PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg
Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje reslizumabum 25 mg.
Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje reslizumabum 100 mg.

Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená myšími myelomovými buňkami

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje 0,05 mmol Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje 0,20 mmol
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok
Čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok s pH 5,5. Může obsahovat
částice proteinu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek CINQAERO je indikován jako přídatná léčba u dospělých pacientů se závažným
eozinofilním astmatem nedostatečně kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek inhalačních
kortikosteroidů plus dalšího léčivého přípravku pro kontrolu astmatu
4.2 Dávkování a způsob podání

Přípravek CINQAERO musí předepisovat lékaři se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou výše zmíněné
indikace
Dávkování

Přípravek CINQAERO se podává v intravenózní infuzi jednou za čtyři týdny.

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 35 kg nebo vyšší než 199 kg
Doporučená dávka je 3 mg/kg tělesné hmotnosti. Objem roztoku který je třeba podat, se vypočítá následujícím způsobem: 0,3 x tělesná hmotnost pacienta
Pacienti s tělesnou hmotností mezi 35 kg a 199 kg
Doporučená dávka se docílí pomocí dávkovacího schématu vycházejícího z objemu injekční lahvičky
uvedeného v tabulce 1 níže. Doporučená dávka vychází z tělesné hmotnosti pacienta a měla by se
upravit pouze u významných změn tělesné hmotnosti.

Tabulka 1: Schéma dávkování vycházející z objemu injekční lahvičky* pro pacienty s tělesnou
hmotností mezi 35 kg a 199 kg
Tělesná hmotnost
Celková dávka reslizumabu

PočInjekční lahvičky
⠀㄰ 牥獬Injekční lahvičky

歯湣⠀牥獬35–41 100 1 42–49 125 1 50–58 150 1 59–66 175 1 67–74 200 2 75–83 225 2 84–91 250 2 92–99 275 2 100–108 300 3 109–116 325 3 117–124 350 3 125–133 375 3 134–141 400 4 142–149 425 4 150–158 450 4 159–166 475 4 167–174 500 5 175–183 525 5 184–191*** 550 5 192–199*** 575 5 * Toto schéma dávkování vychází z maximální dávky 3 mg/kg.
** Musí se použít nominální objem injekčních lahviček lahvičku*** Pacienti s tělesnou hmotností vyšší než 188 
Délka léčby
Přípravek CINQAERO je určen pro dlouhodobou léčbu.

Rozhodnutí o pokračování léčby je třeba učinit nejméně jednou za rok podle závažnosti onemocnění
a úrovně kontroly exacerbací.

Vynechaná dávka
Jestliže je vynechána infuze reslizumabu, která měla být podána k plánovanému datu, má být co
nejdříve obnoveno podávání při indikované dávce a režimu. Nesmí se zdvojnásobit následující dávka,
aby se nahradila dávka vynechaná.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Údaje o použití reslizumabu u pacientů starších 75 let jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u pacientů
starších 65 let byla pozorována podobná expozice reslizumabu jako u pacientů ve věku od 18 do
< 65 let, nedoporučuje se žádná úprava dávkování
Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin není potřebná žádná úprava dávkování
Porucha funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater není potřebná žádná úprava dávkování
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku CINQAERO u dětí a dospívajících ve věku do 17 let nebyla
stanovena.
Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve věku do 11 let. V současnosti dostupné údaje pro dospívající
ve věku od 12 do 17 let jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná
doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro intravenózní infuzi. Nesmí být podáván subkutánně,
perorálně ani intramuskulárně.

Do infuzního vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml

Tento léčivý přípravek se nesmí podávat jako bolusová injekce ani jako neředěný koncentrát.

Infuze musí být okamžitě ukončena, pokud se u pacienta dostaví hypersenzitivní reakce na reslizumab
nebo na kteroukoli pomocnou látku
Pokyny k podání
1. Přípravek CINQAERO má podávat odborný zdravotnický pracovník, připravený léčit reakce
hypersenzivity včetně anafylaxe náležitou dobu poté pozorovat. Pacientům je třeba sdělit pokyny, jak rozpoznávat příznaky
závažné alergické reakce.
2. Pokud je infuzní roztok uchováván v chladničce, nechejte jej vytemperovat na pokojovou
teplotu 3. Infuzní roztok má být podáván intravenózní infuzí po dobu 20-50 minut. Doba infuze se může
lišit v závislosti na celkovém objemu podávaném v infuzi.
4. Infuzní roztok nemá být podáván jednou intravenózní hadičkou současně s jinými léčivými
přípravky. Nebyly provedeny žádné fyzikální ani biochemické studie kompatibility hodnotící
současné podávání reslizumabu s jinými léčivými přípravky.
5. Pro infuze má být použita infuzní souprava s vřazeným sterilním apyrogenním jednorázovým
filtrem s nízkou vazbou proteinů použít vřazený infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů s polyethersulfonem polyvinylidenfluoridem 6. Po dokončení infuze propláchněte infuzní soupravu sterilním infuzním roztokem chloridu
sodného 0,9 mg/ml přípravku CINQAERO.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu.

Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s astmatem nebo exacerbace. Pacientům je
nutno sdělit, aby vyhledali lékařskou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po
zahájení léčby zhorší.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název
podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita a reakce v místě aplikace

V souvislosti s podáváním reslizumabu byly hlášeny akutní systémové reakce, včetně anafylaktické
reakce dokončení. Během podávání reslizumabu a po odpovídající dobu po jeho podání pacienti mají být
sledováni. Pokud dojde k anafylaktické reakci, podávání reslizumabu musí být okamžitě zastaveno
a musí být zahájena vhodná léčba; podávání reslizumabu musí být trvale ukončeno
Infekce parazity
Eozinofily mohou být součástí imunologické odpovědi na některé helmintické infekce. Pacienti s již
existující helmintickou infekcí musí být přeléčeni ještě před zahájením léčby reslizumabem. Pokud
budou pacienti infikováni během léčby reslizumabem a nezareagují na léčbu antihelmintiky, je třeba
zvážit dočasné přerušení léčby.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mg sodíku v jedné 10ml injekční lahvičce v jedné 2,5ml injekční lahvičcepříjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S reslizumabem nebyly provedeny žádné formální klinické studie interakcí. Údaje in vitro naznačují,
že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na
základě vlastností reslizumabu se interakce neočekávají . Výsledky farmakokinetické analýzy populací
potvrzují, že současné použití buď leukotrienových antagonistů nebo systémových kortikosteroidů
neovlivňuje farmakokinetiku reslizumabu
Reslizumab nebyl studován u pacientů současně užívajících jiné imunosupresivní léčivé přípravky než
perorální kortikosteroidy reslizumabu u těchto pacientů neznámý.

Reslizumab nebyl studován u pacientů, kterým byly podány živé vakcíny. Nejsou k dispozici žádné
údaje o sekundárním přenosu infekce z osob, kterým byly podány živé vakcíny, na pacienty užívající
reslizumab, ani o odpovědi pacientů užívajících reslizumab po provedení nové imunizace.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání reslizumabu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé
škodlivé účinky.
Podávání přípravku CINQAERO během těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Je třeba
vzít v úvahu, že reslizumab má dlouhý poločas
Kojení

Není známo, zda se reslizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné
farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování reslizumabu do mléka.
U člověka se během několika prvních dnů po porodu mohou předávat protilátky novorozencům
mateřským mlékem. V tomto krátkém období nelze vyloučit riziko pro kojence. Poté je možné
přípravek CINQAERO používat během kojení tam, kde je to vhodné.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě u člověka. Dostupné neklinické údaje nenaznačují vliv na
fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek CINQAERO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je zvýšená kreatinfosfokináza v krvi pacientů
Během kontrolovaných klinických studií byl podíl pacientů, jejichž účast byla předčasně ukončena
z důvodu nežádoucího účinku, 1 % ve skupině užívající přípravek reslizumab v dávce 3 mg/kg i ve
skupině užívající placebo.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky reslizumabu byly hlášeny během placebem kontrolovaných studií
astmatu trvajících až 52 týdnů léčby s dávkou 3 mg/kg podávanou intravenózně. Nežádoucí účinky
jsou uvedeny níže v tabulce 2 podle tříd orgánových systémů a frekvence jako: velmi časté
Tabulka 2: Nežádoucí účinky
Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek
Poruchy imunitního systému Méně častéPoruchy svalové a kosterní
soustavy a pojivové tkáně 
Méně častéVyšetření Časté驥*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků

Anafylaktická reakce

Anafylaktická reakce, která je závažným nežádoucím účinkem, byla během placebem kontrolovaných,
nezaslepených studií astmatu hlášena a považována za související s reslizumabem u 3 pacientů
dokončení a byly hlášeny již u druhé dávky reslizumabu. Zcela vymizely po standardní léčbě bez
reziduálních účinků. Projevy zahrnovaly postižení kůže nebo sliznic, dyspnoe, sípot, gastrointestinální
symptomy a třesavku. Tyto případy vedly k ukončení léčby. Vzhledem k překrývání známek
a příznaků nebylo ve všech případech možné rozlišit mezi anafylaktickou reakcí, jinou hypersenzitivní
reakcí a reakcí související s infuzí
Myalgie
Myalgie byla hlášena u 0,97 % pacientů kontrolovaných studiích astmatu ve srovnání s 0,55 % pacientů
Zvýšená kreatinfosfokináza v krvi
Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi bylo přechodné a asymptomatické a nevedlo k předčasnému
ukončení léčby.

Malignity

V placebem kontrolovaných klinických studiích byl u 6 z 1 028 pacientů reslizumab v dávce 3 mg/kg, hlášen nejméně jeden maligní novotvar ve srovnání se 2 ze 730 pacientů
byly různého charakteru a nesouvisely s žádným konkrétním typem tkáně.

Pediatrická populace

Zkušenost s pediatrickými pacienty je omezená v bezpečnostním profilu reslizumabu u pediatrických pacientů ve srovnání s dospělými pacienty.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nejvyšší jednotlivá uváděná dávka podaná intravenózně byla 12,1 mg/kg a neměla pro pacienta žádné
klinické následky. Při předávkování se doporučuje sledovat, zda pacient nevykazuje známky nebo
příznaky nežádoucích účinků, a zajistit vhodnou symptomatickou léčbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, jiná
systémová léčiva onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest; ATC kód: R03DX
Mechanismus účinku

Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka Reslizumab se specificky váže na IL-5 a interferuje s vazbou IL-5 na receptory pro IL-5 na buněčném
povrchu. IL-5 je klíčový cytokin zodpovídající za diferenciaci, zrání, migraci a aktivaci lidských
eozinofilů. Reslizumab váže lidský IL-5 s pikomolární afinitou a blokuje jeho biologickou funkci;
v důsledku toho je přežívání eozinofilů zkráceno a jejich aktivita snížena.

Farmakodynamické účinky

Účinek na eozinofily ve sputu

Účinek reslizumabu u pacientů s astmatem a zvýšeným počtem eozinofilů ve sputu hodnocen v 15týdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii fáze s reslizumabem v dávce 3 mg/kg. Eozinofily ve sputu byly měřeny u podskupiny 38 dospělých
pacientů na konci léčby. V této studii se ve skupině užívající reslizumab procentuální podíl eozinofilů
ve sputu snížil oproti střední hodnotě výchozího stavu o 17,4 % o 82 % na konci léčby.

Účinek na eozinofily v krvi
V klinických studiích I a II s reslizumabem v dávce 3 mg/kg byl zjištěn pokles počtu eozinofilů v krvi
po první dávce; udržel se po celou 52týdenní dobu léčby beze známek tachyfylaxe. Ve sloučených
datech byly ve skupinách léčených placebem a reslizumabem výchozí střední hodnoty počtů
eozinofilů 655 μl-1 s vyhodnocením po 90 dnech, se eozinofily začaly vracet k výchozím hodnotám Pokles počtu eozinofilů v krvi souvisel s hladinou reslizumabu.

Pokles počtu eozinofilů v krvi vyvolaný reslizumabem u pacientů s pozitivními protilátkami proti
reslizumabu se nelišil od poklesu u pacientů s negativními protilátkami proti reslizumabu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přehled klinické účinnosti
Účinnost reslizumabu u eozinofilního astmatu randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích 16 až 52 týdnů, kterých se zúčastnilo 1 268 pacientů se středně závažným až závažným astmatem
nedostatečně zvládnutým při střední až vysoké dávce inhalačních kortikosteroidů 440 μg flutikason-propionátu denně nebo ekvivalentní dávkaastmatu nebo nikoli; předchozí stabilní imunoterapie alergeny byla povolena.

Studie I a II byly 52týdenní randomizované, placebem kontrolované studie u pacientů, kteří měli
nejméně jednu exacerbaci astmatu vyžadující použití systémových kortikosteroidů v posledních
dvanácti měsících. Udržovací léčba OCS Pacientům bylo podáno buď 13 dávek placeba nebo reslizumabu
Studie III byla 16týdenní, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. Tato studie nekladla žádný
požadavek na předchozí exacerbaci astmatu. Udržovací léčba OCS nebyla povolena. Pacientům byly
podány buď čtyři dávky placeba nebo reslizumabu
Tabulka 3 uvádí demografické údaje a výchozí charakteristiky pro studii I, II a III.

Tabulka 3: Demografické údaje a výchozí charakteristiky pro studie astmatu I-III
Demografický údaj
nebo výchozí
charakteristika
Studie I

Studie II
Studie III
Demografický údaj
Průměrný věk

v letech
46,65 46,97 43,Průměrné trvání
astmatu v letech
19,28 18,41 20,Testy plicní funkce
Predikovaný průměr
FEV1a v % před
podáním

bronchodilatátoru
64,31 69,21 70,Počet eozinofilů
Výchozí průměrný
počet eozinofilů

v krvi, μl-660 649 Anamnéza exacerbací
Průměrný počet
數慣ㄬ㤹Podíl pacientů
v kroku 4 a 5 podle

GINAc

GINA 4, % 68 70 GINA 5, % 13 9 < Pacienti

s refrakterním
astmatemd

% 34 31 NAb
a FEV1=jednosekundová vitální kapacita při usilovném výdechu 
Asthma, GINA Krok 4 podle GINA – pacienti užívali střední až vysokou dávku ICS plus další prostředek ke
kontrole astmatu.
Krok 5 podle GINA – pacienti navíc užívali jako adjuvantní léčbu udržovací OCS.
d Procento pacientů s refrakterním astmatem 2000 na setkání Americké thorakální společnosti společnosti pro respirační onemocnění analyzováno dodatečně. 
 
Studie I a II
Primárním měřítkem účinnosti jak ve studii I, tak ve studii II byla frekvence exacerbací astmatu
u jednotlivých pacientů během 52týdenního období léčby. V obou studiích byla exacerbace astmatu
definována jako zhoršení astmatu, které si vyžádalo následující lékařský zákrok:
1a/nebo
2možností: neplánovaná návštěva zdravotníka za účelem nasazení léčby rozprašovačem
pohotovosti v souvislosti s léčbou astmatu nebo hospitalizace v souvislosti s astmatem.

Celková populace
Ve studiích I a II u pacientů užívajících reslizumab v dávce 3 mg/kg došlo ve srovnání s placebem
k významnému snížení exacerbací astmatu 54 %.

Tabulka 4: Frekvence exacerbací astmatu během 52týdenního období léčby 阀sloučené údaje Léčebné skupiny 
⠀温 
䷭牡⁥砀慳─⁳滭鸀�摡却畤Celková populace Reslizumab 3 mg/kg
0,54 %
1,Podskupina
GINA 4 a Reslizumab 3 mg/kg
95 % CIb
0,
Placebo

95 % CI
1,
a Míra upravená podle stratifikačních faktorů  
唀bylo prokázáno, že reslizumab snižoval frekvenci exacerbací astmatu o 56 % a o 60 % astmatu, které vedly k hospitalizaci nebo k návštěvě pohotovosti, které bylo statisticky významné studii I o 34 % [p=0,2572] a ve studii II o 31 % [p=0,4020]
Podíl pacientů, u nichž nedošlo k exacerbaci astmatu během 52týdenního období léčby, byl vyšší ve
skupině s dávkou reslizumabu 3 mg/kg s placebem
Pacienti se závažným eozinofilním astmatem
Ve studiích I a II je závažné eozinofilní astma definováno jako jakýkoli stav pacienta, který lze zařadit
do kroků 4 a 5 podle GINA přípravek pro kontrolu astmatu, s udržovací léčbou OCS nebo bez níúčinnosti jsou uvedeny v tabulce 4. Ve sloučených studiích I a II pacienti užívající reslizumab v dávce
mg/kg vykazovali ve srovnání s placebem významné snížení exacerbací astmatu podskupiny GINA 4 a 5
Účinek reslizumabu v dávce 3 mg/kg podávané jednou za 4 týdny na sekundární cílové parametry,
zahrnující FEV1, dotazník AQLQ s astmatemúčinnosti reslizumabu první dávce reslizumabu
Výsledky pro FEV1, ACQ a AQLQ jsou znázorněny v tabulce 5 níže pro celkovou populaci a pro
podskupinu GINA 4 a 5.

Tabulka 5: Rozdíl v léčbě u průměrné změny oproti výchozímu stavu pro vybrané sekundární
proměnné účinnosti – sloučené údaje účinnostiPo 16 týdnech Po 52 týdnech Po 16 týdnech Po 52 týdnech
FEV1 Průměrný
rozdíl


ACQ
Průměrný

⠀⡰⠀⠀⠀⠀䅑䰀儀Průměrný
⠀⡰〬⠀〬卄㐀㬀‰ⰳ㔀㤩 
⡰〬⠀〬⡰〬⠀〬 
〬㌴㘀 
⠀〬 
středních hodnot za stanovené časové období pro každou léčebnou skupinu, s výjimkou změny
AQLQ v 16. týdnu, což byl první časový bod, kdy bylo AQLQ hodnoceno.
b CI = Interval spolehlivosti.

Pacienti se závažným refrakterním eozinofilním astmatem
Reslizumab vedl k významnému snížení exacerbací astmatu oproti placebu u refrakterní populace
účinnosti a odpovídaly celé populaci.

Studie III
Primárním cílovým parametrem byla změna FEV1 oproti výchozímu stavu po 16 týdnech. Ve studii III
měli pacienti užívající reslizumab v dávce 3 mg/kg významně většínárůst FEV1 oproti výchozímu
stavu ve srovnání s placebem týdny po podání první dávky reslizumabu.

Imunogenita
V placebem kontrolovaných studiích fáze 3 o délce trvání 16 až 52 týdnů byly zjištěny nízké titry
protilátek proti reslizumabu, často s přechodným výskytem, u 53z 983 pacientů s astmatem užívajících 3 mg/kg reslizumabu. V otevřené pokračovací studii fáze 3 byly zjištěny nízké titry
protilátek proti reslizumabu, často s přechodným výskytem, u 49 z 1 014 pacientů s astmatem kteří užívali 3 mg/kg reslizumabu po dobu až 36 měsíců. Zdá se, že na systémovou expozici
reslizumabu neměly protilátky proti reslizumabu vliv. Tyto protilátky neměly vliv na klinickou
farmakodynamiku, účinnost či bezpečnost.

Etnický původ
Analýzy farmakokinetiky populací ukázaly, že farmakokinetika reslizumabu se u různých etnických
skupin významně neliší jiného typu než bělošských jsou omezené.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií
s přípravkem CINQAERO u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s astmatem o použití u dětí viz bod 4.2
39 pediatrických pacientů s astmatem ve věku od 12 do 17 let bylo randomizováno pro používání
reslizumabu v dávce 0,3 mg/kg, reslizumabu v dávce 3 mg/kg nebo placeba v rámci dvou 52týdenních
studií exacerbace II bylo vyžadováno, aby pacienti měli nejméně jednu exacerbaci astmatu vyžadující léčbu
systémovými kortikosteroidy v roce, který předcházel jejich vstupu do studie. Exacerbace astmatu
byly hodnoceny pouze ve studiích exacerbace [n=11]míry exacerbací astmatu [reslizumab/placebo] 2,09výchozí úrovně vyplývající z analýzy podskupin nelze u pediatrické populace dojít k závěru
o účinnosti při astmatu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Maximální koncentrace v séru přibližně 80 μg/ml jsou typicky zjišťovány na konci infuze. Obecně
koncentrace reslizumabu v séru klesá z maximální hodnoty dvoufázově. Po podání více dávek se
koncentrace reslizumabu v séru kumulativně zvýší přibližně 1,5 až 1,9násobně. Po podání dávek
v rozmezí 0,3 mg/kg až 3,0 mg/kg nebyla zjištěna žádná zjevná odchylka od farmakokinetiky přímé
úměry k dávce reslizumabu. Variabilita maximální koncentrace a celkové expozice mezi jednotlivci je
přibližně 20-30 %.

Na základě analýzy farmakokinetiky populací se zdá, že systémová expozice reslizumabu není
ovlivněna cirkulujícími protilátkami proti reslizumabu.

Distribuce

Reslizumab má distribuční objem přibližně 5 l, což svědčí o minimální distribuci do extravaskulárních
tkání.

Biotransformace

Stejně jako u jiných monoklonálních protilátek se předpokládá, že reslizumab je odbouráván
enzymovou proteolýzou na malé peptidy a aminokyseliny. Protože se reslizumab váže na rozpustný
nosič, předpokládá se lineární clearance nezprostředkovaná nosičem.

Eliminace

Clearance reslizumabu je přibližně 7 ml/h. Poločas eliminace reslizumabu je přibližně 24 dní.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Farmakokinetika reslizumabu byla podobná u dospělých více než 65 let, n=30
Pediatrická populace
Rozsah systémové expozice u pacientů od 12 do méně než 18 let systémové expozice u jiných skupin, i když hodnota mediánu byla mírně nižší než u dospělých
pacientů
Pohlaví
Farmakokinetika reslizumabu u mužů a žen se významně neliší.

Etnický původ
Analýzy farmakokinetiky populací ukázaly, že farmakokinetika reslizumabu se u různých etnických
skupin významně neliší
Porucha funkce jater
Reslizumab nebyl studován u pacientů s poruchou funkce jater. Neočekává se přímý vliv funkce jater
na farmakokinetiku reslizumabu, protože eliminace protilátek v zásadě probíhá formou katabolismu.
Při analýze farmakokinetiky populací byli pacienti klasifikováni podle výchozí úrovně funkce jater.
Většina pacientů měla testy funkce jater normální v prvním případě celkový bilirubin nad horním limitem normy [upper limit of normal, ULN], ale nižší
nebo rovný 1,5násobku ULN, nebo ve druhém případě aspartátaminotransferáza vyšší než ULN
a celkový bilirubin nižší nebo rovný ULN, n=35, přibližně 4 %pozorován významný rozdíl ve farmakokinetice reslizumabu.

Porucha funkce ledvin
Reslizumab je protilátka s molekulovou hmotností 147 kilodaltonů, a proto se neočekává jeho
vylučování do moči. Většina pacientů zahrnutých do analýzy farmakokinetiky populací měla normální
funkci ledvin přibližně 37 %nebo středně závažnou poruchu funkce ledvin Nebyly zjištěny žádné zaznamenáníhodné rozdíly ve farmakokinetice reslizumabu mezi těmito
skupinami s různou funkcí ledvin. Reslizumab nebyl studován u pacientů se závažnou poruchou
funkce ledvin nebo pacientů v terminální fázi selhání ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové
toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Trihydrát natrium-acetátu
Kyselina octová 99 %
Sacharosa

Voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou
uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

roky

Naředěný léčivý přípravek

Bylo prokázáno, že chemická a fyzikální stabilita používaného přípravku při teplotě 2 °C-8 °C a při
teplotě 25 °C po přidání infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml před světlem je až 16 hodin.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Pokud není použit ihned, zodpovídá za
dobu a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Při teplotě 2 °C-8 °C nesmí být normálně doba
uchovávání delší než 16 hodin, pokud bylo ředění provedeno při kontrolovaných a validovaných
aseptických podmínách.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

2,5 ml koncentrátu v injekční lahvičce z čirého skla třída I uzavřené zátkou z butylové pryže
potaženou kopolymerem polyethylenu a tetrafluorethylenu s hliníkovým uzávěrem a bílým plastovým
odtrhovacím víčkem.

10 ml koncentrátu v injekční lahvičce z čirého skla třída I uzavřená zátkou z butylové pryže potaženou
kopolymerem polyethylenu a tetrafluorethylenu s hliníkovým uzávěrem a modrým plastovým
odtrhovacím víčkem.

Velikosti balení:
injekční lahvička o objemu 2,5 ml
injekční lahvičky o objemu 2,5 ml
injekční lahvička o objemu 10 ml
injekční lahvičky o objemu 10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek CINQAERO je dodáván jako koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce na
jednorázové použití. Infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní podání výhradně po naředění
a musí být připraven s použitím aseptické techniky podle následujícího postupu:

Příprava infuzního roztoku

1. Vyjměte přípravek CINQAERO z chladničky. Injekční lahvičkou netřepejte.
2. Před použitím je potřeba léčivý přípravek prohlédnout. Koncentrát je čirý až mírně zakalený,
opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý. V koncentrátu mohou být přítomny částice proteinů,
které vypadají jako průsvitné až bílé amorfní částice, přičemž některé z nich mohou vypadat
jako vlákna. To není u roztoků proteinů neobvyklé. Koncentrát se nesmí použít, pokud je
zabarven 3. K nasátí potřebného množství koncentrátu z injekční lahvičky injekční stříkačka 4. Pomalu nadávkujte obsah injekční stříkačky infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml promíchejte. Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou
infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml 5. Jakýkoli zbývající koncentrát v injekční lahvičce se musí zlikvidovat.
6. Doporučuje se podávat infuzní roztok ihned po přípravě. Roztok přípravku CINQAERO
naředěného infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml teplotě 2 °C-8 °C validovaných aseptických podmínkách7. Přípravek CINQAERO lze podávat z infuzních vaků z polyvinylchloridu polyolefinu
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.
Swensweg 2031 GA Haarlem
Nizozemsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/16/1125/001 – 1 injekční lahvička o objemu 10 ml
EU/1/16/1125/002 – 1 injekční lahvička o objemu 2,5 ml
EU/1/16/1125/003 – 2 injekční lahvičky o objemu 10 ml
EU/1/16/1125/004 – 2 injekční lahvičky o objemu 2,5 ml


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. srpna Datum posledního prodloužení registrace: 1. června

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ
ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Lonza Biologics Inc.
101 International Drive
Portsmouth
NH 03801-Spojené státy americké

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

UAB Teva Baltics
Molėtų pl. LT-08409 Vilnius
Litva

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 89079 Ulm
Německo

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za
propouštění dané šarže.


B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením o přípravku, bod 4.2

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

● Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti
Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat
Unie jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

Držitel rozhodnutí o registraci jeho registrace.


D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

● Plán řízení rizik

Držitel rozhodnutí o registraci farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve
veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
● na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
● při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení
význačného milníku

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACEA. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok
reslizumabum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg.

Jedna injekční lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje reslizumabum 25 mg.
Jedna injekční lahvička o objemu 10 ml obsahuje reslizumabum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: trihydrát natrium-acetátu, kyselina octová 99 %, sacharosa, voda pro injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok

injekční lahvička

injekční lahvičky

25 mg/2,5 ml
100 mg/10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání pouze po naředění.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.
Swensweg 2031 GA Haarlem
Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/16/1125/001 1 injekční lahvička o objemu 10 ml
EU/1/16/1125/002 1 injekční lahvička o objemu 2,5 ml
EU/1/16/1125/003 2 injekční lahvičky o objemu 10 ml
EU/1/16/1125/004 2 injekční lahvičky o objemu 2,5 ml


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC
SN
NN

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

CINQAERO 10 mg/ml sterilní koncentrát
reslizumabum

Intravenózní podání pouze po naředění.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 ml
25 mg/2,5 ml

10 ml
100 mg/10 ml


6. JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro pacienta

CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok
reslizumabum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek CINQAERO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek CINQAERO podán
3. Jak se přípravek CINQAERO podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CINQAERO uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek CINQAERO a k čemu se používá

Co je přípravek CINQAERO
CINQAERO obsahuje účinnou látku reslizumab, monoklonální protilátku, což je typ bílkoviny, která
rozpozná konkrétní cílovou látku v lidském těle a naváže se na ni.

K čemu se přípravek CINQAERO používá
Přípravek CINQAERO je lék, který se používá k léčbě závažného eozinofilního astmatu u dospělých
pacientů dávkami inhalačních kortikosteroidů společně s dalším lékem na astma. Eozinofilní astma je typ
astmatu, při kterém mají pacienti příliš mnoho eozinofilů v krvi nebo v plicích. Přípravek CINQAERO
se používá spolu s jinými léky k léčbě astmatu
Jak CINQAERO působí
CINQAERO blokuje aktivitu interleukinu-5 a snižuje počet eozinofilů v krvi a plicích. Eozinofily jsou
bílé krvinky, které se podílejí na zánětu provázejícím astma. Interleukin-5 je bílkovina, kterou vytváří
Vaše tělo a která má klíčovou úlohu při zánětu provázejícím astma, protože aktivuje eozinofily.

Jaké jsou výhody používání přípravku CINQAERO
Přípravek CINQAERO snižuje frekvenci zhoršení astmatu, pomáhá Vám lépe dýchat a snižuje
závažnost příznaků astmatu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek CINQAERO podán

Přípravek CINQAERO Vám nesmí být podán:
- jestliže jste alergický
Upozornění a opatření
Před podáním přípravku CINQAERO se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:
- jestliže máte parazitární infekci nebo jestliže žijete v oblasti, kde se často vyskytují parazitární
infekce, nebo pokud do takové oblasti cestujete, neboť tento lék může narušovat schopnost
Vašeho těla bojovat s určitými typy parazitárních infekcí.

Před použitím přípravku CINQAERO se rovněž poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:
- jestliže během léčby tímto přípravkem Vaše astma zůstane nekontrolované nebo se zhorší;
- jestliže se u Vás projeví jakýkoli příznak alergické reakce sípot, horečka, třesavka, závrať, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, břišní potíže, kožní
vyrážka, zarudnutí nebo otokalergické reakce
Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek NENÍ určen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek CINQAERO
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívalmožná budete užívat.

Zvlášť důležité je:
- jestliže užíváte jiné léky, které mají vliv na Váš imunitní systém,
- jestliže jste nedávno byl
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Léčivá látka v tomto přípravku může přecházet do mateřského mléka, ale pouze během prvních
několika dnů po narození.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že má přípravek CINQAERO vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky
nebo obsluhovat stroje.

Přípravek CINQAERO obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mg sodíku lahvičce a 1,15 mg sodíku v jedné 2,5ml injekční lahvičce. To odpovídá 0,23 %, respektive 0,06 %
doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


3. Jak se přípravek CINQAERO podává

Vždy postupujte podle návodu a přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistýse svým lékařem.

Dávka závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Váš lékař vypočítá dávku, která odpovídá Vašim potřebám.
Maximální dávka je 3 mg na kg tělesné hmotnosti. Přípravek CINQAERO budete dostávat každé
týdny. Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek CINQAERO jako žíly. Infuze bude trvat přibližně 20 až 50 minut.

Váš lékař nebo zdravotní sestra budou během infuze a po podání infuze sledovat, zda nemáte příznaky
alergické reakce.

Jestliže jste zapomnělJestliže vynecháte naplánovanou dávku přípravku CINQAERO, zeptejte se svého lékaře, kdy Vám
naplánuje podání další dávky.

Jestliže jste přestalNEPŘERUŠUJTE léčbu přípravkem CINQAERO, jestliže Vám to nedoporučil Váš lékař, a to
i v případě, že se cítíte lépe. Přerušení nebo ukončení léčby tímto přípravkem může způsobit, že se
Vám příznaky astmatu vrátí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

• Závažné alergické reakce

Při podání přípravku CINQAERO nebo po něm se občas mohou vyskytnout závažné alergické
reakce pečlivě sledovat, zda se u Vás nevyskytnou známky nějaké reakce. Ihned sdělte svému lékaři
nebo zdravotní sestře, jestliže budete mít jakékoli příznaky alergické reakce potíže s dýcháním, sípot, horečka, třesavka, závratě, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení,
břišní potíže, kožní vyrážka, zarudnutí nebo otok
Další nežádoucí účinky

Časté • Zvýšení enzymu v krvi

Méně časté • Bolesti svalů
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek CINQAERO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční
lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit
s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CINQAERO obsahuje
- Léčivou látkou je reslizumabum.
Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg o objemu 2,5 ml obsahuje reslizumabum 25 mg a jedna injekční lahvička o objemu 10 ml
obsahuje reslizumabum 100 mg.
- Pomocnými látkami jsou trihydrát natrium-acetátu, kyselina octová 99 %, sacharosa a voda pro
injekci.

Jak přípravek CINQAERO vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek CINQAERO je čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý
koncentrát pro infuzní roztok dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách o objemu 2,5 ml nebo 10 ml.

Přípravek CINQAERO je k dispozici v baleních obsahujících 1 nebo 2 injekční lahvičky o objemu
2,5 ml a v baleních obsahujících 1 nebo 2 injekční lahvičky o objemu 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva B.V.
Swensweg 2031 GA Haarlem
Nizozemsko

Výrobce

UAB Teva Baltics
Molėtų pl. LT-08409 Vilnius
Litva

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 89079 Ulm
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Tél/Tel: +32
Lietuva
UAB Teva Baltics

Tel: +370
България
Тева Фарма ЕАД
Teл: +359
Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32
Česká republika 
吀敶吀 
Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.
Tel: +36
Danmark
Teva Denmark A/S

Tlf: +45
Malta
Teva Pharmaceuticals Ireland
L-Irlanda

Tel: +44
Deutschland
TEVA GmbH

Tel: +49
Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31
Eesti
UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372
Norge
Teva Norway AS

Tlf: +47
Ελλάδα 
Τηλ: +30
Österreich
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH
Tel: +43
España
Teva Pharma, S.L.U.
Tel: +34 Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Tel: +48
France
Teva Santé

Tél: +33
Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351
Hrvatska
Pliva Hrvatska d.o.o.
Tel: +385
România
Teva Pharmaceuticals S.R.L.
Tel: +40
Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44
Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +386
Ísland
Teva Pharma Iceland ehf.
Sími: +354
Slovenská republika
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421
Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +39
Suomi/Finland
Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358
Κύπρος
Specifar A.B.E.E.
Ελλάδα
Τηλ: +30
Sverige
Teva Sweden AB

Tel: +46
Latvija
UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371
United Kingdom Teva Pharmaceuticals Ireland
Ireland

Tel: +44

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek CINQAERO je dodáván jako koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce na
jednorázové použití. Infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní podání výhradně po naředění
a musí být připraven s použitím aseptické techniky podle následujícího postupu:

Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název
podaného přípravku a číslo šarže.

Příprava infuzního roztoku
1. Vyjměte přípravek CINQAERO z chladničky. Injekční lahvičkou netřepejte.
2. Před použitím je potřeba léčivý přípravek prohlédnout. Koncentrát je čirý až mírně zakalený,
opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý. V koncentrátu mohou být přítomny částice proteinů,
které vypadají jako průsvitné až bílé amorfní částice, přičemž některé z nich mohou vypadat
jako vlákna. To není u roztoků proteinů neobvyklé. Koncentrát se nesmí použít, pokud je
zabarven 3. K nasátí potřebného množství koncentrátu z injekční lahvičky injekční stříkačka 4. Pomalu nadávkujte obsah injekční stříkačky infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml promíchejte. Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou
infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml 5. Jakýkoli zbývající koncentrát v injekční lahvičce se musí zlikvidovat.
6. Doporučuje se podávat infuzní roztok ihned po přípravě. Roztok přípravku CINQAERO
naředěného infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml teplotě 2 °C-8 °C validovaných aseptických podmínkách7. Přípravek CINQAERO lze podávat z infuzních vaků z polyvinylchloridu polyolefinu
Pokyny k podání

1. Přípravek CINQAERO má podávat odborný zdravotnický pracovník, připravený léčit reakce


hypersenzivity včetně anafylaxe dobu trvání infuze a po náležitou dobu poté pozorovat. Pacientům je třeba sdělit pokyny, jak
rozpoznávat příznaky závažné alergické reakce.
2. Pokud je infuzní roztok uchováván v chladničce, nechejte jej vytemperovat na pokojovou
teplotu 3. Infuzní roztok má být podáván intravenózní infuzí po dobu 20-50 minut. Doba infuze se může
lišit v závislosti na celkovém objemu podávaném v infuzi.
4. Infuzní roztok nemá být podáván jednou intravenózní hadičkou současně s jinými léčivými
přípravky. Nebyly provedeny žádné fyzikální ani biochemické studie kompatibility hodnotící
současné podávání reslizumabu s jinými léčivými přípravky.
5. Pro infuze má být použita infuzní souprava s vřazeným sterilním apyrogenním jednorázovým
filtrem s nízkou vazbou proteinů použít vřazený infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů s polyethersulfonem polyvinylidenfluoridem 6. Po dokončení infuze propláchněte infuzní soupravu sterilním infuzním roztokem chloridu
sodného 9 mg/ml CINQAERO.

Pokyny k dávkování viz bod 4.2 Souhrnu údajů o přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop