Cinqaero Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti


Maximální koncentrace v séru přibližně 80 μg/ml jsou typicky zjišťovány na konci infuze. Obecně
koncentrace reslizumabu v séru klesá z maximální hodnoty dvoufázově. Po podání více dávek se
koncentrace reslizumabu v séru kumulativně zvýší přibližně 1,5 až 1,9násobně. Po podání dávek
v rozmezí 0,3 mg/kg až 3,0 mg/kg nebyla zjištěna žádná zjevná odchylka od farmakokinetiky přímé
úměry k dávce reslizumabu. Variabilita maximální koncentrace a celkové expozice mezi jednotlivci je
přibližně 20-30 %.

Na základě analýzy farmakokinetiky populací se zdá, že systémová expozice reslizumabu není
ovlivněna cirkulujícími protilátkami proti reslizumabu.

Distribuce

Reslizumab má distribuční objem přibližně 5 l, což svědčí o minimální distribuci do extravaskulárních
tkání.

Biotransformace

Stejně jako u jiných monoklonálních protilátek se předpokládá, že reslizumab je odbouráván
enzymovou proteolýzou na malé peptidy a aminokyseliny. Protože se reslizumab váže na rozpustný
nosič, předpokládá se lineární clearance nezprostředkovaná nosičem.

Eliminace

Clearance reslizumabu je přibližně 7 ml/h. Poločas eliminace reslizumabu je přibližně 24 dní.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Farmakokinetika reslizumabu byla podobná u dospělých více než 65 let, n=30
Pediatrická populace
Rozsah systémové expozice u pacientů od 12 do méně než 18 let systémové expozice u jiných skupin, i když hodnota mediánu byla mírně nižší než u dospělých
pacientů
Pohlaví
Farmakokinetika reslizumabu u mužů a žen se významně neliší.

Etnický původ
Analýzy farmakokinetiky populací ukázaly, že farmakokinetika reslizumabu se u různých etnických
skupin významně neliší
Porucha funkce jater
Reslizumab nebyl studován u pacientů s poruchou funkce jater. Neočekává se přímý vliv funkce jater
na farmakokinetiku reslizumabu, protože eliminace protilátek v zásadě probíhá formou katabolismu.
Při analýze farmakokinetiky populací byli pacienti klasifikováni podle výchozí úrovně funkce jater.
Většina pacientů měla testy funkce jater normální v prvním případě celkový bilirubin nad horním limitem normy [upper limit of normal, ULN], ale nižší
nebo rovný 1,5násobku ULN, nebo ve druhém případě aspartátaminotransferáza vyšší než ULN
a celkový bilirubin nižší nebo rovný ULN, n=35, přibližně 4 %pozorován významný rozdíl ve farmakokinetice reslizumabu.

Porucha funkce ledvin
Reslizumab je protilátka s molekulovou hmotností 147 kilodaltonů, a proto se neočekává jeho
vylučování do moči. Většina pacientů zahrnutých do analýzy farmakokinetiky populací měla normální
funkci ledvin přibližně 37 %nebo středně závažnou poruchu funkce ledvin Nebyly zjištěny žádné zaznamenáníhodné rozdíly ve farmakokinetice reslizumabu mezi těmito
skupinami s různou funkcí ledvin. Reslizumab nebyl studován u pacientů se závažnou poruchou
funkce ledvin nebo pacientů v terminální fázi selhání ledvin.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop