Cinryze Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky používané při hereditárním angioedému, C1 inhibitor získaný z
plazmy, ATCkód: B06ACMechanismus účinku
C1 antiesterasa je protein z nadrodiny inhibitorů serinových proteáz, též serpinů. Hlavní funkcí
serpinů je regulace aktivity serinových proteáz. C1 antiesterasa je glykoprotein sjedním řetězcem,
který se nachází vplazmě. V maturovaném stavu je tvořen 478 aminokyselinami o zdánlivé
molekulové hmotnosti 105kD.
C1 antiesterasa inhibuje komplementový systém vazbou C1r a C1s, dvou aktivních podjednotek
enzymu první komponenty klasické dráhy komplementového systému proteázy asociované slektinem vázajícím manózu vlektinové dráze. Primárním substrátem
aktivovaného enzymu C1 je C4; není-li C1 inhibován, dojde ke snížení hladin C4. C1 je
nejdůležitějším inhibitorem kontaktní aktivace a reguluje kontaktní systém a vlastní koagulační
kaskádu vazbou na kalikrein a faktor XIIa a jejich inaktivací. Jelikož jsou tyto cesty součástí kaskád
amplifikace enzymu, bez C1 antiesterasy může vést spontánní nebo spouštěčem indukovaná aktivace
těchto cest knezadržitelné aktivaci a otokům.
Farmakodynamické účinky
Vklinických studiích vedlo intravenózní podání přípravku Cinryze kvýznamnému zvýšení
systémových hladin antigenní a funkční C1 antiesterasy do 1 hodiny po podání.Podání Cantiesterasy zvyšuje sérové hladiny C1 antiesterasy a dočasně obnovuje přirozenou regulaci
kontaktního, komplementového a fibrinolytického systému, čímž kontroluje otékání a náchylnost
kotékání.
Nízké hladiny sérového C4 často korelují satakami HAE. Léčba přípravkem Cinryze vedla ke zvýšení
hladin C4 za 12 hodin. Existuje statisticky významný hodnot oproti výchozím hodnotám mezi léčenými skupinami za 12 hodin, což dokazuje spojení léčby
přípravkem Cinryze se zvýšením aktivity C4 Klinická účinnost a bezpečnost
Údaje ze dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií a prevenci atak angioedému u pacientů sHAE.
Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE
Ve studii LEVP 2005-1/A bylo použitorandomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované
schéma paralelních skupin; bylo randomizováno 71 pacientů sakutními atakami HAE Cinryze, 35 placebovedlakvíce než dvojnásobnému zkrácení doby do začátku jednoznačné úlevy charakterizujícího
příznaku ataky HAE ve srovnání splacebem >4hodinám u placeba, p=0,048zkrácení doby do úplné rezoluce ataky HAE ve srovnání splacebem Votevřené studii LEVP2006-1 bylo u 101 pacientů léčeno celkem 609 akutních atak HAE jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku u 87% atak. U 95%atak byla pozorována klinická
úleva a/nebo pacienti byli propuštěni domů do 4 hodin. U pacientů s >1 atakou byl podílatak
odpovídajících do 4 hodin od podání dávky přípravku Cinryze a doba do odpovědi srovnatelné bez
ohledu na počet léčených atak. Žádný ze84 samostatných laryngálních atak HAE nevyžadoval po
léčbě přípravkem Cinryze intubaci.
Přípravek Cinryze při rutinní prevenci atak HAE
Ve studii LEVP2005-1/B bylo použito randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované
schéma se zkříženým uspořádáním; 22 pacientů bylo hodnotitelných zhlediska účinnosti
Cinryze vedla kvíce než dvojnásobnému snížení počtu atak HAE ve srovnání splacebem závažné vprůběhu profylaktické léčby přípravkem Cinryze ve srovnání splacebem závažnosti 1,3 oproti 1,9 nebo 32% redukce, p = 0,00083,4 dnům nebo 38% redukce, p = 0,0004přípravkem Cinryze byl nižší ve srovnání splacebem snížení, p<0,0001Cinryze vprůběhu léčby přípravkem Cinryze vesrovnání splacebem Votevřené studii LEVP2006-4 dostávalo 146 pacientů přípravek Cinryze jako profylaxi HAE
vobdobích o délce od 8 dnů do přibližně 32 měsíců střední měsíční míru výskytu atak 3,0 Cinryze byla tato míra výskytu 0,21 měsíční míra výskytu na pacienta stále nízká studií.
Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE před zákrokem
Otevřený přípravek Cinryze byl podán v průběhu 24 hodin celkem před 91 lékařskými, zubařskými
nebo chirurgickými zákroky vklinickém programu 98% zákroků nebyly hlášeny žádné ataky HAE vprůběhu 72 hodin po dávce přípravku Cinryze.
Pediatrická populace Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE
Studie LEVP 2006-1: Dvacet dva pediatrických pacientů bylo léčeno pro 121 akutních atak HAE.
Podíl atak HAE, u nichž se dosáhlo jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku do 4 hodin od
léčby přípravkem Cinryze byl srovnatelný u 22 dětí zařazených do studie dospělých s89%, resp. 86% atak, při nichž se dosáhlo úlevy.
Studie 0624-203: Devět subjektů přípravku Cinryze: 3 subjekty 1000jednotekjednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku během 4hodin po zahájení léčby přípravkem Cinryze.
Medián intervalu byl 0,5hodiny s500jednotkamipro kompletní ústup ataky HAE pro 9subjektů byl 13,6hodin Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE
Studie LEVP 2006-4: Před zařazením do studie hlásilo 23 dětí měsíční míru výskytu atak HAE 3,0 léčeny přípravkem Cinryze dostávalo 500jednotekpodskupinách střední měsíční míra výskytu atak HAE 0,4 vprůměru ≤1 ataka za měsíc. Tyto výsledky byly srovnatelné svýsledky získanými u dospělých.
Studie 0624-301: Šest pediatrických pacientů podávání dvakrát týdně po dobu 12 týdnů ve 2 léčebných sekvencích 1000/500 jednotekukázaly klinický přínos týkající se závažnosti, trvání a požadavku na akutní léčbu atak.
Pediatrická populace Pro 3 subjekty mladší než 6 let bylo podávání přípravku Cinryze 1000jednotekatak. Celkové podání přípravku Cinryze bylo dobře tolerováno.
Vevšech studiích vedlo podávání přípravku Cinryze ke zvýšení hladin antigenní a funkční Cantiesterasy po infuzi ve srovnání shodnotami před infuzí u dětí a dospělých.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop