CINQAERO (10MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok) - Informace o předepisování


 

Cinqaero - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: reslizumab
Účinná látka: RESLIZUMAB
Alternativy:
ATC skupina: R03DX08 - reslizumab
Obsah účinných látek: 10MG/ML
Formy: Koncentrát pro infuzní roztok
Balení: Injekční lahvička
Obsah balení: 2X10ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cinqaero složení

Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje reslizumabum 25 mg. Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje reslizumabum 100 mg. Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená myšími myelomovými buňkami Pomocná látka se známým účinkem Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje 0,05 mmol Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje 0,20 mmol Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Koncentrát pro infuzní roztok Čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok s pH 5,5. Může obsahovat částice proteinu....více

Cinqaero Dávkování a způsob podání

Přípravek CINQAERO musí předepisovat lékaři se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou výše zmíněné indikace Dávkování Přípravek CINQAERO se podává v intravenózní infuzi jednou za čtyři týdny. Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 35 kg nebo vyšší než 199 kg Doporučená dávka je 3 mg/kg tělesné hmotnosti. Objem roztoku který je třeba podat, se vypočítá následujícím způsobem:...více

Cinqaero Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě...více

Cinqaero Indikace, na co je lék

Přípravek CINQAERO je indikován jako přídatná léčba u dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem nedostatečně kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů plus dalšího léčivého přípravku pro kontrolu...více

Cinqaero Interakce

S reslizumabem nebyly provedeny žádné formální klinické studie interakcí. Údaje in vitro naznačují, že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na základě vlastností reslizumabu se interakce neočekávají . Výsledky farmakokinetické analýzy populací potvrzují, že současné použití buď leukotrienových antagonistů nebo systémových kortikosteroidů...více

Cinqaero Pro děti, pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku CINQAERO u dětí a dospívajících ve věku do 17 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve věku do 11 let. V současnosti dostupné údaje pro dospívající ve věku od 12 do 17 let jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob podání Intravenózní podání. Tento léčivý...více

Cinqaero Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o podávání reslizumabu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Podávání přípravku CINQAERO během těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Je třeba vzít v úvahu, že reslizumab má dlouhý poločas Kojení Není známo, zda se reslizumab vylučuje do lidského...více

Cinqaero Užívání po expiraci, upozornění a varování

Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu. Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s astmatem nebo exacerbace. Pacientům je nutno sdělit, aby vyhledali lékařskou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po zahájení léčby zhorší. Sledovatelnost Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat...více

Cinqaero Schopnost řízení vozidel

Přípravek CINQAERO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat...více

Cinqaero Vedlejší a nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je zvýšená kreatinfosfokináza v krvi pacientů Během kontrolovaných klinických studií byl podíl pacientů, jejichž účast byla předčasně ukončena z důvodu nežádoucího účinku, 1 % ve skupině užívající přípravek reslizumab v dávce 3 mg/kg i ve skupině užívající placebo. Tabulkový seznam nežádoucích účinků...více

Cinqaero Předávkování

Nejvyšší jednotlivá uváděná dávka podaná intravenózně byla 12,1 mg/kg a neměla pro pacienta žádné klinické následky. Při předávkování se doporučuje sledovat, zda pacient nevykazuje známky nebo příznaky nežádoucích účinků, a zajistit vhodnou symptomatickou léčbu....více

Cinqaero Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, jiná systémová léčiva onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest; ATC kód: R03DX Mechanismus účinku Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka Reslizumab se specificky váže na IL-5 a interferuje s vazbou IL-5 na receptory pro IL-5 na buněčném povrchu. IL-5 je klíčový cytokin zodpovídající...více

Cinqaero Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

Maximální koncentrace v séru přibližně 80 μg/ml jsou typicky zjišťovány na konci infuze. Obecně koncentrace reslizumabu v séru klesá z maximální hodnoty dvoufázově. Po podání více dávek se koncentrace reslizumabu v séru kumulativně zvýší přibližně 1,5 až 1,9násobně. Po podání dávek v rozmezí 0,3 mg/kg až 3,0 mg/kg nebyla zjištěna žádná zjevná odchylka od farmakokinetiky přímé...více

Cinqaero Bezpečnost (v těhotenství)

Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. Držitel rozhodnutí o registraci jeho registrace. D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ● Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci farmakovigilance podrobně...více

Cinqaero Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Trihydrát natrium-acetátu Kyselina octová 99 % SacharosaVoda pro injekci 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6. 6.3 Doba použitelnosti roky Naředěný léčivý přípravek Bylo prokázáno, že chemická a fyzikální stabilita používaného přípravku při teplotě 2...více

Cinqaero Obalová informace

6.1 Seznam pomocných látek Trihydrát natrium-acetátu Kyselina octová 99 % SacharosaVoda pro injekci 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6. 6.3 Doba použitelnosti roky Naředěný léčivý přípravek Bylo prokázáno, že chemická a fyzikální stabilita používaného přípravku při teplotě 2...více

Cinqaero Balení a cena

...více

Cinqaero Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop