PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímusledování. To umožní rychlé získání nových informací o
prbezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinkůviz bod 4.1.NÁZEV PŘÍPRAVKU
Cinryze 500IU, prášek a rozpouštědlopro injekční roztok.
2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna jednorázová injekční lahvička spráškem obsahuje Inhibitor C1 –esterasi humanus
500mezinárodních jednotek Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička Inhibitor C-1 esterasi humanus 500IU v5ml, což
odpovídá koncentraci 100IU/ml. Jedna IU je ekvivalentní množství Inhibitor C-1 esterasi humanus
přítomnému v1ml normální lidské plazmy.
Celkový obsah bílkovin v rekonstituovaném roztoku je 15±5mg/ml.
Pomocná látka se známým účinkem
Jedna injekční lahvička přípravku Cinryze obsahuje přibližně 11,5 mg sodíku.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.3.LÉKOVÁ FORMA
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.
Bílý prášek.
Rozpouštědlo je čirý, bezbarvý roztok.
4.KLINICKÉ ÚDAJE
4.1Terapeutické indikace
Léčba a prevence atak angioedému před zákrokem u dospělých, dospívajících a dětí letRutinní prevence atak angioedému u dospělých, dospívajících a dětí rekurentními atakami hereditárního angioedému nebo je tato léčba dostatečně nechrání, anebo u pacientů, jejichž ataky jsou neadekvátně zvládány
opakovanou akutní léčbou.
4.2Dávkování a způsob podání
Terapii přípravkem Cinryze je nutno zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi spéčí o pacienty
shereditárním angioedémem Dávkování
Dospělí
Léčba atak angioedému
1000IU přípravku Cinryze při první známce nástupu ataky angioedému.
Druhou dávku 1000IU lze podat, jestliže odpověď pacienta po 60minutách nebyla dostatečná.
U pacientů, kteří trpí laryngálními atakami, nebo pokud se započetí léčby opozdí, je možné
podat druhou dávku dříve než za 60 minut.
Rutinní prevence atak angioedému
Pro rutinní prevenci atak angioedému se doporučuje počáteční dávka 1000IU přípravku
Cinryze každé 3 až 4 dny. Interval dávkování může být nutné upravit podle individuální
odpovědi. Další potřebu pravidelné profylaxe přípravkem Cinryze je nutno posuzovat
pravidelně.
Prevence atak angioedému před zákrokem
1000IU přípravku Cinryze během 24 hodin před lékařským, stomatologickým nebo
chirurgickým zákrokem.
Pediatrická populace
Dospívající
Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u dospívajících ve věku 12až 17let je dávka
stejná jako u dospělých.
Děti
Bezpečnost a účinnost přípravku Cinryze u dětí mladších než 2 roky nebyla stanovena. Údaje
podporující doporučené dávkování u dětí mladších než 6 let jsou velmi omezené. V současnosti
dostupné údaje jsou uvedeny vbodě 4.8, 5.1 a 5.2.
Léčba atak angioedémuPrevence atak
angioedému před

zákrokem
Rutinní prevence atak
angioedému

až 11 let, >25kg:
1000IU přípravku Cinryze při
prvních známkách vzniku akutní
ataky.
Druhá dávka 1000IU se může podat v
případě, že pacient nereagoval
adekvátně po 60 minutách.
až 11 let, 10-25kg:
500IU přípravku Cinryze při první
známce vzniku akutní ataky.
Druhá dávka 500 IU se může podat v
případě,že pacient nereagoval
adekvátně po 60 minutách.
až 11 let, >25kg:
1000IU přípravku
Cinryze během 24 hodin
před interním, zubním

nebo chirurgickým
zákrokem.
až 11 let, 10-25kg:
500IU přípravku Cinryze
během 24 hodin před
interním, zubním nebo
chirurgickým zákrokem.
až 11 let:
500IU přípravku Cinryze
každé 3 až 4 dny je
doporučená počáteční dávka
pro rutinní prevenci proti
atakám angioedému.
Dávkovací interval a dávku
může být nutné upravit dle

individuální odpovědi.
Trvající potřeba pro
pravidelnou profylaxi

přípravkem Cinryze by se
měla pravidelně kontrolovat.
Starší pacienti
Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u
starších pacientů ve věku 65 let nebo starších je dávka stejná jako udospělých.
Porucha funkce ledvin nebo jate
Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u
pacientů sporuchou ledvin nebo jater je dávka stejná jako u dospělých.
Způsob podání
Pouze intravenózní podání.
Rekonstituovaný přípravek se podává intravenózní injekcí rychlostí 1ml za minutu.
Návod krekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden vbodě 6.4.3Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou vbodě6.4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název
podaného přípravku a číslo šarže.
Trombotické příhody
Trombotické příhody byly hlášeny u novorozenců a kojenců, kteří podstoupili srdeční bypass a při tom
dostávali neschválené 500jednotekPodle studie na zvířatech existuje při dávkách vyšších než 200jednotekpráh. Pacienty se známými rizikovými faktory pro trombotické příhody třeba pozorně sledovat.
ekvivalentní průměrnému množství lidského inhibitoru C1-esterasy přítomnému v1ml normální lidské plazmy.] Nyní byl zaveden mezinárodní referenční standard, kde IU je také
definována jako množství lidského inhibitoru C1-esterasy normální lidské plazmy.
Přenosná agens
Standardní opatření kprevenci infekcí, které jsou následkem použití léčivých přípravků vyrobených
zlidské krve nebo plazmy, zahrnují výběr dárců, vyšetření jednotlivých odebraných dávek a poolů
plazmy na specifické markery infekce a zařazení účinných výrobních kroků, kterými dojde
kinaktivaci/odstranění virů. Přesto nelze při podávání léčivých přípravků vyrobených zlidské krve
nebo plazmy zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. Totéž platí pro neznámé nebo
vznikající viry a jiné patogeny.
Přijatá opatření se považují za účinná na obalené viry, např. HIV, HBV a HCV, a neobalené viry HAV
a parvovirus BU pacientů, kteří pravidelně/opakovaně dostávají přípravek C1 antiesterasy odvozený zlidské plazmy,
je třeba zvážit vhodnou vakcinaci Hypersenzitivita
Podobně jako u všech biologických přípravků se mohou objevit hypersenzitivní reakce.
Hypersenzitivní reakce mohou mít příznaky podobné atakám angioedému. Pacienty je nutné
informovat, že časné známky hypersenzitivních reakcí zahrnují vyrážku, generalizovanou kopřivku,
pocit tísně na hrudi, sípání, hypotenzi a anafylaxi. Jestliže se tyto příznaky objeví po podání, musí
upozornit svého lékaře. Vpřípadě anafylaktických reakcí nebo šoku je třeba zajistit okamžitou
lékařskou péči.
Domácí léčba a samopodání
Existují omezené údaje o použití tohoto léčivého přípravku vdomácí péči nebo při samopodání.
Možná rizika spojená sdomácí léčbou se vztahují kpodání jako takovému, stejně jako ke zvládnutí
nežádoucích účinků, zejména hypersenzitivity. Rozhodnutí o využitídomácí léčby by měl u každého
pacienta individuálně učinit ošetřující lékař, který musí zajistit vhodnou instruktáž a vurčitých
intervalech překontrolovat techniku podávání.
Pediatrická populace
Trombotické příhody byly hlášeny u novorozenců a kojenců, kteří podstoupili srdeční bypass a při tom
dostávali neschválené 500jednotekSodík
Tento léčivý přípravekobsahuje 11,5mg sodíku vjedné injekční lahvičce, což odpovídá 0,5%
doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2g
sodíku.
4.5Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nebyly provedeny žádné studie interakcí.
4.6Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Údaje zomezeného množství exponovaných těhotenství neindikují žádné nežádoucí účinky Cantiesterasy na těhotenství ani na zdraví plodu/novorozeného dítěte. Doposud nejsou kdispozici žádné
relevantní epidemiologické údaje. Vreprodukčních studiích na potkanech nebyly pozorovány žádné
účinky léčby na matku ani embryo/plod při hladinách dávek až 28krát převyšujících doporučenou
dávku pro člověka pro člověka není známo.
Proto je možné podávat přípravek Cinryze těhotným ženám pouze při zcela zřejmé indikaci.
Kojení
Není známo, zda se C1 antiesterasa vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené
novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti
léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku
Cinryze.
Fertilita
Žádné specifické studiefertility, časného embryonálního a postnanálního vývoje ani studie
karcinogenity nebyly provedeny 4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Podle v současnosti dostupných klinických údajů má přípravek Cinryze malý vliv na schopnost řídit
nebo obsluhovat stroje.
4.8Nežádoucí účinky
Shrnutí bezpečnostního profilu
Velmi častými nežádoucími účinky pozorovanými vklinických studiích po infuzi přípravku Cinryze
byly bolest hlavy a pocit na zvracení.
Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Frekvence výskytu nežádoucích účinků byly stanoveny ze 2 pivotních placebem kontrolovaných a
2otevřených studií s 251 pacienty. Kpřiřazení kategorií frekvence byly použity pouze frekvence
vycházející zvýskytu hlášeného vklinických hodnoceních.
Nežádoucí účinky při léčbě přípravkem Cinryze jsou klasifikovány podle tříd orgánových systémů
podle databáze MedDRA a absolutní frekvence vtabulce
1. Vkaždé skupině frekvence výskytu jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence se definují jako velmi časté časté vzácné Tabulka 1.Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a ve zprávách po uvedení na trh
Třída orgánových systémůFrekvenceNežádoucí účinek
Poruchy imunitního systémuČastéHypersenzitivita
Poruchy metabolismu a výživyMéně častéHyperglykemie
Poruchy nervového systému
Velmi častéBolest hlavy
ČastéZávrať
Cévní poruchyMéně častéŽilní trombóza, flebitida, pálení v žíle, návaly horka
Respirační, hrudní a mediastinální
poruchyMéně častéKašel
Gastrointestinální poruchy
Velmi častéNauzea
ČastéZvracení

Méně častéPrůjem, bolest břicha
Poruchy kůže a podkožní tkáně
ČastéVyrážka, erytém, pruritus
Méně častéKontaktní dermatitida
Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáněMéně častéOtoky kloubů, artralgie, myalgie
Celkové poruchy a reakce vmístě
aplikace
ČastéVyrážka/erytém vmístě vpichu, bolest vmístě infuze, pyrexie
Méně častéHrudní diskomfort
Popis vybraných nežádoucích účinků
Mezi hlášeními případů žilní trombózy byla nejčastějším zásadním rizikovým faktorem přítomnost
zavedeného katetru.
Lokální reakce vmístě aplikace byly méně časté. Vklinických studiích se lokální reakce jako bolestivost, modřiny nebo vyrážka vmístě vpichu injekce/katetru, pálení v žíle nebo flebitidaobjevily vsouvislosti spřibližně 0,2% infuzí.
Pediatrická populace
V klinických studiích bylo zahrnuto a vystaveno účinkům více než 2500 infuzí přípravku Cinryze specifických pediatrických subjektů vsouvislosti spřípravkem Cinryze zaznamenány pouze tyto nežádoucí účinky: bolest hlavy, nauzea,
pyrexie a erytém v místě infuze. Žádný ztěchto nežádoucích účinků nebyl závažný a žádný nevedl
kvysazení léčivého přípravku.
Celkově je bezpečnost a snášenlivost přípravku Cinryze u dětí, dospívajících a dospělých podobná.
Bezpečnost sohledem na přenosná agens viz bod 4.Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat vesledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v DodatkuV.
4.9Předávkování
Nebyl hlášen žádný případ předávkování.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Léky používané při hereditárním angioedému, C1 inhibitor získaný z
plazmy, ATCkód: B06ACMechanismus účinku
C1 antiesterasa je protein z nadrodiny inhibitorů serinových proteáz, též serpinů. Hlavní funkcí
serpinů je regulace aktivity serinových proteáz. C1 antiesterasa je glykoprotein sjedním řetězcem,
který se nachází vplazmě. V maturovaném stavu je tvořen 478 aminokyselinami o zdánlivé
molekulové hmotnosti 105kD.
C1 antiesterasa inhibuje komplementový systém vazbou C1r a C1s, dvou aktivních podjednotek
enzymu první komponenty klasické dráhy komplementového systému proteázy asociované slektinem vázajícím manózu vlektinové dráze. Primárním substrátem
aktivovaného enzymu C1 je C4; není-li C1 inhibován, dojde ke snížení hladin C4. C1 je
nejdůležitějším inhibitorem kontaktní aktivace a reguluje kontaktní systém a vlastní koagulační
kaskádu vazbou na kalikrein a faktor XIIa a jejich inaktivací. Jelikož jsou tyto cesty součástí kaskád
amplifikace enzymu, bez C1 antiesterasy může vést spontánní nebo spouštěčem indukovaná aktivace
těchto cest knezadržitelné aktivaci a otokům.
Farmakodynamické účinky
Vklinických studiích vedlo intravenózní podání přípravku Cinryze kvýznamnému zvýšení
systémových hladin antigenní a funkční C1 antiesterasy do 1 hodiny po podání.Podání Cantiesterasy zvyšuje sérové hladiny C1 antiesterasy a dočasně obnovuje přirozenou regulaci
kontaktního, komplementového a fibrinolytického systému, čímž kontroluje otékání a náchylnost
kotékání.
Nízké hladiny sérového C4 často korelují satakami HAE. Léčba přípravkem Cinryze vedla ke zvýšení
hladin C4 za 12 hodin. Existuje statisticky významný hodnot oproti výchozím hodnotám mezi léčenými skupinami za 12 hodin, což dokazuje spojení léčby
přípravkem Cinryze se zvýšením aktivity C4 Klinická účinnost a bezpečnost
Údaje ze dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií a prevenci atak angioedému u pacientů sHAE.
Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE
Ve studii LEVP 2005-1/A bylo použitorandomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované
schéma paralelních skupin; bylo randomizováno 71 pacientů sakutními atakami HAE Cinryze, 35 placebovedlakvíce než dvojnásobnému zkrácení doby do začátku jednoznačné úlevy charakterizujícího
příznaku ataky HAE ve srovnání splacebem >4hodinám u placeba, p=0,048zkrácení doby do úplné rezoluce ataky HAE ve srovnání splacebem Votevřené studii LEVP2006-1 bylo u 101 pacientů léčeno celkem 609 akutních atak HAE jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku u 87% atak. U 95%atak byla pozorována klinická
úleva a/nebo pacienti byli propuštěni domů do 4 hodin. U pacientů s >1 atakou byl podílatak
odpovídajících do 4 hodin od podání dávky přípravku Cinryze a doba do odpovědi srovnatelné bez
ohledu na počet léčených atak. Žádný ze84 samostatných laryngálních atak HAE nevyžadoval po
léčbě přípravkem Cinryze intubaci.
Přípravek Cinryze při rutinní prevenci atak HAE
Ve studii LEVP2005-1/B bylo použito randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované
schéma se zkříženým uspořádáním; 22 pacientů bylo hodnotitelných zhlediska účinnosti
Cinryze vedla kvíce než dvojnásobnému snížení počtu atak HAE ve srovnání splacebem závažné vprůběhu profylaktické léčby přípravkem Cinryze ve srovnání splacebem závažnosti 1,3 oproti 1,9 nebo 32% redukce, p = 0,00083,4 dnům nebo 38% redukce, p = 0,0004přípravkem Cinryze byl nižší ve srovnání splacebem snížení, p<0,0001Cinryze vprůběhu léčby přípravkem Cinryze vesrovnání splacebem Votevřené studii LEVP2006-4 dostávalo 146 pacientů přípravek Cinryze jako profylaxi HAE
vobdobích o délce od 8 dnů do přibližně 32 měsíců střední měsíční míru výskytu atak 3,0 Cinryze byla tato míra výskytu 0,21 měsíční míra výskytu na pacienta stále nízká studií.
Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE před zákrokem
Otevřený přípravek Cinryze byl podán v průběhu 24 hodin celkem před 91 lékařskými, zubařskými
nebo chirurgickými zákroky vklinickém programu 98% zákroků nebyly hlášeny žádné ataky HAE vprůběhu 72 hodin po dávce přípravku Cinryze.
Pediatrická populace Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE
Studie LEVP 2006-1: Dvacet dva pediatrických pacientů bylo léčeno pro 121 akutních atak HAE.
Podíl atak HAE, u nichž se dosáhlo jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku do 4 hodin od
léčby přípravkem Cinryze byl srovnatelný u 22 dětí zařazených do studie dospělých s89%, resp. 86% atak, při nichž se dosáhlo úlevy.
Studie 0624-203: Devět subjektů přípravku Cinryze: 3 subjekty 1000jednotekjednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku během 4hodin po zahájení léčby přípravkem Cinryze.
Medián intervalu byl 0,5hodiny s500jednotkamipro kompletní ústup ataky HAE pro 9subjektů byl 13,6hodin Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE
Studie LEVP 2006-4: Před zařazením do studie hlásilo 23 dětí měsíční míru výskytu atak HAE 3,0 léčeny přípravkem Cinryze dostávalo 500jednotekpodskupinách střední měsíční míra výskytu atak HAE 0,4 vprůměru ≤1 ataka za měsíc. Tyto výsledky byly srovnatelné svýsledky získanými u dospělých.
Studie 0624-301: Šest pediatrických pacientů podávání dvakrát týdně po dobu 12 týdnů ve 2 léčebných sekvencích 1000/500 jednotekukázaly klinický přínos týkající se závažnosti, trvání a požadavku na akutní léčbu atak.
Pediatrická populace Pro 3 subjekty mladší než 6 let bylo podávání přípravku Cinryze 1000jednotekatak. Celkové podání přípravku Cinryze bylo dobře tolerováno.
Vevšech studiích vedlo podávání přípravku Cinryze ke zvýšení hladin antigenní a funkční Cantiesterasy po infuzi ve srovnání shodnotami před infuzí u dětí a dospělých.
5.2Farmakokinetické vlastnosti
U pacientů snesymptomatickým HAE byla provedena randomizovaná, otevřená farmakokinetická
studie paralelních skupin spřípravkem Cinryze. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní dávku
1000jednotek1000jednotekzúdajů o koncentraci korigovaných vzhledem kvýchozí hodnotě, jsou uvedeny vtabulce Tabulka 2.Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy po podání
přípravku Cinryze
Parametry
Jednotlivá dávka
Dvojitá dávka
následovaná po 60 minutách

druhou 1000jednotkovou
dávkou)
Cvýchozívýchozí hodnotě 0,37 ± 0,15 k výchozí hodnotě 24,5 ± 19,1 *Historicky přiřazené hodnoty účinnosti jsou vyjádřeny vjednotkách standardu.
Po intravenózním podání jednotlivé dávky přípravku Cinryze pacientům sHAE se vprůběhu 1 až hodin sérová koncentrace funkční C1 antiesterasy zdvojnásobila. Maximální koncentrace vséru a plocha pod křivkou závislosti sérové koncentrace na čase kdvojité dávce, přestože zvýšení nebylo úměrné dávce. Průměrný poločas eliminace funkční Cantiesterasy po podání přípravku Cinryze byl 56 hodin u jednotlivé dávky a 62 hodin u dvojité dávky.
Jelikož je C1 antiesterasa endogenní protein lidské plazmy, nepodléhá metabolizaci izoenzymy
cytochromu P450, exkreci ani farmakokinetickým mezilékovým interakcím, které vykazují mnohé
sloučeniny o nízké molekulární hmotnosti. Očekávaným výsledkem metabolismu glykoproteinu je
jeho degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Vzhledem ktomu se neočekává, že by
farmakokinetika a exkrece přípravku Cinryze byly narušeny ledvinovou nebo jaterní poruchou.
Pediatrická populace
Aktivita funkční C1 antiesterasy byla měřena u dětí ve dvou otevřených studiích Průměrné zvýšení aktivity funkční C1 antiesterasy oproti výchozí hodnotě měřené 1 hodinu po podání
dávky u dětí ve věku 2 až <18let bylo vrozmezí od 20% do 88% ve studii LEVP2006-1 od 22% do 46% ve studii LEVP2006-4 u dospělých. Dvě další studie hodnotily plasmatické hladiny u dětí Ve studii 0624-203 byl plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 9pacientů dosažen
po jedné i.v. dávce 500jednotekzákladě tělesné hmotnosti aktivity C1 INH nad výchozí hodnoty po 1 hodině a 24 hodinách po dávce.
Ve studii 0624-301 byl měřen plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 6pacientů
před dávkou a 1 hodinu po i.v. podání dvou dávek přípravku Cinryze a1000jednotekkrelevantním plazmatickým hladinám C1 INH a funkční aktivitou C1 INH.
5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií obecné toxicity a reprodukční toxicity
neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Žádné studie genotoxicity nebyly provedeny, protože je
nepravděpodobné, že by učinná látka přímo působila na DNA nebo na jiný chromozomální materiál.
Žádné studie fertility, časného embryonálního a postnatálního vývoje ani studie karcinogenity nebyly
provedeny, protože se předpokládá, že chronické podávání zvířatům by bylo spojeno svývojem
neutralizujících protilátek proti lidskému proteinu.
6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1Seznam pomocných látek
Prášek:
Chlorid sodný
Sacharosa
Natrium-citrát
Valin
Alanin
Threonin
Rozpouštědlo:
Voda pro injekci
6.2Inkompatibility
Kpodání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu Tento léčivý přípravek nesmí být mísen sjinými léčivými přípravky svýjimkou těch, které jsou
uvedeny v bodě 6.6.3Doba použitelnosti
roky.
Po rekonstituci by měl být přípravek použit okamžitě. Chemická a fyzikální stabilita přípravku
připraveného kpoužití však byla prokázána po dobu 3 hodin při pokojové teplotě 6.4Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci
jsou uvedeny vbodě6.6.5Druh obalu a obsah balení
500IU C1 antiesterasy vinjekční lahvičce zbezbarvého skla 5ml vody pro injekci vinjekční lahvičce zbezbarvého skla Jedno balení obsahuje:
dvě injekční lahvičky spráškem,
dvě injekční lahvičky srozpouštědlem,
2přepouštěcí filtry, 2jednorázové 10ml injekční stříkačky, 2soupravy pro venepunkci a 2ochranné
podložky.
6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení sním
Jedna souprava obsahuje materiál pro jednu dávku 1000IU nebo dvě dávky 500IU.
Rekonstituce a podávání přípravku Cinryze
Rekonstituce, podávání přípravku a zacházení se soupravou pro podání a jehlami se musí provádět
opatrně.
Používejte buď přepouštěcí filtr dodávaný společně spřípravkem Cinryze, nebo komerčně dostupnou
dvojitou jehlu.
Příprava a zacházení
Přípravek Cinryze je určen pro intravenózní podání po rekonstituci vodou pro injekci.
Injekční lahvička přípravku Cinryze je pouze na jednorázové použití.
Rekonstituce
Jedna injekční lahvička spráškem, 1 injekční lahvička srozpouštědlem, 1 přepouštěcí filtr, jednorázová 10 ml injekční stříkačka, 1 souprava na venepunkci a 1 ochranná podložka jsou nutné pro
přípravu 500IU.
Dvě injekční lahvičky spráškem, 2 injekční lahvičky srozpouštědlem, 2 přepouštěcí filtry, jednorázová 10 ml injekční stříkačka, 1 souprava na venepunkci a 1 ochranná podložka jsou nutné pro
přípravu 1000IU.
Jedna injekční lahvička spřípravkem se rekonstituuje v5ml vody pro injekci.
Jedna injekční lahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídá dávce 500IU.
Dvě injekční lahvičky rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídají dávce 1000IU. Proto se pro
jednu dávku 1000IU spojí dvě injekční lahvičky.
1.Pracujte na dodané podložce a před provedením následujících kroků si umyjte ruce.
2.Při rekonstituci je potřeba pracovat asepticky.
3.Zajistěte, aby injekční lahvička spráškem a injekční lahvička srozpouštědlem měly pokojovou
teplotu 4.Uvolněte štítek injekční lahvičky spráškem odtržením perforovaného proužku označeného
otočeným trojúhelníkem.
5.Odstraňte plastová víčka zinjekční lahvičky spráškem a rozpouštědlem.
6.Zátky otřete desinfekčním tamponem a před použitím je nechte oschnout.
7.Odstraňte ochranný kryt zkrabičky přepouštěcího filtru. Nevyndávejte filtr z krabičky.
8.Poznámka: přepouštěcí filtr musí být nejdříve připojen kinjekční lahvičce srozpouštědlem před
připojením kinjekční lahvičce spráškem, aby se zamezilo porušení vakua uvnitř injekční
lahvičky spráškem. Umístěte injekční lahvičku srozpouštědlem na rovný povrch a vsuňte
modrý konec přepouštěcího filtru do injekční lahvičky srozpouštědlem tak, že budete tlačit
hrotem do středu zátky injekční lahvičky srozpouštědlem, dokud hrot nepronikne dovnitř a filtr
nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním zátkového uzávěru ve
vertikální poloze.
9.Odstraňte plastovou krabičku zpřepouštěcího filtru a vyhoďte ji. Dávejte pozor, abyste se
nedotkli nechráněného konce přepouštěcího filtru.
10.Umístěte injekční lahvičku spráškem na rovný povrch. Převraťte přepouštěcí filtr a injekční
lahvičku srozpouštědlem obsahující vodu pro injekci a vsuňte průhledný konec přepouštěcího
filtru do injekční lahvičky spráškem tak, že budete tlačit hrotem do pryžové zátky, dokud hrot
nepronikne dovnitř a filtr nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním
zátkového uzávěru injekční lahvičky s práškem ve vertikální poloze. Vakuum vinjekční
lahvičce spráškem nasaje rozpouštědlo. Není-li vinjekční lahvičce vakuum, přípravek
nepoužívejte.
11.Zlehka míchejte injekční lahvičkou spráškem, dokud se všechen prášek nerozpustí. Netřepejte
injekční lahvičkou spráškem. Ujistěte se, že všechen prášek je zcela rozpuštěný.
12.Odpojte injekční lahvičku srozpouštědlem tak, že jí otočíte proti směru hodinových ručiček.
Nevyjímejte průhledný konec přepouštěcího filtru zinjekční lahvičky s práškem.
Jedna injekční lahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze obsahuje 500IU C1 antiesterasy v5ml,
zčehož vyplývá koncentrace 100IU/ml. Pokračujte vpodávání, pokud pacienti dostávají dávku
500IU.
Musí se rekonstituovat dvě injekční lahvičky přípravku Cinryze, aby vznikla jedna dávka
přepouštěcí filtr krekonstituci druhé ze dvou injekčních lahviček spráškem. Nepoužívejte přepouštěcí
filtr opakovaně. Jakmile se dvě injekční lahvičky rekonstituují, pokračujte vpodávání pro dávku
1000IU.
Postup podávání pro dávku 500IU
1.Při podávání je potřeba pracovat asepticky.
2.Po rekonstituci je roztok přípravku Cinryze bezbarvý až slabě namodralý a čirý. Nepoužívejte
přípravek, jestliže je roztok zakalený nebo jinak zabarvený.
3.Do sterilní 10ml injekční stříkačky na jedno použití natáhněte potáhnutím pístu přibližně 5ml
vzduchu.
4.Připojte stříkačku na vrchní část průhledného konce přepouštěcího filtruotočením po směru
hodinových ručiček.
5.Pozvolna převraťte injekční lahvičku a vstříkněte vzduch do roztoku, a potom pomalu natáhněte
rekonstituovaný roztok přípravku Cinryze do stříkačky.
6.Odpojte stříkačku od injekční lahvičky tak, že jí pootočíte proti směru hodinových ručiček a
uvolníte zprůhledného konce přepouštěcího prostředku.
7.Před podáním zkontrolujte, zdavrekonstituovaném roztoku přípravku Cinryze nejsou přítomny
částice; nepoužívejte, pokud vidíte částice.
8.Připojte ke stříkačce obsahující roztok přípravku Cinryze soupravu pro venepunkcia aplikujte
intravenózně pacientovi. Podejte 500IU Cinryze intravenózní injekcí rychlostí 1ml za minutu vprůběhu 5 minut.
Postup podávání pro dávku 1000IU
1.Při podávání je potřeba pracovat asepticky.
2.Po rekonstituci je roztok přípravku Cinryze bezbarvý až slabě namodralý a čirý. Nepoužívejte
přípravek, jestliže je roztok zakalený nebo jinak zabarvený.
3.Do sterilní 10ml injekční stříkačky na jedno použití natáhněte potáhnutím pístu přibližně 5ml
vzduchu.
4.Připojte stříkačku na vrchní část průhledného konce přepouštěcího filtru otočením po směru
hodinových ručiček.
5.Pozvolna převraťte injekční lahvičku a vstříkněte vzduch do roztoku, a potom pomalu natáhněte
rekonstituovaný roztok přípravku Cinryze do stříkačky.
6.Odpojte stříkačku od injekční lahvičky tak, že jí pootočíte proti směru hodinových ručiček a
uvolníte zprůhledného konce přepouštěcího filtru.
7.Použijte stejnou stříkačku a sdruhou injekční lahvičkou rekonstituovaného přípravku Cinryze
zopakujte kroky 3 až 6, aby vznikla jedna celá 10ml dávka.
8.Před podáním zkontrolujte, zda vrekonstituovaném roztoku přípravku Cinryze nejsou přítomny
částice; nepoužívejte, pokud vidíte částice.
9.Připojte ke stříkačce obsahující roztok přípravku Cinryze soupravu pro venepunkcia vstříkněte
intravenózně pacientovi. Podejte 1000IU přípravku Cinryze intravenózní injekcí rychlostí 1ml za minutu vprůběhu 10 minut.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními
požadavky.
7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 1221 Vienna
Rakousko
medinfoEMEA@takeda.com
8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO
EU/1/11/9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 15. června Datum posledního prodloužení registrace: 26. května 10.DATUM REVIZE TEXTU
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou kdispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravkyhttp://www.ema.europa.eu.
PŘÍLOHA II
A.VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY/
BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE
ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ
B.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ
C.DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE
D.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO
PŘÍPRAVKU
A.VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY/BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK
A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ
Název a adresa výrobce biologické léčivé látky
Prothya Biosolutions Netherlands B.V.
Plesmanlaan 1066 CX Amsterdam
Nizozemsko
Baxalta US Inc.
4501 Colorado Boulevard
Los Angeles, CA 90039-USA
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 1221 Vienna
Rakousko
Shire International Licensing B.V.
Mercuriusplein 2132 HA Hoofddorp
Nizozemsko
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného
za propouštění dané šarže.
B.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením opřípravku, bod 4.2Úřední propouštění šarží
Podle článku 114 směrnice 2001/83/ES bude úřední propouštění šarží provádět některá státní laboratoř
nebo laboratoř k tomuto účelu určená.
C.DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE
Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny vseznamu referenčních dat
Unie jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.
D.PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ SOHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve
veškerých schválených následných aktualizacích RMP.
Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
při každé změně systému řízení rizik, zejména vdůsledku obdržení nových informací, které
mohou vést kvýznamným změnám poměru přínosů a rizik, nebo zdůvodu dosažení
význačného milníku Další opatření kminimalizaci rizik
Před uvedením přípravku do každého členského státu musí držitel rozhodnutí o registraci odsouhlasit
obsah a formu informačního materiálu snárodním kompetentním orgánem.
Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby všichni lékaři, u kterých se předpokládá, že budou
předepisovat přípravek Cinryze, obdrželi informační balíček.
Informační balíček musí obsahovat následující položky:
Souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci pro pacienty k přípravku Cinryze
Edukační materiál pro lékaře
Edukační materiál pro nelékaře
Edukační materiál pro lékaře musí obsahovat informace o následujících klíčových bodech:
Existují omezené údaje o použití tohoto léčivého přípravku v domácí péči a při samopodávání.
Je na zodpovědnosti předepisujícího lékaře, aby rozhodnul o tom, kteří pacienti jsou vhodní pro
domácí léčbu nebo samopodávání přípravku Cinryze.
Je na zodpovědnosti předepisujícího lékaře, aby zajistil vhodnouinstruktáž osobám budou podávat přípravek doma, např. pacient při samopodávání nebo člen rodiny. Je potřeba provádět
pravidelnou kontrolu podávání pacientem/pečovatelem, aby bylo zajištěno udržení optimální techniky
podávání.
Požadovaná instruktáž musí být zaměřena na následující body
Opatření pro uchovávání
Dávky a indikace kléčbě
Příprava jedné dávky přípravku Cinryze Příprava jedné dávky přípravku Cinryze Způsob rekonstituce jedné injekční lahvičky
Technika intravenózní injekce
Způsob a rychlost podávání jedné dávky přípravku Cinryze Způsob a rychlost podávání jedné dávky přípravku Cinryze Pokyny pro vyhledání akutního lékařského ošetření v případě, že se nepodaří zajistit přístup do žíly,
nebo v případě nedostatečné účinnosti
Pokyny pro zvládnutí možných nežádoucích účinků
Informace o nutnosti vést deník, do kterého se zaznamená každé podání provedené doma, a onutnosti
nosit ho na každou návštěvu lékaře. Zaznamenané informace musí zahrnovat:
Datum a čas podání
Číslo šarže a podanou dávku

Indikaci k léčbě Odpověď na léčbu
Jakékoliv nežádoucí účinky
Je na zodpovědnosti předepisujícího lékaře, aby ověřil, že pacient/pečovatel zvládnul všechny
dovednosti nezbytné k podání dávky a že přípravek Cinryze může být bezpečně a účinně podáván
doma.
Existence postmarketingového registru, do něhož mají lékaři zadávat pacienty.
Edukační materiál pro nelékaře musí obsahovat informace o následujících klíčových bodech:
Existují omezené údaje o použití tohoto léčivého přípravku v domácí péči nebo při samopodávání.
U některých pacientů může předepisující lékař rozhodnout, že přípravek Cinryze může podávat doma
např. člen rodiny nebo si ho pacient může podávat sám.
Dovednosti nezbytné k podání dávky, které musí nelékař zvládnout před tím, než může přípravek
Cinryze podávat bezpečně a účinně doma.
Předepisující lékař zajistí instruktáž týkající se následujících bodů:
Opatření pro uchovávání
Dávky a indikace k léčbě
Příprava jedné dávky přípravku Cinryze Příprava jedné dávky přípravku Cinryze Způsob rekonstituce jedné injekční lahvičky
Technika intravenózní injekce
Způsob a rychlost podávání jedné dávky přípravku Cinryze Způsob a rychlost podávání jedné dávky přípravku Cinryze Pokyny pro vyhledání akutního lékařského ošetření v případě, že se nepodaří zajistit přístup do žíly,
nebo v případě nedostatečné účinnosti
Pokyny pro zvládnutí možných nežádoucích účinků
Informace o nutnosti vést deník, do kterého se zaznamená každé podání provedené doma, a onutnosti
nosit ho na každou návštěvu lékaře. Zaznamenané informace musí zahrnovat:
Datum a čas podání
Číslo šarže a podanou dávku

Indikaci k léčbě Odpověď na léčbu
Jakékoliv nežádoucí účinky
Informace obsahující podrobné informace o klíčových bodech instruktáže, která bude uschována doma
pro pozdější potřebu.
Povinnost uskutečnit poregistrační opatření
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční vdaném termínu níže uvedená opatření:
PopisTermín splnění
Postmarketingový registr by měl být zřízen scílem získání dodatečných
informací o bezpečnosti a použití přípravku Cinryze vEU. Další
informace, které budou sbírány, zahrnují údaje o expozici léku,
nežádoucích účincích, frekvenci atak, údaje o dlouhodobé bezpečnosti,
použití u těhotných pacientek svýsledky těhotenství, stejně jako použití
vpediatrické populaci. Zvláštní pozornost by měla být věnována
sledování případů závažných a laryngálních atak, stejně jako případů, u
nichž léčba začala později než za 4hodiny po vzniku ataky; podrobnosti o
podané dávce, časovém rozvržení dávek a výsledcích bezpečnosti a
účinnosti je nutno hlásit. Údaje shromážděné vtomto registru je nutno
hlásit CHMP PSUR Cyklus PSUR
PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE
A. OZNAČENÍ NA OBALU
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Cinryze 500IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Inhibitor C-1 esterasi humanus
2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY
Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička 500IU Inhibitor C-1 esterasi humanus5ml, což
odpovídá koncentraci 100IU/ml. Dvě injekčnílahvičky rekonstituovaného přípravku Cinryze se spojí
do jedné dávky.
3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Injekční lahvička s práškem: chlorid sodný, sacharosa, natrium-citrát, valin, alanin, threonin
Injekční lahvička s rozpouštědlem: voda pro injekci
4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
Prášek pro injekční roztok arozpouštědlo.
injekční lahvičky spráškem
injekční lahvičky srozpouštědlem
přepouštěcí filtry
jednorázové 10ml injekční stříkačky
soupravy pro venepunkci
ochranné podložky
5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ
Intravenózní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
8.POUŽITELNOST
EXP
9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem.
10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU ZNICH, POKUD JE TO VHODNÉ
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními
požadavky.
11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 1221 Vienna
Rakousko
12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO
EU/1/11/13.ČÍSLO ŠARŽE
č.š.:
14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15.NÁVOD K POUŽITÍ
16.INFORMACE VBRAILLOVĚ PÍSMU
Cinryze
17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –2D ČÁROVÝ KÓD
2D čárový kód sjedinečným identifikátorem.
18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –DATA ČITELNÁ OKEM
PC
SN
NN
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE PŘÍPRAVKU CINRYZE
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ
Cinryze 500IU, prášek pro injekčníroztok
Inhibitor C-1 esterasi humanus
I.v. podání
2.ZPŮSOB PODÁNÍ
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
3.POUŽITELNOST
EXP
4.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET
500IU
6.JINÉ
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE S ROZPOUŠTĚDLEM
1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Rozpouštědlo přípravku Cinryze
Voda pro injekci
2.ZPŮSOB PODÁNÍ
3.POUŽITELNOST
EXP
4.ČÍSLO ŠARŽE
Lot
5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET
5ml
6.JINÉ
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro uživatele
Cinryze 500IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Inhibitor C-1 esterasi humanus
Tento přípravekpodléhá dalšímusledování.To umožní rychlé získání nových informací o
bezpečnosti.Můžete přispěttím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
vtéto příbalové informaci. Viz bod Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Cinryze a kčemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek Cinryze používat
3.Jak se přípravek Cinryze používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Cinryze uchovávat
6.Obsah balení a další informace
1.Co je přípravek Cinryze a kčemu se používá
Přípravek Cinryze obsahuje jako léčivou látku lidskou bílkovinu nazývanou „C1 antiesterasa“.
C1 antiesterasa je přirozeně se vyskytující bílkovina, která je normálně přítomná vkrvi. Jestliže máte
vkrvi nízké množství C1 antiesterasy nebo C1 antiesterasa nepracuje správně, mohou se vyskytovat
ataky otoků rukou a nohou tváří, očních víček, rtů nebo jazyka
hrtanu pohlavních orgánů
U dospělých a dětí lze přípravkem Cinryze zvýšit množství C1 antiesterasy vkrvi, čímž se buď
předejde pokud již začala.
U dospělých, dospívajících a dětí 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinryze používat
Nepoužívejte přípravek Cinryze
jestliže jste alergickýněkdy mělUpozornění a opatření
Před zahájením léčby přípravkem Cinryze je důležité, abyste svého lékaře informovaljestliže máte nebo jste mělpřípad, budete pozorně sledovánJestliže se u Vás po podání přípravku Cinryze objeví vyrážky, stísněný pocit nahrudi, sípání
nebo zrychlený tlukot srdce, okamžitěinformujte svého lékaře. Viz bodVyrábí-li se léky zlidské krve nebo plazmy, zavádějí se určitá opatření, která zamezují přenosu
infekce na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se zajistilo, že budou
vyřazeni možní přenašeči infekce, a vyšetření každé odebrané dávky a poolu plazmy na
přítomnost viru/infekce. Výrobci těchto přípravků také začleňují do procesu zpracování krve
nebo plazmy takové kroky, které viry zničí nebo odstraní. Pokud se léky připravené zlidské
krve nebo plazmy podávají, nelze ani přes tato opatření možnost přenosu infekce zcela vyloučit.
Totéž platí pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a další typy infekcí.
Předpokládá se, že přijatá opatření jsou účinná na obalené viry, jako virus lidské
imunodeficience A a parvovirus BJestliže pravidelně nebo opakovaně dostáváte přípravky sC1 antiesterasou, které byly vyrobeny
zlidské plazmy, může Vám lékař doporučit, abyste zvážilAby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má zdravotní sestra nebo Váš
lékař přehledně zaznamenat název podaného přípravku ačíslo šarže.
Děti
Přípravek Cinryze není určen pro použití u dětí mladších 6 let věku pro rutinní prevenci atak
angioedému.
Další léčivé přípravky a přípravek Cinryze
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste vnedávné době užívalmožná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Cinryze. Existují jen omezené informace o
bezpečnosti přípravku Cinryze při podávání vprůběhu těhotenství a kojení. Váš lékař sVámi pohovoří
o rizicích a přínosech používání tohoto léku.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Cinryze má malý vliv na schopnost řídit aobsluhovat stroje.
Přípravek Cinryze obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje 11,5mg sodíku lahvičce. To odpovídá 0,5% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro
dospělého.
3.Jak se přípravek Cinryze užívá
Léčba bude zahájena avedena pod dohledem lékaře se zkušenostmi spéčí opacienty shereditárním
angioedémem Přípravek Cinryze Vám může připravit a podat lékař nebo sestra. Jestliže Váš lékař rozhodne, že si
můžete lék podávat sám/sama, lékař nebo zdravotní sestra Vás nebo člena Vaší rodiny naučí, jak
připravit apodat injekci přípravku Cinryze. Váš lékař sVámi nebo členem Vaší rodiny nebo
pečovatelem vpravidelných intervalech zkontroluje způsob přípravy apodání.
Doporučená dávka přípravku Cinryze pro dospělé, dospívající, děti, starší osoby nebo pacienty
spotížemi sledvinami nebo játry je následující:
Použití udospělých a dospívajících Léčba atak otoku
Přípravek Cinryze v dávce 1000IU otoku.
Druhou injekci 1000IU lze podat, pokud se příznaky nezlepší po 60 minutách.
Pokud máte silnou ataku, zejména otok hrtanu je možné podat druhou dávku o velikosti 1000IU dříve než za 60 minut po první dávce
vzávislosti na Vaší klinické odpovědi.
Přípravek Cinryze se podává nitrožilně Rutinní prevence atak otoku
Přípravek Cinryze vdávce 1000IU otoku každé 3 až 4 dny.
Lékař může interval mezi dávkováním přizpůsobit vzávislosti na Vaší odpovědi na přípravek
Cinryze.
Přípravek Cinryze se podává nitrožilně Prevence atak otoku před chirurgickým zákrokem
Přípravek Cinryze vdávce 1000IU lékařským, zubařským nebo chirurgickým zákrokem.
Přípravek Cinryze se podává nitrožilně Použití udětí
Léčba atak angioedémuPrevence atak angioedému
před zákrokem
Rutinní prevence atak
angioedému

až 11 let, >25kg:
Dávka 1000IU lahvičkyměla podat při prvních známkách
ataky otoku.
Druhá dávka 1000IU se může podat v
případě, že se vaše příznaky nelepší
po 60 minutách.
až 11 let, 10-25kg:
Dávka 500IU lahvičkaměla podat injekčně při první známce
vzniku ataku otoku.
až 11 let, >25kg:
Dávka 1000IU injekční lahvičkyCinryze by se měla podat
injekcí do 24 hodin před
interním, zubním nebo
chirurgickým zákrokem.
až 11 let, 10-25kg:
Dávka 500IU injekční lahvičkaCinryze by se měla podat
injekcí do 24 hodin před
interním, zubním nebo
chirurgickým zákrokem.
až 11 let:
Dávka 500IU injekční lahvičkapřípravku Cinryze by se
měla podat každé 3 až dny pro rutinní prevenci
atak otoku.
Dávkovací interval může
upravit Váš lékař

vzávislosti na Vaší
odpovědi na podání
přípravku Cinryze.
Druhá injekce 500IU se může podat v
případě, že se vaše příznaky nelepší
po 60 minutách.
Rekonstituce a způsob podání
Přípravek Cinryze většinou lékař nebo zdravotní sestra vstřikuje do žíly pečovatel/Vaše pečovatelka můžete také podávat přípravek Cinryze jako injekci, avšak pouze tehdy,
absolvujete-li odpovídající instruktáž. Pokud si injekci přípravku Cinryze podáváte sám/sama, vždy jej
používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistýJestliže Váš lékař rozhodne, že jste vhodnýBudete si muset vést deník, do kterého zaznamenáte každé podání provedené doma, a přinesete ho na
každou návštěvu u lékaře. Vaše injekční technika, příp. injekční technika Vašeho
pečovatele/pečovatelky bude pravidelně kontrolována, aby i nadále byla zajištěna správná manipulace.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
To může zahrnovat reakce alergického typu.
Jestliže po použití tohoto léku zaznamenáte kterýkoli znásledujících příznaků, okamžitěinformujte
svého lékaře. Přestože se vyskytují vzácně, mohou být závažné.
Náhlé sípání, dechové potíže, otok očních víček, tváří nebo rtů, vyrážka nebo svědění postihuje celé těloVelmi časté nežádoucí účinkyČasté nežádoucí účinkyzvracení, vyrážka, svědění nebo zarudnutí kůže, vyrážka nebo bolest vmístě vpichu, horečka.
Méně časté nežádoucí účinkykrevní sraženiny, bolestivé žíly, návaly horka, kašel, bolest břicha, průjem, šupinatění kůže, otoky a
bolest kloubů, bolest svalů a nepříjemný pocit na hrudi.
Očekává se, že nežádoucí účinky udospívajících pacientů a dětí jsou podobné jako udospělých.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové
informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného vDodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
kzískání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5.Jak přípravek Cinryze uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejtetento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekčních
lahvičkách za EXP.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem.
Po rekonstituci roztok přípravku Cinryze okamžitě použijte.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit spřípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6.Obsah balenía další informace
Co přípravek Cinryze obsahuje
Léčivou látkou je Inhibitor C-1 esterasi humanus vyrobený zplazmy lidských dárců. Jedna injekční
lahvička spráškem obsahuje 500IU. Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička 500IU Inhibitor
C-1 esterasi humanus v5ml, což odpovídá koncentraci 100IU/ml. Dvě lahvičky rekonstituovaného
přípravku Cinryze obsahují 1000IU Inhibitor C-1 esterasi humanus v10 ml, což odpovídá koncentraci
100IU/ml.
Celkový obsah bílkovin v rekonstituovaném roztoku je15±5mg/ml.
Jedna mezinárodní jednotka v1ml normální lidské plazmy.
Dalšími složkami jsou chlorid sodný, sacharosa, natrium-citrát, valin, alanin, threonin Rozpouštědlo: voda pro injekci
Jak přípravek Cinryze vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek arozpouštědlo pro injekční roztok.
Přípravek Cinryze je bílý prášek vinjekční lahvičce.
Po rozpuštění ve vodě pro injekci je roztok čirý a bezbarvý až slabě namodralý.
Jedno balení obsahuje:
injekční lahvičky přípravku Cinryze 500IU, prášek pro přípravu injekčního roztoku
injekční lahvičky svodou pro injekci přepouštěcí filtry
jednorázové 10ml injekční stříkačky
soupravy pro venepunkci
ochranné podložky
Kpodání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 1221 Vienna
Rakousko
Výrobce
Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestrasse 1221 Vienna
Rakousko
Shire International Licensing B.V.
Mercuriusplein 2132 HA Hoofddorp
Nizozemsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium NV
Tel/Tél: +32 2 464 06 medinfoEMEA@takeda.com
Lietuva
Takeda, UAB
Tel: +370 521 09 medinfoEMEA@takeda.com
България
Такеда България ЕООД
Тел.: +359 2 958 27 medinfoEMEA@takeda.com
Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium NV
Tel/Tél: +32 2 464 06 medinfoEMEA@takeda.com
Česká republika
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 234 722 medinfoEMEA@takeda.com
Magyarország
Takeda Pharma Kft.
Tel: +36 1 270 medinfoEMEA@takeda.com
Danmark
Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 10 medinfoEMEA@takeda.com
Malta
Τakeda HELLAS S.A.
Tel: +30 medinfoEMEA@takeda.com
Deutschland
Takeda GmbH
Tel: +49 Nederland
TakedaNederland B.V.
Tel: +31 20 203 medinfoEMEA@takeda.com
Eesti
Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 medinfoEMEA@takeda.com
Norge
Takeda AS
Tlf: +47 800 800 medinfoEMEA@takeda.com
Ελλάδα
Τakeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Tηλ: +30 210 medinfoEMEA@takeda.com
Österreich
Takeda Pharma Ges.m.b.H.
Tel: +43 España
Takeda Farmacéutica España S.A
Tel: +34 917 90 42 medinfoEMEA@takeda.com
Polska
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tel: +medinfoEMEA@takeda.com
France
Takeda France SAS
Tél: + 33 1 40 67 33 medinfoEMEA@takeda.com
Portugal
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 medinfoEMEA@takeda.com
Hrvatska
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 medinfoEMEA@takeda.com
România
Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 medinfoEMEA@takeda.com
Ireland
Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 medinfoEMEA@takeda.com
Slovenija
TakedaPharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 medinfoEMEA@takeda.com
Slovenská republika
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 Italia
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 medinfoEMEA@takeda.com
Suomi/Finland
Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 medinfoEMEA@takeda.com
Κύπρος
Τakeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 medinfoEMEA@takeda.com
Sverige
Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 medinfoEMEA@takeda.com
Latvija
Takeda Latvia SIA
Tel: +371 medinfoEMEA@takeda.com
United Kingdom Takeda UK Ltd
Tel: +44 Tato příbalová informace byla naposledy revidována .
Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou kdispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravkyhttp://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy
na další webové stránkytýkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.
Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře:
Rekonstituce a podávání přípravku Cinryze
Rekonstituce, podávání přípravku a zacházení se soupravou pro podání a jehlami se musí provádět
opatrně.
Používejte buď přepouštěcí filtr dodávaný společně spřípravkem Cinryze, nebo komerčně dostupnou
dvojitou jehlu.
Kpodání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu Příprava a zacházení
Přípravek Cinryze je určen pro intravenóznípodání Injekční lahvička přípravku Cinryze je pouze na jednorázové použití.
Rekonstituce
Pro dávku 500IU: je potřebná jedna injekční lahvička spráškem, 1 injekční lahvička srozpouštědlem,
filtrační přepouštěcí prostředek, 1 jednorázová 10ml injekční stříkačka, 1 souprava na venepunkci a
ochranná podložka. Uchovávejte zbývající injekční lahvičku a vybavení pro podávání pro další
dávku.
Pro dávku 1000IU: jsou potřebné dvě injekční lahvičky spráškem, 2 injekční lahvičky
srozpouštědlem, 2 filtrační přepouštěcí zařízení, 1 jednorázová 10ml injekční stříkačka, 1 souprava na
venepunkci a 1 ochranná podložka.
Jedna injekční lahvička spřípravkem se rekonstituuje v5ml vody pro injekci.
Jedna injekčnílahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídá dávce 500IU. Proto
rekonstituujte pouze jednu injekční lahvičku přípravku Cinryze pro jednu dávku 500IU.
Dvě injekční lahvičky rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídají dávce 1000IU. Proto se dvě
injekční lahvičky spojí do jedné dávky 1000IU.
1.Pracujte na dodané podložce a před provedením následujících kroků si umyjte ruce.
2.Při rekonstituci je potřeba pracovat asepticky.
3.Zajistěte, aby injekční lahvička spráškem a injekční lahvička srozpouštědlem měly pokojovou
teplotu 4.Uvolněte štítek injekční lahvičky spráškem odtržením perforovaného proužku označeného
otočeným trojúhelníkem.
5.Odstraňte plastová víčka zinjekční lahvičky spráškem a rozpouštědlem.
6.Zátky otřete desinfekčním tamponem a před použitím je nechte oschnout.
7.Odstraňte ochranný kryt z krabičky přepouštěcího filtru. Nevyndávejte filtr z krabičky.
8.Poznámka: přepouštěcí filtr musí být nejdříve připojen kinjekční lahvičce srozpouštědlem před
připojením kinjekční lahvičce spráškem, aby se zamezilo porušení vakua uvnitř injekční
lahvičky spráškem. Umístěte injekční lahvičku srozpouštědlem na rovný povrch a vsuňte
modrý konec přepouštěcího filtru do injekční lahvičky srozpouštědlem tak, že budete tlačit
hrotem do středu zátky injekční lahvičky srozpouštědlem, dokud hrot nepronikne dovnitř a filtr
nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním zátkového uzávěru ve
vertikální poloze.
9.Odstraňte plastovou krabičku zpřepouštěcího filtru a vyhoďte ji. Dávejte pozor, abyste se
nedotkli nechráněného konce přepouštěcího filtru.
10.Umístěte injekční lahvičku spráškem na rovný povrch. Převraťte přepouštěcí filtr a injekční
lahvičku srozpouštědlem obsahující vodu pro injekci a vsuňte průhledný konec přepouštěcího
filtru do injekční lahvičky spráškem tak, že budete tlačit hrotem do pryžové zátky, dokud hrot
nepronikne dovnitř a filtr nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním
zátkového uzávěruinjekční lahvičky s práškem ve vertikální poloze. Vakuum vinjekční
lahvičce spráškem nasaje rozpouštědlo. Není-li vinjekční lahvičce vakuum, přípravek
nepoužívejte.
11.Zlehka míchejte injekční lahvičkou spráškem, dokud se všechen prášek nerozpustí. Netřepejte
injekční lahvičkou spráškem. Ujistěte se, že všechen prášek je zcela rozpuštěný.
12.Odpojte injekční lahvičku srozpouštědlem tak, že jí otočíte proti směru hodinových ručiček.
Nevyjímejte průhledný konec přepouštěcího filtru zinjekční lahvičky s práškem.
Jedna injekční lahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze obsahuje 500IU C1 antiesterasy v5ml,
zčehož vyplývá koncentrace 100IU/ml. Pokračujte na postup podání, pokud pacienti dostanou dávku
500IU.
Musí se rekonstituovat dvě injekční lahvičky přípravku Cinryze, aby vznikla jedna dávka
přepouštěcí filtr krekonstituci druhé ze dvou injekčních lahviček spráškem. Nepoužívejte přepouštěcí
filtr opakovaně. Jakmile se dvě injekční lahvičky rekonstituují, pokračujte vpodávání pro dávku
1000IU.
Postup podávání pro dávku 500IU
1.Při podávání je potřeba pracovat asepticky.
2.Po rekonstituci je roztok přípravku Cinryze bezbarvý až slabě namodralý a čirý. Nepoužívejte
přípravek, jestliže je roztok zakalený nebo jinak zabarvený.
3.Do sterilní 10ml injekční stříkačky na jedno použití natáhněte potáhnutím pístu přibližně 5ml
vzduchu.
4.Připojte stříkačku na vrchní část průhledného konce přepouštěcího prostředku otočením po
směru hodinových ručiček.
5.Pozvolna převraťte injekční lahvičku a vstříkněte vzduch do roztoku, a potom pomalu natáhněte
rekonstituovaný roztok přípravku Cinryze do stříkačky.
6.Odpojte stříkačku od injekční lahvičky tak, že jí pootočíte proti směru hodinových ručiček a
uvolníte zprůhledného konce přepouštěcího filtru.
7.Před podáním zkontrolujte, zda v rekonstituovaném roztoku přípravku Cinryze nejsou přítomny
částice; nepoužívejte, pokud vidíte částice.
8.Připojte ke stříkačce obsahující roztok přípravku Cinryze soupravu pro venepunkcia aplikujte
intravenózně přípravku Cinryze intravenózní injekcí Postup podávání pro dávku 1000IU
1.Při podávání je potřeba pracovat asepticky.
2.Po rekonstituci je roztok přípravku Cinryze bezbarvý až slabě namodralý a čirý. Nepoužívejte
přípravek, jestliže je roztok zakalený nebo jinak zabarvený.
3.Do sterilní 10ml injekční stříkačky na jedno použití natáhněte potáhnutím pístu přibližně 5ml
vzduchu.
4.Připojte stříkačku na vrchní část průhledného konce přepouštěcího prostředku otočením po
směru hodinových ručiček.
5.Pozvolna převraťte injekční lahvičku a vstříkněte vzduch do roztoku, a potom pomalu natáhněte
rekonstituovaný roztok přípravku Cinryze do stříkačky.
6.Odpojte stříkačku od injekční lahvičky tak, že jí pootočíte proti směru hodinových ručiček a
uvolníte zprůhledného konce přepouštěcího prostředku.
7.Použijte stejnou stříkačku a sdruhou injekční lahvičkou rekonstituovaného přípravku Cinryze
zopakujte kroky 3 až 6, aby vznikla jedna celá 10ml dávka.
8.Před podáním zkontrolujte, zda v rekonstituovaném roztoku přípravku Cinryze nejsou přítomny
částice; nepoužívejte, pokud vidíte částice.
9.Připojte ke stříkačce obsahující roztok přípravku Cinryze soupravu pro venepunkcia vstříkněte
intravenózně injekci10minut.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními
požadavky.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop