řetězcem, který se nachází vplazmě. V maturovaném stavu je tvořen 478 aminokyselinami...více

Cinryze Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

U pacientů snesymptomatickým HAE byla provedena randomizovaná, otevřená farmakokinetická studie paralelních skupin spřípravkem Cinryze. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní dávku 1000jednotek1000jednotekzúdajů o koncentraci korigovaných vzhledem kvýchozí hodnotě, jsou uvedeny vtabulce Tabulka 2.Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy po podání přípravku CinryzeParametryJednotlivá...více

Cinryze Bezpečnost (v těhotenství)

U pacientů snesymptomatickým HAE byla provedena randomizovaná, otevřená farmakokinetická studie paralelních skupin spřípravkem Cinryze. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní dávku 1000jednotek1000jednotekzúdajů o koncentraci korigovaných vzhledem kvýchozí hodnotě, jsou uvedeny vtabulce Tabulka 2.Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy po podání přípravku CinryzeParametryJednotlivá...více

Cinryze Farmaceutické údaje o léku

6.1Seznam pomocných látekPrášek:Chlorid sodnýSacharosaNatrium-citrátValinAlaninThreoninRozpouštědlo:Voda pro injekci6.2InkompatibilityKpodání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu Tento léčivý přípravek nesmí být mísen sjinými léčivými přípravky svýjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.3Doba použitelnostiroky.Po rekonstituci by měl být přípravek použit okamžitě. Chemická...více

Cinryze Obalová informace

6.1Seznam pomocných látekPrášek:Chlorid sodnýSacharosaNatrium-citrátValinAlaninThreoninRozpouštědlo:Voda pro injekci6.2InkompatibilityKpodání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu Tento léčivý přípravek nesmí být mísen sjinými léčivými přípravky svýjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.3Doba použitelnostiroky.Po rekonstituci by měl být přípravek použit okamžitě. Chemická...více

Cinryze Balení a cena

...více

Cinryze Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop